Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 06/2016

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 6/2016
Rok XXIII nr 6 (czerwiec) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Refleksje nad zakresem nauki o marketingu jako dyscypliny naukowej — cz. 1
Jacek Kamiński

 

Artykuł jest poświęcony omówieniu zakresu zainteresowania nauki o marketingu. W pierwszej części przedstawiono wnioski, jakie odnośnie zakresu nauki o marketingu wynikają z analizy popularnych podręczników marketingu. W drugiej części wskazano na inne niż podręcznikowe ujęcia problematyki marketingowej oraz omówiono zakres zainteresowania nauki o marketingu na podstawie modelu trzech dychotomii S.D. Hunta. Głównym wnioskiem, jaki nasuwa się w wyniku przeprowadzonej analizy, jest stwierdzenie, że zakres nauki o marketingu wykracza znacznie poza obszar organizacji gospodarczej oraz problematykę marketingu menedżerskiego (zarządzania marketingowego) podejmowaną w popularnych podręcznikach marketingu. Dlatego jedynie w ograniczonym zakresie mogą one stanowić podstawę do formułowania wniosków na temat zakresu zainteresowania nauki o marketingu. Spostrzeżenie to jest zgodne ze stanowiskiem Zespołu ds. Określenia Subdyscyplin w Naukach o Zarządzaniu, który w skład nauk o zarządzaniu zalicza jedynie zarządzanie marketingowe. Ma ono istotne konsekwencje z punktu widzenia określenia miejsca nauki o marketingu w obowiązującej w Polsce klasyfikacji nauk.

 

Słowa kluczowe: nauka o marketingu, zakres nauki o marketingu, dyscyplina naukowa

 

Analysis of the scope of the marketing science as an academic discipline — part 1

 

This article is devoted to discussing the scope of interest in the marketing science. In the first part there have been presented the conclusions of analysis of marketing textbooks in terms of the marketing science, whereas in the second part there have been presented other forms of understanding marketing and has been discussed the scope of interest in the marketing science based on the Three Dichotomies Model of S.D. Hunt. The main conclusion that arises from the conducted analysis is an ascertainment that the scope of the marketing science exceeds substantially beyond the area of an economic organization and the issue of managerial marketing (marketing management) discussed in the best-selling marketing textbooks. Therefore, they may constitute a basis to reach conclusions regarding the scope of interest in the marketing science solely to a limited extent. This observation complies with the standpoint of the Group Determining Sub-disciplines in Management. This has material consequences in terms of determining a place of the marketing science in the classification of science binding in Poland.

 

Keywords: marketing science, scope of marketing science, scholarly discipline of marketing

 

Przyszłościowe kierunki rozwoju metodologii badań marketingowych — dylematy i wyzwania badawcze
Piotr Tarka

 

W niniejszym artykule autor dokonuje przeglądu literatury i na podstawie własnych spostrzeżeń podejmuje próbę syntetycznego ujęcia przyszłościowych kierunków rozwoju metodologii badań marketingowych. W pierwszej części pracy zwrócono uwagę na rosnącą liczbę bodźców środowiskowych, różnorodność danych i informacji występujących w otoczeniu zewnętrznym firm oraz podkreślono znaczenie nowych metod badawczo-analitycznych. Ponadto nawiązano do przyczyn dynamicznego rozwoju metodologii badań marketingowych w świetle zmian i nowych relacji występujących w systemie rynku oraz zjawisk typu społeczeństwo informacyjne i big data. Dalsze rozważania przeprowadzono w odniesieniu do obszarów determinujących rozwój metodologii badań marketingowych. W sposób szczególny zwrócono uwagę na dylematy i wyzwania badawcze związane z: 1) internacjonalizacją badań marketingowych, 2) wzrostem znaczenia badań jakościowych, wspomaganych rozwojem nowoczesnej technologii komputerowej, 3) rozwojem badań marketingowych w ujęciu mediów elektronicznych (Internetu) oraz 4) rozwojem marketingowych badań ilościowych w kontekście eksploracyjnego podejścia do przetwarzania danych.

 

Słowa kluczowe: badania marketingowe, kierunki rozwoju badań, wyzwania i dylematy badawcze

 

Future trends of the marketing research methodology development — dilemmas and challenges

 

In article the author, having based on literature review and own experience, undertakes the attempt to synthesise the future directions of the development in marketing research methodology. In the first part one drews the attention to the increasing number of environmental stimuli, a variety of data and information appearing in the external environment of companies and stresses the importance of completely new methods of research and analysis. Then, work refers to the causes of the dynamic development of the marketing research methodology in the light of changes and new relationships appearing in the market system and the phenomena such as information society and big data. Further considerations were carried out in relation to the key areas responsible for the development of marketing research methodology. In particular, attention was paid to issues related to: 1) the internationalization of marketing research, 2) the growing importance of qualitative research, supported by the development of modern computer technology, 3) development of marketing research in terms of electronic media (Internet), and 4) the development of quantitative research in the context of exploratory approach for data processing.

 

Keywords: marketing research, directions of marketing research development, challenges and dilemmas of research

 

Zakupy odzieżowe – kupowanie ubrań czy wizerunku?
Katarzyna Sempruch-Krzemińska, Jacek Kall, Aleksandra Perchla-Włosik, Alicja Raciniewska

 

Motywy skłaniające konsumentów do zakupów odzieży coraz rzadziej można określić mianem racjonalnych. Częściej należą do nich chęć spędzenia czasu z przyjaciółmi, dzielenia z innymi wspólnej pasji, obserwacji innych ludzi, potwierdzania swojego statusu, poprawy nastroju, a nawet sportowe zacięcie. Fakt, że inaczej podchodzimy do zakupów odzieży, nie wynika (wyłącznie) ze zmieniającej się ludzkiej natury czy załamania się naszego systemu wartości, ale także ze zmian społeczno-kulturowych, które obserwujemy i których doświadczamy, a także zmiany naszego stylu (i tempa) życia. Zakupy odzieży to wciąż domena kobiet. Kobieta na zakupach (jej sposób myślenia i postępowania) to fascynujący temat badań ekonomistów, socjologów, psychologów, behawiorystów. Do znalezienia odpowiedzi na takie pytania, jak: „Dlaczego kobiety tak bardzo kochają zakupy odzieżowe?”, „Co nimi kieruje?”, „Czy ich decyzje zakupowe są racjonalne czy raczej do takich im daleko?” przybliżyć miały badania prowadzone w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego poświęconego sektorowi mody. Zaprezentowane w artykule wybrane wyniki prowadzonych badań dają ciekawy obraz zmian w podejściu Polek do mody.

 

Słowa kluczowe: rynek mody, zachowania konsumenta, proces zakupu odzieży

 

Fashion buying – buying clothes or image?

 

The motivation of consumers to buy clothing usually is not rational. Currently, we often go for shopping, to spend time with friends, share a common passion with others, to observe other people, to confirm material and social status or improve our mood. The fact that our approach to fashion shopping has changed is not solely the result of changing human nature, or the collapse of the value system, but also socio-cultural changes that we see and we are experiencing, as well as changes in our style (and speed) of life. Purchases of clothing is still the domain of women. Woman on shopping (her way of thinking and acting) is a fascinating research topic of economists, sociologists, psychologists, behaviorists ... To find answers to questions such as "Why are women love shopping so much?", "What drives them?", "Are their purchasing decisions rational, or rather not?" examination were conducted in the framework of an interdisciplinary research project dedicated to the fashion industry. Presented in the article selected research results give an interesting picture of the changes in the approach of Polish women to fashion.

 

Keywords: fashion market, consumer behaviour, fashion buying process

 

Realia rynku

 

O pewnych zachowaniach klientów usług ubezpieczenia na życie
Dariusz Horbaczewski

 

Wbrew swej nazwie pojęcie „zachowanie konsumenta” nie zawiera w sobie czysto behawioralnych przejawów tego, co się „wewnątrz” konsumenta dzieje. Wydaje się, iż jest tak, ponieważ przedmiotem badań jest tutaj jedynie swoista relacja, w jaką konsument wchodzi z finalnym produktem, który zamierza nabyć i użytkować. Innymi słowy, zachowania w sensie fizycznym oraz werbalnym i niewerbalnym, które przejawia konsument, nabywając produkt, leżą poza obszarem zainteresowań producenta. W przypadku usług, których ślad przy tworzeniu teorii zachowania konsumenta jest trudno zauważalny, sytuacja ma się zgoła odmiennie. Relacja pomiędzy konsumentem a sprzedawcą (usługodawcą) jest cechą konstytuującą pojecie usługi, a zatem to, co się wydarza w jej trakcie w sensie fizycznych oraz werbalnych i niewerbalnych zachowań konsumenta (usługobiorcy), ma nie tylko wpływ na końcowy efekt usługi, ale również na to, czy ona w ogóle zostanie wytworzona. Niestety, pomimo znaczenia, jakie dla zaistnienia usługi, a później jej trwania mają sygnalizowane zachowania, nie cieszą się one jakimś szczególnym zainteresowaniem ze strony badaczy, a zatem wiedza na ich temat jest uboga. Niniejszym tekstem autor podejmuje próbę jej wzbogacenia.

 

Słowa kluczowe: zachowania konsumentów, cykl sprzedaży ubezpieczeń na życie, perspektywa sprzedawcy, uciążliwe zachowania nabywców

 

About certain life insurance services consumers’ behaviour

 

Contrary to its name, the term ‘consumer behaviour’ does not describe pure behavioural expression of what is happening inside the consumer. This seems to be due to the nature of the studies herein, where the subject of the matter is the relationship in which the consumer enters with the final product he or she intends to purchase and use. In other words, behaviour — in its physical and/or non-verbal sense, exhibited by the consumer is outside of producer’s intrests’ scope. When it comes to the services, which are hardly traceable in the origins of theory of consumer’s behaviour, the situation differs. The relationship between the consumer and the vendor is the very essence of the term ‚service’, therefore everything that happens — whether it’s physical, verbal or non-verbal, influences not only the end result of the service but it’s occurrence all together. Unfortunately, despite the significance of behavioural cues on the existence and duration of the service, they are yet to become of interest for the researches. As the knowledge of the matter is small, the author’s aim is to expand it.

 

Keywords: consumer’s behaviour, cycle of life insurance sales, seller 's perspective, burdensome consumer’s behaviour

 

Z czasopism zagranicznych

 

Stan wiedzy o marketingu dezorientacyjnym
Jarosław Sawicki

 

Przedstawiamy omówienie artykułu What we know, don’t know, and should know about confusion marketing autorstwa Edwarda Kasabova. Artykuł ukazał się w czasopiśmie “European Journal of Marketing” w 2015 r.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł