Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 05/2011

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
45.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
Marketing i Rynek 5/2011
 
Streszczenia
 
Mirosław Szreder
O niektórych źródłach i konsekwencjach braków odpowiedzi w badaniach ankietowych
W artykule scharakteryzowano niektóre czynniki mogące powodować braki odpowiedzi w badaniach ankietowych, w tym czynniki związane ze słabnącą więzią między ankieterem a respondentem. Omawiając konsekwencje braków odpowiedzi, zwrócono uwagę na rolę informacji spoza próby w minimalizacji błędów spowodowanych odmowami respondentów udziału w badaniu.
On some sources and consequences of non-responses in sample surveys
The paper reviews factors determining non-responses in sample surveys, including an observed tendency for diminishing human interaction between the respondent and the pollster. It also involves a discussion of consequences of non-responses and the role of non-sample information in correcting errors caused by the refusal of some respondents to cooperate.
 
Ewa Więcek-Janka
Konflikt międzykulturowy jako forma zaburzonej komunikacji
W artykule poruszono problematykę konfliktów w międzykulturowym otoczeniu z uwzględnieniem specyfiki tworzenia więzi interpersonalnych w grupie zarówno formalnej, jak i nieformalnej. Przedstawiono przebieg potencjalnych konfliktów międzykulturowych, które mogą podnosić lub obniżać sprawność grupy. Omówiono także wpływ zmiennych osobowościowych (temperamentu, locus of control, indywidualnych systemów wartości) na przebieg konfliktu międzykulturowego. Kolejno omówiono metody rozwiązywania konfliktów i ich specyfikę w przypadku konfliktów międzykulturowych. Przybliżono i omówiono negocjacje jako jedną z bardziej popularnych metod rozwiązywania konfliktów.
Intercultural conflict as the form of the disturbed communication
This paper discusses the issue of conflicts in intercultural environment with consideration to specificity of creating interpersonal ties in a group, both formal and informal. It presents the course of potential intercultural conflicts, which may increase or decrease the efficiency of a group. It discusses the influence of personality variables (temper, Locus of Control, individual value systems) on the course of intercultural conflict. It successively discusses the methods of solving conflicts and their specificity in case of intercultural conflicts. The paper presents and describes negotiations as one of most popular methods of conflicts solving.
 
Andrzej Falkowski, Dustin Du Cane, Justyna Olszewska
Kolor i kształt w identyfikacji marki — cz. 2
Artykuł przedstawia badania empiryczne nad znaczeniem cech percepcyjnych, koloru i kształtu w identyfikacji marki. Pierwsza część badań dotyczy pozycjonowania marki wykorzystującego technikę skalowania wielowymiarowego i pokazuje, jak są rozmieszczone różne marki w umyśle konsumenta ze względu na ich kojarzenie z różnymi cechami percepcyjnymi. Druga część badań przedstawia sposób, w jaki można sprawdzać siłę skojarzeniową koloru i kształtu na rynku konkurencyjnym. Kojarzenie marki z określoną cechą percepcyjną, mimo wielu zalet, może stwarzać jednak pewne zagrożenia. Pojawią się one wówczas, kiedy konkurencyjna marka zastosuje podobną cechę i pomyłki konsumentów mogą doprowadzić do uszkodzenia marki oryginalnej.
Color and shape in brand identification — part 2
The article presents empirical research concerning the importance of perceptual features such as color and shape in brand identification. The first part of the research concerns that procedure in brand positioning which uses the multidimensional scaling methodology. It allows showing how brands are displayed in consumer mind in regard to their association with different perceptual features. The second part shows the way how the associative strength of the perceptual feature may be verified among the competitive brands. Although associating of a brand with its perceptual feature has got many advantages it may also pose a threat. It takes place while competitive brand uses similar features what may lead to consumers’ confusions. Consequently the original brand becomes damaged.
 
Marketing w praktyce
 
Anna Drapińska
Komunikacja marketingowa pomiędzy szkołą wyższą a studentami
W artykule poruszono problem komunikacji pomiędzy szkołą wyższą a jej najważniejszymi klientami, czyli studentami. Zwrócono uwagę, że dobra komunikacja jest jednym z najważniejszych elementów budujących relacje oraz że niewystarczające jest obecnie wyłącznie tradycyjne postrzeganie komunikacji, zwłaszcza w przypadku tak nietypowych usług, jak usługi edukacyjne szkół wyższych. Scharakteryzowano trzy najważniejsze rodzaje komunikacji: planowa, nieplanową oraz związaną z usługą. Przedstawiono także wyniki badań, które potwierdziły duże znaczenie komunikacji w szkolnictwie wyższym. Pokazały one także, że w badanych uczelniach komunikacja pozostawia wiele do życzenia i wymaga wielu zmian.
Marketing communication between higher education institution and students
The article deals with the problem of communication between the institution of higher education and its major customers, namely students. It was noted that good communication is one of the most important elements of building relationships, and that not enough is currently only the traditional perception of communication, especially in the case so unusual services, such as educational services in higher education. Characterized were the three most important types of communication: planned, unplanned, and associated with the service. Presents the results of studies that confirmed the importance of communication in higher education. Also shown that in the surveyed colleges communication leaves much to be desired and requires many changes.
 
Magdalena Jaciow
Polski e-konsument. Założenia metodologiczne badań
Dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sieci ważne jest świadome budowanie relacji z klientem. Podstawą budowy trwałych relacji z klientem jest znajomość potrzeb, preferencji, motywów zachowań i decyzji e-klienta (e-konsumenta). W polskiej literaturze nie ma pozycji, która w sposób całościowy systematyzowałaby zagadnienia zachowań nabywczych konsumentów w Internecie. Zespół badaczy Katedry Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprojektował i realizuje badania, które wypełnić mają lukę informacyjną w tym zakresie. Diagnoza cech i zachowań nabywczych e-konsumentów została dokonana na podstawie informacji ze źródeł pierwotnych. Przeprowadzono badania bezpośrednie metodą wywiadu bezpośredniego, ankiety on-line (internetowej) oraz etnografii wirtualnej (techniką obserwacji uczestniczącej i nieuczestniczącej). Wykorzystanie trzech metod badawczych (wywiadu, ankiety i obserwacji) pozwoliło na pełną identyfikację profilu demograficzno-psychograficznego, wzorów konsumpcji i zachowań nabywczych konsumentów dokonujących zakupów w sieci. W opracowaniu przedstawiono cele, zakresy (podmiotowy, przedmiotowy, przestrzenny i czasowy) oraz metody badawcze wykorzystane w badaniach polskiego e-konsumenta. Uzyskane wyniki stanowią interesujący i wartościowy poznawczo materiał zarówno dla teoretyków rynku, jak i praktyków marketingu.
Polish e-consumer. Methodological research assumptions
It is important for companies operating in the internet network to consciously build relationships with customer. The basis for building permanent relationships with customers is the knowledge of needs, preferences, motives, behaviours and decisions of e-customer/e-consumer. There is no position in Polish literature that in a holistic manner would systematize consumer purchasing behaviours issues in the internet. The team of Market and Consumption Department researchers from University of Economics in Katowice, designed and implementing studies that will fill the information gap in that area. Diagnosis of characteristics and purchasing behaviours of e-consumers were prepared according information taken from primary sources. Direct researches were made by personal interviews, on-line (web) surveys and virtual ethnography (participating and not participating observation technique.) The usage of three research methods (interview, questionnaire and observation) allowed for full identification of demographic-psychographic profile, consumption patterns and purchasing behaviours of consumers making on-line shopping’s. The elaboration presents the objectives, ranges (subjective, objective, spatial and temporal) and also the research methods used in studies of Polish e-consumer. The obtained results constitutes an interesting and valuable material for both the market theorists and marketing practitioners.
 
Realia rynku
 
Grzegorz Leszczyński, Marek Zieliński
Oczekiwania komunikacyjne kupców w świetle badań
Pomimo ważnej roli komunikacji w sferze business-to-business, poświęca się jej niewiele uwagi w publikacjach. Dotychczas przeprowadzone badania w tym obszarze koncentrują się na poziomie i zakresie wymiany informacji. Dlatego potrzebne jest pogłębienie badań i wyjaśnienie, w jakim stopniu komunikacja wpływa na stosunki sprzedawca–kupujący oraz jakie są oczekiwania komunikacyjne profesjonalnych kupców. W artykule określono elementy składowe komunikacji i zweryfikowano je na podstawie wyników badania przeprowadzonego wśród kupców z polskich przedsiębiorstw. Efektem pracy jest wskazanie obszarów komunikacji istotnych dla kupujących.
Empirical Verification of Buyers’ Expectations of Communication
Despite the important role of communication in the business-to-business sphere, little attention is given to it in publications. The so far conducted research on adapting communication focused on the level and scope of information exchange or marketing in general. However, the explanation to what degree communication, and particularly taking into account buyer needs in communication, has an effect on buyer-salesperson relationships is missing. The paper defines elements of communication on the basis of research conducted among professional buyers working in enterprises in Poland. The effect of the paper is indicating the areas of communication towards which salesperson should direct their efforts.
 
Z czasopism zagranicznych
 
Jarosław Sawicki
Marketing niszowy na rynku marek własnych detalistów
Zachęcamy do zapoznania się z omówieniem artykułu pt. Retailer’s Use of Niche Marketing in Product Development autorstwa Erin Parrish. Artykuł ten opublikowano w 2010 r. w czasopiśmie „Journal of Fashion Marketing and Management”.
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł