Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 02/2012

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek 2/2012
 
STRESZCZENIA
 
Jacek Kamiński
O „Niektórych problemach dystrybucji rynkowej” A.W. Shawa w setną rocznicę pierwszego naukowego opracowania na temat marketingu
W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą opublikowania pierwszego naukowego opracowania na temat marketingu, artykułu A.W. Shawa „Niektóre problemy dystrybucji rynkowej”, przedstawiono najważniejsze treści zawarte w niniejszym artykule. Stało się to okazją do sformułowania kilku ogólnych uwag na temat aktualnej kondycji marketingu akademickiego.
 
About “Some Problems in Market Distribution” by A.W. Shaw. On the hundredth anniversary of the first scientific paper on the marketing
In connection with the hundredth anniversary falling his year of the publication of the first scientific marketing elaboration, article by A.W. Shaw “Some Problems in Market Distribution” describes the main contents of this elaboration. This served as an opportunity to formulate some general comments about current condition of the academic marketing.
 
 
Maciej Meyer
Kulturowa sylwetka chińskiego konsumenta. Praktyczne implikacje dla marketingu
Celem tego artykułu jest próba podjęcia teoretycznych rozważań nad sylwetką chińskiego konsumenta, która bierze pod uwagę jego kulturowe uwarunkowania. Jest to problem stosunkowo nowy w literaturze polskiej, a także niezbyt rozwinięty w literaturze anglojęzycznej. W artykule zawarto sugestie praktycznych implikacji marketingowych mających charakter czysto utylitarny. Sformułowano następującą hipotezę badawczą: wartości kulturowe mają wpływ na zachowanie chińskich konsumentów. Skuteczne działania marketingowe wykorzystują wiedzę na temat różnic kulturowych. Główną trudnością przy poruszaniu takiego problemu jest ogromne zróżnicowanie pod każdym względem Chińskiej Republiki Ludowej i brak empirycznych badań na ten temat traktujących to państwo całościowo. W tekście wykorzystano przeważnie nieliczną literaturę anglojęzyczną i podjęto próbę nakreślenia sylwetki chińskiego konsumenta opartej na koncepcji „narodowego charakteru”, która uwzględnia kulturowe cechy mieszkańców tego kraju.
 
Cultural profile of the Chinese consumer. Practical marketing implications
Marketing activity in China may be very challenging. This article deals with the cultural aspects of the Chinese consumer and discusses topics on the national character of the Chinese and the profile of the Chinese consumer itself. There are also some suggestions of real-life implications to be used in marketing. The author’s thesis is that cultural values affect the behaviour of the Chinese consumer. In order to prove it, a vast number of references is cited. Although the mainland China is an extremely diversified and fragmented country, general conclusions are drawn.
 
 
Tomasz J. Dąbrowski
Strony internetowe jako element komunikowania tożsamości. Przypadek banków
Przedsiębiorstwa tworzą korporacyjne strony internetowe aby osiągać różne cele. Jednym z nich jest komunikowanie tożsamości tych przedsiębiorstw. Zakres tej komunikacji ulega zmianie wraz z rozszerzeniem się rozumienia samego pojęcia tożsamość i ewoluowaniem spojrzenia na nią od wąskiego jej wyrażania przez identyfikację wizualną po podejście zintegrowane. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania przez banki komercyjne działające w Polsce ich stron internetowych do prezentowania takich elementów łączących się z tożsamością przedsiębiorstwa, jak logo, opowieść korporacyjna czy wartości korporacyjne.
 
Corporate websites as a tool of communicating identity. Banks case
Companies designed corporate websites in order to reach different goals. One of them is to communicate their identity. The article investigates how commercial banks operating in Poland use company websites to present some elements related to corporate identity such as logo, corporate story and corporate values.
 
 
Marketing w praktyce
 
Piotr Tarka
Zastosowanie predykcyjnego modelu analitycznego w doskonaleniu działań marketingowych firm
W niniejszym artykule, autor omawia predykcyjny model analityczny, w sposób szczególny koncentrując się na najistotniejszych kryteriach warunkujących jego istnienie, metodach generowania skutecznej informacji marketingowej, procesie konstrukcji (tj. etapach związanych z organizacją i implementacją) modelu PMA w firmie w sferze działań marketingowych. W części końcowej przedstawione zostały wyniki z przeprowadzonych badań empirycznych.
 
Predictive Analytical Model application in improving marketing activities
In the article, author discusses the Predictive Analytical Model (PMA), specifically focusing on the most important criteria for conditioning its existence, methods of generating an effective marketing information, the process of construction (i.e. stages related to organization and implementation) of the model within company structure in the field of marketing activity. The final section presents results from empirical studies.
 
 
Realia rynku
 
Marzena Ucherek
Stan świadomości społecznej w zakresie praw konsumenckich przysługujących na rynku
Omówione w artykule badania miały na celu ocenę stanu wiedzy społeczeństwa w zakresie przysługujących praw konsumenckich na rynku. Ponadto zamierzeniem badawczym było określenie poziomu znajomości instytucji i organizacji zajmujących się ochroną konsumentów, źródeł informacji na temat praw konsumentów, a ponadto znajomości programów i kampanii poświęconych prawom konsumenckim. Istotnym elementem badań było także poznanie opinii konsumentów na temat obszarów wymagających pogłębienia wiedzy konsumenckiej w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb informacyjnych społeczeństwa w tym zakresie. Badania miały charakter badań ankietowych i zostały przeprowadzone w 2011 r. w województwach Polski południowo-wschodniej.
 
State public awareness of consumers rights in the market
The aim of the discussion was to learn the state of consumer awareness of their rights in the market. Moreover study intension was to determine the level of knowledge of institutions and organizations dealing with consumer protection, sources of information on consumer rights as well as awareness programs and campaigns on the rights of the consumer. Important element of studies was also investigation of consumers opinion about areas that require deeper knowledge of the consumer in the future, with particular emphasis on information needs of society in this regard. Studies were surveys and were conducted in 2011 in the south-east Polish regions.
 


Urszula Kłosiewicz-Górecka
Stan i kierunki rozwoju inwestycji w sferze handlu wewnętrznego w Polsce
W artykule zaprezentowano wielkość i strukturę inwestycji w handlu wewnętrznym na tle inwestycji ogółem w gospodarce Polski. Przeprowadzono analizę w układzie rodzajowym handlu (detaliczny i hurtowy) oraz rzeczowym (nakłady na budynki i budowle, maszyny i urządzenia oraz środki transportu). Szczególną uwagę poświęcono inwestycjom zagranicznych przedsiębiorstw handlowych, które są liderami w zakresie inwestowania w sferze handlu wewnętrznego w Polsce.


State and directions of development of investment in the sphere of internal trade in Poland
In her article, the author presents the volume and structure of investment in internal trade against the background of total investment in Poland’s economy. She carries out an analysis by the type of trade (retail and wholesale) and object (outlays on buildings and constructions, machinery and equipment and transport means). A particular attention is paid to investment of foreign commercial enterprises, which are the leaders in the area of investing in the sphere of internal trade in Poland.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł