Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 02/2010

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Miejsce wydania: 2010 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
44.10
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
W numerze:

Mariusz Sagan

Koncepcje globalnych strategii marketingowych
Najbardziej zaawansowanym etapem działalności marketingowej korporacji międzynarodowych jest wdrożenie strategii marketingu globalnego. Filozofia marketingu globalnego przedsiębiorstwa opiera się przede wszystkim na traktowaniu całego świata, w tym także rynku macierzystego przedsiębiorstwa, jako jednego rynku (rynku globalnego) oraz konkurowanie na nim. Konkurowanie w skali globalnej oznacza, iż uzyskanie i utrzymanie pozycji konkurencyjnej na rynku światowym jest uzależnione przede wszystkim od reakcji na globalne posunięcia konkurencji, w mniejszym stopniu zaś od działań konkurencyjnych podmiotów międzynarodowych na poszczególnych rynkach zagranicznych traktowanych osobno. Decyzje o segmentacji rynkowej podejmowane są bez uwzględniania granic narodowych - przy założeniu, iż możliwa jest identyfikacja nabywców o podobnych wzorcach zachowań w wielu krajach świata (globalni konsumenci). Homogenizacja rynku światowego jest jednym z podstawowych czynników, który pozwala na stosowanie zunifikowanych strategii marketingowych na rynku globalnym.

The models of Global Marketing Strategy
This paper summarizes the major theoretical perspectives of global marketing strategy (GMS). One of the most influential is the standardization perspective, related to phenomenon of marketing standardization/adaptation. A second main perspective of global marketing strategy (configuration-coordination) deals with the value chain management in different markets. Last perspective - integration view, utilizes competitive leverage as a key success element of companies' activities in international markets. Structural model of GMS integrates all existing perspectives and is to clarify what constitutes global marketing strategy.

Iwona Escher

Możliwe sposoby kształtowania oraz utrwalania pozytywnego kierunku marketingowej postawy pracowników
Pojęcie marketingowej postawy pracownika (lub pojęcia do niego zbliżone) od lat pojawia się w licznych opracowaniach nawiązujących do problematyki marketingowej i rynkowej reorientacji organizacji. Mimo to nadal pozostaje terminem bez jednoznacznie określonej definicji. Autorzy rzadko definiują obiekt tej postawy, jej wymiary (w tym kierunek i siłę) oraz odpowiadające im mierzalne wyróżniki. Brakuje też konkretnych propozycji metod i narzędzi ich pomiaru. W konsekwencji trudno jest porównywać uzyskiwane przez badaczy wyniki, a także budować zdecydowane wnioski na temat wpływu kierunku i siły marketingowej postawy pracowników na proces implementacji reguł marketingowej koncepcji oraz prawdziwych źródeł kształtowania się tych wymiarów. Trudno w związku z tym proponować konkretne rozwiązania sprzyjajace zmianie negatywnego kierunku rozważanej postawy (i związanych z nim zachowań pracownika) czy też wzmacniania jej kierunku pozytywnego. Tematyka prezentowanego artykułu nawiązuje przede wszystkim do ostatniej z zasygnalizowanych kwestii.

Possible ways of forming and consolidating a positive direction of the marketing attitude of employees
The term of the marketing attitude of employee (or similar terms) have been existed for many years in the elaborations related to the issue of the process of marketing or market reorientation of organization. Despite the importance of the aforementioned variable, its meaning has not been yet unanimously agreed upon definitions. Individual researchers rarely define its object, its dimensions (especially its direction and intensity) and empirical indicators related to them. Also there have not been yet offered specific, particular methods and instruments of their measurement. As a consequence, it is very difficult to compare the results obtained by different investigators and to draw a firm conclusion about real influence of the direction and intensity of the marketing attitude of employee on the course of implementation of marketing concept in organizations. As well, it is impossible to indicate sources of forming these two dimensions. In addition, it makes difficult to specify concrete solutions for creating and maintaining positive direction of the marketing attitude of employees and for changing its negative direction (and also related to them behaviours). The subject of this paper, first of all, refers to the last of the issues above mentioned.

Anna Marszałek

Rola przedsiębiorstw odpryskowych tworzonych przy uniwersytetach w transferze wiedzy i technologii
Jedną z cech gospodarki opartej na wiedzy (GOW) - dającą się diagnozować już po samej analizie jej definicji - jest stałe zwiększanie się roli wiedzy w kreowaniu procesów o charakterze społeczno - ekonomicznym. W GOW obserwujemy bardzo silne przenikanie się gospodarki oraz nauki, a do miana podstawowego czynnika wytwórczego urasta technologia. Transfer wiedzy oraz związanej z nią technologii nie przebiega jednokierunkowo. Coraz częściej ośrodki akademickie przekonują się, że budowanie relacji ze światem biznesu jest dla nich koniecznością. Dzięki temu mogą prowadzić bardziej specjalistyczne badania (szczególnie te o charakterze aplikacyjnym), czy oferować dostosowane do wymogów GOW programy oraz moduły kształcenia praktycznego. Również dla przedsiębiorstw (głównie z sektora MŚP) kontakt z uniwersytetami czy instytucjami badawczymi jest wysoce pożądanym i istotnym czynnikiem w procesie budowania przewagi konkurencyjnej. W artykule przedstawiono jeden ze sposobów, dzięki któremu uczelnie mogą budować mosty ze światem praktyki gospodarczej. Jest nim tworzenie przedsiębiorstw odpryskowych (spin-off), których celem jest m.in. komercjalizacja działalności akademickiej, szczególnie w obszarze nowych technologii. Wyzwaniem, jakiemu również będzie musiała sprostać w XXI wieku gospodarka europejska, jest podniesienie poziomu technologicznego państw ją tworzących. Szczególnie Polska, plasująca się w klasyfikacji innowacyjności w grupie tzw. krajów doganiających (catching-up countries), ma w tej dziedzinie wiele do nadrobienia. Stąd też promowanie przedsiębiorczości akademickiej może być jednym z instrumentów możliwych do zastosowania w tej sytuacji.

The role of academic spin-off companies in the knowledge and technology transfer
One of the key determinants of the knowledge-based economy - which stems from its definition - is the constant increase of the role of knowledge in creating social and economic processes. In the knowledge-driven economy one can encounter establishing very strong relations between economy and science. Here also the technology plays the key role as a product factor. However, the knowledge and technology transfer does not go one-way. More and more often academic institutions are aware that binding ties with business sector is simply necessity for them. Thank to them they can conduct much more specialized research (applied one) or offer academic curricula corresponding with the requirements of the economy. Also companies can increase their comparative advantage thanks to developing cooperation with universities. In the article the Author focuses on one of the modes thanks to which academic institutions can build bridges with the business sector. It is creating spin-off companies, which main aim is to commercialize the academic activity, mostly in the area of new technologies. One of the challenges of the XXI century is boosting the technological potential of EU's countries. Particularly in front of Poland - which is one of the catching-up countries - there are still many tasks to perform in that area. Promoting academic entrepreneurship can be one of instruments used with success on that field.

Marketing w praktyce

Agnieszka Leśniak

Analiza zmienności poziomu stresu podczas oczekiwania w kolejce
Artykuł ma na celu przedstawienie zmiany nasilenia stresu podczas czekania w kolejce na podstawie modelu matematycznego opracowanego przez Edgara Osunę. Następnie przedstawione zostaną próby empirycznej weryfikacji modelu. Uzyskane wyniki potwierdziły hipotezy Osuny, zakładające, że stres rośnie podczas czekania w kolejce, natomiast jego przyrosty maleją w czasie. Dodatkowo model Osuny pokazuje, że podczas czekania w kolejce istnieje punkt krytyczny, w którym przekazanie informacji o rzeczywistym czasie oczekiwania spowoduje minimalizację stresu, a co za tym idzie wyeliminowanie podstawowego czynnika wpływającego na niechęć i uprzedzenia do miejsca zakupu.

Analysis of variation of stress level during expectation in queue
The main focus of the article is presentation of how the intensity of stress changes during the wait in the queue based on the mathematical model developed by Edgar Osuna. This is followed by tests of the empirical verification of the model. Obtained results confirmed Osuna's hypothesis implying that stress increases when waiting in the queue, while the increases decline in time. In addition, Osuna's model shows that, during the wait in the queue, there is a certain critical point in which providing information on the actual waiting time will minimize the stress and therefore, eliminate the basic factor in the reluctance and prejudices to the place of purchase.

Anna Dziadkiewicz-Ilkowska

Targi w strategiach rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Targi w Polsce mają dalekie korzenie - organizowane są od XII wieku. Dawniej było to miejsce szybkiej sprzedaży. Potem stały się areną do łatwego zawierania umów, dziś coraz częściej pełnią istotną rolę w realizacji promocji przedsiębiorstwa i są jednym ze sposobów osiągania celów biznesowych. W artykule skupiono się na małych i średnich przedsiębiorstwach, jako tych, które mają utrudnioną rolę w komunikowaniu i kreowaniu własnego wizerunku. Ich skromne budżety nie pozwalają na korzystanie z pomocy wyspecjalizowanych agencji reklamowych i public relations. Sektor MSP buduje swój wizerunek najczęściej w najbliższym otoczeniu, nie myśląc nawet o możliwości konkurowania z dużymi, bogatymi przedsiębiorstwami. Dlatego wydaje się słusznym poruszenie tematyki wystawiania się na targach, gdzie za pomocą środków PR, możliwych do zastosowania przy każdym budżecie firmy, można budować w sposób prawidłowy pożądany wizerunek.

Trade fairs in development strategies of small and medium enterprises
Trade fairs in Poland has a long tradition - they have been organized since 12th century. In the past it was a place of quick sale. Later they have become an arena of easy conclusion of contracts, nowadays more often they have key role in company promotion and they are one of the ways to achieve business targets. The article focuses on small and medium enterprises, which can have difficulties in communication and image creation. Modest budgets they have don't allow them to use specialized advertising and PR agencies. SME sector in most cases builds its image in the nearest environment, not even thinking about the possibility of competing with big and wealthy enterprises. Therefore it seems right to bring up the subject of exhibiting on trade fairs, where with the help of PR means which can be used with every budget, companies can build desired image in a proper and successful way.

Realia rynku

Wojciech Grzegorczyk
Anna Sibińska
Wioletta Krawiec

Analiza oczekiwań klientów w zakresie funkcjonalności stron internetowych banków
Przedmiotem zainteresowań autorów jest funkcjonalność stron internetowych banków i ich wpływ na zachowania nabywcze klientów. Celem artykułu jest przedstawienie oczekiwań klientów w zakresie funkcjonalności stron internetowych banków. Artykuł jest próbą krytycznej analizy pojęć i znaczenia funkcjonalności stron WWW jako narzędzia wpływu na zachowania nabywcze i kształtowania relacji partnerskich na linii bank-nabywca. Przedstawia wyniki uzyskane ze zrealizowanych badań. Opisywany materiał w artykule stanowi ostatnią część projektu naukowego realizowanego przez zespół Zakładu Strategii Marketingowych Uniwersytetu Łódzkiego w ramach grantu KBN.

Analyze of customer expectations of banks website functionality
The subject of the authors' interests is banks website functionality and its influence on customer behavior. The purpose of the study is presenting customer expectations of bank websites functionality. The article will first describing the critical literature review of definitions and approaches within website functionality as a Internet tool that can impact on customer behavior and creating customer relationship. And next, it presents customer evaluation of banks website functionality. The study focuses on indicating the customer expectations towards such functionality.

Konferencje

Magdalena Jaciow

Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek
Prezentujemy sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Rynku i Konsumpcji Akademii Ekonomicznej w Katowicach, która odbyła się 27 listopada 2009 r. w Katowicach i była kontynuacją spotkań i dyskusji nad problemami współczesnego konsumenta i gospodarstwa domowego.
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł