Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 02/2016

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 2/2016
Rok XXIII nr 2 (luty) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Paradoks koopetycji — teoria czy praktyka?
Barbara Jankowska, Katarzyna Mroczek, Jan Polowczyk, Piotr Trąpczyński

 

W artykule została przedstawiona problematyka jednoczesnego łączenia ze sobą relacji konkurencyjnych i kooperacyjnych w ramach strategii rynkowej przedsiębiorstw zwanej koopetycją. Zaprezentowano liczne przykłady ilustrujące tego typu zachowania wraz z ich fundamentalnymi motywami i skutkami ekonomicznymi. Zwrócono uwagę na okoliczność, iż koopetycja stanowi coraz częściej narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie wymaga ona jednak odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, które ułatwiają efektywną kooperację niezależnych od siebie podmiotów o różnych celach.

 

Słowa kluczowe: koopetycja, zarządzanie strategiczne, przewaga konkurencyjna, współpraca przedsiębiorstw, strategie konkurowania

 

The paradox of coopetition — theory or practice?

 

The paper discusses the issue of combining both competitive and cooperative relationships within the market strategy of firms, referred to as coopetition. Numerous examples have been presented which illustrate different aspects of this phenomenon, particularly their underlying motives and economic outcomes. It has been underlined that coopetition is increasingly becoming a means of reinforcing the competitive advantage of firms. At the same time, however, it requires appropriate organizational solutions which facilitate an effective cooperation of entities having distinct business goals.

 

Keywords: coopetition, strategic management, competitive advantage, firm cooperation, competitive strategies

 

Koncepcja konsumpcji zrównoważonej w turystyce jako możliwość realizacji założeń turystyki zrównoważonej
Marek Hendel

 

Artykuł stanowi próbę określenia pojęcia konsumpcji zrównoważonej w turystyce na podstawie dotychczasowych prac badawczych z zakresu turystyki zrównoważonej oraz badań nad konsumpcją. Autor wskazuje na konieczność dostosowania pojęcia konsumpcji zrównoważonej do rynku turystycznego. Ogólny charakter pojęcia, zdaniem autora, nie oddaje całkowicie specyfiki konsumpcji w turystyce i tylko bezpośrednie odniesienie umożliwia ocenę możliwości realizacji założeń turystyki zrównoważonej.

 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, turystyka zrównoważona, zrównoważona konsumpcja

 

The concept of sustainable consumption in tourism as a possibility of implementation sustainable tourism

 

The article is an attempt to determine a term of sustainable consumption in tourism, based on past scientific reports and research studies in the fields of sustainable tourism and consumption. The author indicate the need for adaption the concept of sustainable consumption for tourism market. In the author’s opinion, the general character of this term does not reveal the full spectrum of consumption in tourism. Only direct reference, allows the assessment of possibility in implementation sustainable tourism.

 

Keywords: sustainable development, sustainable tourism, sustainable consumption

 

Realia rynku

 

Wpływ promocji na zachowania konsumenckie
Joanna Łodziana-Grabowska

 

Integralnym składnikiem działalności marketingowej w procesie obsługi rynków docelowych jest aktywność promocyjna. Aby decyzje w zakresie projektowania promocji-mix były skuteczne, powinny opierać się na aktualnej i rzetelnej informacji przede wszystkim dotyczącej konsumentów — ich decyzji, zachowań i postaw. Celem prezentowanego artykułu jest identyfikacja wpływu promocji na decyzje zakupu oraz opinii konsumenckich w relacji do oceny promocji jako determinanty zachowań rynkowych i korzyści, których dostarcza ona nabywcom oferty. Podstawą analizy i wnioskowania stały się wyniki badań ankietowych zaplanowanych i przeprowadzonych przez autorkę. Opinie respondentów dokumentują percepcję komunikatów marketingowych i nastawienie do nich. Promocja jest zatem postrzegana przez konsumentów jako czynnik wpływający na ich decyzje zakupu, a ocena atrakcyjności oferty promocyjnej zależy od stosowanej przez przedsiębiorstwo formy promocji i rodzaju dostarczanych przez nią korzyści.

 

Słowa kluczowe: promocja, zachowanie konsumenta, decyzje zakupu, badania konsumenckie

 

Impact of promotion on consumer behaviour

 

The promotional activity constitutes an integral element of marketing actions within the process of target markets service. For the decisions related to the development of mix-promotion to be effective, they should be based on the up-to-date and reliable information pertaining first of all to the consumers — their decisions, behaviour and attitude. The presented study is aimed at identification of the promotion impact on the purchase decisions and consumer opinions in relation to the assessment of promotion as a determinant of the market behaviour and benefits generated thereby for the offer purchasers. The analysis and conclusions were based on the results of the questionnaire survey planned and executed by the authoress. The respondents’ opinions document the perception of marketing messages and attitude thereto. Therefore the promotion is perceived by consumers as a factor of impact on their purchase decisions, while the assessment of the promotional offer attractiveness depends on the forms of promotion applied by a given company and type of related benefits.

 

Keywords: promotion, consumer behaviour, purchase decisions, consumer research

 

Preferencje typu kultury organizacyjnej u przedstawicieli różnych generacji
Paweł Kot

 

Poszczególne grupy wiekowe znajdują się w odmiennej sytuacji na rynku pracy. W Polsce wyróżniane są generacje: baby boomers oraz pokolenia X, Y i Z. Celem artykułu jest zbadanie wpływu przynależności do pokolenia na preferowany typ kultury organizacyjnej firmy, w której osoby aktualnie pracują oraz w jakiej chciałyby pracować. Badaniami objęto grupę 183 pracowników różnych organizacji wywodzących się z różnych pokoleń. W badanej grupie znalazło się 95 kobiet i 88 mężczyzn w wieku 20–59 lat. W badaniu wykorzystano kwestionariusz do oceny kultury organizacji. W przypadku preferencji typów kultury organizacyjnej, w której przedstawiciele poszczególnych generacji chcieliby pracować, występują istotne statystycznie różnice. Otrzymane wyniki mogą być użyteczne dla osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, by w procesie rekrutacji i zarządzania kapitałem ludzkim dbały o zgodność generacji, z jakiej dana osoba pochodzi, z kulturą organizacyjną panującą w firmie.

 

Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, baby boomers, pokolenia X, Y i Z

 

Preferences of the type of organizational culture in representatives of various generations

 

The different age groups are in a different situation on the labor market. In Poland distinguished four generations: baby boomers and generation X, Y and Z. The purpose of this paper is to study the impact of belonging to various generations on the preferred type of organizational culture, in which people are working and in which they would like to work. The participants consisted of 183 employees of various organizations, from different generation. The group consisted of 95 women and 88 men, their ages varying from 20 to 59. In surveys was used the Organizational Culture Assessment Instrument. Statistically significant differences have been identified between respondents from different generation and the company's organizational culture in which they want work in future. Their findings might be useful to those who are occupied with human-resources management, so that, in the process of recruitment and human capital management, they would be rigorous about the conformity between generation employees and the organizational culture in the company.

 

Keywords: organizational culture, baby boomers, generation X, Y and Z

 

Z czasopism zagranicznych

 

Badania międzykulturowe w dziedzinie marketingu międzynarodowego
Jarosław Sawicki

 

Prezentujemy omówienie artykułu Marieke de Mooij pt. Cross-cultural Research in International Marketing: Clearing up Some of the Confusion. Artykuł został opublikowany w “International Marketing Review” w 2015 r.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł