Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 05/2016

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 5/2016
Rok XXIII nr 5 (maj) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Innowacje w przedsiębiorstwach usługowych
Urszula Kłosiewicz-Górecka

 

Wysoka zmienność uwarunkowań rynkowych, w jakich działają przedsiębiorstwa, powoduje, że na rynku utrzymać się mogą tylko te dysponujące atutami przewagi konkurencyjnej. Dlatego przedsiębiorstwa muszą nieustannie poszukiwać nowych źródeł konkurowania. W literaturze za jedne z najistotniejszych narzędzi konkurowania uznaje się innowacje, obok cen, jakości i elastyczności działania przedsiębiorstwa. Innowacje ułatwiają zdobywanie nowych klientów i utrzymywanie dotychczasowych, poprawę wyników ekonomicznych firmy i wyróżnienie przedsiębiorstwa na rynku. Celem artykułu jest identyfikacja postrzegania innowacji przez menedżerów przedsiębiorstw usługowych oraz poznanie motywów podejmowania działań innowacyjnych. Artykuł przygotowano na podstawie studiów literatury przedmiotu oraz wyników badania innowacji w sferze usług (metodą CAWI), przeprowadzonego na potrzeby IBRKK w III kw. 2015 r. Badaniem objęto 326 menedżerów z firm usługowych, zróżnicowanych pod względem wielkości i rodzaju oferowanych usług. Badanie miało zasięg ogólnopolski. W wyniku analiz stwierdzono, że istotnym problemem przedsiębiorstw usługowych jest brak właściwej ochrony innowacji w sferze usług, a głównymi motywami działań innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych są: uzyskanie wyższych obrotów, poprawa jakości usług i pozyskanie nowych klientów.

 

Słowa kluczowe: innowacje, przewaga konkurencyjna, przedsiębiorstwo usługowe

 

Innovations at Service Enterprises. Research Findings

 

The high variability of market conditions, in which enterprises operate, causes that they can survive in the market only having assets of competitive advantage. Therefore, they have to continually look for new sources of competing. In the literature, as one of the most important tools for competing is considered innovation, besides prices, quality, and flexibility of enterprise’s activity. Innovations facilitate winning new customers and keeping the already existing, improvement of firm’s economic performance, and allow distinguishing the enterprise in the market. An aim of the article is to identify the perception of innovations by managers of service enterprises and to learn the motives of undertaking innovative activities. The article is prepared on the grounds of studies of the subject literature and findings of research of innovations in the sphere of services (by the CAWI method), carried out for the purposes of IBRKK in the third quarter of 2015. The research covered 326 managers from service firms diversified in terms of their size and the type of services offered. The research had the nation-wide scope. In result of analyses, it has been ascertained that a crucial problem of service enterprises is lack of the proper protection of innovations in the sphere of services, and the main motives of service enterprises’ innovative activities are: achieving higher sales, improvement of quality of services, and winning new customers.

 

Keywords: innovations, competitive advantage, service enterprise

 

Industry factors in company’s internationalization degree
Katarzyna Mroczek-Dąbrowska

 

The purpose of this paper is to identify whether the internal pressure of the industry contributes to the accelerated internationalization moves of the industry’s new entrants. Three main factors are taken into consideration: internal degree of industry internationalization (iDOII), external degree of industry internationalization (eDOII) and industry transaction costs (TC). Basing on the data collected by the Central Statistical Office of Poland 438 new entrants and their willingness to expand abroad are analyzed. Quantitative analysis is applied using the logistics regression model. The empirical analysis found support for two out of three hypotheses posed. New industry entrants were willing to internationalize early if the industry transaction costs level were high and if the external degree of industry internationalization was high. Previous finding supported the thesis that companies’ internationalization strategies were influenced by the industry factors. This research deepens the study of the relation by exploring new ties. It translates the transaction cost approach into the mesoeconomic perspective and verifies if and how company’s choices are influenced by it. It dwells on the issue to what degree overall internationalization of the competitors shapes the managerial decisions of the industry newcomers.

 

Keywords: external degree of internationalization, internal degree of internationalization, new entrants, industry factors, transaction costs

 

Czynniki branżowe a poziom umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa

 

Celem artykułu jest weryfikacja, czy wewnętrzna presja branży ma wpływ na przyspieszone decyzje o internacjonalizacji przedsiębiorstw wchodzących do branży. Analizowane są trzy główne czynniki: poziom wewnętrznej internacjonalizacji branży (iDOII), poziom zewnętrznej internacjonalizacji branży (eDOII) oraz poziom kosztów transakcyjnych branży (TC). Wykorzystując dane Głównego Urzędu Statystycznego, poddano analizie 438 nowych wejść branżowych pod kątem decyzji o ekspansji zagranicznej. Zastosowano metody ilościowe, a dokładniej regresję logistyczną. W wyniku przeprowadzonych badań znaleziono potwierdzenie dla dwóch z trzech postawionych hipotez badawczych. Przedsiębiorstwa wykazywały szybszą chęć internacjonalizacji w przypadku wysokiego stopnia zewnętrznej internacjonalizacji branży i wysokich kosztów transakcyjnych branży. Wcześniejsze badania wskazywały na istnienie związków pomiędzy strategiami internacjonalizacji a czynnikami branżowymi, jednak relacje te były analizowane stosunkowo powierzchownie. Otrzymane w tym badaniu wyniki sugerują istnienie innych czynników wpływających na decyzje przedsiębiorstw, w tym kosztów transakcyjnych, które dotychczas nie były analizowane w perspektywie mezoekonomicznej.

 

Słowa kluczowe: poziom wewnętrznej internacjonalizacji branży, poziom zewnętrznej internacjonalizacji branży, nowe wejścia, czynniki branżowe, koszty transakcyjne

 

Identyfikacja czynników wpływających na intencję zakupu produktów sponsora
Rafał Matczyński

 

Zgodnie z sugestiami Cromptona (2004), z perspektywy firmy angażującej się w sponsoring wzrost intencji zakupu jej produktów czy usług jest, jak się wydaje, najbardziej użytecznym wskaźnikiem efektywności tej formy promocji. Sama inwestycja w działalność sponsoringową nie jest jednak równoznaczna z osiągnięciem przez firmę jakichkolwiek efektów. Dużo zależy bowiem od podejmowanych przez nią dodatkowych działań wspierających jej sponsoring, a także od publiczności sponsorowanego podmiotu, która jest wystawiona na ekspozycję nazwy sponsora. Widzowie jakiegokolwiek wydarzenia sportowego nie stanowią jednorodnej grupy. Różnią się w zakresie wielu zmiennych, a poziom niektórych z nich może korelować z poziomem intencji zakupu produktów firmy sponsora. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczas opisanych w literaturze zmiennych różnicujących publiczność, w przypadku których starano się określić wpływ na wspomniany efekt. Wiedza w tym obszarze jest istotna chociażby przy szacowaniu korzyści płynących z rozpoczęcia sponsorowania wybranego podmiotu. Autor, wyliczając i opisując zmienne korelujące z poziomem intencji zakupu, przedstawia, co dziś wiadomo na ten temat, a także wskazuje luki, czyli obszary wymagające dalszych prac badawczych.

 

Słowa kluczowe: sponsoring, intencja zakupu produktów sponsora

 

Identification of variables influencing changes within purchase intention of sponsor's products

 

According to Crompton's suggestion (2004), from perspective of a company, that invest in sponsorship, the increase of purchase intentions seems to be the most useful indicator of this marketing tool effectiveness. But engagement in sponsorship activity itself doesn't guarantee achievements of any effects. A lot depends on both additional supporting operations taking by the sponsor and on the public of the sponsored event. Spectators of any sport event don't form a homogeneous group. They vary in the area of many different variables, and the level of some might corelate with the level of behavioral intentions. The aim of the article is to introduce the variables, which differentiate the public events and they might influence mentioned result. The knowledge in this field is essential to estimate effects of specific sponsorship investment for example. The author enumerates and describes variables, that correlate with the level of purchase intention. Despite the growing role of sponsorship in the marketing activities of firms worldwide, academic research in this area has been limited. The author points the areas requiring future research.

 

Keywords: sponsorship, purchase intentions sponsor's products

 

Innowacje marketingowe w organizacjach przemysłowych i usługowych
Jerzy Baruk

 

Współczesne gospodarki funkcjonują w erze innowacji, które są uważane za podstawowy czynnik rozwoju organizacji, regionów, gospodarek i związków państw. Innowacje przyczyniają się też do wzrostu konkurencyjności podmiotów gospodarczych, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, poprawy ekonomiki, optymalnego tworzenia wartości itp. W praktyce gospodarczej wielu organizacji zainteresowanie kierownictwa wdrażaniem poszczególnych kategorii innowacji nie jest adekwatne do wyzwań przed nimi stojących. W artykule podjęto próbę analizy statystyczno-porównawczej aktywności organizacji przemysłowych i usługowych w zakresie wdrażania innowacji marketingowych. Celem publikacji jest też weryfikacja hipotezy, że zaangażowanie badanych organizacji we wdrażanie innowacji marketingowych jest względnie niskie i zróżnicowane. Do realizacji przyjętych celów wykorzystano wyniki badań empirycznych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny nad działalnością innowacyjną przedsiębiorstw w latach 2010–2012 oraz 2012–2014. Analiza statystyczno-porównawcza wyników tych badań potwierdziła przyjętą hipotezę badawczą i umożliwiła osiągnięcie celów badania.

 

Słowa kluczowe: innowacja, innowacja marketingowa, organizacja, rozwój, zarządzanie

 

Marketing innovations in industrial and service organizations

 

Modern economies function in an era of innovations which are considered to be the fundamental factor of the development of organizations, regions, economies and associations of states. Innovations also contribute to the increase of competitiveness of businesses, better meeting of customer needs, improving of the economy, optimal creation of value, etc. In business practice of many organizations interesting of the management in the implementation of particular categories of innovations is not adequate to the challenges facing them. In this article the attempt of statistical-comparative analysis of the activity of industrial and service organizations in the implementation of marketing innovations is taken. The purpose of this publication is also verification of the hypothesis that the involvement of the researched organizations in the implementation of marketing innovations is relatively low and varied. To realization the goals the results of empirical research conducted by the Central Statistical Office on the innovation activities of enterprises in 2010-2012 and 2012-2014 are used. Statistical-comparative analysis of results of these researches has confirmed the hypothesis and enabled the achievement of the research goals.

 

Keywords: innovation, marketing innovation, organization, development, management

 

Z czasopism zagranicznych

 

Innowacje otwarte w małych i średnich przedsiębiorstwach – przegląd literatury
Jarosław Sawicki

 

Przedstawiamy omówienie artykułu Open Innovation in SMEs. A Systematic Literature Review, którego autorami są: Mokter Hossain i Ilkka Kauranen. Artykuł ukazał się w czasopiśmie “Journal of Strategy and Management" w 2016 r. 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł