Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 04/2018

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 4/2018
Rok XXV nr 4 (kwiecień) ISSN 1231-7853

 

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

Rola komunikacji korporacyjnej w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa
Tomasz J. Dąbrowski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie/SGH Warsaw School of Economics

tomasz.dabrowski@sgh.waw.pl

Komunikacja korporacyjna odgrywa ważną rolę w kreowaniu wizerunku firmy. Celem artykułu jest analiza mechanizmów oddziaływania tej komunikacji na postrzeganie organizacji. W rozważaniach położono szczególny nacisk na znaczenie koordynacji i integracji przekazów pochodzących z różnych miejsc w przedsiębiorstwie, uznając te czynniki za kluczowe dla efektywnego wykorzystania komunikacji w kształtowaniu wizerunku. Artykuł ma charakter koncepcyjny.

 

Słowa kluczowe: komunikacja korporacyjna, wizerunek, komunikacja marketingowa, public relations

 

The role of corporate communication in creating the company’s image

 

Corporate communication plays important role in creating the company’s image. The aim of this article is to present ways in which this communication can influence the perception of an organization. The article especially emphasises that the coordination and integration of messages from various parts of the company is a key factor in an effective corporate communication system. The article is of conceptual nature.

 

Keywords: corporate communication, image, marketing communication, public relations

 

Bibliografia/ References
Abratt, R. (1989). A New Approach to the Corporate Image Management Process. Journal of Marketing Management, 5(1).
Balmer, J.M.T. I Illia, L. (2012). Corporate Communication and Corporate Marketing. Their Nature, Histories, Differences and Similarities. Corporate Communications: An International Journal, 17(4).
Baumeister, R.F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C. i Vohs, K.D. (2001). Bad Is Stronger Than Good. Review of General Psychology, 5(4).
Benoit, W.L. (1997). Image Repair Discourse and Crisis Communication. Public Relation Review, 23(2).
Bernstein, D. (1986). Company Image and Reality. A Critique of Corporate Communication. Eastbourne: Holt, Reinhart and Winston.
Blauw, E. (1986). Het Corporate Image, vierde geheel herziene druk. Amsterdam: De Viergang.
Boorstin, D.J. (1961). The Image. London: Pelican Books.
Britt, S.H. (1971). Psychological Principles of the Corporate Imagery Mix. Business Horizons, 14 (1).
Bruch, H. i Walter, F. (2005). The Keys to Rethinking Corporate Philanthropy. MIT Sloan Management Review, 47(1).
Budzyński, W. (2012). Kształtowanie wizerunku równoległego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cohen, R. (1963). The Measurement of Corporate Images. W: J.W. Riley Jr. (red.), The Corporation and Its Publics. New York: John Wiley & Sons.
Coombs, W.T. (1995). Choosing the Right Words. The Development of Guidelines for the Selection of the “Appropriate” Crisis Response Strategies. Management Communication Quarterly, 8(4).
Cornelissen, J. (2000). Corporate Image. An Audience Centered Model. Corporate Communications: An International Journal, 5(2).
Cornelissen, J. (2004). Corporate Communications: Theory and Practice. London: Sage Publications.
Crissy, W.J. (1971). Image: What is it. MSU Business Topics, (Winter).
Dąbrowski, T.J. (2011). Cause-related marketing w kreowaniu i komunikowaniu polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Marketing i Rynek, (3).
Dąbrowski, T.J. (2013). Cause related marketing i strategiczna filantropia jako instrumenty marketingu społecznego. Handel Wewnętrzny, (6).
Dutton, J.E. i Dukerich, J.M. (1991). Keeping an Eye on the Mirror. Image and Identity in Organizational Adaptation. Academy of Management Journal, 34(3).
Easton, A. (1966). Corporate Style versus Corporate Image. Journal of Marketing Research, 3(May).
Edelman (2007). 2007 Edelman Trust Barometer. Pozyskano z: http://www.edelman.com/trust/2007 (07.12.2010).
Foo, C.T. (2003). Visualizing Complexity in Corporate Identity on the Internet. An Empirical Investigation. Corporate Communications: An International Journal, 8(1).
Gruning, J.E. (1993). Image and Substance. From Symbolic to Behavioral Relationships. Public Relations Review, 19(2).
Gunther, E.E. (1959). Evaluating Corporate Image Measurements. A Review of Techniques. Proceedings of the Advertising Research Foundation Conference, New York. 
Harris, R.A. (1958) How Creativity in Marketing Can Develop the Image That Counts. The Consumer Demand Image. Advertising Age, 29(July).
Hatch, M.J. i Schultz, M. (1997). Relations between Organizational Culture, Identity and Image. European Journal of Marketing, 31(5/6).
Jackson, P. (1987). Corporate Communication for Managers. London: Pitman.
Majchrzak, K. (2012) Filantropia korporacyjna – granice „dobroci”. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, (4).
Markwick, N. i Fill, C. (1997) Towards a Framework for Managing Corporate Identity. European Journal of Marketing, 35(5/6).
Martineau, P. (1958). Sharper Focus for the Corporate Image. Harvard Business Review, 36(11/12).
Mazzei, A. (2014). A Multidisciplinary Approach for a New Understanding of Corporate Communication. Corporate Communications: An International Journal, 19(2). 
McAlister, D.T. i Ferrell, L. (2002). The Role of Strategic Philanthropy in Marketing Strategy. European Journal of Marketing, 36(5/6).
Olins, W. (1978). The Corporate Personality. An Inquiry into the Nature of Corporate Identity. London: Designe Council.
Public Dialog (2016). Raport: Rola Komunikacji Korporacyjnej. Public Dialog.
Riel van, C.B.M. (1995). Principles of Corporate Communications. London: Prentice-Hall.
Riel van, C.B.M. (2000). Corporate Communication. Orchestrated by a Sustainable Corporate Story. W: M. Schultz, M.J. Hatch i M.H. Larsen (red.), The Expressive Organization: Linking Identity, Reputation and the Corporate Brand. Oxford: Oxford University Press.
Riel van, C.B.M. i Ban van den, A. (2001). The Added Value of Corporate Logos. An Empirical Study. European Journal of Marketing, 35(3).
Riel van, C.B.M. (2003a). Defining Corporate Communication. W: P.S. Bronn i R. Wiig (red.), Corporate Communication. A Strategic Approach to Building Reputation. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Riel van, C.B.M. (2003b). The Management of Corporate Communication. W: J.M.T. Balmer i S.A. Greyser (red.), Revealing the Corporation. Perspectives on Identity, Image, Reputation, Corporate Branding, and Corporate-level Marketing. An Anthology. London: Routledge.
Riel van, C.B.M. i Fombrun, C.J. (2007). Essentials of Corporate Communications. New York: Routledge.
Whetten, D.A., Lewis, D. i Mischel, L.J. (1992). Towards an Integrated Model of Organizational. Identity and Member Commitment. Unpublished paper presented at Academy of Management Annual Meeting, Las Vegas.
Winnck, C. (1960). How to Find Out What Kind of Image You Have. W: L.H. Bristol, Jr. (red.), Developing the Corporate Image. New York: Charles Scribner’s Sons.
Żyminkowski, T. (2003). Kształtowanie wizerunku banku. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 

Implikacje koncepcji human to human we współczesnym marketingu
Anna Niedzielska

Politechnika Częstochowska/ Czestochowa University of Technology

anna.niedzielska@wz.pcz.pl

Współcześni marketerzy coraz częściej uważają klasyczny podział rynków na business to customer (B2C) i business to business (B2B) za nieaktualny i działają w sferze human to human (H2H). Choć ta, podkreślająca powrót do znaczenia relacji międzyludzkich w biznesie, koncepcja nie jest całkowicie nowa, oparta jest bowiem w dużej mierze na personalizacji przekazu, emocjach czy storytellingu, to jej zastosowanie przenosi marketing na zupełnie nowy poziom, gdzie wielkość firmy i jej możliwości finansowe nie są podstawą budowania przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie i scharakteryzowanie trendu H2H oraz jego implikacji we współczesnym marketingu w ujęciu teoretycznym i praktycznym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.

 

Słowa kluczowe: human to human marketing, doświadczenie klientów, lojalność klientów

 

Implication of human to human concept into modern marketing

 

Modern marketers more and more often consider traditional market division into business to customer (B2C) and business to business (B2B) to be out-dated and start acting in human to human (H2H) sphere. Although this concept is not new because it is mostly based on message personalization, emotions and storytelling, its application moves marketing into completely new level, where the company size and its financial abilities are not the base of competitive predominance creating. The aim of the article is to present and characterize human to human trend and its implications into modern marketing both in theoretical and practical depiction on the example of selected market activities.

 

Keywords: human to human marketing, customer experience, customer loyalty

 

Bibliografia/ References
Arciszewska, A. (2017). Czy jesteśmy użyteczni w naszych kontaktach z klientami. VIII Konferencja Poland & CEE Customer Loyalty Summit 2017, Kraków.
Endler, V. (2017). Lojalność klienta w wieku e-commerce. VIII Konferencja Poland & CEE Customer Loyalty Summit 2017, Kraków.
German, I. (2017). Consumer loyalty – dialog z konsumentem. VIII Konferencja Poland & CEE Customer Loyalty Summit 2017, Kraków.
Glejzer, M. (2016). Kibicuję marketingowi H2H. Marketing w Praktyce, (3), 32–33.
Hirsz-Kropińska, J. (2014). Jakie znaczenie ma dla nas Customer Experience? Pozyskano z: http://ccnews.pl/2014/05/29/jakie-znaczenie-ma-dla-nas-customer-experience.
Izmałkowa, J. (2016). Wszystko lepsze niż robot. Marketing w Praktyce, (3), 39–41.
Kamińska, P. (2015). Human to human – nowa era marketingu? Pozyskano z: https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/84/human-to-human-nowa-era-marketingu (05.12.2017).
Kotarbiński, J. (2014). Sztuka rynkologii. Gliwice: Helion.
Kotarbiński, J. (2015). Human przyszłości. Marketing w Praktyce, (2), 24–27.
Kotler, P., Kartajaya, H., i Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Warszawa: MT Biznes.
Lampasiak, R. (2016). Gra na emocjach. Marketing w Praktyce, (3), 34–35.
Łachut, P. (2017). Technologia w lojalności, czyli wzmocnienie satysfakcji klienta poprzez aplikację do skanowania zakupów „Skanuj i Kupuj”. VIII Konferencja Poland & CEE Customer Loyalty Summit 2017, Kraków.
Niedzielska, A. (2011). Marketing 3.0 w przedsiębiorstwie jutra (sustainable enterprise).        Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (74), 387–399. 
Nowacki, F. (2014). Marketing 4.0 – nowa koncepcja w obliczu przemian współczesnego konsumenta. Marketing i Rynek, (6), 11–19.
Prusaczyk, J. (2017). Tropem konsumenta Nomada – kampania Almette 360°. VIII Konferencja Poland & CEE Customer Loyalty Summit 2017, Kraków.
Świtoński, K. (2016). Pamiętaj o 4P. Dodaj 4E. Marketing w Praktyce, (2), 46–47.
Walczak, W. i Kaczmarek, R. (2016). Marki takie wesołe, a ludzie smutni. Marketing w Praktyce, (3), 36–38.
Wysocka, A. (2016). Biznesowo i po ludzku. Marketing w Praktyce, (3), 30–31.

 

Realia rynku

 

Media społecznościowe jako źródło absorpcji i dzielenia się informacją o produktach i ich oferentach przez pokolenie Y
Sylwia Badowska

Uniwersytet Gdański/University of Gdańsk

sylwia.badowska@ug.edu.pl

Liwia Delińska

Uniwersytet Gdański/University of Gdańsk

liwia.delinska@ug.edu.pl

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących weryfikacji mediów społecznościowych jako źródła absorpcji i dzielenia się informacją o produktach i ich oferentach przez pokolenie Y. Badania pierwotne zrealizowano w 2017 r. na grupie konsumentów w wieku 20–24 lata. Wyniki wskazują, iż badani konsumenci wykorzystują media społecznościowe przede wszystkim do pozyskiwania informacji o produktach i ich oferentach, szczególnie w zakresie zapoznania się z ofertą i nowymi produktami oraz opiniami innych użytkowników i ich rekomendacjami. Zdecydowanie rzadziej media społecznościowe wykorzystywane są przez to pokolenie do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wydawania recenzji produktom. Przedstawiciele pokolenia Y dzielą się opiniami częściej, gdy negatywnie oceniają proces zakupowy, niż wtedy, gdy ich ocena jest pozytywna. Wyniki wskazują na istnienie dwóch typów konsumentów wśród pokolenia Y: pasywnych, którzy tylko absorbują informacje, oraz aktywnych, którzy współtworzą informacje i dzielą się nimi w sieci. Zatem informacje rynkowe umieszczane w mediach społecznościowych mogą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu procesu zakupów wśród przedstawicieli pokolenia Y. Wyniki mogą mieć praktyczne zastosowanie we właściwym kształtowaniu strategii marketingowych wobec pokolenia Y.

 

Słowa kluczowe: media społecznościowe, proces zakupowy, absorpcja informacji, dzielenie się informacją, źródło informacji, produkt, pokolenie Y

 

Social media as a source for the absorption and sharing information of products and their bidders by the Y generation

 

The aim of this article is to present the results of original research on verification of social media as a source of absorption and sharing information by generation Y about products and their bidders. To verify the research goal, the survey conducted in 2017 among the consumer group at the age of 20-24 was used. The results suggest that the tested consumers use social media in an absorption of information about products and their bidders, especially in the aspect of familiarizing with the offer and new products and as well as opinions of other users and their recommendations. Social media are less frequently used by this generation to share their insights and make product recommendations. Representatives of the Y generation share opinions more often when they negatively assess the purchasing process than when their assessment is positive. The results suggest that among the Y generation two types of consumers exist: the passive ones who only absorb information and the active consumers who co-create information and share it on the web. Thus, market information placed in social media may play a crucial role in shaping the purchasing process among the representatives of the Y generation. The results may have practical applications in shaping marketing strategies for the Y generation properly.

 

Keywords: social media, purchasing process, absorption of information, sharing information, information source, product, generation Y

 

Bibliografia/ References
Aichner, T. i Jacob, F. (2015). Measuring the Degree of Corporate Social Media Use. International Journal of Market Research, 57 (2), 257–275. 
Bartosik-Purgat, M. (2016). Media społecznościowe jako źródło informacji o produktach w świetle badań międzykulturowych – przykład Facebooka. Handel Wewnętrzny, 6 (365) 16–31.
Dejnaka, A. (2014). Media społecznościowe jako obszar poszukiwania informacji zakupowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, (36), 31–240.
Edelman/StrategyOne (2010). The 8095 Exchange: Millennials, their actions surrounding brands, and the dynamics of reverberation. Pozyskano z: http://www.slideshare.net/EdelmanDigital/8095-white-paper (10.08.2017). 
Fabjaniak-Czerniak, K. (2012). Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations. W: K. Kubiak (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności (173–194). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji. 
Gołąb-Andrzejak, E. (2014). Lojalność eutokonsumentów pokolenia Y. Handel Wewnętrzny, 1 (354), 110–119.
Howe, N. i Strauss, W. (2000). Millennials Rising: The Next Great Generation. New York: Vintage Books. 
Kaplan, A.M. i Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53 (1), 59–68. 
Kavounis, Y. (2008). The Millennial Effect. Brand Strategy, (6). Pozyskano z: http://www.highbeam.com/doc/1G1-186419855.html (10.10.2011). 
Kaznowski, D. (2014). Social media – społeczny wymiar Internetu. W: J. Królewski (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy (69–91). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Kotler, P., Kartajaya, H. i Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek! Warszawa: MT Biznes. 
Kowalska, M. (2016). Polskie kobiety jako użytkowniczki mediów społecznościowych. Marketing i Rynek, (3), 367–378.
Kuchta, M. (2017). Ilu użytkowników na świecie korzysta z mediów społecznościowych? Pozyskano z: https://socialpress.pl/2017/02/ilu-uzytkownikow-na-swiecie-korzysta-z-mediow-spolecznosciowych (20.11.2017).
Littman, S. (2008). Welcome to the new Millennials. Pozyskano z: https://www.responsemagazine.com/response-magazine/welcome-new-millenials-1192 (12.08.2017).
Malinowski, B.F., Sołtysiak, M., Palma, M. i Giełzak, M. (2015). Social media 2010–2015–2020. Nowy Marketing. Pozyskano z: http://nowymarketing.pl/fs/1,social-media-2010-2015-2020 (25.11.2017).
Nieżurawska, J. i Dziadkiewicz, A. (2017). Świadomość ekonomii cyrkularnej Pokolenia Y jako czynnik przyspieszonego rozwoju gospodarczego regionu. Marketing i Rynek, (10), 389–412.
Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. From On the Horizon, 9 (5), 1–6. 
Rich, M. (2008). Millennial Students and Technology Choices for Information Searching. Electronic Journal of Business Research Methods, 6 (1), 73–76.
Schivinski, B. i Dąbrowski, D. (2016). The Effect of Social Media Communication on Consumer Perceptions of Brands. Journal of Marketing Communications, 22 (2), 189–214. 
Solomon, M.R. (2016). Consumer Behavior: Buying, Having, and Being. Noida: Pearson India Education Services. 
Stasiuk, K. i Maison, D. (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Twenge, J.M. (2014). Generation Me – Revised and Updated: Why Today's Young Americans Are More Confident, Assertive, Entitled and More Miserable Than Ever Before. New York: Atria. 
UM Polska (2015). Wszystko co chcieliście wiedzieć o contencie, a baliście się zapytać. Warszawa: Universal McCann. Pobrane z: http://universalmccann.pl/uploads/images/siteimg/WAVE8_online.pdf (29.11.2017).
Van den Bergh, J. i Behrer, M. (2012). Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y. Warszawa: Wydawnictwo Edgard.
Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. 

 

Preferencje konsumentów wobec marek kaw dostępnych na polskim rynku – analiza porównawcza
Grzegorz Maciejewski

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach/University of Economics In Katowice

grzegorz.maciejewski@ue.katowice.pl

 

Sylwia Mokrysz

Mokate SA

 

Łukasz Wróblewski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej/WSB University In Dabrowa Górnicza

lwroblewski@wsb.edu.pl

W artykule podjęto problem preferencji konsumentów wobec marek kaw dostępnych w Polsce (ziarnistej, mielonej, rozpuszczalnej oraz rozpuszczalnego cappuccino). Podstawę źródłową opracowania stanowią wyniki badań pierwotnych przeprowadzonych metodą standaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego techniką CAPI (computer assisted personal interview) na ogólnopolskiej próbie 800 konsumentów kawy. Badanie przeprowadzone zostało przez Grupę IQS Sp. z o.o. z Warszawy w styczniu 2016 r.

 

Słowa kluczowe: preferencje konsumentów, marka, kawa ziarnista, kawa mielona, kawa rozpuszczalna, rozpuszczalne cappuccino, wyniki badań

 

Consumer preferences for coffee brands available on the polish market – comparative analysis

 

The article addresses the issue of consumer preferences for brands of coffee in Poland (for ground coffee, instant coffee, coffee beans and instant cappuccino). The main source of the study is the results of primary research conducted using a structured interview (CAPI – Computer Assisted Personal Interview) on a nationwide sample of 800 coffee consumers. The research was conducted by Grupa IQS Sp. z o.o. from Warsaw in January 2016.

 

Keywords: consumer preferences, brand, coffee beans, ground coffee, instant coffee, instant cappuccino, research results

 
Bibliografia/ References
Hatch, M.J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: PWN.
Krupski, R. (2014). Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod. Wałbrzych: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.
Lisiński, M. (2016). Metody naukowe w metodologii nauk o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, (4). 
Maciejewski, G. (2011). Polski konsument wobec ryzyka nieudanego zakupu. Marketing i Rynek, (2), 32–40.
Maciejewski, G. (2016). Young Consumers’ Attitudes towards Product Innovation. Konsumpcja i Rozwój, 1 (14).
Mokrysz, S. (2016). Consumer Preferences and Behaviour on the Coffee Market in Poland. Forum Scientiae Oeconomia,  4 (4), 91–108.
Niemczyk, J. (2011). Metodologia nauk o zarządzaniu. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.
Pałaszewska-Reindl, T. (2006). Problemy konsumpcji i konsumentów – ważna dziedzina badań ekonomicznych. Konsumpcja żywności. Handel Wewnętrzny, (zeszyt specjalny 1).
Romanowska, M. (2017). Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
Smyczek, S. i Sowa, I. (2005). Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. Warszawa: Difin.
Solomon, M.R. (2006). Zachowania i zwyczaje konsumentów. Gliwice: Helion.
Wróblewski, Ł. i Mokrysz, S. (2017). Consumer Preferences for Coffee Types and Coffee Bean Brands Available on the Polish Market. Journal of Advances in Social Science and Humanities, 3 (10).
 
 

 

 

Artykuły na płycie CD

 

Pokolenie y wobec reklamy mobilnej
Andrzej Bajdak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
andrzej.bajdak@ue.katowice.pl

 

Urszula Janeczek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
urszula.janeczek@ue.katowice.pl

 

Poziom partnerstwa marketingowego w relacjach nabywców z oferentami – perspektywa nabywców
Agnieszka Izabela Baruk
Politechnika Łódzka
agnieszka.baruk@p.lodz.pl


Innowacje w zakresie komunikacji marketingowej banków – wybrane problemy
Dorota Bednarska-Olejniczak 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dorota.olejniczak@ue.wroc.pl


Media społecznościowe jako narzędzie komunikacji marketingowej w pozycjonowaniu marki na rynku dóbr luksusowych
Anna Bianchi 
Uniwersytet Warszawski
abianchi@wz.uw.edu.pl

 

Implikacje marketingowego spojrzenia  na pracownika
E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska
Uniwersytet Łódzki
elzbieta.biesaga@uni.lodz.pl

Krystyna Iwińska-Knop
Uniwersytet Łódzki
krystyna.iwinska@uni.lodz.pl

 

Wykorzystanie celebrytów w działalności promocyjnej sieci handlowych
Bilińska-Reformat Katarzyna
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
katarzyna.bilinska-reformat@ue.katowice.pl

 

Media społecznościowe nowym obliczem marketingu relacji
Agnieszka Bojanowska
Politechnika Lubelska
a.bojanowska@pollub.pl

 

Relacja: praca – życie pozazawodowe jako problem pracownika i organizacji (wyniki badań)
Augustyna Burlita
Uniwersytet Szczeciński
augustyna.burlita@usz.edu.pl

 

Społecznie odpowiedzialna konsumpcja - refleksja nad kierunkami zmian w konsumpcji
Felicjan Bylok
Politechnika Częstochowska
byl.f.s@zim.pcz.pl

 

Trendy w zachowaniach konsumentów na rynku energii elektrycznej w zależności od wieku – wybrane zagadnienia
Marzena Czarnecka
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
marzena.czarnecka@ue.katowice.pl

 

Wydatki gospodarstw domowych w świetle programu „Rodzina 500+”
Karolina Barbara Doczyk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
br@uwm.edu.pl

Katarzyna Elżbieta Kuśmierz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
br@uwm.edu.pl

 

Komunikacja marketingowa na rynku farmaceutycznym – ocena wpływu wybranych narzędzi na decyzje konsumentów
Tomasz Dryl
Uniwersytet Gdański
tomasz.dryl@ug.edu.pl

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy młodych konsumentów
Wioleta Dryl
Uniwersytet Gdański
wioleta.dryl@ug.edu.pl

 

Style współprodukcji usługi edukacyjnej przez studentów
Katarzyna Dziewanowska
Uniwersytet Warszawski
kdziewanowska@wz.uw.edu.pl

 

Zarządzanie portfelem marek w koncernie motoryzacyjnym na przykładzie FCA Poland
Jacek Dziwulski
Politechnika Lubelska
j.dziwulski@pollub.pl

Radosław Piątek
Politechnika Lubelska
M.Piatek@pollub.pl

 

Czynnik ludzki w tworzeniu strategii marketingu zrównoważonego 
Shihan Dilruk Fernando
Kennis Global (Pvt) Ltd.

Małgorzata Wiścicka-Fernando
Uniwersytet Szczeciński
malgorzata.wiscicka@usz.edu.pl

 

Ewolucja, kierunki zmian i możliwe scenariusze rozwoju handlu detalicznego online
Tomasz Frant
Uniwersytet Łódzki
tomek@gt500.pl

 

Finansowe i pozafinansowe koszty zachowań zakupowych w świetle koncepcji wartości dla klienta
Ewa Frąckiewicz
Uniwersytet Szczeciński
ewa.frackiewicz@wneiz.pl

Beata Marciniak
Szkoła Główna Handlowa
beata.marciniak@sgh.waw.pl

 

Negatywne doświadczenia zakupowe a postrzeganie zagrożeń i skłonność do zawierania transakcji w środowisku wirtualnym
Marcin Gąsior
Politechnika Lubelska
m.gasior@pollub.pl

 

Instrumenty komunikacji marketingowej w budowaniu relacji z nabywcami finalnymi
Anna Goliszek 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
anna.goliszek@up.lublin.pl

 

Rola marki osobistej w kształtowaniu relacji z młodym pokoleniem na przykładzie serwisu YouTube
Mateusz Grzesiak
WSB w Dąbrowie Górniczej
daniel.pienkowski@mateuszgrzesiak.com

 

Studenci zagraniczni na polskich uczelniach wyższych. Uwarunkowania i praktyka
Aleksandra Grzesiuk 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Aleksandra.Grzesiuk@ZUT.EDU.PL

 

Wirtualizacja komunikacji a marketing bezpośredni w sektorze usług bankowych
Mariola Grzybowska-Brzezińska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
br@uwm.edu.pl

Małgorzata Grzywińska-Rąpca
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
br@uwm.edu.pl

 

Zakres i specyfika działań z zakresu komunikacji marketingowej realizowanych przez polskie  przedsiębiorstwa produkcyjne – wyniki badań   
Grzegorz Hajduk
Uniwersytet Rzeszowski
grzehaj@univ.rzeszow.pl

 

Kryteria wyboru konferencji naukowych oraz satysfakcji i lojalności ich uczestników 
Hanna Hall
Politechnika Rzeszowska
hhall@prz.edu.pl

 

Trend zdrowego stylu życia a zachowania konsumentów na rynku żywności
Anna Jasiulewicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
anna_jasiulewicz(at)sggw.pl

Magdalena Desput
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
rekrutacja@sggw.pl

 

W kierunku nowej interpretacji zasady prymatu konsumenta  –  marketing zorientowany na interesariuszy
Jacek Kamiński 
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
j.kaminski@dydaktyka.pswbp.pl

 

Motywy wyboru e-dostawcy w segmencie młodych konsumentów
Magdalena Kowalska
Uniwersytet Szczeciński
magdalena.kowalska@usz.edu.pl

 

Rola mediów społecznościowych w komunikowaniu treści blogów w segmencie młodszych milenialsów
Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
Uniwersytet Gdański
sylwia.klopotowska@ug.edu.pl

 

Funkcjonowanie współczesnego rynku turystycznego w obliczu zagrożeń terrorystycznych 
Marzena Lemanowicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
marzena_lemanowicz(at)sggw.pl

 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w obszarze relacji z pracownikami niepełnosprawnymi
Wojciech Leoński
Uniwersytet Szczeciński
wojciech.leonski@usz.edu.pl

 

Hypertargeting. Prywatność i reklama w internecie w świetle rosnących możliwości eksploatacji informacji o kliencie 
Karolina Małagocka
Akademia Leona Koźmińskiego
kmalagocka@kozminski.edu.pl

 

Strategie redukcji psychologicznych kosztów ponoszonych przez nabywców – ujęcie teoretyczne
Beata Marciniak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
beata.marciniak@sgh.waw.pl

 

Konsumpcja kolaboratywna w obszarze turystyki – w poszukiwaniu wspólnotowości w dobie globalizacji
Markiewicz Ewa 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ewa.markiewicz@ue.poznan.pl

 

Zachowania konsumentów oparte na współdzieleniu i ich konsekwencje marketingowe
Krystyna Mazurek-Łopacińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
krystyna.mazurek-lopacinska@ue.wroc.pl

Magdalena Sobocińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
magdalena.sobocinska@ue.wroc.pl

 

Wykorzystanie marketingu treści na rynku przemysłowym B2B – badania empiryczne
Grzegorz Mazurek
Akademia Leona Koźmińskiego
gmazurek@kozminski.edu.pl

Katarzyna Nosalska
Akademia Leona Koźmińskiego
alk@kozminski.edu.pl

 

Działania jednostek samorządu terytorialnego wobec seniorów (w świetle wyników badań ankietowych)
Agata Niemczyk
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
sog@pwsz-ns.edu.pl

Jarosław A. Handzel
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
sog@pwsz-ns.edu.pl

 

Młodzi wyzwaniem dla sektora ubezpieczeń zdrowotnych
Beata Nowotarska-Romaniak
Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
beata.nowotarska-romaniak@ue.katowice.pl

Julita Czyżewska
PZU Zdrowie SA
kontakt@pzu.pl

 

Wpływ płci na częstotliwość spożycia wybranych produktów żywnościowych i napojów przez młodzież w wieku 13-16 lat
Anna Platta
Akademia Morska w Gdyni
a.platta@wpit.umg.edu.pl

Tomasz Pukszta
Akademia Morska w Gdyni
t.pukszta@wpit.umg.edu.pl

Magdalena Skotnicka
Gdański Uniwersytet Medyczny
magdalena.skotnicka@gumed.edu.pl

 

Postrzeganie pracy przez pracowników w dobie zmian otoczenia współczesnych organizacji (wyniki badań)
Anna Pluta
Uniwersytet Szczeciński
anna.pluta@usz.edu.pl

 

Interesariusze współtwórcami wartości organizacji pozarządowych
Ewa Prymon-Ryś 
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
eprymon@zarz.agh.edu.pl

 

Wpływ zjawiska post-reality na zachowania konsumentów oraz strategie marketingowe przedsiębiorstw
Magdalena Rzemieniak
Politechnika Lubelska
m.rzemieniak@pollub.pl

Magdalena Maciaszczyk
Politechnika Lubelska
m.maciaszczyk@pollub.pl

 

Próby referencyjne w badaniach marketingowych
Adam Sagan
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
sagana@uek.krakow.pl

 

Nowe technologie a ewolucja koncepcji marketingu – obecny stan wiedzy i kierunki zmian
Nikodem Sarna
Uniwersytet Łódzki
rektor@uni.lodz.pl

 

Metody badania wartości komunikacyjnej opakowań produktów
Bogdan Sojkin
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
bogdan.sojkin@ue.poznan.pl

Magdalena Ankiel
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
magdalena.ankiel@ue.poznan.pl

 

Produkty kultury w opinii konsumentów na przykładzie oferty Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Jakub Stefek
Akademia Sztuki w Szczecinie
j.e.stefek@gmail.com

 

Postawy konsumentów wobec reklam internetowych 
Kacper Szubra
Uniwersytet Warszawski
wz@wz.uw.edu.pl.

Mariusz Trojanowski 
Uniwersytet Warszawski
mtrojanowski@wz.uw.edu.pl 

 

Zachowania zdrowotne w stylach życia – ujęcie modelowe w kontekście zrównoważonego rozwoju
Grażyna Światowy
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
grazyna.swiatowy@ue.wroc.pl

Katarzyna Szalonka
Uniwersytet Wrocławski
katarzyna.szalonka@uwr.edu.pl

 

Proekologiczna orientacja konsumentów a kreowanie koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Jolanta Tarapata
Wojskowa Akademia Techniczna
jola@tarapata.strefa.pl

 

Multiscreening w teorii i praktyce. Wyniki badań
Beata Tarczydło
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
btarczyd@zarz.agh.edu.pl

Anna Kondak
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
akondak@zarz.agh.edu.pl

Adrian Konior
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
adrian.konior.171@zarz.agh.edu.pl

 

Rola realizmu wielkości produktów prezentowanych online w kształtowaniu preferencji nabywców
Tomasz Wanat
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
tomasz.wanat@ue.poznan.pl

 

Questing jako innowacyjny sposób na zaangażowanie odbiorcy oferty turystycznej
Agnieszka Widawska-Stanisz 
Politechnika Częstochowska
agnieszka.widawska-stanisz@wz.pcz.pl

 

Asymetria informacji w procesie komunikacji marketingowej. Próba identyfikacji problemu
Jan W. Wiktor
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
jan.wiktor@uek.krakow.pl 

 

Do kina czy na film? Zachowania konsumentów na rynku usług kinowych w Polsce
Robert Wolny 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
robert.wolny@ue.katowice.pl

 

Analiza zawartości reklam telewizyjnych w kontekście stereotypów płci
Beata Zatwarnicka-Madura
Politechnika Rzeszowska
bezat@prz.edu.pl

Emilia Malec 
Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej
kancelaria@prz.edu.pl

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł