Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 03/2014

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 3/2014

Rok XXI nr 3 (marzec) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 

Kontrakt psychologiczny i etyka w marketingu partnerskim na rynku B2B
Justyna Światowiec-Szczepańska

 

W artykule zaproponowano nową perspektywę badawczą dla marketingu partnerskiego na rynku B2B, polegającą na analizie dynamiki relacji zewnętrznych i wewnętrznych przez pryzmat teorii kontraktu psychologicznego. Jednym z założeń artykułu jest uznanie zachowań nieetycznych jako źródła postrzeganego przez partnera naruszania kontraktu psychologicznego, wpływającego negatywnie na zobowiązanie i zaufanie w relacji. W artykule przedstawiono ideę kontraktu psychologicznego oraz dokonano analizy możliwych sposobów jego naruszeń i ich konsekwencji dla relacji partnerskiej. Ponadto wskazano znaczenie marketingu wewnętrznego w zapewnieniu wymaganych w relacjach zewnętrznych standardów etycznych. Końcowym efektem podjętych rozważań jest rozwinięcie modelu systemu marketingu partnerskiego na rynku B2B z uwzględnieniem koncepcji kontraktu psychologicznego i zasad etycznych.

 

Słowa kluczowe: kontrakt psychologiczny, partnerstwo firm, etyka w marketingu, marketing B2B.

 

Psychological contract and ethics in partnership marketing in the B2B market

 

This paper proposes a new research perspective for partnership marketing in the B2B market involving the analysis of internal and external relationships dynamics through the lens of psychological contract theory. One of the assumptions of this article is the recognition of unethical behaviors as a source of perceived violations of the psychological contract by the partner which affecting negatively to the commitment and trust in the relationship. This paper presents the idea of psychological contract and an analysis of possible ways of its violations and their consequences for the partnership. Also it indicates the importance of internal marketing to ensure the required ethical standards in external relations. The final result of the considerations is the development of the model of system partnership marketing in the B2B market including the concept of psychological contract and ethics.

 

Keywords: psychological contract, firms’ partnership, ethics in marketing, marketing B2B.

 

Media społecznościowe w marketingu terytorialnym polskich miast
Stanisław Brzeziński, Marcin Jasiński

 

Artykuł stanowi wprowadzenie do tematyki stosowania mediów społecznościowych w marketingu terytorialnym. Przeanalizowane zostały wybrane aspekty działań polskich miast w mediach społecznościowych (wewnętrzne i zewnętrzne public relations, aktywność wizerunkowa, strategia oraz struktura organizacyjna podmiotów odpowiedzialnych za komunikację miasta w Internecie). Artykuł kończy analiza aktualnych trendów w mediach społecznościowych oraz ich potencjalnego wpływu na działania z zakresu marketingu terytorialnego miast.

 

Słowa kluczowe: media społecznościowe, marketing terytorialny.

 

Social media in marketing places of the Polish cities

 

The article is an introduction to the fields of social media in marketing places. Several aspects of the activities in social media of the Polish cities are presented: internal and external public relations, social media strategy, image management and organisational structure of the departments responsible for online communication. Article presents current trends in marketing and social media which could influence activities of the cities in the field of marketing and branding.

 

Keywords: social media, marketing places.

 

Proces zakupu odzieży fast fashion
Katarzyna Sempruch-Krzemińska

 

Rynek odzieżowy to jeden z najciekawszych, dynamicznie się zmieniających sektorów polskiej gospodarki. Dynamika zmian, oprócz struktury przedmiotowej i podmiotowej rynku, znajduje również swoje odzwierciedlenie w przyśpieszonej ewolucji zachowań nabywczych konsumentów odzieży. Oczekują oni coraz więcej, lepiej, szybciej, taniej. Nie ułatwia to przedsiębiorcom analizy potrzeb konsumenta oraz budowania oferty rynkowej. Ujęty w pewne ramy teoretyczne proces decyzyjny, zaprezentowany w tekście, pomaga zrozumieć ogólne uwarunkowania zakupu odzieży z segmentu fast fashion, a także wskazuje kierunek dalszych zmian w zachowaniach konsumentów. Tym samym stanowić może punkt wyjścia do dalszych teoretycznych rozważań nad konsumpcją odzieży, jak też punkt odniesienia dla przedsiębiorców funkcjonujących w omawianym sektorze, stawiających sobie za cel zrozumienie i odpowiedź na obecne i przyszłe potrzeby rynku.

 

Słowa kluczowe: zachowania konsumenta, proces zakupowy, rynek odzieżowy, fast fashion.

 

Fast-fashion buying process

 

Fashion market is one of the most interesting and dynamic sector of polish industry. Above-mentioned dynamics relates to market structure (subjective and objective) as well as human behavior evolution. Contemporary fashion consumers want more and more, better and better, faster and faster, cheaper and cheaper. That makes fashion business entrepreneur’s everyday life quite challenging. Fashion buying process, presented in the article, helps to understand fashion buying realities. It also presents the direction of consumer behavior evolution. The article can be useful and interesting for scientists researching consumer behavior in fashion context, as well as for fashion practitioners, trying to understand consumers needs and demands.

 

Keywords: consumer behaviour, buying process, fashion market, fast fashion.

 

Marketing w praktyce

 

Wpływ tempa muzyki na zachowania e-konsumenta
Małgorzata Niesiobędzka, Michał Gessek

 

Celem badań zaprezentowanych w artykule było ustalenie, czy tempo tła muzycznego ma wpływ na decyzje konsumenckie w wirtualnym środowisku. W badaniu wzięło udział 118 osób losowo przydzielonych do dwóch grup eksperymentalnych (wolne i szybie tempo tła muzycznego) i grupy kontrolnej (bez muzyki w tle). Na potrzeby eksperymentu utworzono sklep internetowy z artykułami biurowymi. Uzyskane wyniki potwierdziły przyjęte założenia: badani wystawieni na oddziaływanie muzyki wolnej wydawali istotnie więcej pieniędzy na zakupy niż osoby słuchające muzyki szybkiej. Tempo muzyki miało także istotny wpływ na czas dokonywania e-zakupów. Czas poświecony na zakupy był istotnie krótszy w grupie z szybkim tłem muzycznym niż grupie z wolnym tłem muzycznym oraz w grupie bez muzyki.

 

Słowa kluczowe: tempo muzyki, zachowania konsumenckie, e-zakupy.

 

The influence of music tempo on e-consumer behavior

 

The purpose of the experiment was to establish whether tempo of background music has an impact on consumer decisions in a virtual environment. The study involved 118 participants who were randomly assigned to a group with slow, fast tempo of music background and control without music. E-store with office supplies was created. The results have confirmed the assumptions: participants exposed to slow music spent significantly more money on shopping than people listening fast music background. Tempo of music had also significant impact on time devoted to e-purchasing. Shopping time was significantly shorter in the group with fast music than in the group with slow music background tempo, and in the group without background music.

 

Keywords: music tempo, consumer behavior, e-purchasing.

 

Realia rynku

 

Cele innowacji marketingowych polskich przedsiębiorstw przemysłowych
Małgorzata Stefania Lewandowska

 

Niniejszy artykuł przedstawia analizę związku pomiędzy innowacjami marketingowymi a celami, jakie za ich pomocą będą realizowane. Analiza jest prowadzona na pełnej próbie 7783 średnich i dużych polskich przedsiębiorstw przemysłowych biorących udział w badaniu GUS PNT-02 (polska wersja kwestionariusza CIS) za lata 2008–2010, z której wyodrębniono 1509 firm, które w badanym okresie zadeklarowały wprowadzenie przynajmniej jednej innowacji marketingowej. Wyniki przeprowadzonej analizy regresji wskazują, że zarówno w przypadku realizacji celu polegającego na zwiększaniu lub utrzymaniu udziału w rynku, wprowadzaniu produktów dla nowej grupy klientów, jak też wprowadzaniu produktów na nowy rynek geograficzny, największe, statystycznie istotne znaczenie miały innowacje polegające na zmianie w projekcie, koncepcji lub opakowaniu wyrobów lub usług, w dalszej kolejności innowacje w zakresie dystrybucji produktów oraz te polegające na wprowadzeniu nowych mediów lub technik promocji produktów. Najmniejsze znaczenie w realizacji celów ważnych dla przedsiębiorstwa przypisano innowacjom polegającym na wprowadzeniu nowych metod kształtowania cen wyrobów i usług.

 

Słowa kluczowe: innowacja marketingowa, cele innowacji, polski CIS.

 

Objectives of marketing innovations of Polish manufacturing enterprises

 

Article presents an analysis of the relationship between marketing innovation and objectives that are to be attained with the help of those innovations. The analysis is conducted on the full sample of 7,783 medium and large Polish enterprises participating in the study GUS PNT-02 for 2008-2010 (CIS Polish version) out of which 1509 introducing at least one marketing innovation were extracted. Results of regression analysis show that for the objective of increasing or maintaining market share, introducing new products for new customers groups or introducing products to new geographic market, the highest, statistically significant importance had changes design or packaging of goods or services, followed by innovations in product distribution, and those involving the introduction of new media and product promotion techniques. The least important in achieving the marketing innovation objectives, had those related to the introduction of new methods of pricing goods and services.

 

Keywords: marketing innovation, innovation objectives, CIS.

 

Z czasopism zagranicznych

 

Jak mierzyć przewagę konkurencyjną
Jarosław Sawicki

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu pt. Developing a Measure of Competitive Advantage, którego autorami są Christos Sigalas, Victoria Pekka Economou i Nikolaos B. Georgopoulos. Tekst opublikowano w „Journal of Strategy and Management” w 2013 r.

 

Artykuły na płycie CD – plik PDF do pobrania po kliknięciu na obrazek

 

Część I    

 

Multi Level Marketing jako model biznesu
Bogdan Gregor, Aron-Axel Wadlewski

 

Pomiar mediów społecznościowych Web 1.0, a Web 2.0
Bogdan Gregor, Tomasz Kubiak

 

Zewnętrzny marketing personalny jako element holistycznej orientacji organizacji
Agnieszka Izabela Baruk

 

Polskie publiczne uczelnie akademickie w mediach społecznościowych
Agnieszka Chwiałkowska

 

Employer branding na tle koncepcji marketingu relacji
Magdalena Maruszczak

 

Efektywne zarządzanie czasem — wybrane zagadnienia
Aneta Olejniczak

 

Pomiar aktywności w mediach społecznościowych — wyzwanie współczesnych badań marketingowych
Joanna Płuciennik

 

Proces marketing automation jako kierunek doskonalenia współczesnego marketingu przedsiębiorstwa
Witold Świeczak

 

Nowe technologie w public relations
Dariusz Tworzydło

 

Neuromarketing i jego rola w budowaniu marki, wprowadzaniu innowacji produktowych oraz w przekazach reklamowych

Katarzyna Wrona

 

Badania i świadczenie usług na światowym rynku badań

Witold Wiśniowski

 

Część II  

 

Pierwsze kroki w komercjalizacji projektu naukowego na podstawie portalu Neiberia.com
Stanisław Ambroszkiewicz, Anna Ambroszkiewicz, Marek Faderewski, Waldemar Bartyna

 

Rola szkół wyższych w kształtowaniu kapitału intelektualnego w perspektywie marketingu innowacji
Lidia Białoń

 

Praktyczne zastosowania analiz social media na potrzeby marketingu instytucji naukowych — możliwości i ograniczenia
Magdalena Grabarczyk-Tokaj

 

Innowacje jako przedmiot obrotu rynkowego
Jerzy Koszałka, Joanna Pniewska, Damian Kuźniewski

 

Wpływ kryzysu gospodarczego na kierunki restrukturyzacji marketingu w instytutach badawczych
Marlena Elżbieta Maślanka

 

Rozwój współpracy instytutu badawczego z przedsiębiorstwami w kontekście komunikacji marketingowej
Aleksander Niemczyk

 

Marketing usług opartych na wiedzy
Mirosława Pluta-Olearnik

 

Rola parków naukowo-technologicznych w komunikacji między instytucjami naukowymi a przemysłem
Paweł Sobkowicz

 

Informacyjne uwarunkowania marketingu instytucji naukowo-badawczej
Bogdan Sojkin

 

Marketing instytutów badawczych w świetle obecnych uwarunkowań organizacyjno-prawnych
Anna Slotorsz, Waldemar Cichoń

 

System działań upowszechniania innowacyjnych rozwiązań technologicznych zaimplementowany w instytucie naukowo-badawczym
Marzena Walasik

 

Marketing oparty na wiedzy jako podstawa strategii jednostki badawczej — na przykładzie Instytutu Badawczego Opakowań
Stanisław Tkaczyk, Hanna Żakowska, Joanna Kuzincow, Marzena Kobylarz

 

Komunikacja kreatywna w działaniach public relations
Dalibor Jakus

 

Komunikaty i materiały  

 

Repozytorium Cyfrowe instytutów Naukowych — RCIN
Kamila Kaczyńska

 

Blogi w instytucji kultury
Michał Kaczyński

 

Customer Relationship Management (CRM) w instytucjach naukowych i badawczych
Jaromir Matulewicz

 

Jak sprawnie współpracować z mediami w sytuacji kryzysowej — analiza przypadku
Ewa Baradziej-Krzyżankowska

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł