Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 06/2012

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek 6/2012

 

STRESZCZENIA

 

Na czym właściwie polega zarządzanie marketingowo-logistyczne?
Tadeusz Wojciechowski

 

W literaturze coraz częściej spotkać można określenie „zarządzanie marketingowo-logistyczne”. Interpretacja tego pojęcia nie zawsze jest dostatecznie precyzyjna. Zdaniem autora jest to zakres zarządzania przedsiębiorstwem, na którym w wielu firmach i w warunkach zaostrzającej się konkurencji i globalizacji powinna się koncentrować uwaga kierownictwa. Autor uważa, że zadania marketingowe i logistyczne mieszczące się w tym zakresie zarządzania są ściśle powiązane i przy prawidłowym rozwiązywaniu mogą zapewnić przedsiębiorstwu osiąganie celów — satysfakcji klientów i zysku. W końcowej części artykułu wymieniono 10 zasad, którymi powinno się kierować przedsiębiorstwo, aby cele te osiągnąć.

 

What the marketing and logistics management practically is?

 

The term “marketing and logistics management” can be found in literature more and more often. However, interpretation of that term is not always precise enough. In the author’s opinion, it is the scope of company management on which the management bodies in many companies should concentrate in the present situation of more and more aggressive competition and globalization. The author is of the opinion that marketing and logistics tasks within that scope of management are closely connected and if they are solved properly, they can help the company achieve its objectives — customer satisfaction and profits. In the final part of the article, 10 principles are listed which a company should be guided by in order to achieve those objectives.

 

Model i istota innowacji analitycznych
Piotr Tarka

 

Autor w artykule nawiązuje — w świetle przeprowadzonych badań empirycznych — do istoty i modelu innowacji analitycznych w firmach. Model ten odzwierciedla nowy wymiar innowacji ze względu na działania analityczne firm poszukujących nowych metod przetwarzania danych i wyciągania na ich podstawie sensownych wniosków o otoczeniu. Przedstawiona w tekście koncepcja i istota innowacji analitycznych nabiera szczególnego znaczenia w obliczu rosnącej roli informacji w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy, a tym samym celowego wykorzystania posiadanych przez firmy zasobów informacyjnych w ramach skutecznego poziomu zarządzania przedsiębiorstwem. Innowacje tego typu stają się kluczowe także ze względu na możliwości realnego określania przez firmy stanów oraz procesów rynkowych w toku generowania faktów ujętych przez pryzmat danych i informacji, z których rodzi się odpowiednia jakość zarządzania firmą. W sensie głębszym zaprezentowany model innowacji analitycznych (oprócz kontekstu metodycznego) nawiązuje także do systemowych rozwiązań i aspektów w obrębie zasobów technologicznych, organizacyjnych i ludzkich.

 

Model of analytical innovations

 

In hereby article author describes the substance and model of the analytical innovations based on the conclusions in the light of empirical research. This model reflects a brand new dimension of innovations due to the analytical activities of the companies searching for new methods of data processing and drawing reasonable conclusions on it. The concept and nature of analytical innovations presented in the paper will be of great importance in the face of growing role of information in the society and economy focused on knowledge. It is also important for the deliberate use of the company's information resources within an effective enterprise management. Innovations of this type, are also crucial because of the possibilities they create for companies in determining the actual state and process of the market, and thus generating pure facts instead of intuition. In a deeper sense, the introduced model of analytical innovations (in addition to its methodological context) also refers to joint system within the technological resources, organizational and human resources of the organization.

 

Więcej respektu dla liczb i zasad statystyki
Mirosław Szreder

 

„Do napisania tego tekstu skłoniła mnie coraz powszechniejsza w wielu tekstach naukowych, w tym także publikowanych na łamach Marketingu i Rynku, tendencja do mało starannego, a niekiedy mało rzetelnego posługiwania się przez ich autorów liczbami i metodami statystycznymi. Uwagi moje odnoszę do najbardziej podstawowych zasad teorii statystyki i spójności działań na liczbach. Nie ośmielam się czynić nikomu zarzutu z powodu niewystarczającej znajomości nowych, specjalistycznych technik wnioskowania statystycznego. Jako czytelnicy powinniśmy się jednak domagać respektowania elementarnych praw matematyki i statystyki, których metody powszechnie wykorzystywane są w badaniach marketingowych”.

 

Marketing w praktyce

 

Poszukiwanie wzorców zakupowych klientów
Kamila Migdał Najman

 

Analiza koszykowa jest metodą identyfikacji kombinacji produktów nabywanych razem. Pozwala na wykrywanie powtarzających się, ukrytych powiązań w postaci prostych reguł asocjacyjnych. Jest podstawowym narzędziem analitycznym stosowanym w marketingu detalicznym pomocnym w podejmowaniu wielu decyzji biznesowych. W artykule zaprezentowano i podjęto dyskusję nad możliwościami samouczącej się sieci neuronowej typu SOM w poszukiwaniu wzorców zakupowych klientów. Na szczególną uwagę zasługuje również metoda wizualizacji decyzji zakupowych.

 

Seeking buying behavior

 

Market basket analysis seeks to identify combinations of items in the form of association rules. It is a basic analytical tool applied in retail marketing which plays a crucial role in decision support and is regarded as a typical field of application for data mining. In this article the neural network such as Self Organizing Map (SOM) are presented and discussed with respect to their suitability for the discovery of purchase patterns. Particular attention is paid to the visualisation of purchase decisions.

 

Realia rynku

 

Reakcje konsumentów na stan dyssatysfakcji pozakupowej — badanie uwarunkowań podjętego działania
Ewa Oderkiewicz

 

Niniejszy artykuł prezentuje wyniki przeprowadzonego w Warszawie badania konsumenckich reakcji na niezadowolenie z zakupów. W pierwszej części tekstu znajduje się zwięzła charakterystyka stanu dyssatysfakcji i głównych przyczyn jej powstania, a także opis sposobów zachowania klientów w przypadku jej wystąpienia (z uwzględnieniem perspektywy firm, których produkty powodują niezadowolenie). Druga część skupia się na określeniu czynników warunkujących wybrane odpowiedzi konsumentów na dyssatysfakcję. Zidentyfikowanie tych determinant jest bowiem podstawowym elementem, koniecznym do prowadzenia przez organizacje zarządzania reakcjami, a nie tylko reklamacjami klientów.

 

Consumer reactions towards shopping dissatisfaction — research of determinants responsible for the consumers' choice of action

 

This article presents the outcome of research on consumer reactions towards shopping dissatisfaction. The research was performed in Warsaw. Its first part includes a characteristic of the dissatisfaction state and its main causes, as well as a description of consumers' behaviour in response to it. The perspective of companies, whose products have been the cause of dissatisfaction, was also taken into account. The second part focuses on determining the factors responsible for the consumers' choice of action in response to dissatisfaction. An identification of those determinants is crucial for a company to manage the customers' reactions, not only their complaints.

 

Reklama w grach komputerowych — wstępne badanie postaw graczy w Polsce
Maciej Mitręga

 

Reklama w grach komputerowych należy do najmniej rozpoznanych obszarów badań naukowych w marketingu. W praktyce biznesowej, reklamy w grach rozwijają się szybko, co wiąże się z atrakcyjnością graczy jako segmentu rynku. Biorąc pod uwagę wczesny etap badań w omawianym obszarze, artykuł ten prezentuje wyniki badań eksploracyjnych dotyczących postaw polskich graczy wobec reklam w grach. W artykule sformułowane zostają dwie główne konkluzje badawcze. Po pierwsze, reklama w grach potraktowana zostaje jako narzędzie komunikacji marketingowej dobrze dostosowane do nastrojów emocjonalnych współczesnych graczy. Po drugie, wskazano na pewne skuteczne metody umieszczania marek w grach. Metody te dotyczyły takich kwestii, jak: realizm prezentacji marki w grze, zgodność pomiędzy typem gry a typem markowego produktu oraz potencjalne dodatkowe korzyści dla graczy związane z interakcją z marką w grze. Ograniczenia metodyczne zaprezentowanego projektu oraz potencjalne kierunki przyszłych badań także zostały poddane dyskusji.

 

In-game advertising — exploration of attitudes of gamers in Poland

 

Advertising in computer games is one of least known areas of academic research in the field of marketing. In practice, in-game advertising is developing rapidly due to attractiveness of gamers as the market segment. Taking into consideration early stage of research in this area, this paper presents results of explorative study on attitudes of Polish gamers toward in-game advertising. As main conclusions from the study, in-game advertising is suggested as tool of marketing communication that remains in the good fit with attitudes of gamers and some effective manners of in-game advertising are recommended. These manners refer mainly to realism of putting brand in game, coherence between the type of the game and the type of promoted product and entertainment delivered by placing the brand in game. Limitations of the study and some further research directions are also discussed.

 

Z czasopism zagranicznych

 

Analiza przeżyć z perspektywy konsumenta
Jarosław Sawicki

 

Artykuł stanowi omówienie artykułu, którego autorami są Steve Baron, Kim Harris, pt. Toward an Understanding of Consumer Perspectives on Experiences, zamieszczonego w „ Journal of Services Marketing”.

 

Semiglobalna strategia marketingowa
Jarosław Sawicki

 

Artykuł stanowi omówienie artykułu, którego autorami są Susan P. Douglas, C. Samuel Craig, pt. Convergence and Divergence: Developing a Semiglobal Marketing Strategy, zamieszczonego w „Journal of International Marketing”.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł