Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 02/2014

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 2/2014

Rok XXI nr 2 (luty) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 

Marketing 3.0: nowe podejście do tworzenia wartości
Paweł Brzustewicz

 

W artykule przybliżono koncepcję marketingu 3.0. Szczególny nacisk położono na proces tworzenia wartości dla biznesu, społeczeństwa oraz pozostałych interesariuszy. Skupienie się na wartościach i współtworzeniu wartości ekonomiczno-społecznej umożliwia odejście od tradycyjnego marketingu w stronę marketingu trzeciej generacji. Jak się okazuje, nowy marketing oferuje całkowicie nowy sposób myślenia o produktach, rynkach oraz klientach i tym samym ma szansę stać się ważnym czynnikiem sukcesu firmy w długim okresie.

 

Słowa kluczowe: marketing 3.0, współtworzenie wartości, rozwiązywanie problemów społecznych, rozwój zrównoważony.

 

Marketing 3.0: A new approach to create value

 

The author of the article presents the concept of marketing 3.0. Particular emphasis is placed on the process of value creation for business, society and other stakeholders. Focusing on the values and value co-creation allows a shift from the traditional marketing to marketing 3.0. The new marketing offers a completely different way of thinking about products, markets and customers and is likely to become an important driver of the company’s success in the long run.

 

Keywords: marketing 3.0, co-creating value, solving social problems, sustainable development.

 

Uwarunkowania skutecznego zarządzania konfliktem w relacjach przedsiębiorstwa z reklamującym
Malwina Berger, Maciej Mitręga

 

Badania nad zjawiskiem konfliktu w relacji przedsiębiorstwo–klient indywidualny nie są powszechnie prowadzone. Prace naukowo-badawcze poświęcają zdecydowanie więcej uwagi rozwijaniu relacji między sprzedawcą a nabywcą niż negatywnym stronom relacji (tzw. relationship dark side). Tymczasem badania wskazują, że konflikt w decydujący sposób wpływa na jakość nawiązywanych przez firmy relacji z klientem, a efektywne zarządzanie nim może przyczynić się nie tylko do utrzymania relacji, ale nawet do pogłębienia jej. Celem niniejszego artykułu było dokonanie syntezy wcześniejszych badań w omawianym obszarze i sformułowanie na tej podstawie modelu skutecznego zarządzania konfliktem z klientem. Wśród czynników warunkujących zarządzanie konfliktem relacyjnym wyróżniono: sprawiedliwość zaproponowanego rozwiązania, przepraszanie, upełnomocnianie personelu, traktowanie konsumenta w sposób poważny, umiejętność słuchania oraz kompetencje personelu. Ponadto ustalono, że skutki zarządzania konfliktem mogą być mierzone poprzez: skłonność do dalszej współpracy z firmą, skłonność do odejścia od firmy, skłonność do poszukiwania innych firm z podobną ofertą oraz skłonność do zemsty w komunikacji z ust do ust. Dodatkowo zidentyfikowano czynniki moderujące model zarządzania konfliktem. Na siłę i kierunek przedstawionych zależności wpływ mają czynniki kontekstowe, stan relacji firma–klient przed konfliktem, a także specyficzne cechy klienta.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie konfliktem, reklamacje, ciemne strony relacji, marketing.

 

The determinants of effective conflict management in the relationship between a company and a complaining customer

 

Research on the phenomenon of conflict in business-to-customer relationships is far from maturity. However, in recent years more and more authors draw attention to the importance of the dark side of customer relationships, including relationship conflicts. Studies show that conflict fundamentally influences the quality of the company-customer relationship, and its effective management can contribute not only to maintaining the relationship but even to deepening it. The purpose of this article was to summarize the existing scientific research regarding factors determining conflict handling and as a result the structural model of effective conflict management in the relation between a company and a complainer is presented. It was found that six factors have a particular impact on customer’s response to conflict: consumer assessment of justice of proposed conflict resolution, apologizing, empowerment, the level in which personnel take customer seriously and personnel competence. Furthermore, among results of effective conflict resolution in the relationship between service company and consumer, the most crucial are: desire to continue the cooperation with a company, desire to leave a company/switch to competitors, desire to look for different companies with similar offer and desire for taking revenge in word-of mouth communication. Also the contextual factors, which determine the generality of the presented model are discussed. These factors are: the level of customer’s trust and commitment to a company, the level of customer wealth, the level of perceived significance of company’s products, the evaluation of the level of switching costs and the a availability of alternatives. The model is based mostly on results of quantitative empirical research.

 

Keywords: conflict management, complaints, relationship dark sides, marketing.

 

Co jest źródłem szczęścia? Zadowolenie z życia a obiektywne i subiektywne wskaźniki sytuacji materialnej
Katarzyna Sekścińska, Dominika Maison

 

Związek sytuacji materialnej z dobrostanem psychicznym wciąż nie jest jasny, mimo że od dawna wzbudza duże zainteresowanie wielu badaczy na całym świecie. Badania na poziomie narodów i jednostek wskazują na nieliniową zależność, pokazując malejącą krańcową użyteczność dochodu i dóbr. Dotychczasowe badania skupiały się na wyjaśnianiu dobrostanu psychicznego obiektywnymi makro- i mikroekonomicznymi wymiarami sytuacji ekonomicznej. Celem badań własnych było zrozumienie, na ile zadowolenie z życia zależy od obiektywnych wskaźników sytuacji materialnej (jak to postulowali wcześniejsi badacze), a na ile raczej od subiektywnego wymiaru — oceny sytuacji materialnej jednostki. Niniejszy artykuł opisuje wyniki trzech badań przeprowadzanych w latach 2009–2011 na reprezentatywnych próbach dorosłych Polaków. Wyniki pokazały, że zadowolenie z życia (mierzone trzema różnymi sposobami) zależy w największym stopniu od czynnika subiektywnego — oceny własnej sytuacji materialnej, w dalszej kolejności od posiadanych dóbr, a w najmniejszym stopniu od dochodów osoby. Wyniki te zostały kilkakrotnie zreplikowane (po pierwsze dla różnych wskaźników zadowolenia z życia, po drugie dla badań realizowanych w kolejnych latach).

 

Słowa kluczowe: dobrostan psychiczny, dobrostan ekonomiczny, subiektywna ocena sytuacji materialnej, dochód.

 

What is the source of happiness? Satisfaction with life and its indicators

 

Relation between financial situation and psychological wellbeing is still not clear though it has attracted attention of many researchers worldwide for a long time. Studies that were carried out at the level of nations and individuals indicated a non-linear correlation, showing a decreasing marginal utility of income and goods. Previous research has focused on explaining how objective macro- and microeconomic dimensions of the economic situation affect psychological well-being. The aims of this research was to understand to what extant a life satisfaction depends on objective indicators of financial situation (as postulated by earlier researchers) and to what extent it is affected by subjective dimension — assessment of the financial situation of an individual. This article describes the results of the three studies conducted in the 2009–2011 on representative samples of adult Poles. The results showed that satisfaction with life (as measured by three different methods) depends most on the subjective factor — the self-assessment of the financial situation, followed by possessions of goods and the least the level of the income. These results have been repeatedly replicated — the first for the various indicators of satisfaction with life, secondly in the studies carried out in the coming years.

 

Keywords: psychological well-being, economic well-being, subjective material situation, income.

 

Realia rynku

 

Fast fashion – przyszłość branży mody?
Katarzyna Sempruch-Krzemińska

 

Pojęciem fast fashion określany jest w literaturze tematu model biznesu cieszący się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorstw odzieżowych funkcjonujących w dojrzałych gospodarkach. Jest to model ukierunkowany na konsumenta i jego potrzeby, co zyskuje mu także sympatię współczesnych konsumentów. Opracowanie przybliża czytelnikowi ideę przedsiębiorstw fast fashion — szeroko opisuje elementy charakterystyczne, podkreśla determinanty sukcesu omawianej strategii, jej zalety, ale też wady. Prezentuje również wpływ danego modelu na współczesną branżę mody.

 

Słowa kluczowe: rynek mody, strategia przedsiębiorstw odzieżowych.

 

Fast fashion — future of fashion industry?

 

Fast fashion in marketing context means business model for fashion companies focused on consumer needs. That relatively new strategy seems to be very attractive for both: market-oriented companies as well as fashion-oriented consumers. Article describes the idea of fast fashion business model — characteristic features, success determinants, strengths and weaknesses. It also presents the influence of fast fashion model on contemporary fashion market.

 

Keywords: fashion market, fashion company strategy.

 

Wizerunek produktów spożywczych a jego wpływ na decyzje zakupowe nabywców finalnych
Sebastian Białoskurski

 

Pojęcie wizerunku ma wiele synonimów, których stosowanie wynika z określonego kontekstu. Wizerunek można zdefiniować jako zbiór przekonań i wrażeń określonej osoby na temat konkretnego obiektu, którym może być osoba, miejsce lub produkt. Przekonania te mogą być prawdziwe lub fałszywe. Mogą one wynikać z własnych doświadczeń konkretnej osoby lub mogą być rezultatem opinii innych osób. W literaturze marketingowej wizerunek definiuje się często jako zbiór postaw, które decydują o określonym postępowaniu. Z kolei określone postawy bazują na opiniach, wiedzy oraz emocjach potencjalnego nabywcy.

 

Słowa kluczowe: wizerunek, produkty spożywcze, nabywcy finalni.

 

The image of food products and its impact on final buyers decisions

 

Concept image has many synonyms, the use of which results from the specific context. The image can be defined as a set of beliefs and impressions of a person on a particular object, which may be a person, place or product. These beliefs may be true or false. They may arise from their own experiences of a particular person or may be the result of the opinion of others. In the marketing literature, the image is often defined as a set of attitudes, which determine the specific procedure. The specific approach is based on the opinions, knowledge and emotions of the potential buyer.

 

Keywords: image, food products, final buyers.

 

Z czasopism zagranicznych

 

Istota tworzenia i współtworzenia wartości
Jarosław Sawicki

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu pt. Critical Service Logic: Making Sense of Value Creation and Co-creation, którego autorami są Christian Grönroos i Päivi Voima. Tekst opublikowano w „Journal of the Academy of Marketing Science” w 2012 r., a online 12 lipca 2013 r.

 

Artykuły na płycie CD – plik PDF do pobrania

 


 

Kreatywność pracowników warunkiem innowacyjności organizacji 
Alina Borowska 

Organizacja innowacyjna, to organizacja wiedzy, która potrafi efektywnie zarządzać i tworzyć wiedzę. Warunkiem jej innowacyjności jest inwestowanie w wiedzę, talenty i rozwój pracowników, bowiem za każdą innowacją stoi człowiek ze swoimi indywidualnymi zasobami intelektualnymi i swoją potencjalną kreatywnością. To od organizacji i panujących w niej warunków zależy czy ten indywidualny potencjał zostanie odkryty, rozwinięty i właściwie wykorzystany. W dzisiejszych czasach kreatywność indywidualna jest jednym z najważniejszych determinant warunkujących procesy innowacyjne a osoby twórcze są najważniejszym zasobem organizacji opartej na wiedzy. 

Słowa kluczowe: kreatywność, innowacje, kreatywna organizacja. 

Creativity of employees the condition of business innovation 

Innovative organization it’s knowledge organization, that can effectively manage and create knowledge. The condition for innovation is investing in knowledge, talent and personal development of employee, because behind every innovation is a person with their individual intellectual resources and its potential for creativity. It is up to the organization and the conditions prevailing in the individual depends on whether the potential is discovered, developed and properly used. Individual creativity is one of the most important determinants of innovative processes and creative people are the most important resource of knowledge-based organizations. 
Keywords: creativity, innovation creative organization. 


Partnerstwo Wschodnie – osiągnięcia i wyzwania po czterech latach współpracy 
Izabela Borucińska-Dereszkiewicz 

 

Partnerstwo Wschodnie stanowi pierwszą koncepcję polityki Unii Europejskiej wobec regionu Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego. Podjęta próba oceny dotyczyła postępów w realizacji celów Partnerstwa Wschodniego w kontekście efektywności unijnej polityki. Po czterech latach funkcjonowania inicjatywy nie może być ona ani pełna ani jednoznaczna ze względu na krótki okres, mnogość determinantów, w tym rozproszenie unijnego wpływu na kraje partnerskie, oraz procesowy charakter transformacji systemowej i integracji europejskie. Efekty polityki w ramach Partnerstwa Wschodniego generalnie są umiarkowane, jednakże można zaobserwować intensyfikację działań zarówno ze strony Unii jak i krajów partnerskich w procesie ich europeizacji. Relatywnie największe osiągnięcia można wskazać w odniesieniu do współpracy gospodarczej i przepływu osób. W układzie bilateralnym względnie największe postępy w dążeniu do celów Partnerstwa Wschodniego ujawniły się w Mołdawii i Gruzji, następnie w pewnych aspektach na Ukrainie, w Armenii i Azerbejdżanie. Nieskuteczność zasad warunkowości i współwłasności najwyraźniej dostrzegalna była w przypadku Białorusi, która w minimalnym stopniu reagowała na unijną politykę. Na Ukrainie można zaobserwować spowolnienie tempa współpracy i względnie najmniejsze postępy w europeizacji, mimo wykreowania najszerszych powiązań z Unią, a w przypadku Armenii może dojść do wyhamowania dynamiki integracji. Okres funkcjonowania Partnerstwa Wschodniego obnażył także poważne wyzwania w zakresie wzmocnienia oddziaływania Unii jako potęgi normatywnej oraz sprostania nasilającej się konkurencji o wpływy w regionie głównie ze strony Rosji. 
Słowa kluczowe: Partnerstwo Wschodnie, polityka wschodnia Unii Europejskiej, osiągnięcia, wyzwania. 

Eastern Partnership – achievements and challenges after four years 

The Eastern Partnership is the first concept of the European Union's policy towards the region of Eastern Europe and the Southern Caucasus. This article provides an attempt to assess the progress in achieving the objectives of the Eastern Partnership in the context of the effectiveness of European Union policies. The evaluation of the results after four years of its functioning can be neither complete nor unequivocal due to the short period of time, many endogenous and exogenous determinants, included EU's diffused influence in the international environment, and the nature of the system transformation and European integration process. The results of Eastern Partnership are generally moderate, but can be observed intensification in the Europeanization process. Relatively greatest achievements may be indicated in economic integration and migration. Moldova and Georgia achieved the major progress towards the Eastern Partnership goals, and then in some aspects Ukraine, Armenia and Azerbaijan. The ineffectiveness of the conditionality and joint ownership rules were clearly visible in the case of Belarus, which minimally reacted to the European Union policy. Four years of the Eastern Partnership also revealed the weakness of European Union impact, as a normative power – it is Ukraine, where it can be observed slowdown in cooperation and the Europeanization process. Failure to sign an Association Agreement with Armenia may lead to deep slowdown in integration. Period of the Eastern Partnership also has exposed serious challenges in strengthening the impact of the EU as a normative power and meet the growing competition for influence in the region, mainly from Russia. 
Keywords: Eastern Partnership, Eastern Policy of the European Union, achievements and challenges. 

Internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora żywnościowego Wielkopolski. Stymulatory i ograniczenia umiędzynarodowienia działalności gospodarczej 
Agata Budzyńska 

Wszechobecna globalizacja obejmuje swym zasięgiem coraz więcej dziedzin życia, dlatego jednym z ważniejszych procesów zachodzących we współczesnej gospodarce jest kształtowanie tzw. globalnej wioski. Globalizacja i w konsekwencji internacjonalizacja, stanowi jedno z największych wyzwań dla polskich przedsiębiorstw. Artykuł zawiera wyniki badań empirycznych prowadzonych w latach 2010–2011 na terenie województwa wielkopolskiego, będących częścią projektu „Czynniki determinujące kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przetwórstwa żywnościowego Wielkopolski na rynku międzynarodowym”. Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie przyczyn i barier internacjonalizacji firm przetwórstwa żywnościowego Wielkopolski. W realizacji celu zastosowano źródła wtórne – implikacje teoretyczne powstały w oparciu o studia literatury przedmiotu, natomiast ich weryfikacji dokonano na podstawie badań ankietowych. 
Słowa kluczowe: internacjonalizacja przedsiębiorstw, sektor rolno-spożywczy, bariery internacjonalizacji, motywy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. 

Internationalization of companies of the food sector in Wielkopolska region. Stimulators and limitations of internationalization of economic activity 

 

The acting globalization spans more and more areas of life, which is why, one of the most important processes in today's economy is shaping the so-called. global village. Globalization and in consequently internationalization, is one of the biggest challenges for Polish companies. The article contains the results of empirical studies conducted in 2010–2011 in the Wielkopolska region, as part of the project "Factors determining the competitive advantage of the development of food processing companies from Wielkopolska region in the international market". The purpose of this study is to identify the causes and barriers in internationalization of food processing companies of Wielkopolska region. In pursuing were used the secondary sources – theoretical implications are based on studies of the literature, and their verification was done on the basis of the survey. 
Keywords: internationalization of enterprises, agro – food sector, barriers of internationalization, the motives of internationalization of business. 

Internet jako źródło pozyskiwania informacji w gospodarstwach rolnych województwa małopolskiego 
Marta Czekaj 

W opracowaniu poruszona została problematyka dostępu do Internetu oraz umiejętności korzystania z zasobów internetowych przez wybranych właścicieli gospodarstw rolnych w województwie małopolskim. Głównym celem było określenie dostępności do sieci w gospodarstwach rolnych, częstotliwości korzystania z niej oraz sposobów wykorzystania pozyskanych w ten sposób informacji. Ponadto zbadane zostały inne sposoby pozyskiwania informacji, z których korzystają producenci rolni. Badania przeprowadzone zostały na celowo dobranej grupie 160 rolników, którzy uczestniczyli w szkoleniach dla producentów rolnych. Analiza pozyskanych informacji pozwala stwierdzić, iż w badanej grupie wciąż niski jest odsetek rolników, których gospodarstwa są wyposażone w dostęp do sieci internetowej. Ponadto sam fakt podłączenia do sieci internetowej nie oznacza, że jest ona wykorzystywana do podejmowania decyzji dotyczących gospodarstwa rolnego, bowiem nie wszyscy producenci rolni posiadający dostęp do Internetu potrafią z niego korzystać. Część producentów rolnych wykorzystuje Internet głównie jako źródło rozrywki. Najpopularniejszym źródłem pozyskiwania informacji o działalności rolniczej pozostają szkolenia oraz telewizja. 
Słowa kluczowe: Internet, województwo małopolskie, rolnicy. 

Internet as a source for getting of information in farms in Malopolska district 

The paper presented problem of the use of Internet in farms in Malopolska district. The main aim of this article was to determine the level of farm equipment in computers with Internet and farmers skills in Internet use. Calculations were conducted based on data obtained from farmers who participated in the training for agriculture producers from January till March 2013 in Malopolska district. Obtained data from 160 respondents. The results of the study indicate that 25,62% farmers from surveyed group didn’t have access to Internet, and among those, who had it, 8,4% didn’t use these tool (they didn’t have necessary skills). Farmers use Internet mainly for searching information, but not necessary for find data useful in agriculture production. The most popular source obtain of information are still TV and newspaper. 
Keywords: Internet, Malopolska district, farmers. 

Kulturowe kody etyczne i ich osobowościowe korelaty 
Mirosława Czerniawska 

W niniejszym badaniu prezentowane są dane empiryczne dotyczące analizy kodów etycznych w kontekście zmiennych osobowościowych, tj. makiawelizmu i poczucia winy. Psychologiczna charakterystyka obu wymiarów osobowości wskazuje na ich odmienność z punktu widzenia właściwości moralnych, a także funkcjonowania społecznego. Założono, że poczucie winy (jako cecha osobowościowa) wiąże się ze skłonnością do silniejszej akceptacji kodów etycznych, makiawelizm natomiast – ze skłonnością do słabszej akceptacji kodów etycznych. Wykorzystana została także koncepcja kodów etycznych Wojciszke i Baryły. Badanie przeprowadzono wśród studentów (325 osób), stosując Kwestionariusz Etyk (Wojciszke, Baryła), Skalę Mach (Christie, Geis), Kwestionariusz Poczucia Winy (Kofta, Brzeziński, Ignaczak). Analiza uzyskanych wyników dowiodła, że poczucie winy wiąże się ze wzrostem akceptacji wszystkich kodów etycznych (dodatnie współczynniki korelacji między analizowanymi zmiennymi), makiawelizm – ze spadkiem akceptacji kodów etycznych (ujemne współczynniki korelacji między analizowanymi zmiennymi). Oznacza to, że wśród osób cechujących się wysokim poczuciem winy istnieje większa skłonność do analizy zachowań w kategoriach moralnych, z użyciem każdego z kodów. Wraz ze wzrostem makiawelizmu maleje prawdopodobieństwo użycia kategorii moralnych w ewaluacji zachowania. 
Słowa kluczowe: kody etyczne, poczucie winy, makiawelizm. 

Cultural ethical codes and their personality correlates 

The research presents the empirical data concerning the relation between ethical codes and personality traits; the study focuses on guilt and Machiavellianism as personality traits. The psychological characteristic of these personality dimensions shows differences in terms of moral qualities and social behavior. The hypothesis states that guilt (as a personality trait) connects with stronger acceptance of ethical codes, whereas Machiavellianism connects with opposite tendency. The conception of ethical codes by Wojciszke and Baryla was also used. The study group consisted of 325 students. The Ethical Questionnaire (Wojciszke, Baryla), Mach V (Christie, Geis), Guilt Questionnaire (Kofta, Brzezinski, Ignaczak) were used as research tools. An analysis of research data revealed that guilt connects with the increase of acceptation of moral codes (positive correlations between analyzed variables), whereas Machivellianism connects with the decrease of acceptance of moral codes (negative correlations between analyzed variables). This means that people with high guilt tend to analyze behavior in moral context using each code. The higher is Machiavellianism, the lower is the probability of using moral categories in behaviour evaluation. 
Keywords: ethical codes, focuses on guilt, Machiavellianism. 

Zasobowe podejście do konkurencyjności MSP przetwórstwa żywnościowego w Wielkopolsce. Wyniki badań empirycznych 
Małgorzata Gajowiak 

Głównym celem artykułu jest wskazanie roli zasobów i umiejętności pracowników przedsiębiorstw w procesie zdobywania przewagi konkurencyjnej. Elementy te tworzą zbiór czynników endogenicznych, które, w odróżnieniu od czynników egzogenicznych, w najistotniejszym stopniu determinują szanse firmy na umiejętne działanie i przetrwanie w konkurencyjnym otoczeniu. W szczególności, w dobie globalnego turbokapitalizmu na znaczeniu w sferze gospodarowania nabierają nie tylko zasoby twarde, łatwo wyrażalne, ale również te o charakterze niematerialnym, a więc takie, które trudniej jest zoperacjonalizować. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W pierwszej jego części zaprezentowano krótki przegląd literatury odnośnie do zasobów przedsiębiorstwa, ich podziału i roli w procesie zdobywania przewagi konkurencyjnej. W drugiej zaś jego części przedstawiono wyniki badań nad MSP przetwórstwa żywnościowego z województwa wielkopolskiego przeprowadzonych w latach 2011–2012. Uzyskane wyniki wskazują, iż menedżerowi analizowanych firm podążają zgodnie z trendami współczesnego zarządzania i waloryzują miękkie czynniki wzrostu w procesie internacjonalizacji. 
Słowa kluczowe: konkurencyjność, czynniki konkurencyjności, internacjonalizacja. 

The competitiveness of SME from food sector due to resource’s approach 

The main aim of the article is to identify the role of resources and skills of employees of enterprises in the process of gaining competitive advantage. These elements form a set of endogenous factors which, in contrast to exogenous factors, are the most important determinant affecting the chances of a company for successfully functioning and surviving in a competitive environment. In particular, in the time of global turbo-capitalism the bigger importance in the field of management become not only hard, easily expressible resources, but also those of an intangible nature, and therefore it is difficult to operationalize them. The paper is both theoretical and empirical in nature. The first part presents a brief review of the literature relating to corporate resources, their division and their role in the process of gaining a competitive advantage. In the second part of the paper are presented the results of survey on SMEs representing food sector in the Wielkopolska region carried out in 2011–2012. The results indicate that the manager of the analyzed companies follow in accordance with the trends of modern management and valuate soft growth factors in the process of internationalization. 
Keywords: competitiveness, factors of competitiveness, internationalization proces 

Koszty procesu fiskalnego podatku rolnego 
Kinga Gruziel 

W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących kosztów procesu fiskalnego podatku rolnego na przykładzie gmin wiejskich położonych w województwach małopolskim i zachodniopomorskim. Do określenia kosztów procesu fiskalnego wykorzystano kategorie kosztów wymiaru i poboru podatku rolnego oraz ich relacje do wpływów z tytułu podatku rolnego. Przedstawiono kategorie kosztów wymiaru i poboru podatku rolnego. Do określenia kosztów procesu fiskalnego wykorzystano relacje kosztów wymiaru i poboru podatku rolnego do wpływów z tytułu podatku rolnego. Na podstawie przeprowadzonej analizy nie uzyskano jednolitych wniosków odnośnie stopnia fiskalizmu. Powszechnie obowiązującym w literaturze przedmiotu jest twierdzenie o stopniu fiskalizmu na poziomie około 10%. Teza ta potwierdziła się tylko w gminie nr 2, gdzie wskaźnik fiskalizmu nie przekroczył poziomu 1%. Jako czynniki zwiększające efektywność procesu fiskalnego można wymienić m. in.: sprzyjające warunki prowadzenia produkcji rolniczej, wysokie dochody tytułem podatku rolnego. Czynnikami ograniczającymi efektywność procesu finalnego są: niskie wpływy z podatku rolnego, wydatki o charakterze rzeczowym, wykorzystywanie przewidzianych ustawowo ulg i zwolnień podatkowych 
Słowa kluczowe: podatek, podatek rolny, wymiar podatku. 

Fiscal costs of the process of agricultural tax 

The paper attempts to identify the cost of the fiscal process of agricultural tax on example of rural communes, located in the region of Malopolska province, and Zachodniopomorskie province. To determine the fiscal cost of the process used, cost assess and collect tax revenue from the agriculture to the title. Accepted model for determining the degree of fiscal policy allowed to asses that the agricultural tax in part confirm the thesis of low fiscal policy in Poland (about 10%). Only in the municipality of Nr 2 the rate did not exceed the level of fiscal stringency of 1%. As factors that increase the efficiency of the fiscal process include, among others: favorable conditions of agricultural production, high-income agricultural tax title. As factors that reduce the efficiency of the fiscal process include, among others, low agricultural tax revenue, expenditures in property provided by law use tax deductions and exemptions. 
Keywords: tax, agricultural tax, tax assessment. 

Nacjonalizm w trzecim pokoleniu – odradzanie się ideologii skrajnie prawicowych we współczesnej Europie 
Magdalena Ickiewicz-Sawicka 

Artykuł pt: Nacjonalizm w trzecim pokoleniu – odradzanie się ideologii skrajnie prawicowych we współczesnej Europie składa się z ze wstępu i trzech zasadniczych części. W pierwszej z nich zostały wyjaśnione charakterystyczne cechy zjawiska nacjonalizmu. W drugiej zaś opisano przejawy skrajnie nacjonalistycznych formacji politycznych istniejących obecnie w krajach europejskich. W trzeciej natomiast zaprezentowano poszczególne ugrupowania polityczne w takich krajach jak: Niemcy, Wielka Brytania, Austria, Holandia, rumunia, Bułgaria, Grecja, Węgry, Finlandia, Dania, Szwecja, Norwegia. Tekst zamykają wnioski końcowe. 
Słowa kluczowe: nacjonalizm, faszyzm, ksenofobia, partia polityczna, naród, ideologia. 

Nationalism in the third generation – the revival of the ideology of the extreme right in contemporary Europe 

The Article concerns issues of the nationalism in chosen European countries. Text consist of introdaction and three secions. The first of these features are explained phenomenon of nationalism. describes the symptoms of extreme nationalist political formations existing in European countries. In the third and the various political groupings presented in such countries as Germany, Great Britain, Austria, the Netherlands, Romania, Bulgaria, Grecce, Hungary, Finland, Denmark, Sweden, Norway. Text closing conclusions. In the text analysis of the phenomenon of the neonationalism which is starting reviving in such countries as: Germany, Austria, Great Britain, Belgium, Netherlands and Sweden, Denmark and Finland, Bulgarian, Hungarian, Romanian and Grecce. The author is paying special attention to the definition of the nationalism as the ambiguous and diverse notion. 
Keywords: nationalism, fascism, xenophobia, political party, nation, ideology. 

Przestrzenne zróżnicowanie kulturalnych wyznaczników poziomu życia w Polsce 
Marcin Janusz 

W artykule przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie kulturalnych wyznaczników poziomu życia w Polsce w 2011 roku. Do oceny syntetycznego zróżnicowania zaspokojenia potrzeb kulturalnych wykorzystano metodę wzorcową Hellwiga. Następnie pogrupowano regiony do czterech klas, uwzględniając wartość syntetyczną obliczonego wskaźnika. Zmienne diagnostyczne wykorzystane w zestawieniach informowały o zainteresowaniu społeczeństwa kulturą oraz dostępności instytucji kulturalnych w regionie. Badanie pokazało najlepszą sytuację w tym względzie w województwach małopolskim i dolnośląskim, które zdecydowanie wyróżniały się na tle pozostałych. Po analizie literatury przedmiotu podkreślić należy bardzo dobre badanie rynku w tych regionach, które pozwala skutecznie dopasować ofertę kulturalną dla potrzeb zgłaszanych przez odbiorców. Relatywnie najmniej korzystna sytuacja w tym względzie cechuje województwa Polski Wschodniej (bez podlaskiego). Na uwagę zasługuje ponadto niska pozycja województwa pomorskiego. 
Słowa kluczowe: poziom życia, kultura, determinanty, zróżnicowanie regionalne. 

Spatial diversity of cultural determinants of standard of living in Poland 

This paper presents the spatial diveristy of cultural determinants of standard of living in Poland in 2011. To evaluate the synthetic diversity of culutral needs the Hellwig’s method were used. The regions are grouped into four classes, ta king into account the value of the synthetic index calculated. Diagnostic variables used in statements reported by a public interest in culture and the availability of cultural institutions in region. The study showed the best situation in this area in małopolskie and dolnośląskie voivodships, which definately stands out from the others. The least favorable situation in this respect have polish eastern voivodships (without podlaskie), such as podkarpackie, swietokrzyskie and lubelskie. Noteworthy is salso low position of pomorskie voivodship. 
Keywords: standard of living, culture, regions, diversity. 

Projekt Umowy Partnerstwa w kontekście wydatków rozwojowych w nowej perspektywie finansowej 2014–2020 
Iwona Kowalska 

W Strategii Rozwoju Kraju 2020 celem rozwojowym Polski jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Realizacja założonych celów będzie uzależniona m.in. od dostępności środków finansowych. Dlatego tak ważnym dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli funduszy europejskich na lata 2014–2020 jest przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projekt Umowy Partnerstwa. Celem artykułu jest próba oceny zaproponowanych w projekcie Umowy Partnerstwa rozwiązań w dwóch aspektach: 1) zasadności przyjętych priorytetów działań w ujęciu tematycznym i terytorialnym; 2) zasad systemu finansowania działań prorozwojowych z uwzględnieniem funduszy europejskich. W przypadku pierwszego aspektu analiza została przeprowadzona z punktu widzenia przedstawiciela środowiska akademickiego na przykładzie dwóch powiązanych ze sobą celów tematycznych: 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. Natomiast analiza aspektu drugiego została wzbogacona uwagami z doświadczeń eksperckich Autorki przy ocenie wniosków unijnych w perspektywie 2007–2013. 
Słowa kluczowe: Umowa Partnerstwa, priorytety, działania, fundusze UE 2014–2020. 

Polish expenditure for development in the EU perspective 2014–2020 in strategic documents (the project of Partnership Agreement)

The objective of National Development Strategy 2020 is to strengthen usage of economic, social and institutional capabilities to ensure rapid and sustainable development of the country and improving the quality of life. The implementation of the objective will depend, among others factors, on funds. Therefore, the project of Partnership Agreement is important document defining the strategy of using European funds for 2014–2020 that is prepared by the Ministry of Regional Development. This article attempts to assess solutions proposed in the project of Partnership Agreement in two aspects: 1) the appropriateness of the adopted priorities for actions in thematic and territorial aspects; 2) the rules for financing development activities including European funds. In the first aspect, the analysis was conducted from the perspective of a scientific representative on the example of two interrelated thematic objectives: 1 Support for research, technological development and innovation; 10. Investing in education, skills and learning for life. However, the second aspect of the analysis was enriched with remarks of the author gained from proposals assessment in the 2007–2013 perspective. 
Keywords: the Partnership Agreement, priorities, activities, EU funds 2014–2020. 

Statystyczne podejście do badań dynamiki struktur ekonomicznych 
Karol Kukuła 

Celem artykułu jest ukazanie metod badania zmian strukturalnych w dłuższych okresach czasu. Przedstawiono definicję struktury addytywnej, stwarzającą bazę do tworzenia metodologii badania zmian strukturalnych w czasie i przestrzeni. Omówiono krótko miary zmian strukturalnych wskazując na jedną z nich. Zaprezentowano sposób badania stałości kursu zmian strukturalnych (monotoniczność struktur). Na zakończenie omówiono sytuację, w której jedna ze struktur dąży do osiągnięcia stanu innej struktury uznanej za wzorcową. 
Słowa kluczowe: struktura ekonomiczna, definicja struktury ekonomicznej, miara, monotoniczność struktury, zmiany strukturalne. 

Statistical approach to the research within the dynamics of economical structures 

The aim of the paper is to show the methods of investigating of structural changes in long term periods of time. The definition of additive structure was presented, which formed the foundation for the construction of methodology of investigating structural changes in time and space. Measures of structural changes were discussed briefly with special focus on one of them. The way of investigating of the stability of the course of structural changes was presented (monotony of structures). Finally, the situation, where one of the structures tends to achieve the status of some other structure assumed to be the module was discussed. 
Keywords: economic structure, definition of economic structure, measure, monotony of structure, structural changes. 

Wpływ konwergencji mediów na kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
Katarzyna Kuźniar-Żyłka 

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o wpływ integracji odrębnych dotychczas sektorów: telekomunikacyjnego, radiofonii, telewizji oraz technologii informatycznych na kierunki transformacji społeczeństwa informacyjnego. W pierwszej części opracowania autorka koncentruje się na przedstawieniu oblicza mediów w realiach epoki cyfrowej oraz w oparciu o studia literatury przedmiotu charakteryzuje zjawisko konwergencji mediów wraz z jego rozległymi konsekwencjami. Następnie poruszona zostaje kwestia różnic między pojęciami społeczeństwa informacyjnego, sieciowego i medialnego. Autorka zwraca ponadto uwagę na to, iż wraz z postępującą cyfryzacją, za konwergencją w obszarze multimediów postępuje konwergencja kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Artykuł odnosi się do poszczególnych kompetencji oraz zawiera przykłady podmiotów, które w Polsce podejmują inicjatywy z zakresu edukacji medialnej. W końcowej części opracowania autorka przedstawia przeobrażenia tradycyjnego modelu odbioru przekazów medialnych, tworząc profil współczesnego użytkownika multimediów. 
Słowa kluczowe: konwergencja mediów, multimedia, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo sieciowe, kompetencje medialne. 

The impact of media convergence on directions of information society development 

The paper focuses on the impact of integration of separated so far sectors: telecommunication, radiophony, television and information technologies on directions of information society transformation. In the first part of the paper the author concentrates on presentation of the media in the digital era and on the basis of the subject-matter literature characterizes the media convergence phenomenon with its extensive consequences. The paper also focuses on the issue of differences between definition of information, network and mediated society. The author also pays attention on the fact, that together with growing level of the digitalization and convergence in the field of multimedia, also convergence of mediumistic, information and digital competences have been growing up. The paper relates to particular competences and includes examples of institutions, which take the initiative concerning the media education in Poland. In the last part of the document the author presents transformation of the traditional way of consumption of the media content, creating the contemporary multimedia user profile. 
Keywords: media convergence, multimedia, information society, network society, media literacy. 

Konflikty w organizacji a kontrproduktywność pracowników 
Sławomira Artemowicz-Lakiene, Juozas Lakis 

Niniejszy artykuł przybliża naturę tych konfliktów w organizacji, które są bezpośrednim lub ubocznym skutkiem decyzji czy zachowań menedżerów na różnych szczeblach zarządzania. Badania empiryczne (w tym i te, na których opierają się autorzy niniejszego artykułu) świadczą, że liczne spory i walki w zakładach pracy są spowodowane działaniami kadry zarządczej. Najczęściej jest tak, że pracownik lub komórka organizacyjna, którzy możliwie nieumyślnie zainspirowali konflikt, stają się jednym z jego uczestników. Posiadając w swoich rękach pewien zakres władzy i wpływ na pracowników oraz na istniejący porządek, broni ona swoich pozycji i utrwala konflikt. Ta okoliczność prowokuje innych, najczęściej szeregowych pracowników, do destrukcyjnych i kontrproduktywnych zachowań i działań. Taką jest koncepcja poniższego artykułu. W finalizującej jego części są przedstawione propozycje dotyczące zapobiegania tego rodzaju konfliktom. 
Słowa kluczowe: konflikty w organizacji, zarządzanie konfliktami, destrukcja i kontrproduktywne zachowania pracowników. 

Conflicts in organization and counterproductive behavior of workers 

The article describes the nature of those conflicts in organization which have been caused by decisions or behavior of the manager or the entity of management. Empirical inquiries (and those which are presented in this article) indicate that numbers of work conflicts emerge as a result of wrong, bad or selfish actions of management. As a rule the individual or the entity which has provoked a dispute becomes one of its parties. In this case instead of trying to analyze and to manage the conflict, he seeks to preserve his face and makes by this the clash deeper. Usually the other parties become destructive and counterproductive in continuing controversy. The article is finalized by some propositions of how to prevent or to positively transform conflicts which belong to described group. 
Keywords: conflicts in organization, conflict management, destruction and counterproductive behavior at work. 

Pozycja polskiego rolnictwa na rynku gospodarki żywnościowej Unii Europejskiej wg wybranych czynników i ich zmiana w latach 2002 i 2010 
Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz 

Podstawowym celem artykułu było przestawienie pozycji rolnictwa polskiego na tle UE i jego zmiany jakie zaszły między spisami rolnymi z 2002 i 2010 r. Z badań wynika, że między spisami rolnymi pozycja rolnictwa polskiego nie uległa obniżeniu, natomiast w wielu dziedzinach uległa poprawie. Miejsce rolnictwa polskiego wśród krajów UE można lokować na 4–5 pozycji, co wobec wszystkich 27 krajów wspólnoty, jest pozycją stosunkowo wysoką. W Polsce uległa poprawie struktura agrarna, chociaż nie tak głęboko, jak przeciętnie w UE. Rozdrobieniu gospodarstw rolnych towarzyszyło zjawisko przeludnienia agrarnego, zaś dysponowanie małymi areałami ziemi stanowiło dla rolników element zabezpieczenia socjalnego. Produktywność polskiego rolnictwa stała na niskim poziomie, co wykazano w artykule za pośrednictwem wysokości zbiorów i plonów głównych ziemiopłodów. 
Słowa kluczowe: pozycja rolnictwa na tle UE, struktura agrarna, ludność rolnicza, produkcja roślinna i zwierzęca. 

Polish agriculture position on European Union food economy market according to chosen factors and their change in 2002 and 2010 

The main aim of the article was presentation of Polish agriculture position in the European Union and its changes that took place between 2002 and 2010. The research shows that between agricultural indexes, the position of polish agriculture did not go down, in many spheres was improved. The place of Polish agriculture among all UE states may be located on 4–5 position, what according to 27 states of EU is the high one. In Poland there was observed improvement of agrarian structure, although not in big scale like average in EU. The disagrarization of farms was followed by the occurrence of agrarian overpopulation, the possession of small areas of land was element of social protection. Productivity of Polish agriculture was low what was pointed in the article with use of level of crops of main agricultural products. 
Keywords: agriculture position in EU, agrarian structure, rural inhabitants, plant and animal production. 

Zmiany poziomu wykształcenia ludności rolniczej w Polsce w perspektywie ostatniego półwiecz
Bartosz Mickiewicz, Dagmara K. Zuzek 

Potrzeba zmian związanych z modernizacją w polskim rolnictwem i poszukiwanie środków mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich związana jest także z poprawą edukacji. Tylko dobrze wykształceni ludzie mogą skutecznie podejmować działania pozwalające na poprawę jakości ich życia. Poziom edukacji ludności wiejskiej systematycznie wzrasta, jednak wciąż możemy zauważyć występujące dysproporcje między ludnością wiejską a miejską, na korzyść tych drugich. Dlatego niezwykle istotne staję się, aby wyrównać szanse między nimi. Wykształceni rolnicy są bardziej przedsiębiorczy i otwarci na zmieniające się otoczenie gospodarcze. Zauważyć to można przede wszystkim w działalność inwestycyjnej, która przyczynić się może do dalszego rozwoju działalności rolniczej. 
Słowa kluczowe: kapitał ludzki, wykształcenie, rolnictwo. 

Changes in the level of education of the agricultural population in Poland in the last half-century 

The paper describes an importance of the rural population’s education for the development of the country and rural areas. The need for modernization change in the Polish agriculture and the quest for measures designed to improve the social and economic conditions of the country-dwellers are connected with their education enhancement. Only well-educated people can take efficient actions in any sphere where many factors are involved. The quality of rural population resources increases consistently, but it is still low as compare to its level among the urban people. It is why any measures are required to be taken to smooth the odds between rural and urban people. The studies indicated close relations between the quality of human capital and the effect of agricultural management. The highly educated farmers are more venturesome and open to the market. It is observed especially in such areas as investment activity and marketable farm production. The analysis of agricultural labor resources carried out on the data of the General Agricultural Census revealed diversified attitudes of farmers towards the market changes depending on an education of manager of a farm. The activity of farmers with secondary or high education is more intense and successful. 
Keywords: human capital, education, agriculture. 

Międzynarodowy podział pracy jako determinanta rozwoju gospodarczego 
Agnieszka Piekutowska 

Jednym z najważniejszych aspektów procesu gospodarczego są zachodzące w gospodarce przemiany strukturalne. Specjalizując się w produkcji i wymianie międzynarodowej dany kraj staje się uczestnikiem międzynarodowego podziału pracy (MPP). Istnieje szereg czynników, które kształtują MPP, czyli decydują o predyspozycjach danego kraju do określonego kierunku specjalizacji międzynarodowej. Nie bez znaczenia są tutaj czynniki naturalne, ale także postęp naukowo-techniczny, przynależność do ugrupowań integracyjnych oraz zmiany koniunktury. Uczestnictwo w MPP wiąże się z wieloma korzyściami dla danego kraju. Umożliwia bowiem zmniejszenie kosztów produkcji i zwiększenie możliwości produkcyjnych, a w efekcie prowadzi do poprawy efektywności gospodarowania. Trudno jednak uzyskać te pozytywne efekty jeżeli kraj specjalizuje się w produkcji surowców i artykułów rolnych. Jest to specjalizacja charakterystyczna dla wielu krajów rozwijających się, zwłaszcza tych najsłabiej rozwiniętych. Sprowadzenie tych krajów do roli zaplecza surowcowego sprawiło, że zostały one włączone do MPP w sposób, który gwarantuje korzyści przede wszystkim krajom rozwiniętym gospodarczo, specjalizującym się w produkcji przemysłowej. Dlatego, miejsce jakie zajmuje dany kraj w MPP może w istotny sposób decydować o poziomie jego rozwoju. Specjalizacja w produkcji określonych dóbr nie pozostaje zatem bez wpływu na istniejące w gospodarce światowej zróżnicowanie rozwojowe. 
Słowa kluczowe: międzynarodowy podział pracy, struktura produkcji, handel międzynarodowy, specjalizacja międzygałęziowa i wewnątrzgałęziowa. 

International division of labor as the determinant of the economic development 

One of the most important aspects of the economic process is ongoing structural changes in the economy. Specializing in the production and international trade a country becomes a member of the international division of labor (IDL). There are a number of factors that shape the IDL, which determine the disposition of a country's international specialization of a specific direction. It is not without significance here are natural factors, but also the progress of scientific – technical, membership groups and changes in economic integration. Participation in the IDL has a number of benefits for the country. Makes it possible to reduce production costs and increase production capacity, and ultimately leads to improved economic efficiency. It is difficult to get the positive results if the country specializes in the production of raw materials and agricultural products. It is a specialization characteristic of many developing countries, especially the least developed countries. Bringing these countries, the role of the resource base meant that they were included in the MPP in a way that ensures the benefits above all economically developed countries, specializing in industrial production. So what kind of place is a country in IDL can significantly determine the level of its development. Specializing in the production of certain goods is not therefore have any effect on the existing global economic diversification and development. 
Keywords: international division of labor, the structure of production, international trade, specialization of intra- and intermodal. 

Potencjał polskiego sektora kreatywnego na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej 
Ewa Rollnik-Sadowska 

W związku z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i popularyzacją konsumpcji czasu wolnego, w Unii Europejskiej rośnie zainteresowanie branżami kreatywnymi, jako źródłami budowania przewagi konkurencyjnej poszczególnych krajów europejskich. Autorka w publikacji przedstawiła stan i uwarunkowania rozwoju polskiego sektora kreatywnego (określanego zgodnie z definicją Brytyjskiego Ministerstwa Kultury, Mediów i Sportu z 1998 roku). Ponadto ukazała pozycję sektora kreatywnego w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w zakresie potencjału zatrudnieniowego oraz generowania PKB. 
Słowa kluczowe: sektor kreatywny, kraje Unii Europejskiej, zatrudnienie, PKB. 

The potential of Polish creative industry against other EU countries 

In connection with information society's development and popularisation of leisure consumption, the interest in creative sector has been arising in the European Union as the source of competitive advantage achievement in the seperate European countries. The author, in the publication, presents the state and conditionings of development of Polish creative industry (defined according to the British Department for Culture, Media and Sport in 1998). Moreover, the author determines the situation of Polish creative industry against other EU countries in the range of employment potential and GDP creation. 
Keywords: creative industry, European Union countries, employment, GDP. 

Koncepcja smart growth wyzwaniem dla regionów słabo rozwiniętych Polski 
Eulalia Skawińska 

W pracy wskazano na rolę czynników niematerialnych w świetle potrzeb realizacji priorytetu smart growth strategii Europa 2020 w regionach słabych ekonomicznie Polski. Treść artykułu zawiera objaśnienie koncepcji smarth growth, znaczenie poziomu i strukturalnych relacji czynników niematerialnych w implementacji tej koncepcji. Udokumentowano potrzebę prowadzenia badań zdolności do inteligentnego rozwoju regionów słabych ekonomicznie w Polsce, w celu określenia sposobów jej zwiększenia. Autorka weryfikuje następującą hipotezę: niedobór lub brak potencjału kluczowych czynników niematerialnych, a także ich komplementarności nie stwarza szans urzeczywistnienia priorytetu smart growth w regionach słabo rozwiniętych Polski. 
Słowa kluczowe: innowacyjność. strategia Europa 2020, inteligentny rozwój regionów, regiony słabo rozwinięte, kapitał społeczny. 

The concept of smart growth as a challenge for undeveloped regions in Poland 

The role of intangible factors in development of undeveloped regions in Poland for realization of smart growth priority of Europa 2020 Strategy has been highlighted. The concept of smart growth and importance of the level and structural relations of intangible factors for its implementation have been explained in this paper. The necessity of research in the area of smart growth capability of economically weak regions has been documented. The following working hipothesis has been proven and accepted: deficiency or lack of potential and compatibility of crucial intangible factors, does not create opportunities for smart growth. 
Keywords: Strategy Europe 2020, smart growth, less developed regions. social capital. 

Znaczenie zwierząt na rynku usług agroturystycznych na przykładzie województwa podlaskiego 
Janusz Leszek Sokół 

W pracy ukazano rolę zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach agroturystycznych w zwiększaniu atrakcyjności ofert wypoczynku i rekreacji. W badaniach ankietowych przeprowadzonych drogą internetową, uwzględniających 88 gospodarstw agroturystycznych województwa podlaskiego (25% wszystkich odnotowanych gospodarstw) stwierdzono, że w 80% z nich utrzymywane były zwierzęta, głownie psy i koty, a spośród zwierząt gospodarskich – drób oraz konie. Wszystkie te zwierzęta, poza drobiem wzbudzały żywe zainteresowanie wśród gości. Ponad 80% gospodarstw posiadających zwierzęta starało się je wykorzystywać w celu uatrakcyjniania ofert agroturystycznych dla swoich gości. Te oferty to najczęściej umożliwianie gościom bezpośredniego kontaktu ze znajdującymi się zwierzętami, umożliwianie wędkowania oraz organizowanie kuligów i jazdy konnej (wierzchem i bryczką). Czasem proponowano też gościom karmienie zwierząt i ich pielęgnację oraz dój mleka. Niejednokrotnie umożliwiano im zakup żywności pozyskiwanej na miejscu w gospodarstwie. Ponieważ gospodarstwa najczęściej odwiedzane były przez rodziny z małymi dziećmi, wydaje się zatem, że powinny one budować swe oferty w oparciu o tworzenie jak najlepszych, atrakcyjnych, a zarazem bezpiecznych warunków pobytu w otoczeniu zwierząt dla tej grupy turystów. 
Słowa kluczowe: zwierzęta w agroturystyce, woj. podlaskie. 

The role of animals in the market for agritourism as an example Podlaskie 

The paper presents the role of farm animals raised on increasing the attractiveness of offers of relaxation and recreation. The resuls of surveys conducted via the Internet, taking into account the 88 tourism farms from the region of Podlaskie (25% of all reported) found out that 80% of respondents keep animals, mainly dogs and cats, and out of farm animals – poultry and horses. All these animals, except poultry aroused keen interest among the guests. Over 80% of farms keeping animals tried to use it for enhancing the attractiveness of rural tourism offers for their guests. These service offerings are usually enabling direct contact with animals, the organization of fishing, sleigh rides and horse riding. There were also suggested for visitors to feed the animals and take care of them and hand milking. Often the quests were allowed to purchase food obtained in place on the farm. Since most farms were visited by families with young children, it seems, therefore, that they should build their offer based on the creation of the best and attractive, as well as safe living conditions in the environment for this group of tourists. 
Keywords: animals in agritourism, Podlaskie region. 
 

Zachowania wiejskich gospodarstw domowych na rynku bankowości internetowej

Monika Szafrańska 

 

W opracowaniu scharakteryzowano rynek bankowości internetowej w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Następnie, określono poziom korzystania z usług bankowości internetowej, a także czynniki determinujące korzystanie z usług bankowości on-line w wiejskich gospodarstwach domowych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, 48% ubankowionych mieszkańców wsi korzysta z usług bankowości internetowej, a ¾ osób z tej grupy to klienci aktywni. Respondenci najczęściej korzystają z podstawowych funkcjonalności bankowości internetowej (sprawdzanie salda, śledzenie historii rachunku, zakładanie lokat). Wśród zalet bankowości internetowej, badani najczęściej wymieniali oszczędność czasu. Głównymi barierami rozwoju bankowości internetowej na obszarach wiejskich są wysokie opłaty za Internet oraz słabo rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna.

Słowa kluczowe: wiejskie gospodarstwa domowe, bankowość internetowa.

 

Behaviours of rural households on internet banking market

 

Internet banking market in Poland was characterized in the paper against the background of the European Union countries. Subsequently, the level of the use of Internet banking services was presented, but also the factors determining the utilization of on-line banking services by rural households. As results from the conducted analysis, 48% of rural inhabitants make use of banking services and ¾ persons in this group are active clients. The respondents most frequently use the basic functions of Internet banking (checking the balance, following the account record, opening deposit accounts). Among the advantages of Internet banking the respondents most frequently mentioned saving time. The main barriers to Internet banking development in rural areas are high costs of the Internet and poorly developed telecommunication network.

Keywords: rural households, internet banking.

 

Foresight jako narzędzie budowania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego euroregionów 

Danuta Szpilko

 

Współpraca transgraniczna stanowi formę współdziałania między państwami i regionami sąsiadującymi po obu stronach granicy. Przyczynia się ona przede wszystkim do niwelowania dysproporcji gospodarczych i rozwiązywania problemów marginalizacji i izolacji regionów granicznych. Szczególny rodzaj sformalizowanej współpracy transgranicznej stanowią euroregiony. Aby proces ich rozwoju przyniósł jak najwięcej korzyści ekonomicznych i społecznych władze wykorzystują dostępne narzędzia zarządzania strategicznego. Głównym celem artykułu jest zatem wskazanie możliwości zastosowania nowego podejścia poprzez włączenie badań foresightowych, wykorzystujących wiedzę i doświadczenia szeroko rozumianych interesariuszy, do procesu budowania strategii rozwoju euroregionów.

Słowa kluczowe: foresight, strategia, euroregion.

 

Foresight as a tool for building strategy for socio-economic development of Euroregions

 

Cross-border cooperation is a form of cooperation between the countries and neighboring regions on both sides of the border. It contributes mainly to bridge the economic gap and solve the problems of marginalization and isolation of border regions. A particular type of formal cross-border cooperation are Euroregions. To make the process of development has brought economic and social benefits – the regional decision makers to use the available tools of strategic management. The main objective of this paper is, therefore, to point out possibilities for a new approach to the process of building a strategy of development in the Euroregions, by incorporating the foresight research, using the knowledge and experience of the broadly understood stakeholders.

Keywords: foresight, strategy, Euroregion.

 

Oblicza feminizmu

Joanna Szydło

 

Feminizm jako ruch społeczny, jako ideologia i jako teoria czerpie swoją energię z tego, że od początku swego istnienia zyskał zasięg ponadnarodowy. Przekraczał granice państw i kontynentów. Wpływał na życie i mentalność ludzi z różnych kultur, wspólnot etnicznych i warstw społecznych. Tekst pokazuje, że zjawisko to obejmuje szeroką gamę postaw, zachowań, strategii. Zatem, w jaki sposób zjednoczyć kobiety mimo dzielących je różnic i właśnie za pośrednictwem tych różnic? Artykuł jest próbą ukazania wewnętrznego dialogu feminizmu. Eksponuje sposób różnicowania się odpowiedzi feministek na powtarzające się pytania. Przedstawia wewnętrzną dynamikę feministycznych wędrówek po drogach i bezdrożach filozofii, historii tak, aby podkreślić zarówno ograniczenia, jak też różnorodność i bogactwo otwieranych horyzontów. 

Słowa kluczowe: feminizm, ruch społeczny, filozofia feministyczna, dialog wewnątrz feminizmu.

 

Faces of feminism

 

From its inception feminism drew its energy from its supra-national coverage as a social movement, an ideology, and as a theory. Overcoming national and continental borders. Influencing the life and mentality of people of diverse cultures, ethnic communities, and social levels. The text shows that the phenomenon encompass a wide range of attitudes, behaviours, and strategies. Therefore, how to unite women with dividing differences, and particular using this differences? This article is an attempt to show the internal dialog of feminism. It used the method of differing replies of feminists to recurring questions. Exhibiting the internal dynamics of the philosophy of feminism travelling on explored and unexplored paths; and history to emphasize equally the limits, diversity, and wealth of open horizons.

Keywords: feminism, social movement, philosophy of feminism, internal dialog of feminism.

 

Dynamika i kierunki rozwoju gospodarczego Chin po 1978 roku

Zofia Tomczonek

 

Pozycja Chin zaczęła ulegać poprawie po przejęciu władzy przez Deng Xiaopinga. Rok 1978 stał się przełomową datą, która zmieniła oblicze i miejsce Chin w ładzie globalnym. Jednym z kluczowych celów stało się wprowadzenie strategii czterech modernizacji. W krótkim czasie przeobraziły się w reformy społeczno-ekonomiczne oraz politykę „otwartych drzwi”. Kluczem do sukcesu w rozwoju handlu międzynarodowego Chin był akces do WTO w 2001 roku oraz zainicjowanie działań dążących do wprowadzenia polityki proeksportowej.

Słowa kluczowe: Chiny, PKB, rozwój gospodarczy.

 

Dynamics and directions of economic development in China after 1978

 

Position of China improved after the takeover of power by Deng Xiaoping. The year 1978 became a milestone that changed the face and the place of China in global governance. One of the key objectives of the strategy was the introduction of four modernization. In a short time these reforms were transformed into socio – economic reform and policy of "open doors". The key to success in the development of international trade was China's accession to the WTO in 2001 as well as initiating actions aimed at the introduction of pro-export policy.

Keywords: China, GDP, economic development.

 

Stereotypy wizerunku kobiety w reklamie

Jarosław Zalejski, Katarzyna Gryko

 

Na współczesnym rynku reklamowym kobieta jest podstawowym przedmiotem ilustracji przekazu reklamowego. Kobiety występują w większości emitowanych reklam. W literaturze przedmiotu odnaleźć można wiele sposobów ukazywania wizerunku kobiety w reklamie oraz jak jest postrzegana we współczesnym świecie. Można stwierdzić, że rynek reklamowy „opiera się na kobiecie”, która jest przedstawiana w różnych sytuacjach związanych z jej życiem. Współczesna reklama coraz częściej przekracza granice tabu, co powoduje, że możliwości ukazywania kobiety w reklamie stają się nieograniczone. Założeniem autora jest identyfikacja stereotypów związanych z „wykorzystaniem” kobiety oraz ich znaczenie we współczesnej reklamie. W opracowaniu zwrócono uwagę na stereotypy wykorzystania kobiety we współczesnej reklamie, nowe trendy związane z wizerunkiem kobiety w reklamie oraz konsekwencje przedmiotowego ujęcia kobiety w przekazach reklamowych.

Słowa kluczowe: reklama, stereotyp, wizerunek, kobieta, przekaz reklamowy.

 

Stereotypical images of woman in advertising

 

In the present advertising market a woman is the primary object employed to illustrate the advertising message. Women appear in most of the issued advertisements. Reference books describe several ways of presenting females in advertisements and the ways in which females are perceived by the contemporary world. One can argue that the advertising market is “based on a woman” who is shown in various situations connected with her life. Contemporary advertisements are frequently transgressing taboos and, as a result, the ways of depicting women in advertisements become limitless. The author intends to identify the stereotypes connected with “using” women in advertisements and the stereotypes’ meaning for contemporary advertising. The case study pays attention to the stereotypical ways of incorporating women in contemporary advertisements, new trends connected with the image of the female in advertising, and the consequences of treating her as an object in the advertising messages. 

Keywords: advertisement, stereotype, image, woman, advertising message.

 

Merkantylizm i tax free we współczesnym handlu 

Krystyna Zimnoch

 

Protekcjonizm gospodarczy, mający swoje źródła w merkantylistycznej myśli ekonomicznej i praktyce gospodarczej, odżywa we współczesnej gospodarce w okresach recesyjnych i kryzysowych. Wolny handel pozostaje oczywiście celem polityki gospodarczej, ale ta musi wykazywać się elastycznością wobec czynników makrogospdoarczych, endo- i egzogenicznych. W Unii Europejskiej widać także działania protekcjonistyczne państw członkowskich, przecież celem rozszerzania geograficznego zasięgu integracji jest powiększenie rynków zbytu, także na kraje sąsiadujące z nowo przyjętymi państwami. Wyraźnie pokazuje to analiza handlu przygranicznego w Polsce w województwach wschodnich. Współczesnym narzędziem merkantylistycznego popierania eksportu jest tax free, z którego korzystają przedsiębiorcy państw UE graniczących z rynkiem wschodnim i konsumenci spoza Unii.

Słowa kluczowe:  handel zagraniczny, markantylizm, tax free, polityka handlowa.

 

Mercantilism and tax free in the modern international trade

 

The economic protectionism, with its origins in mercantilist economic thought and economic practice, revived in the modern economy in times of recession and crisis. Free trade is obviously objective of economic policy, but it must have the flexibility to endogenous and exogenous factors. In the European Union can be seen as protectionist measures of the Member States, after all, to extend the geographical coverage of the integration is to expand markets, including the neighborhood of the newly adopted countries. This analysis clearly shows the cross-border trade in Poland in the eastern provinces. Contemporary mercantilist tool to promote exports is tax free, which is used by entrepreneurs of the EU eastern border with the market and consumers from outside the Union. 

Keywords: foreign trade, mercantilism, tax free, trade policies.

 
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł