Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek Nr 02/2009

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Miejsce wydania: 2009 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
42.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
W numerze:

Tomasz Boskar

Integrowanie badań ilościowych i jakościowych w rozwiązywaniu problemów marketingowych
Wykorzystywanie metod ilościowych i jakościowych w jednym projekcie badawczym daje szerokie możliwości nie tylko zweryfikowania informacji uzyskanych dzięki jednej metodzie, ale również wnosi nowe informacje w nieodkrytych jeszcze aspektach, a jedna metoda może stanowić przygotowanie do realizacji badania inną metodą. Z punktu widzenia postawionego problemu marketingowego zachowanie trafności badania oraz konieczność uzyskania stosownych danych przemawiają za integrowaniem metod ilościowych i jakościowych. Taka integracja poszerza dodatkowo możliwości budowania rekomendacji, które przekładają się na to, jak planować i prowadzić działania marketingowe.

The integration of quantitative and qualitative research methods in the marketing problems solving
The objective of this article is to identify ways of integration of quantitative and qualitative research methods in one research project. It seems to be a big methodological challenge.

Maria Bartmańska

Netnografia jako etnograficzna metoda badań internetowych
Artykuł podejmuje zagadnienie stworzonej przez R.V. Kozinetsa metody netnograficznej - zastosowania podejścia etnograficznego do badań forów internetowych. Zarysowuje jej miejsce w podejściu jakościowym i etnograficznym, koncentrując się na jej marketingowym zastosowaniu. Podkreślona została aktualność netnografii w marketingu i badaniach marketingowych, związana m.in. z rozwojem marketingu relacyjnego i marketingowymi badaniami internetowymi, dążeniem do uzyskiwania wyników możliwie bliskich rzeczywistości oraz insightu konsumenckiego. Omówione zostało badanie autorki - marketingowa netnografia forum radiowej Trójki - realizowane w dniach 01.04-05.05.2008 r. Zastosowana w nim metoda etnograficznej analizy treści (ECA) pozwoliła wyodrębnić kategorie analityczne takie jak wyjątkowość Trójki i emocjonalne przywiązanie słuchaczy do Trójki. Badanie ukazało przydatność netnografii do eksplorowania kategorii pojęciowych oraz dostarczania insightu konsumenckiego. Zaletami tej metody ponadto prostota, oszczędność czasowa i finansowa. Netnografia okazała się nieprzydatna w zakresie eksploracji wzorów opinii na forum oraz specyfiki jego społeczności. Metodę cechuje ograniczona możliwość uogólniania wyników oraz możliwy wpływ cech badacza na interpretację danych. Artykuł zawiera krytyczną ocenę metody netnograficznej, uzupełniając nieliczne jej oceny w literaturze.

Netnography - the ethnographic method for the Internet research
The paper covers the topic of netnography - a term coined by R.V. Kozinets - an ethnographic method of researching the Internet forums. The author places it in the context of qualitative and ethnographic approach. One of the reasons of the method's high value are current tendencies in marketing and marketing research: the development of relationship marketing, the Internet marketing research, and the popularity of "consumer insight". The author writes about her own netnographic research of the Internet forum of the Polish radio station Trójka listeners. The use of the Ethnographic Content Analysis (ECA) made it possible to discover and explore such categories as Trójka's originality and emotional bonds between the listeners-users of the forum and Trójka. In the research netnography turned out to be useful in exploring analytical categories and creating the consumer insight. Other advantages of the method are its simplicity as well as economy of time and money. Netnography however, occurred to be of little use in discovering opinion patterns and specific features of the forum community. Its other drawbacks are the difficulty in generalizing results and a possible influence of a researcher on the interpretation of the data. Regarding few assessments of netnographic method in literature, the paper offers a valuable input into the subject.

Katarzyna Mamcarz

Podział akcji jak element inwestorskiego marketingu-mix na rynkach akcji
W artykule omówiono teoretyczne zagadnienia dotyczące podziału akcji jako ważnego narzędzia inwestorskiego marketingu-mix. Podział akcji, oprócz innych instrumentów (media, konferencje prasowe, spotkania z inwestorami), służy przekazywaniu uczestnikom rynku kapitałowego sygnałów o perspektywach rozwoju spółki i ma na celu redukcję asymetrii informacji między zarządem a akcjonariuszami. Skuteczność tego instrumentu została zbadana na podstawie studiów empirycznych kształtowania się kursów akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie. Jako miernik reakcji inwestorów na ogłoszenie podziału akcji zastosowano ponadprzeciętne stopy zwrotu. Pozytywny efekt podziału akcji obserwowano w pierwszym dniu po dacie jego ogłoszenia, a ponadto widoczna była antycypacja daty ogłoszenia, co przejawiało się we wzrostowej tendencji skumulowanej ponadprzeciętnej stopy zwrotu.

Stock split as an element of the investor marketing-mix on the stock markets
In this article the author discusses theoretical problems of stocks split as an instrument of investor marketing-mix. The effectiveness of this instrument as a way of providing information about company to investors was assessed on the basis of empirical studies of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. To measure reaction on stocks split announcement abnormal returns were calculated. Positive effect of stock split for an analysed portfolio existed on the first day after the announcement day.

Marketing w praktyce

Danuta Szwajca

Jak zmienić wizerunek miasta
Bytom - stare miasto zlokalizowane w Aglomeracji Górnośląskiej - jest obecnie postrzegane jako robotnicze miasto z tradycyjnym ciężkim przemysłem, miasto bez perspektyw. Strategia rozwoju Bytomia na lata 2001-2015 zakłada zmianę tego negatywnego wizerunku i wykreowanie nowego - Bytomia jako nowoczesnego ośrodka kulturalno-edukacyjno-turystycznego. Realizacja tego celu wymaga nie tylko prowadzenia intensywnych działań promocyjnych, ale przede wszystkim zmiany wielu elementów tożsamości miasta. Władze lokalne podejmują szereg inicjatyw i inwestycji dla poprawy infrastruktury miasta oraz warunków środowiska naturalnego. Artykuł prezentuje przykłady podejmowanych działań.

How to change the town image (by example of Bytom)
Bytom - the old town situated in Silesia - nowadays is perceived as worker's town of traditional heavy industry, town without perspectives. The strategy of Bytom growth since 2001 to 2015 assumes to change this negative image and to create the new one - Bytom as the modern cultural-educational-tourist center. The realization of this goal has to base not only on promotion activities, but first of all on transformation many elements of town identity. Government of Bytom takes a lot of initiatives and investments to improve the town infrastructure and natural environment conditions. The article presents many examples of this activities.

Realia rynku

Renata Pajewska-Kwaśny

Uwarunkowania rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
Niedomagający system powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce wymusza podjęcie działań zmierzających do naprawy obecnej sytuacji. Jedną z możliwości jest wprowadzenie dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze komercyjnym. Obsługą tego rynku mogłyby się zając zakłady ubezpieczeniowe. Jednak wprowadzenie tego rozwiązania napotyka wiele barier. Wśród nich jest niechęć społeczeństwa do ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci składki ubezpieczeniowej. Wynika to z faktu niskiej świadomości ubezpieczeniowej, bądź słabej kondycji finansowej wielu gospodarstw domowych. Ponadto prywatny sektor usług medycznych również nie jest w Polsce na tyle rozwinięty aby leczyć pacjentów na szeroką skalę, dotyczy to zwłaszcza leczenia szpitalnego i procedur o wysokim stopniu zaawansowania. Te i inne bariery stawiają pod dużym znakiem zapytania możliwość reformowania systemu opieki medycznej w Polsce.

Commercial health insurance in Poland - terms of development
Insufficient public health insurance system in Poland cause the need of initiating the actions which improve current situation. One of the possibilities is to introduce voluntary commercial health insurance provided by insurance companies. Unfortunately there is many obstacles with implementing this new solution. One of the most important problem is society aversion to additional cost of insurance premium. This is caused by low insurance awareness and poor financial situation of many citizens. What's more commercial health care service sector is also not enough developed to service majority of the society, especially with hospital treatment and highly advance treatment. This barriers makes health care system reorganization even more difficult to introduce in Poland.

Agnieszka Izabela Baruk

Znaczenie marek produktów spożywczych w opiniach polskich nabywców
W artykule zostały przedstawione wyniki badań ankietowych dotyczących opinii nabywców finalnych na temat roli marki w przypadku produktów spożywczych. Na ich podstawie zaprezentowano stosunek respondentów do produktów markowych oraz sposób interpretowania tego pojęcia. Pokazano także, jakie czynniki według badanych osób decydują o zaliczeniu wyrobu do produktów markowych, koncentrując się zwłaszcza na kolorystyce opakowań. Zwrócono ponadto uwagę na postawy i zachowania respondentów wobec produktów podobnych do spożywczych wyrobów markowych.

The role of brands of food products in the polish customers opinions
In the article the results of the researches related to customers' opinions on the role of brands of food products were presented. On the base of mentioned results the respondents' attitudes to brand product and the way of interpretation of this idea were shown. Factors deciding about brand character of given product were presented too. The special attention was paid to colours of packaging. At the end the respondents' attitudes and behaviours related to alike products were described.

Z czasopism zagranicznych

Jarosław Sawicki

Rady i przestrogi dla autorów publikacji marketingowych
Artykuł stanowi omówienie tekstu pt. Academic Publishing in Marketing: Best and Worst Practices, którego autorem jest: David W. Stewart, opublikowanego w czasopiśmie "European Business Review" w 2008 r.
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł