Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 04/2016

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 4/2016
Rok XXIII nr 4 (kwiecień) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Od konwergencji sektorów poprzez konkurencję wśród polskich uczelni publicznych i niepublicznych po rozwiązania hybrydowe
Angelika Pabian

 

Głównym celem opracowania jest przedstawienie rozwoju rynku edukacji wyższej w kontekście kooperacyjnych oraz konkurencyjnych związków i hybrydowych działań takich jak kooperencja, które są podejmowane przez uczelnie w celu zwiększenia efektywności, zachowania ciągłości działania na rynku lub uzyskania przewagi konkurencyjnej. Opracowanie składa się z kilku części. Są to: historia szkolnictwa wyższego, konwergencja publicznego i niepublicznego sektora szkolnictwa wyższego, początki i rozwój rywalizacji w sektorze szkolnictwa wyższego oraz konsolidacje i hybrydowe rozwiązania na rynku edukacji wyższej.

 

Słowa kluczowe: konwergencja sektorów, konkurencja, kooperencja

 

From the sectors convergence, through the competition between Polish public and non-public universities to hybrid solutions

 

The main goal of the writing is to present the development of the higher education market in the context of the cooperative and competitive relationships and hybrid activities such as coopetition which are undertaken for universities' better effectiveness, continuation of the operation on the market or achievement of some competitive advantage. The article is structured in several parts: Polish HE history, public and nonpublic HE sectors convergence, beginnings and development of the competition on the HE market, consolidations and hybrid solutions in the HE sector.

 

Keywords: sectors convergence, competition, coopetition

 

Innowacje marketingowe w organizacjach przemysłowych i usługowych
Jerzy Baruk

 

Współczesne gospodarki funkcjonują w erze innowacji, które są uważane za podstawowy czynnik rozwoju organizacji, regionów, gospodarek i związków państw. Innowacje przyczyniają się też do wzrostu konkurencyjności podmiotów gospodarczych, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, poprawy ekonomiki, optymalnego tworzenia wartości itp. W praktyce gospodarczej wielu organizacji zainteresowanie kierownictwa wdrażaniem poszczególnych kategorii innowacji nie jest adekwatne do wyzwań przed nimi stojących. W artykule podjęto próbę analizy statystyczno-porównawczej aktywności organizacji przemysłowych i usługowych w zakresie wdrażania innowacji marketingowych. Celem publikacji jest też weryfikacja hipotezy, że zaangażowanie badanych organizacji we wdrażanie innowacji marketingowych jest względnie niskie i zróżnicowane. Do realizacji przyjętych celów wykorzystano wyniki badań empirycznych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny nad działalnością innowacyjną przedsiębiorstw w latach 2010–2012 oraz 2012–2014. Analiza statystyczno-porównawcza wyników tych badań potwierdziła przyjętą hipotezę badawczą i umożliwiła osiągnięcie celów badania.

 

Słowa kluczowe: innowacja, innowacja marketingowa, organizacja, rozwój, zarządzanie

 

Marketing innovations in industrial and service organizations

 

Modern economies function in an era of innovations which are considered to be the fundamental factor of the development of organizations, regions, economies and associations of states. Innovations also contribute to the increase of competitiveness of businesses, better meeting of customer needs, improving of the economy, optimal creation of value, etc. In business practice of many organizations interesting of the management in the implementation of particular categories of innovations is not adequate to the challenges facing them. In this article the attempt of statistical-comparative analysis of the activity of industrial and service organizations in the implementation of marketing innovations is taken. The purpose of this publication is also verification of the hypothesis that the involvement of the researched organizations in the implementation of marketing innovations is relatively low and varied. To realization the goals the results of empirical research conducted by the Central Statistical Office on the innovation activities of enterprises in 2010-2012 and 2012-2014 are used. Statistical-comparative analysis of results of these researches has confirmed the hypothesis and enabled the achievement of the research goals.

 

Keywords: innovation, marketing innovation, organization, development, management

 

Etykiety i deklaracje środowiskowe — zarys problemu
Aleksandra Kowalska

 

Praca przedstawia zarys problemu prawidłowego zaangażowania przedsiębiorstw w etykietowanie środowiskowe. Autor dokonał przeglądu wymagań norm serii ISO 14000 dotyczących etykiet i deklaracji środowiskowych. W pracy omówiono zagadnienia związane z poprawnym znakowaniem produktów rolnictwa ekologicznego oraz opakowań odpowiedzialnych środowiskowo. Ekoznakowanie może dotyczyć bowiem wyrobów i usług, metod produkcji, sposobów dystrybucji, użytkowania wyrobu, zagospodarowania zużytego wyrobu oraz zaangażowania przedsiębiorstwa w sprawy środowiskowe. W artykule omówiono też zagadnienie greenwashingu, istotne dla marketingu ekologicznego.

 

Słowa kluczowe: ekoznakowanie, ISO 14000, logo rolnictwa ekologicznego, opakowanie odpowiedzialne środowiskowo, greenwashing

 

Environmental labels and declarations — outline of the problem

 

The paper presents an outline of the problem concerning proper ecolabelling. The author reviewed the requirements of ISO 14000 regarding environmental labels and declarations. Proper labels for organic agricultural products and environmentally responsible packaging were also considered in the paper. Since ecolabelling can refer to goods and services, production methods, ways of distribution, exploitation of goods, utilization of used goods and enterprise’s involvement in environmental matters. Greenwashing issue was also raised in the article because of its importance for environmental marketing.

 

Keywords: ecolabelling, ISO 14000, organic farming logo, environmentally responsible packaging, greenwashing

 

Realia rynku

 

Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze ruchu turystycznego osób 55+
Ewa Stawiarska

 

Celem artykułu jest wskazanie obecnych działań informacyjnych usprawniających ruch turystyczny osób starszych (realizowanych przez organy UE, władze krajowe, regionalne, klastry turystyczne i firmy świadczące usługi turystyczne). W artykule zwrócono uwagę, że organizowanie przepływów turystycznych wymaga zaangażowania systemów technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (TIT) do świadczenia innowacyjnych usług dla turystów segmentu 55+. Postawiono tezę, że seniorzy są już gotowi, aby przygotować dla nich pulę rozwiązań TIT. Podano przykłady i pomysły na usługi turystyczne dla osób 55+ przygotowane z w wykorzystaniem TIT.

 

Słowa kluczowe: turystyka seniora, TIT dla seniora, turystyczne systemy transportowe, logistyka turystyczna

 

The use of modern techniques in handling senior tourist traffic

 

This article aims to indicate the current information activities to improve senior tourist traffic (implemented by EU bodies, national and regional authorities, tourism clusters and companies providing tourist services). The article pointed out that the organization of tourist flows requires the involvement of IT systems to provide new services for 55+ tourists segment. The article presents a theses that seniors are ready to access prepared for them the pool of IT solutions (web sites, electronic mail newsletter, tourist campaign under the banner of social campaign, mobile applications, advertising, social platforms etc.). The article shows the examples and ideas for tourism services for senior people which were prepared with in the use of IT.

 

Keywords: senior tourism, internet, mobile applications, tourist transport systems, logistics of tourist.

 

Z czasopism zagranicznych

 

Teoria instytucjonalna jako narzędzie wyboru rynku zagranicznego dla sprzedaży bezpośredniej
Jarosław Sawicki

 

Przedstawiamy omówienie artykułu, którego autorami są: Charles B. Ragland, Lance Elliot Brouthers i Scott M. Widmier, pt Institutional Theory and International Market Selection for Direct Selling. Artykuł ukazał się w czasopiśmie “Marketing Intelligence & Planning” w 2015 r.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł