Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 05/2018

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 5/2018
Rok XXV nr 5 (maj) ISSN 1231-7853

 

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

Makromarketingowa interpretacja efektywności marketingu – cz. 1
Jacek Kamiński

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej/National University of John Paul II In Biała Podlaska

j.kaminski@dydaktyka.pswbp.pl

Artykuł jest poświęcony makromarketingowej interpretacji efektywności marketingu. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że ocena efektywności marketingu dokonywana jest nie tylko na poziomie przedsiębiorstwa, lecz obejmuje także wymiar makromarketingowy. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono tradycję zainteresowania efektywnością w nauce o marketingu, wskazując że od początku istnienia marketingowej dyscypliny ocena efektywności marketingu odbywała się przede wszystkim na poziomie makro. W części tej omówiono również powody, które zdecydowały o tym, że o efektywności marketingu mówić zaczęto w odniesieniu do przedsiębiorstwa oraz główne fazy opisujące ewolucję oceny wyników marketingu na poziomie przedsiębiorstwa.

 

Słowa kluczowe: marketing, efektywność, historia, makromarketing

 

The macromarketing interpretation of marketing efficiency – part 1

 

This article focuses on the macromarketing interpretation of marketing efficiency. Its main objective is to draw attention to the fact that marketing efficiency can be assessed not only at the level of the enterprise, but that it also includes the macromarketing dimension. The article consists of two parts. Part one presents the tradition of marketing studies, with particular interest in efficiency, indicating that from the beginning of this discipline, the assessment of marketing efficiency was conducted primarily at the macro level. It also discusses the reasons why marketing efficiency has also become the subject of analyses in respect of individual enterprises, as well as the main phases describing the evolution of marketing results’ evaluation at the enterprise level.

 

Keywords: marketing, efficiency, history, macromarketing

 

Bibliografia/ References
Alderson, W. (1941). A Critical Analysis of Recent Literature Dealing with Marketing Efficiency: Discussion. Journal of Marketing, 5 (4), 365–370.
Alderson, W. (1951). A Systemics for Problems of Action. Philosophy of Science, 18 (1), 16–25.
Alderson, W. (1954). Factors Governing the Development of Marketing Channels. W: R.M. Clewett (red.), Marketing Channels for Manufacturing Products (5–34). Homewood: Richard D. Irwin.
Alderson, W. (1957). Marketing Behavior and Executive Action. A Functionalist Approach to Marketing Theory. Homewood: Richard D. Irwin.
Bartels, R. (1970). Marketing Theory and Metatheory. Homewood: Richard D. Irwin.
Cassels, J.M. (1936). The Significance of Early Economic Thought on Marketing. Journal of Marketing, 1 (October), 129–133.
Clark, B.H. (1999). Marketing Performance Measures: History and Interrelationships. Journal of Marketing Management, 15 (8), 711–732.
Clark, B.H. i Ambler, T. (2001). Marketing Performance Measurement: Evolution of Research and Practice. International Journal of Business Performance Measurement, 3 (2), 231–244.
Clark, F.E. (1921). Criteria of Marketing Efficiency. American Economic Review, 1 (2), 214–220.
Clark, F.E. (1922). Principles of Marketing. New York: Macmillan.
Clark, F.E. i Clark, C.P. (1942). Principles of Marketing. New York: Macmillan.
Copeland, M.T. (1924). Principles of Merchandising. New York: A.W. Shaw.
Day, G. i Fahey, L. (1988). Valuing Market Strategies. Journal of Marketing, 52 (3), 45–57.
Doyle, P. (2003). Marketing wartości. Warszawa: Felberg SJA.
Drucker, P.F. (1954). The Practice of Management. New York: Harper & Row.
Feder, R.A. (1965). How to Measure Marketing Performance. Harvard Business Review, 43 (3), 132–142.
Florence, P.S. (1933). The Logic of Industrial Organizations. London: Routledge and Keegan Paul.
Fry, M.-L. i Polonsky, M.J. (2004). Examining the Unintended Consequences of Marketing. Journal of Business Research, 57 (11), 1303–1306.
Garbarski, L. (2014). Creating Value for the Organization though Marketing. Management and Business Administration. Central Europe, 22 (4), 60–69.
Grzegorczyk, W. (2016). The Problems of Marketing Performance Measurement. Polityki Europejskie Finanse i Marketing, 15 (64), 68–73.
Hillebrand, B., Driessen, P.H. i Koll O. (2015). Stakeholder Marketing: Theoretical Foundations and Required Capabilities. Journal of the Academy of Marketing Science, 43 (4), 411–428.
Hult, G.T.M., Mena, J.A., Ferrell, O.C. i Ferrell, L. (2011). Stakeholder Marketing: A Definition and Conceptual Framework. Academy of Marketing Science, (1), 44–65.
Jahnke, M. i Nutzinger, H. (2003). Sustainability – A Theoretical Idea or a Practical Recipe? Poiesis Prax, (1), 275–294.
Kamiński, J. (2012). O „Niektórych problemach dystrybucji rynkowej” A.W. Shawa w setną rocznicę pierwszego naukowego opracowania na temat marketingu. Marketing i Rynek, (2), 2–9.
Kamiński, J. (2015a). Jak bardzo społeczny jest marketing społeczny – cz. 1. Marketing i Rynek, (2), 2–10.
Kamiński, J. (2015b). Jak bardzo społeczny jest marketing społeczny – cz. 2. Marketing i Rynek, (3), 2–10.
Kotler, P. (1972). A Generic Concept of Marketing. Journal of Marketing, 36 (2), 46–54.
Kotler, P. (1976). Marketing Management: Analysis, Planning and Control, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Kotler, P. (1977). From Sales Obsession to Marketing Effectiveness. Harvard Business Review, 55 (6), 67–75.
Kotler, P. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner & Ska.
Kotler, P. (2008). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Kotler, P. i Levy, S. (1969). Broadening the Concept of Marketing. Journal of Marketing, 33 (1), 10–15.
Kozielski, R. (2016). Pomiar działań marketingowych – proces i obszary. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (460), 82–89.
Macklin, T. (1924). Efficient Marketing for Agriculture. New York: Macmillan.
Marrewijk, M. van i Hardjono, T. (2003). European Corporate Sustainability for Managing Complexity and Corporate Transformation. Journal of Business Ethics, 44 (2), 121–132.
Mikulska, T. i Michalczuk, G. (2014). Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 827 (69), 209–219.
Moriarty, W.D. (1923). The Economic of Marketing and Advertising. New York: Harper and Brothers Publishing.
Phersson, A. (2016). Firm’s Strategic Orientation, Market Context, and Performance: Literature Review and Opportunities for International Strategy Research. European Business Review. 28 (4), 378–404.
Richter, F., Schmidt, R., Ladwig, T.J. i Wulhorst, F. (2017). Critical Perspective on the Measurement of Performance in the Empirical Multinationality and Performance Literature. Critical Perspectives on International Business, 13 (2), 94–118.
Savitt, R. (1990). Pre-Aldersonian Antecedents to Macromarketing: Insights from Textual Literature. Journal of the Academy of Marketing Science, 18 (4), 293–301.
Sevin, C.H. (1965). Marketing Productivity Analysis. New York: McGraw-Hill.
Sevin, C.H., Cox, R., Hawkins, E.R. i Clewett R.M. (1951). An Outline of Distribution Costs. Journal of Marketing, 16 (1), 51–55.
Shaw, A.W. (1912). Some Problems in Market Distribution. The Quarterly Journal of Economics, 26 (4), 703–765.
Shaw, A.W. (1916). An Approach to Business Problems. Cambridge: Harvard University Press.
Shaw, E.H. (1987). Marketing Efficiency and Performance: An Historical Analysis. W: Marketing in Three Eras (181–200). Lansing: Michigan State University.
Shaw, E.H. (2010). Revisiting and Revising Alderson’s Formula to Measure the Productivity of the Aggregate Marketing System. Marketing Theory, 10 (4), 347–367.
Steward, P.W. i Dewhurst, J.F. (1939). Does Distribution Cost Too Much? New York: Twentieth Century Fund.
Webster, F.E. Jr. i Lusch, R.F. (2013). Evaluating Marketing: Marketing Is Dead! Long Live Marketing! Journal of the Academy Marketing Science, 41 (4), 389–399.

 

Edukacja i socjalizacja ekonomiczna dzieci — rodzice jako źródło wiedzy, wzorców zachowań, wartości i emocji wobec finansów
Dominika Maison

Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw

dominika.maison@psych.uw.edu.pl

 

Aleksandra Furman

Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw

aleksandra.furman@psych.uw.edu.pl

 

Katarzyna Sekścińska

Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw

katarzyna.sekscinska@psych.uw.edu.pl

 

Agata Trzcińska

Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw

atrzcinska@psych.uw.edu.pl

 

Magdalena Poraj-Weder

Akademia Pedagogiki Specjalnej/ The Maria Grzegorzewska University

mporaj@aps.edu.pl

Socjalizacja i edukacja ekonomiczna są ważnym elementem w rozwoju dziecka. Edukacja ekonomiczna jest zazwyczaj rozumiana jako przekazywanie dziecku wiedzy z obszaru ekonomii zarówno w skali makro, jak i codziennego funkcjonowania. Za odpowiedzialnych za edukację ekonomiczną dzieci uznaje się przede wszystkim szkoły i organizacje (np. fundacje, instytucje finansowe). Nieco innym i zarazem szerszym zagadnieniem jest socjalizacja ekonomiczna, która ma charakter mniej formalny i jest przekazywaniem szeroko rozumianych umiejętności związanych z funkcjonowaniem w świecie finansów. W tym obszarze ogromne znaczenie mają rodzice, którzy w sposób zarówno świadomy i zamierzony, jak i nieświadomie przekazują swoim dzieciom wzorce zachowań, wartości i emocje związane z finansami. Przeprowadzony projekt badawczy miał na celu zrozumienie, jaką rolę pełnią rodzice w procesie socjalizacji ekonomicznej dzieci i w jaki sposób przekazują im wiedzę, wzorce zachowań, wartości i emocje związane z funkcjonowaniem w szeroko rozumianym świecie finansów. Zrealizowano dwa badania z udziałem rodziców dzieci w wieku 4–11 lat: jakościowe oraz ilościowe. Wyniki badania pokazały znaczącą rolę rodziców nie tylko w intencjonalnym przekazywaniu wiedzy, ale również w nieintencjonalnym transferze wartości i emocji, które mogą kształtować przyszłe dobre, ale również złe funkcjonowanie dziecka w świecie finansów.

 

Słowa kluczowe: edukacja ekonomiczna, socjalizacja ekonomiczna, zachowania finansowe, emocje, metody jakościowe

 

Children’s economic education and socialization — parents as source of knowledge, behaviour patterns, values and emotions towards finances

 

Economic socialization and education are an important element in the child's development. Economic education is usually understood as providing the child with knowledge in the field of economics, both on a macro level and concerning everyday functioning. Such education, as it is usually believed, should be provided mostly by schools and organizations (e.g. foundations, financial institutions). Economic socialization is a somewhat different and wider issue, of a less formal nature. It is defined as the transmission of broadly understood skills related to functioning in the world of finance. In this area a great responsibility lies on the parents’ side, whose behaviours, attitudes and emotions related to finances are observed by and transerred to children in everyday life. The research project aimed at understanding what role parents play in the economic socialization of children and how they transfer knowledge, behaviour patterns, values and emotions related to functioning in the world of finance. Two studies were carried out with the participation of parents of children aged 4-11: qualitative and quantitative. The results of the study showed a significant role of parents not only in the intentional transfer of knowledge, but also in the unintentional transfer of values and emotions that can shape the future good or bad functioning of the child in the world of finance.

 

Keywords: economic education, economic socialization, financial behaviours, emotions, qualitative methods

 

Bibliografia/ References
Ashby, J.S., Schoon, I. i Webley, P. (2011). Save Now, Save Later? Linkages between Saving Behavior in Adolescence and Adulthood. European Psychologist, 16 (3), 227–237.
Bandura, A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. 
Berti, E.A. i Bombi, A.S. (1988). The Child’s Construction of Economics. Cambridge: Cambridge University Press.
Braun, V. i Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.
Furnham, A. (1999) Economic Socialization: A Study of Adults’ Perceptions and Uses of Allowances (Pocket Money) to Educate Children. British Journal of Developmental Psychology, 17, 585–604.
Furnham, A. (2001) Parental Attitudes to Pocket Money/Allowances for Children. Journal of Economic Psychology, 22, 397–422.
Gąsiorowska, A. (2007). Postawy wobec pieniędzy u rodziców i ich dzieci. O roli pierwotnej socjalizacji ekonomicznej w kształtowaniu stosunku do pieniędzy. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, (4), 245–260.
Gąsiorowska, A. (2014). Psychologiczne znaczenie pieniędzy. Dlaczego pieniądze wywołują koncentrację na sobie? Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Goszczyńska, M., Kołodziej, S. i Trzcińska, A. (2012). Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży. Warszawa: Difin.
Jahoda, G. (1979). The Construction of Economic Reality by Some Glaswegian Children. European Journal of Social Psychology, (9), 115–127. 
Lassarre, D. (1996). Consumer Education in French Families and Schools. W: P. Lunt i A. Furnham (red.), Economic Socialization: The Economic Beliefs and Behaviours of Young People (130–148). Cheltenham: Edward Elgar. 
Maison, D. i Furman, A. (2017). Style wydawania pieniędzy przez młodych dorosłych Polaków. W: W. Dymarczyk i Ł. Pyfl (red.), Wykorzystanie metod jakościowych w badaniach zachowań i zjawisk ekonomicznych. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Maison, D. (2013). Polak w świecie finansów. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Maison, D., Trzcińska, A. i Sekścińska, K. (2015). Przegląd programów z zakresu edukacji ekonomicznej Polaków. Ruch Pedagogiczny, (1), 125–139. 
Moschis, G.P. (1987). Consumer Socialization. A Life Cycle Perspective. Lexington: Lexington Books. 
NBP (2014). Raport z badania barier związanych z ubankowieniem wśród osób młodych. Dom Badawczy Maison. Pozyskano z: https://bs.net.pl/ubankowienie-mlodych-raport.
Niesiobędzka, M. (2010). Rola rodziny i rówieśników w procesie kształtowania się skłonności do kupowania impulsywnego wśród nastolatków. Psychologia Rozwojowa, 15 (3), 71–82.
Olejniczuk-Merta, A. (2001). Rynek młodych konsumentów. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
Poraj-Weder, M i Weigl, B. (2017). Wprowadzanie dzieci romskich w świat pieniądza. Edukacja Międzykulturowa, 2 (7), 165–185.
Rolad-Lévy, C. (2004). W jaki sposób nabywamy pojęcia i wartości ekonomiczne? W: T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna (277–299). Gdańsk: GWP.
Rudzińska-Wojciechowka, J., Trzcińska, A. i Maison, D. (2011) Co dzieci wiedzą o bankach? Rozwój rozumienia zasad funkcjonowania banków u dzieci w wieku 4–12 lat. Ruch Pedagogiczny, (5–6), 61–75.
Webley, P. i Nyhus, E.K. (2006). Parents’ Influence on Children’s Future Orientation and Saving. Journal of Economic Psychology, 27, 140–164.
Zaleśkiewicz, T. (2013). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

 

Realia rynku

 

Długość cyklu życia produktu na przykładzie samochodów osobowych
Aleksander Lotko

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu/ Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities

aleksander.lotko@uthrad.pl

Celem artykułu była identyfikacja tendencji w długości cyklu życia produktu na przykładzie samochodów osobowych. Analizie poddano długości cykli życia kolejnych generacji modeli sześciu najpopularniejszych marek w Polsce, należących do trzech segmentów rynku: B, C i D. Dane przeanalizowano w podziale na producentów, segmenty i modele. Zidentyfikowano także tendencje w długości cyklu życia dla kolejnych generacji modelu. Implikacją artykułu jest identyfikacja tendencji w długości cyklu życia samochodów osobowych. Wkładem własnym autora jest metodyczne rozwiązanie analizowanego problemu oraz analiza uzyskanych wyników i wyciągnięcie wniosków.

 

Słowa kluczowe: samochody osobowe, asortyment, cykl życia produktu, marketing w motoryzacji

 

Duration of a product lifecycle – a case of passenger cars

 

The aim of the paper was identification of trend in product lifecycle duration for passenger cars. Duration of a lifecycle of next generations of models from 6 most popular car makes in Poland, belonging to 3 market segments: B, C and D. Data was broken down into manufacturers, market segments and models. Also tendencies in duration of a lifecycle for another model generations were identified. The implication of the paper is indication of tendencies in products’ lifecycle duration for passenger cars. Author’s contribution is a methodical solution of the analyzed problem, as well as analysis of the obtained results and generalization.

 

Keywords: passenger cars, assortment, product lifecycle, automotive marketing

 

Bibliografia/ References
Altkorn, J. (red.). (1995). Podstawy marketingu. Kraków: Instytut Marketingu.
Brzustewicz, P. (2013). Zarządzanie łańcuchem dostaw a cykl życia produktu – perspektywa rozwoju zrównoważonego. Marketing i Rynek, (12), 8–13.
Chodak, G. i Kudryńska, K. (2012). Czy handel elektroniczny wydłuża czas życia produktu? Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3), 20–28.
Czubała, A., Jonas, A., Smoleń, T. i Wiktor, J.W. (2012). Marketing usług. Warszawa: Wolters Kluwer.
DQS-UL. (2015). Przemysł motoryzacyjny. Pozyskano z: http://pl.dqs-ul.pl (19.11.17).
Garbarski, L. (red.) (2011). Marketing. Koncepcja skutecznych działań. Warszawa: PWE.
Garbarski, L., Rutkowski, I. i Wrzosek W. (2001). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE.
Golder, P. i Tellis, G. (2004). Growing, Growing, Gone: Cascades, Diffusion, and Turning Points in the Product Life Cycle. Marketing Science, 23, 207–218. 
Interia. (2006). Od A do K czyli autosegmenty. Pozyskano z: http://motoryzacja.interia.pl (10.12.17).
Klimek, M. (2014). Lifting co 3 lata, czyli jak producenci postarzają samochody. Pozyskano z: http://www.autokrata.pl (07.12.17).
Lotko, A. i Wójtowicz, Ł. (2017). Liczność asortymentu samochodów osobowych jako przykład wielosegmentowości i niszowości rynku. Marketing i Rynek, (2), 24–34.
Lotko, M., Lotko, A. i Korneta, P. (2018). Jakość usług obsługi technicznej i naprawy samochodów osobowych. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”.
Łasak, P. (2013). Procesy umiędzynarodowienia przemysłu samochodowego: rola rynków wschodzących. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Szwajca, D. (2013). Działania marketingowe jako determinanty kosztów cyklu życia produktu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 66, 79–89. 
Telli, G. i Crawford, C. (1981). An Evolutionary Approach to Product Growth Theory. Journal of Marketing, 45, 125–132.
Urbaniak, P. (2011). Cykliczne życie samochodu. Pozyskano z: http://www.bankier.pl (08.11.17).
Wybór Kierowców (2017). Rejestracje nowych aut w Polsce w 2016 roku – raport. Pozyskano z: http://www.wyborkierowcow.pl (11.12.17).

 

Konferencje

 

Sprawozdanie z II Konferencji Naukowej z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności”
Angelika Pabian

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej/WSB University In Dabrowa Górnicza

angelika.pabian@us.edu.pl

 

Danuta Rojek

Politechnika Warszawska/ Warsaw University of Technology 

danuta.Rojek@pw.edu.pl 

W dniach 8–9 marca 2018 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się II Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności” pt. „Współczesne kontynuacje dorobku Edwina Hauswalda”. Cykl obejmuje konferencje poświęcone dorobkowi polskich klasyków nauk o zarządzaniu. Organizatorami przedsięwzięcia naukowego byli: Katedra Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa — Oddział w Dąbrowie Górniczej. Patronat medialny nad konferencją objął „Marketing i Rynek”. Celem konferencji był przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce, w relacji do dokonań i dorobku naukowego profesora Edwina Hauswalda (1868–1942).

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł