Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 06/2015

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 6/2015

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Stakeholder marketing — w poszukiwaniu nowej roli marketingu w przedsiębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie
Jacek Kamiński

 

W efekcie złożonych procesów współczesny marketing przechodzi od wąskiej orientacji konsumenckiej do zarządzania relacjami oraz korzyściami wszystkich interesariuszy. Pomimo że tradycyjnie koncentruje się on na klientach, jego nowa logika ewoluuje w kierunku zainteresowania wymianą wykorzystującą kompetencje, wiedzę i umiejętności oraz uwzględniającą korzyści wszystkich interesariuszy. W artykule przedstawiono wkład wniesiony przez naukę o marketingu do wyrosłej na gruncie zarządzania strategicznego koncepcji interesariuszy oraz wyjaśniono, w jaki sposób przyczynić może się ona do uczynienia marketingu bardziej społecznie odpowiedzialnym.

 

Słowa kluczowe: orientacja rynkowa, orientacja na interesariuszy, marketing interesariuszy, społeczna odpowiedzialność marketingu

 

Stakeholder marketing — searching for the new role of marketing in entrepreneurs, economy and community

 

As a result of complex processes, nowadays marketing is starting from a narrow consumption orientation till relationship management and benefits for all stakeholders. Even traditionally, it concentrates on clients, its new logics is evaluating towards exchange of competences, knowledge and abilities as well as benefits of all stakeholders. The article presents input of marketing science to the stakeholders’ conception of strategic management and explains how it can contribute to become marketing more society responsible.

 

Keywords: market orientation, stakeholder orientation, stakeholder marketing, stakeholder theory, social responsibility in marketing

 

Siła marki miejsca
Sylwia Dudek-Mańkowska, Aleksandra Balkiewicz-Żerek

 

Celem opracowania jest przegląd literatury przedmiotu związanej z zagadnieniem marki miejsca oraz analiza narzędzi stosowanych do oceny marek terytorialnych1. Autorki dokonują omówienia pojęć marki miejsca, siły marki terytorialnej oraz wizerunku i tożsamości miejsca. W pracach dotyczących marek terytorialnych można wyróżnić różne kierunki badań, autorzy wykorzystują także różne metody i narzędzia badawcze. Autorki artykułu, poza ich dokładnym scharakteryzowaniem, zwracają uwagę na potrzebę rozszerzenia zakresu badań siły marki terytorialnej, proponują też metodę samooceny siły marki miejsca przez samorządy terytorialne.

 

Słowa kluczowe: marka miejsca, siła marki, wizerunek miejsca, tożsamość miejsca

 

Place brand power

 

The article is aimed to review the literature in the field of place branding and to present the tools used in valuing place brands. The authors of the article discuss concepts of place brand, place brand power and finally place image and identity. Different fields of study in the area of place branding are identified, with wide range of research methods and tools used. The authors characterize these concepts and pay attention to the need of expanding this area of research; the new method of place brand self-valuation is presented.

 

Keywords: place branding, brand power, place image, place identity

 

Konsumpcja kolaboratywna wśród młodych polskich i amerykańskich konsumentów (cz. 2)
Anna Rostek, Tomasz Zalega

 

Celem artykułu jest wykazanie, że udział młodych konsumentów zamieszkujących Polskę i Stany Zjednoczone we współdzieleniu, w wymienianiu lub kupowaniu różnych dóbr od nieznajomych (czyli uczestniczeniu w konsumpcji kolaboratywnej) jest uzależniony od ich zamożności oraz wartości wypożyczanych i współdzielonych dóbr. Struktura artykułu jest następująca. W pierwszej części tekstu, po wyjaśnieniu genezy i pojęcia konsumpcji kolaboratywnej, skoncentrowano się na zjawiskach i narzędziach, które ją wspierają, a następnie omówiono najważniejsze formy konsumpcji współpracującej oraz istotę zaufania w kontekście analizowanego trendu. Z kolei w drugiej części artykułu, po krótkim scharakteryzowaniu próby badawczej, przeanalizowano konsumpcję współpracującą w zachowaniach nabywczych polskich i amerykańskich ankietowanych oraz najistotniejsze czynniki kształtujące uczestnictwo badanych w analizowanym trendzie konsumenckim. Tekst kończą podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski.

 

Słowa kluczowe: konsumpcja kolaboratywna, gospodarstwa domowe, zaufanie, zachowania konsumpcyjne

 

Collaborative consumption among young Polish and US consumers (part 2)

 

The purpose of the article is to demonstrate that in Poland and the US the proportion of young consumers who engage in sharing, exchanging or buying various goods from strangers (i.e. participating in collaborative consumption) depends on their wealth and the value of goods which are being made available or shared. The structure of the article is as follows. In part I, after the genesis and meaning of collaborative consumption are explained, the focus moves onto phenomena and tools that support it. Subsequently, the most important forms of collaborative consumption are presented, as well as the nature of trust in the context of the analysed trend. In part II, a brief description of the research sample is followed by an analysis of collaborative consumption as occurring in the buying behaviours of Polish and US respondents and of the most important factors determining their involvement in this consumption trend. The article ends with a summation of the discussion and main conclusions.

 

Keywords: collaborative consumption, households, trust, consumer behaviours

 

Z czasopism zagranicznych

 

Doktryna marketingowa jako podstawa decyzji marketingowych

Jarosław Sawicki

 

Prezentujemy omówienie artykułu pt. Marketing Doctrine: A Principles-Based Approach to Guiding Marketing Decision Making in Firms, którego autorami są Goutam Challagalla, Brian R. Murtha, Bernard Jaworski. Artykuł ukazał się w “Journal of Marketing” w 2014 r.

 

Ewolucja koncepcji strategii konkurencji
Jarosław Sawicki

 

Zapraszamy do zapoznania się z omówieniem artykułu Helen E. Salavou pt. Competitive strategies and their shift to the future, który ukazał się w 215 r. w “European Business Review”.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł