Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 05/2012

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek 5/2012
 
STRESZCZENIA

 

Działania marketingowe banków w Polsce – próba oceny

Wojciech Grzegorczyk

 

Działania marketingowe banków realizowane od połowy lat 90-tych ubiegłego stulecia z czasem stały się w pełni profesjonalne. Zauważyć można istotny wzrost znaczenia badań marketingowych jako przesłanki strategii marketingowych. Rozwijała się stacjonarna i nowoczesna sieć dystrybucji usług bankowych., choć poziom rozwoju jest jeszcze znacznie niższy niż w UE. Widać było szybki wzrost ilościowy i jakościowy oferty banków i wzrost profesjonalności działań promocyjnych. Mimo kryzysu gospodarczego w Europie zwiększały się kapitały banków Polsce i ich wyniki finansowe.

 

Marketing activities of polish banks – evaluation and tendencies

 

Marketing activities of Polish banks implemented since the mid 1990s have gradually became fully professional. We can observe a significant increase in the importance of marketing research as a prerequisite for marketing strategy. Although the level of development is still much lower than in the EU, bank services distribution networks (via branches as well as other forms) have clearly been advancing. A rapid increase in the quantity and quality of bank products as well as a greater professionalism in promotional activities is also considerable.


Model zarządzania lojalnością relacyjną opartą na zobowiązaniu w związkach usługowych

Dariusz Siemieniako

 

Model zarządzania lojalnością relacyjną opartą na zobowiązaniu w związkach usługowych zawiera dwa podstawowe obszary. Po pierwsze, empatia okazana przez usługodawcę dobrze dopasowanemu klientowi spowoduje wzrost jego zaufania, co z kolei powinno prowadzić do powstawania i/lub wzmocnienia lojalności klienta opartej na zobowiązaniu. Empatia personelu pełni istotną rolę w usługach, zarówno na etapie poprzedzającym rozpoczęcie procesu, gdzie ma miejsce składanie obietnic, jak i w trakcie realizacji procesów usługowych. Drugi obszar proponowanego modelu odnosi się do zarządzania przez usługodawcę procesem usługowym z kluczowym elementem spełniania obietnic, w sposób maksymalizujący wartość w użyciu klienta. Dotrzymywanie zobowiązań ze strony usługodawcy wzmacnia zaufanie klienta w trakcie trwania procesu świadczenia i konsumpcji usługi, a dalej prowadzi do powstawania lojalności klienta opartej na zobowiązaniu. Lojalność oparta na zobowiązaniu może być mierzona poziomem realizacji zachowań lojalnościowych, stanowiących konkretne efekty lojalności.

 

Model of relational loyalty management based on commitment in service relationships

 

Model of relational loyalty management based on commitment in service relationships contains two main areas. The firstly, empathy which is presented by service supplier for well suited customer makes increase customer’s trust. This should lead to arising and/or reinforcing customer loyalty based on commitment. Personnel empathy has an important role in services, both, on the stage of preceding beginning of the process, where making promises is taking place and during realization of service processes. The second area of proposed model is related to managing by service supplier service process with key element of fulfilling promises, in the way, which maximize customer value in use. Keeping promises from service supplier side reinforce customer trust during simultaneous process of consumption and service providing. Further keeping promises leads to arising customer loyalty based on commitment. Loyalty based on commitment might be measure by the level of realization of loyalty behavior, which can be also interpreted as loyalty effects.

 

Reklama a siła i wartość marki dla wybranych kategorii produktów

Grzegorz Urbanek


Artykuł prezentuje wyniki badań na temat wpływu nakładów reklamowych na wartość oraz siłę marki i jej elementy składowe dla 150 polskich marek w latach 2006-2010. Przeprowadzone badania wykazały występowanie statystycznie istotnych korelacji pomiędzy nakładami reklamowymi a siłą marki i jej składowymi oraz wartością marki. Należy podkreślić, że siła wymienionych związków jest różna w zależności od kategorii produktów. Wyniki badań pozwalają na postawienie hipotezy o pozytywnym wpływie wydatków reklamowych na wybrane efekty rynkowe i finansowe przedsiębiorstwa, która wymaga dalszej weryfikacji.


Advertising, brand value and brand strength for selected product categories

 

This paper presents results of research on the impact of the advertising expenditures on the brand value, brand strength and its components for 150 Polish brands in the years 2006-2010. The study showed the presence of the statistically significant relationship between advertising expenditures and brand strength and its components and the brand value. It should be emphasized that the strength of these relationships depends on the product category. The results allow to hypothesis about the positive impact of advertising expenditures on company’s market and financial results which requires further verification.


Realia rynku

Cena jako czynnik wpływający na wybór pakietów wakacyjnych przez klientów sektora turystycznego
Sebastian Kot, Martina Ferencová, Ľubomír Karas

 

Ważną rolę podczas dokonywania wyboru produktu turystycznego (sposobu spędzania wakacji: pakiet wakacyjny, wycieczka, wyjazd itp.) odgrywają m.in. miejsce docelowe, rodzaj pakietu wakacyjnego, reputacja biura podróży, osobiste doświadczenia klientów oraz oczywiście cena i rodzaj rabatów cenowych. Niniejszy artykuł omawia badania postaw konsumentów w Polsce i na Słowacji wobec cen pakietów wakacyjnych i rabatów cenowych.

 

Price - the factor influencing holiday package selection of tourism clients

 

When choosing a tourism product (for spending a holiday – holiday package, trip, tour, e.g.) several factors play an important role in the individual decision e.g. destination, purpose of holiday package , the agency's reputation, personal experience and of course price and any price discounts. This article discusses the research of attitudes of customers in Poland and Slovakia toward holiday package prices and price discounts.


Marki obszarów turystycznych jako instrument stymulowania rozwoju turystyki w Polsce
Maciej Dębski

 

Marka obszarów recepcji turystycznej (destynacji) stanowi istotne narzędzie budowania ich przewagi konkurencyjnej. Jednak żadna marka destynacji, czy to kraju, czy regionu, nie funkcjonuje samodzielnie, a w układzie, w skład którego wchodzą marki innych obszarów turystycznych, jak również marki indywidualnych produktów turystycznych. W Polsce podmiotami odpowiedzialnymi za rozwój turystyki w skali ogólnokrajowej jak i w skali regionalnej czy lokalnej są odpowiednio: Polska Organizacja Turystyczna, regionalne organizacje turystyczne oraz lokalne organizacje turystyczne. Podmioty te zajmują się rozwijaniem produktów turystycznych oraz ich promocją, w tym również kreowaniem ich marek. W pierwszej części prezentowanego artykułu autor charakteryzuje trzypoziomową strukturę marek obszarów turystycznych oraz pokazuje kluczowe aspekty jej funkcjonowania w Polsce. Rozważania powyższe stanowią podstawę teoretyczną artykułu i są weryfikowane w badaniu dotyczącym percepcji marek destynacji turystycznych, które zostało opisane w drugiej części opracowania.

 

Destinations’ brands as the instrument stimulating tourism development in Poland

 

Destination brands are very important instrument of building its competitive advantage. However no destination brand –either country or region – functions independently. They exist in the system that consists of the brands of other tourist areas as well as brands of individual tourism products. Between this system’s elements there are strong interactions, which make it reasonable to ask how to maximize its efficiency. The concept that allows you to organize brands in a portfolio is the idea of brand architecture. In this article the author presents the essence of this concept and shows how it can be adapted to the needs of place marketing, particularly for the management of destination brands. These considerations are the base for theoretical part of the article and they are verified in the research concerning destination brands’ perception, which was described in the empirical part of the paper.

 

Omówienia i recenzje

„Konsumpcja i Rozwój” — nowe czasopismo na polskim rynku wydawniczym
Krystyna Świetlik

 

Z czasopism zagranicznych

 

Integracja strategii środowiskowej i międzynarodowej w świetle zmienności otoczenia prawnego

Jarosław Sawicki

 

Artykuł stanowi omówienie artykułu, którego autorami są Frank Wijen, Rob van Tulder, pt. Corporate Integrating Environmental and International Strategies in a World of Regulatory Turbulence, zamieszczonego w "California Management Review” w 2011 r.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł