Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 03/2016

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 3/2016
Rok XXIII nr 3 (marzec) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Alians strategiczny Renault-Nissan – motywy, model zarządzania i efekty koopetycji
Barbara Jankowska, Piotr Trąpczyński

 

W artykule zaprezentowano istotę, motywy, model zarządzania oraz efekty aliansu strategicznego między firmami Renault i Nissan. Sojusz obu firm osadzono w koncepcji koopetycji, która zyskuje na znaczeniu jako możliwa strategia budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Koopetycja jako nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej przenika do coraz większej liczby branż, a jej szczególnym przykładem są alianse strategiczne w branży motoryzacyjnej. Scharakteryzowany przypadek koopetycji między Renault i Nissanem stanowi potwierdzenie dla wskazywanych w literaturze pozytywnych proefektywnościowych i proinnowacyjnych „nacisków” tego typu więzi między firmami i strategii działania nawet w branżach zdominowanych przez fuzje i przejęcia. Jednocześnie demonstruje, że ważnym czynnikiem pojawienia się i dyskontowania korzyści wynikających ze współpracy z konkurentem jest czas.

 

Słowa kluczowe: alians strategiczny, koopetycja, branża motoryzacyjna, zarządzanie strategiczne, przewaga konkurencyjna, współpraca przedsiębiorstw

 

Renault-Nissan strategic alliance – motives, management model and coopetition effects

 

In the paper we briefly characterize the nature, motives, business model and results of the strategic alliance between Renault and Nissan. The case study is embedded in the concept of coopetition that has been recognized as a strategy of fostering the competitive advantage of firms competing and cooperating at the same time. Referring to the particular case of coopetition we manifest that strategic alliances between competitors generate positive impact in terms of efficiency and innovativeness of the partners. That thesis is valid even in industries dominated by mergers and acquisitions like the automotive industry. Discussing the story on the coopetition of Renault and Nissan we demonstrate that the crucial success factor for creating and discounting the coopetitive benefits is the factor of time.

 

Keywords: strategic alliance, coopetition, automotive industry, strategic management, competitive advantage, firm cooperation

 

Gotowość polskich nabywców do aktywności prosumpcyjnej a ich etnocentryczne postawy
Agnieszka Izabela Baruk

 

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z prosumpcją w kontekście etnocentrycznym. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ postaw etnocentrycznych na stopień gotowości nabywców do spełniania roli prosumentów. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych, których wyniki poddano analizie statystycznej (za pomocą metody analizy czynnikowej i analizy skupień), dokonano podziału respondentów na cztery segmenty. Jeden z nich obejmował osoby wykazujące gotowość do aktywnego włączania się w kształtowanie oferty marketingowej, natomiast postawy otwartości na taką aktywność nie cechowały uczestników pozostałych trzech grup. Sformułowana hipoteza badawcza, że gotowość do aktywności prosumpcyjnej polskich nabywców jest związana z ich postawami wobec rodzimych ofert, jest zatem prawdziwa.

 

Słowa kluczowe: prosumpcja, etnocentryzm, nabywca, prosument, oferta

 

Polish customers’ willingness to prosumption activity vs their ethnocentric attitudes

 

In the article the problems of prosumption in the ethnocentric context were presented. The special attention was paid to the influence of ethnocentric attitudes on the level of customers’ openness related to playing the role of prosuments. The results of the conducted researches were analysed used the statistical methods of factor analysis and cluster analysis. It allowed to divide the all respondents into 4 segments. One of them consisted of respondents requiring to include themselves in shaping the marketing offer. The open attitudes towards this kind of activity didn’t characterise the representatives of the others 3 segments. The research hypothesis that openness on prosumption activity of Polish customers is related with their attitudes towards native offers is confirmed.

 

Keywords: prosumption, ethnocentrism, customer, prosument, offer

 

Realia rynku

 

Geoinformacja w sprzedaży produktu turystycznego
Karol Król, Dawid Bedla

 

W opracowaniu przedstawiono mapy jako jedno z narzędzi marketingowych wzbogacających tekstową formę przekazu informacji za pośrednictwem Internetu. Analizą objęto witryny internetowe gospodarstw agroturystycznych położonych na terenie województwa małopolskiego. W badaniach odnotowywano fakt prezentacji w ramach strony internetowej mapy lokalizacji i dojazdu do gospodarstw oraz udostępniania trójwymiarowych modeli przestrzeni lub innych form jej prezentacji. Cyfrowe mapy przeanalizowano pod kątem techniki wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem: formy, dostawcy geodanych oraz wykorzystanych technik i narzędzi komputerowych. Badania pokazują, że nie można rozpatrywać jakości i formy publikacji mapy w oderwaniu od techniki i jakości wykonania witryny. Wynikiem badań jest propozycja kryteriów identyfikacji i oceny map informacji przestrzennej zamieszczanych w ramach witryn gospodarstw agroturystycznych przedstawiona w sposób usystematyzowany.

 

Słowa kluczowe: marketing w agroturystyce, informacja przestrzenna, mapy internetowe

 

Geoinformation in sales of tourist product

 

The paper presents a maps as one of the marketing tools enriched the text form of transmission of information via the Internet. The analysis included the websites of agritourism farms located in the Malopolska province. In the studies have been reported a presentation as part of the web site maps and access directions to the farm and sharing three-dimensional models of space or other forms of its presentation. Digital maps were analyzed in terms of techniques prepare, with particular emphasis of: forms, geodata's providers and used techniques and computer tools. Studies have shown that it shouldn't be consider the quality and form of maps in isolation from technique and quality of website. The result of the research is being proposed list of criteria for identifying and evaluating spatial information in the form of maps published on the websites of tourist farms presented in an orderly manner.

 

Keywords: marketing, agro-tourism, spatial information, Internet maps

 

Badania wpływu Internetu na decyzje zakupowe konsumentów
Joanna Łodziana-Grabowska

 

Internet istotnie zmienia proces zakupowy. Konsument pozyskuje szybko wiele informacji o możliwościach zaspokojenia potrzeb i ofertach, które stanowią przesłankę decyzji rynkowych. Wyszukiwarki, porównywarki cen, opinie na forach internetowych oraz informacje zamieszczane na stronach tworzonych przez konsumentów i profilach na portalach społecznościowych sprawiają, że konsument dysponuje znacznym zakresem danych na temat istniejących alternatyw zakupu. Sieć nie tylko jest istotnym źródłem informacji i determinuje fazę jej poszukiwania oraz porównywania ofert, ale poprzez swoje atrybuty stanowi środowisko realizacji transakcji, które dostarcza konsumentowi wielu korzyści. Identyfikacja wpływu Internetu na opinie i decyzje rynkowe konsumentów oraz określenie ich preferencji zakupowych stanowią cel podjętej i zaprezentowanej w artykule problematyki. Podstawą analizy i wnioskowania są wyniki badań zaplanowanych i przeprowadzonych przez autorkę. Badania konsumenckie zrealizowano w ramach dwóch projektów badawczych, wykorzystując metody ankiety internetowej oraz audytoryjnej. Wskazane przez konsumentów korzyści realizacji transakcji w sieci pozwoliły na ustalenie motywów wyboru formy zakupów online, a jednocześnie umożliwiły identyfikację postrzegania przez nich wiarygodności informacji dostępnej w Internecie oraz jej znaczenia.

 

Słowa kluczowe: Internet, portale społecznościowe, zachowanie konsumenta, decyzje zakupu, badania konsumenckie, promocja

 

Research on impact of internet on consumers purchase decisions

 

The Internet essentially modifies the purchasing process. The consumer quickly obtains a lot of information on the options of satisfying his/her needs as well as offers that constitute the premise for market decisions. The search engines, price comparison sites and opinions on Internet forums as well as the information published on websites created by consumers and their profiles on the social networking services cause that the consumer has at his/her disposal a wide range of data regarding the existing purchase alternatives. The net not only constitutes an significant source of information and determines the phase of its search and offer comparison, but also due to its attributes it functions as an environment for transaction conclusion, which provides many benefits for the consumer. The identification of the Internet impact on the consumers opinions and market decisions as well as the determination of their purchase preferences form the target of issues addressed and presented in this study. The analysis and conclusions based on results of the research planned and held by the authoress. The consumer research was performed within two research projects, with use of the Internet questionnaire and random survey. The benefits of transaction conclusion in the net, as indicated by the consumers, supported the recognition of the motives behind the selection of on-line shopping, while simultaneously allowed for identifying their perception of the reliability of information available in the Internet and its significance.

 

Keywords: Internet, social networking services, consumer behaviour, purchase decisions, consumer research, promotion

 

Z czasopism zagranicznych

 

Orientacja e-marketingowa i zastosowanie mediów społecznościowych w marketingu B2B
Jarosław Sawicki

 

Prezentujemy omówienie artykułu, którego autorami są Fatemeh Habibi, Caroline Anne Hamilton, Michael Hohn Valos, pt. E-marketing Orientation and Social Media Implementation in B2B Marketing. Artykuł został opublikowany w “European Business Review” w 2015 r.

 

Artykuły na płycie CD

 

Formy edukacji sprzyjające kształtowaniu postaw przedsiębiorczych – próba oceny
Angelika Andrzejczyk
 
Elastyczność organizacji a stosowanie dobrych praktyk w obszarze zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus
Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka
 
Kontrolowanie pracowników zatrudnionych w formach niestandardowych
Dominika Bąk-Grabowska
 
Interesy pracownicze a zmiany pokoleniowe
Andrzej Bodak, Anna Cierniak-Emerych, Agata Pietroń-Pyszczek
 
Elastyczność czy stabilizacja – dylematy polityki zatrudnienia we współczesnych organizacjach
Edyta Bombiak
 
Kompetencje absolwenta uczelni wyższej jako element kapitału ludzkiego
Krystyna Buchta, Monika Jakubiak, Małgorzata Skiert, Maria Anna Turosz
 
Antropologiczne podejście do zarządzania konfliktem organizacyjnym na przykładzie mediacji w sporach zbiorowych – metoda narracyjna
Leszek Cichobłaziński
 
Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa zorientowanego na odpowiedzialność społeczną. Studium przypadku
Anna Cierniak-Emerych, Kamil Zięba
 
Wpływ formy zatrudnienia na lojalność pracowników
Justyna Dolecińska
 
Motywowanie pokoleń – teoria a praktyka
Justyna Dolecińska, Hubert Kołodziejczyk
 
Wykorzystanie metody FMEA do analizy i oceny ryzyka personalnego
Justyna Dudek
 
Przesłanki i formy publicznego wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego w polskim rolnictwie
Michał Dudek
 
Motywowanie pracowników a proces implementacji strategii w przedsiębiorstwie
Irena Dudzik-Lewicka, Edyta Zachurzok
 
Wybrane instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi stosowane w instytucjach integracji i pomocy społecznej
Joanna Dzieńdziora
 
Elastyczność płac czynnikiem napływu BIZ do przemysłu w Polsce w latach 1998–2014
Agnieszka Ertman
 
MSP high-tech w koncepcji przedsiębiorczości intelektualnej
Małgorzata Gajowiak 
 
Oferta kształcenia a wymogi współczesnego rynku pracy
Małgorzata Gawrycka, Justyna Kujawska
 
Pozaekonomiczne czynniki motywacji w przedsiębiorstwach sektora turystyki
Agnieszka Górka-Chowaniec
 
Ograniczenia w racjonalności gospodarowania podmiotów funkcjonujących na rynku w świetle założeń teoretycznych
Aleksandra Grabowska-Powaga
 
Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a organizacja czasu i miejsca pracy pracowników
Agnieszka Jagoda
 
Odpowiedzialność społeczna instytucji finansowych na przykładzie banków
Agata Jakubowska
 
Choroba jako przyczyna utraconej produktywności kapitału ludzkiego – perspektywa regionalnych rynków pracy
Agnieszka Jakubowska
 
Polityka rynku pracy a rozwój gospodarczy Polski
Sławomir Jankiewicz
 
Cztery wymiary komunikowania się w organizacji
Julita Janowska
 
Wartości wyznawane przez osoby wchodzące na rynek pracy
Wojciech Jarecki
 
Współczesne systemy emerytalne w Polsce – elementy analizy porównawczej
Wacław Jarmołowicz, Tomasz Sikora
 
Niedopasowania kompetencyjne i kwalifikacyjne absolwentów studiów doktoranckich
Urszula Jeruszka
 
Zarządzanie talentami jako koncepcja zarządzania kapitałem ludzkim w MSP
Barbara Kamińska
 
Zarządzanie zespołem w czasie zmiany własnościowej przedsiębiorstwa. Ujęcie retrospektywne
Sławomir Kamosiński
 
Mechanizm generowania nowych miejsc pracy na przykładzie USA
Paweł Kazibudzki
 
Wartość kontraktu psychologicznego w zespołach sprzedażowych
Olga Khomin
 
Problemy polskich przedsiębiorców związane z zatrudnianiem migrantów z Ukrainy
Dariusz Klimek
 
Neuronauka – perspektywa rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi?
Monika Kłos
 
Polskie kobiety jako użytkowniczki mediów społecznościowych
Magdalena Kowalska
 
Szkolenia integracyjne i motywacyjne jako narzędzie kształtowania zaangażowania pracowników
Anna Krasnova
 
Wpływ funkcji personalnej na pozytywny wizerunek pracodawcy
Janusz Kroik, Paweł Ziembicki
 
Determinanty satysfakcji i zaangażowania w pracę
Katarzyna Krot, Dagmara Lewicka
 
Przywództwo w organizacji a jej innowacyjność
Marek Kruk
 
Wpływ poziomu umiędzynarodowienia środowiska pracy na proces adaptacji pracowniczej
Iwona Kubica
 
Mocne i słabe strony serwisów społecznościowych jako narzędzi komunikacji interpersonalnej
Diana Kuliś
 
Bierność zawodowa kobiet i mężczyzn. Polska na tle Unii Europejskiej
Marek Kunasz
 
Czynniki determinujące szanse na szkolenie w organizacji – analiza ekonometryczna
Marek Kunasz
 
Postawy pracowników organizacji publicznej wobec konsultatywy
Regina Lenart-Gansiniec
 
Wiedza i wartości ekologiczne a satysfakcja z pracy
Agnieszka Leszczyńska
 
Controlling dyskredytacji pracowników przez klientów (obszary, mierniki i wskaźniki, miejsce w controllingu)
Anna Lipka
 
Wirtualne światy miejscem rozwoju zasobów ludzkich
Paweł Łuczak
 
Skutki starzenia się społeczeństwa dla rynku pracy w Polsce – wybrane aspekty
Marta Maier
 
Metaanaliza motywatorów zwiększających produktywność pracownika wiedzy
Maria Majewska, Elżbieta Jantoń-Drozdowska
 
Uczelnie wyższe wobec wyzwań uczenia się przez całe życie
Grażyna Maniak, Jarosław Poteralski
 
Rozwój kapitału ludzkiego a konkurencyjność firm sektora MSP
Marek Matejun
 
Inteligentne przedsiębiorstwa proaktywne środowiskowo
Ewa Mazur-Wierzbicka
 
Materialne motywatory pozapłacowe w Polsce – wybrane aspekty
Ewa Mazur-Wierzbicka
 
Satysfakcja z pracy a preferowany wiek przechodzenia na emeryturę. Wyniki badań
Iwona Mendryk
 
Rola komunikacji w kształtowaniu postaw wobec systemów oceniania okresowego pracowników
Anna Michałkiewicz
 
Polityka wynagradzania zarządu i jej wpływ na wynik finansowy firmy
Danuta Mierzwa
 
Wynagrodzenie jako element motywujący pracowników (na przykładzie wybranej organizacji)
Dominika Mierzwa, Joanna Zimmer
 
Misja, wizja i cele małych przedsiębiorstw w Polsce
Sandra Misiak-Kwit
 
Błędy w procesie selekcji pracowników kreatywnych
Patrycja Mizera-Pęczek
 
Zaufanie jako kompetencja osobista w miejscu pracy
Marta Młokosiewicz
 
Zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych w zależności od prowadzonej przez nie działalności w latach 2005–2015
Anna Murawska
 
Wybrane problemy zarządzania różnorodnością pokoleniową – identyfikacja instrumentów i determinantów motywowania generacji Z w świetle badań empirycznych
Joanna Nieżurawska, Anna Dziadkiewicz
 
Pozyskiwanie pracowników w koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi
Arnold Pabian
 
Kapitał społeczny i zdolność do współpracy w subregionie szczecińskim
Hubert Pachciarek
 
Środowisko otwartej innowacji a potencjał społeczny przedsiębiorstwa
Aneta Pachura
 
Migracja – szansa czy zagrożenie? Analiza ryzyka personalnego spółek notowanych na rynku NewConnect
Aneta Pastuszka
 
Kultura organizacyjna jako determinanta efektywnego zarządzania wiedzą w zespołach projektowych wykorzystujących metody zwinne
Paweł Paterek
 
Znaczenie zrównoważonego personelu w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
Ilona Penc-Pietrzak
 
Formy bezpośredniego zatrudniania kierowników projektu – dylematy stosowania w polskiej praktyce gospodarczej
Katarzyna Piwowar-Sulej
 
Wydajność pracy w przemyśle w Polsce w latach 2007–2013
Aleksandra Podwysocka
 
Kształtowanie tożsamości organizacji poprzez wartości pracowników
Katarzyna Ragin-Skorecka
 
Metody rozwoju pracowników w małych przedsiębiorstwach – wyniki badań przeprowadzonych w Polsce i Finlandii
Ewa Rak
 
Kształtowanie lojalności pracowników jako wyzwanie dla współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi
Elżbieta Robak
 
Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego
Izabela Różańska-Bińczyk
 
Znaczenie jakości w obsłudze klienta na przykładzie sektora bankowego
Katarzyna Samek
 
Poszukiwanie implikacji wyceny kapitału ludzkiego – teoria a praktyka
Joanna Samul
 
Rola komunikacji wewnętrznej w motywowaniu pracowników
Magdalena Selwant-Różycka
 
Coworking – analiza zjawiska i oferty rynkowej
Beata Skowron-Mielnik, Sabina Sawulska
 
Nowe funkcjonalności w systemach inteligencji biznesowej w kontekście kultury organizacji
Anna Słaby, Wioletta Burnet-Wyrwa
 
Zarządzanie kadrami w małych i średnich przedsiębiorstwach
Małgorzata Smolarek
 
Tworzenie kompetencji współdziałania – podejście sieciowe
Małgorzata Smolska
 
Skuteczna motywacja w opinii przyszłych pracowników
Hanna Soroka-Potrzebna
 
Współdziałanie międzyorganizacyjne źródłem kreowania wartości
Aneta Stosik, Gabriel Łasiński
 
Kompetencje menedżerów czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa
Ewa Stroińska
 
Diagnoza CSR w wybranych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Magdalena M. Stuss
 
Kapitał kreatywny jako determinanta konkurencji na przykładzie przedsiębiorców i klasy kreatywnej
Bogusław Ślusarczyk, Katarzyna Szara
 
Szkolenia trenerów sportowych na przykładzie Akademii Piłkarskiej Pogoń Szczecin
Adam Śpiewak
 
Procesy demograficzne jako determinanta zachowań pracodawców w branży hotelarskiej w Polsce
Anna Tokarz-Kocik
 
Internet i media społecznościowe w procesie rekrutacji – perspektywa rekruterów
Michał Tomczak, Dominika Balcerzak
 
Czynniki określające jakość życia zawodowego kobiet i mężczyzn
Anna Turczak
 
Nierówności dochodowe a kapitał ludzki – perspektywa ekonomii
Magdalena Tusińska
 
Autonomia pracy w świetle zarządzania efektywnością pracownika
Wojciech Ulrych
 
Motywacje czy plany – czynniki wpływające na długookresowy wzrost przedsiębiorstwa
Julita E. Wasilczuk
 
Dyskredytacja przedstawicieli wybranych zawodów zaufania publicznego przez klientów
Stanisław Waszczak
 
Kapitał ludzki jako potencjał innowacyjny regionu na przykładzie województwa dolnośląskiego
Grażyna Węgrzyn
 
Dyskredytacja pracowników online i offline (podobieństwa i różnice)
Alicja Winnicka-Wejs
 
Młode pokolenia na rynku pracy w Polsce
Katarzyna Włodarczyk
 
Edukacja jako inwestycja w kapitał ludzki – analiza porównawcza
Katarzyna Woźniak
 
Edukacja jako czynnik kształtujący kapitał ludzki w kontekście strategii Europa 2020
Gabriela Wronowska
 
Model kompetencyjny menedżerów w spółdzielniach mleczarskich
Barbara Wyrzykowska
 
Model kultury organizacyjnej a zjawisko stresu w pracy – studium badawcze
Anna Wziątek-Staśko
 
Percepcja zjawiska dyskryminacji przez pracowników polskich przedsiębiorstw w świetle wyników badań własnych
Bartłomiej Zinczuk
 
Efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego w największych spółdzielniach mleczarskich w Polsce
Maria Zuba-Ciszewska, Tomasz Kijek
 
Zróżnicowanie wydatków na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe między grupami społeczno-ekonomicznymi w Polsce
Patrycja Zwiech
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce na podstawie aktywności w ramach Global Compact
Marcin Żemigała
 
Innowacje organizacyjne jako determinanty budowania przewagi konkurencyjnej na rynku usług medycznych
Anna Żukowicka-Surma
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł