Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 06/2018

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 6/2018
Rok XXV nr 6 (czerwiec) ISSN 1231-7853

 

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

Makromarketingowa interpretacja efektywności marketingu – cz. 2
Jacek Kamiński

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej/National University of John Paul II In Biała Podlaska

j.kaminski@dydaktyka.pswbp.pl

Artykuł jest poświęcony makromarketingowej interpretacji efektywności marketingu. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że ocena efektywności marketingu dokonywana jest nie tylko na poziomie przedsiębiorstwa, lecz obejmuje także wymiar makromarketingowy. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono tradycję zainteresowania efektywnością w nauce o marketingu, wskazując że od początku istnienia marketingowej dyscypliny ocena efektywności marketingu odbywała się przede wszystkim na poziomie makro. W części tej omówiono również powody, które zdecydowały o tym, że o efektywności marketingu mówić zaczęto w odniesieniu do przedsiębiorstwa oraz główne fazy opisujące ewolucję oceny wyników marketingu na poziomie przedsiębiorstwa.

 

Słowa kluczowe: marketing, efektywność, historia, makromarketing

 

The macromarketing interpretation of marketing efficiency – part 2

 

This article focuses on the macromarketing interpretation of marketing efficiency. Its main objective is to draw attention to the fact that marketing efficiency can be assessed not only at the level of the enterprise, but that it also includes the macromarketing dimension. The article consists of two parts. Part one presents the tradition of marketing studies, with particular interest in efficiency, indicating that from the beginning of this discipline, the assessment of marketing efficiency was conducted primarily at the macro level. It also discusses the reasons why marketing efficiency has also become the subject of analyses in respect of individual enterprises, as well as the main phases describing the evolution of marketing results’ evaluation at the enterprise level.

 

Keywords: marketing, efficiency, history, macromarketing

 

Bibliografia/ References
Alderson, W. (1941). A Critical Analysis of Recent Literature Dealing with Marketing Efficiency: Discussion. Journal of Marketing, 5 (April), 365–370.
Alderson, W. (1948). A Formula for Measuring Productivity in Distribution. Journal of Marketing, 12 (4), 442–448.
Alderson, W. (1957). Marketing Behavior and Executive Action. A Functionalist Approach to Marketing Theory. Homewood: Richard D. Irwin.
Alderson, W. (1965). Dynamic Marketing Behavior: A Functionalist Theory of Marketing. Homewood: Richard D. Irwin.
Black, J.D. i Houston, N.T. (1950). Resorce-use Efficiency in the Marketing of Farm Products. Cambridge: Harvard University Press.
Bucklin, L.P. (1965). Postponement, Speculation and the Structure of Distribution Channels. Journal of Marketing Research, (2), 26–31.
Cox, R., Goodman, C.S. i Fischandler, T.C. (1965). Distribution in a High-level Economy. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Duffy, S. i Layton, R. (2015). How Marketing System Respond to Constraints? As Explanation of Sustainability As a Barriers to Growth within the Tourist Marketing System of Nigaloo Marine Park, Western Australia. W: D. Wick i S. Bonsu (red.), Proceedings of the 38th Annual Macromarketing Conference (18–26). Toronto. 
El-Ansary, A., Shaw, E.H. i Lazer, W. (2017). Marketing’s Identity Crisis: Insights from the History of Marketing Thought. AMS Review, 1–13.
Fry, M.-L. i Polonsky, M.J. (2004). Examining the Unintended Consequences of Marketing. Journal of Business Research, 57 (11), 1303–1306.
Gaski, J.F. (1985). Dangerous Territory: The Societal Marketing Concept Revisited. Business Horizons, (July-August), 42–47.
Gaski, J.F. (1987). Toward Measurement of Consumer Market Efficiency. Advances in Consumer Research, 14, 314–318.
Hill, R.P. (2004). Do the Poor Deserve Less than Surfers? An Essay for the Special Issues on Vulnerable Consumers. Journal of Macromarketing, 25 (2), 215–218.
Hult, G.T.M., Mena, J.A., Ferrell, O.C. i Ferrell, L. (2011). Stakeholder Marketing: A Definition and Conceptual Framework. Academy of Marketing Science, (1), 44–65.
Kamiński, J. (2012a). Czym naprawdę jest makromarketing. Marketing i Rynek, (10), 2–9.
Kamiński, J. (2015a). Funkcje i dysfunkcje marketingu – cz. 1, Marketing i Rynek, (11), 3–9.
Kamiński, J. (2015b). Funkcje i dysfunkcje marketingu – cz. 2, Marketing i Rynek, (12), 2–10.
Kamiński, J. (2016a). Makromarketing jako subdyscyplina nauki o marketingu – cz. 1. Marketing i Rynek, (10), 5–16.
Kamiński, J. (2016b). Makromarketing jako subdyscyplina nauki o marketingu – cz. 2. Marketing i Rynek, (11), 2–14.
Kamiński, J. (2017a). O systemowym podejściu do marketingu. W sześćdziesiątą rocznicę opublikowania książki W. Aldersona Marketing Behavior and Executive Action (1957). Marketing i Rynek, (5), 10–21.
Kamiński, J. (2017b). System marketingowy jako centralne pojęcie nauki o marketingu – cz. 1. Marketing i Rynek, (8), 13–21.
Kamiński, J. (2017c). System marketingowy jako centralne pojęcie nauki o marketingu – cz. 2. Marketing i Rynek, (9), 5–15.
Koch, R. (2002). Wszechmocne prawa. Nauka sukcesu w biznesie. Warszawa: Liber.
Layton, R.A. (2007). Marketing Systems – A Core Macromarketing Concept. Journal of Macromarketing, 27 (3), 227–242.
Layton, R.A. (2011). Towards a Theory of Marketing Systems. European Journal of Marketing, 45 (1/2), 259–276.
Layton, R. (2015a). Formation, Growth, and Adaptive Change in Marketing Systems. Journal of Macromarketing, 33 (1), 302–319.
Layton, R. (2015b). Marketing, Marketing Systems, and The Framing of Marketing History. Journal of Historical Research of Marketing, 7 (4), 549–572.
Layton, R.A. i Grossbart, S. (2006). Macromarketing: Past, Present, and Possible Future. Journal of Macromarketing, 26 (2), 193–213.
Meng, J. (2015). Sustainability: A Framework of Typology Based on Efficiency and Effectiveness. Journal of Macromarketing, 35 (1), 84–98.
Mundt, J. i Houston, F.S. (2010). Ubiquitous Externalities: Characteristics, Climate and Implications for Post-acquisition Behaviors. Journal of Macromarketing, 30 (3), 254–267.
Oh, I., Lee, J.D., Hvang, S. i Heshmati, A. (2010). Analysis of Product Efficiency in the Korean Automobile Market From a Consumer’s Perspective, Empirical Economics, 38 (1), 119–137.
Porter, M.E. i Kramer, M.R. (2011). Creating Shared Value. How to Reinvent Capitalism and Unleash a Wale of Innovation and Growth. Harvard Business Review, (January–February), 1–17.
Runge, W. (2014). Technology Entrepreneurship. A Treatise on Entrepreneurs and Entrepreneurship for and In Technology Ventures. Karlsruhe: KIT Scientific Publishing.
Shaw, E.H. (2010). Revisiting and Revising Alderson’s Formula to Measure the Productivity of the Aggregate Marketing System. Marketing Theory, 10 (4), 347–367.
Vaile, R.S, Grether, E. i Cox, R. (1952). Marketing in the American Economy. New York: Ronald Press.
Vargo, S.L., Koskela-Huotari, K., Baron, S., Edvardson, B., Reynoso, J. i Colurcio, M. (2017). A Systems Perspective on Markets – Toward a Research Agenda. Journal of Business Research, 79, 260–268.
Vargo, S.L. i Lusch, R.F. (2017). Service-dominant Logic 2025. International Journal of Research in Marketing, 34 (1), 46–67.
Webster, F.E. Jr. i Lusch, R.F. (2013). Evaluating Marketing: Marketing Is Dead! Long Live Marketing! Journal of the Academy Marketing Science, 41, 389–399.

 

Reklama jako utwór zależny — sytuacja prawna podmiotu zlecającego przygotowanie reklamy z perspektywy prawa autorskiego
Adam Karpiński

Uniwersytet w Białymstoku/University of Baiłystok

wp-sekr@uwb.edu.pl

W ramach artykułu przeprowadzono analizę obowiązku uzyskania zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z utworu zależnego. Wskazano, w jakich sytuacjach należy uzyskać wspomniane powyżej zezwolenie, a także kto może go udzielić. Omówiono też skutki prawne rozporządzania i korzystania z utworu zależnego bez tego zezwolenia. Podejmowane zagadnienia zostały opisane z perspektywy podmiotu zlecającego przygotowanie nowej wersji reklamy.

 

Słowa kluczowe: utwór zależny, reklama, prawo autorskie, umowa, naruszenie praw autorskich

 

Advertisement as a derivative work – legal situation of the company ordering preparation of an advertisement from the perspective of copyright law

 

In the scope of the present article, analysis of the right to grant permission to disposal and use of derivative work was performed. There was indicated when aforementioned permission is required and who is authorized to grant it. The legal consequences of disposing and using derivative work without such permission were also discussed. Issues taken in the article have been described from perspective of the company ordering a new version of an advertisement.

 

Keywords: derivative work, advertisement, copyright law, agreement, copyright infringement

 

Bibliografia/ References
Barta, J. i Markiewicz, R. (2011). Art. 79. W: J. Barta i R. Markiewicz (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Barta J. i Markiewicz R. (2017). W: J. Barta (red.), Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego, t. 13. Warszawa: C.H. Beck. 
Barta, J., Markiewicz, R. i Matlak, A. (2017). W: J. Barta (red.), Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego, t. 13. Warszawa: C.H. Beck. 
Błeszyński, J. (1973). Tłumaczenie i jego twórca w polskim prawie autorskim. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Ferenc-Szydełko, E.  (red.) (2016). Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. 
Flisak, D. (red.) (2015). Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Kępiński, M. (2017). W: J. Barta (red.), Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego, t. 13. Warszawa: C.H. Beck.
Nowicki, K. (1977). Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 20 XII 1976 r. (III CZP 91/75). Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych, (11–12), poz. 190. 
Okoń, Z. (2009). Charakter prawny umowy licencyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, (3).
Okoń, Z. (2010). Modyfikacja i opracowanie programu komputerowego w polskim prawie autorskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, (4).
Ritterman, S. (1937). Komentarz do ustawy o prawie autorskim. Kraków: Leon Frommer.
Ślęzak, P. (2012). Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
Targosz, T. (2015). Art. 46. W: D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Traple, E. (1978). Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 20 XII 1976 r. (III CZP 91/75). Nowe Prawo, (10). 
Traple, E. (2011). Art. 2. W: J. Barta i R. Markiewicz (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Traple, E. (2011). Art. 46. W: J. Barta i R. Markiewicz (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 20 XII 1976 r., III CZP 91/75, OSNC 1977, nr 7, poz. 103.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, DzU 2017 poz. 459 z późn. zm.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tekst jedn. DzU 2017 poz. 880 z późn. zm.
Wojnicka, E. (1990). Autorskie prawa zależne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyrok Sądu Najwyższego z 25 III 2004 r., II CK 90/03. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005, nr 4, poz. 66.
Wyrok Sądu Najwyższego z 29 XI 2006 r., II CSK 245/06, LEX nr 233063.
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 23 III 2008 r., I ACa 456/08, Orzecznictwo Sądów Apelacji Wrocławskiej 2008, nr 4, poz. 112.
Załucki, M. (2017). Art. 46. W: P. Ślęzak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
Zoll, F. (1926). Polska ustawa o prawie autorskiem i Konwencja Berneńska. Warszawa: Gebethner i Wolff.

 

Konsumenckie e-rodzicielstwo, czyli konsumencka aktywność e-rodziców w Internecie
Aleksandra Jasielska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Adama Mickiewicz University Poznań

jasielsk@amu.edu.pl

 

Renata Anna Maksymiuk

Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie/ Maria-Curie Skłodowska University in Lublin

renata.maksymiuk@poczta.umcs.lublin.pl

E-rodzicielstwo jest zjawiskiem dość młodym, lecz rozwija się bardzo szybko, obejmując swoim zasięgiem różne rodzaje aktywności rodziców w Internecie. Część z tych aktywności łączy pełnienie roli rodzica z pełnieniem roli konsumenta, co wskazuje, że niektóre obszary e-rodzicielstwa są dość blisko związane ze zjawiskiem komercjalizacji rodzicielstwa. W artykule podjęto próbę analizy konsumenckiej aktywności e-rodziców w sieci, czyli konsumenckiego e-rodzicielstwa. Można w nim wyróżnić pięć aspektów: zakupy online, poszukiwanie informacji konsumenckiej, opiniowanie produktów jako użytkownik, poszukiwanie wsparcia konsumenckiego oraz edukacja konsumencka. Fakt, że Internet może być wygodnym i efektywnym narzędziem e-rodziców do realizacji ich różnych celów, w tym także konsumenckich, jest oczywisty. Warto jednak podkreślić, jak ważne jest to, by korzystać z niego świadomie, zwłaszcza, że rodzice — jako modele — kształtują także wzorce zachowań swoich dzieci.

 

Słowa kluczowe: e-parenting, e-rodzicielstwo, zachowania konsumenckie, e-konsumenci, Internet

 

Consumer e-parenting — e-parents’ consumer activity online

 

Although e-parenting is quite young phenomenon, but it grows very fast and includes various parents’ activities in Internet. Part of them connects acting as parents with acting as consumer, what lead to conclusion, that some area of e-parenting are closely connected to the commercialization of parenthood. In presented paper we are trying to analyze consumer e-parenting – e-parents’ consumer activity via Internet. It seems that there are five aspects of it: on-line shopping, seeking for consumer information, giving opinion on product as user; seeking for consumer support and consumer education. It is obvious the Internet may be comfortable and effective tool to aim e-parents goals, including consumer goals. But we should underline, that it’s important to use Internet in a conscious way. Especially we should take into account that parents set an example for their children and shape youngsters’ behavior.

 

Keywords: e-parenting; consumer behavior; e-customers, Internet 

 

Bibliografia/ References
Bakiera, L. (2013). Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych. Warszawa: Difin.
Barletta, M. (2006). Marketing skierowany do kobiet. Warszawa: Wydawnictwa Fachowe.
Bernhardt, J.M. i Felter, E.M. (2004). Online Pediatric Seeking Among Mothers of Young Children: Results from a Qualitative Study Using Focus Groups. Journal of Medical Internet Research, 6 (1).
CBOS (2015). Komunikat z badań CBOS. Internauci 2015. Pozyskano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF (24.02.2016).
Chwiałkowska, A. (2015). Blogi parentingowe jako narzędzie marketingu szeptanego. Marketing i Rynek, (2), 31–36.
Chwiałkowska, A. i Turkiewicz, J. (2014). Blogerzy jako liderzy opinii — badanie blogów parnetingowych. Marketing i Rynek, (12), 13–22.
Dunham, P.J., Hurshman, A., Litwin, E., Gusella, J., Ellsworth C. i Dodd P.W.D. (1998). Computer-Mediated Social Support: Single Young Mothers as a Model System. American Journal of Community Psychology, 26 (2), 281–306.
Duszyńska, J., Grodner, M. i Kolenda, P. (2013). Internet na tle innych źródeł wiedzy. W: E-konsumenci. Consumer Journey Online. Wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług. IAB Polska. Pozyskano z: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2013/10/2013_IABPolska_Ekonsumenci_ConsumerJourneyOnline_raport.pdf (14.04.2014).
Dworkin, J., Connell, J. i Doty, J. (2013). A Literature Review of Parents’ Online Behavior. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 7 (2).
Dwornik, B. (2010). Szeptanie jest w cenie. W: Marketing szeptany. Interaktywnie.com. Pozyskano z: interaktywnie.com/index/index/?file=raport_marketing_szeptany.pdf (14.04.2014).
Gurau, C. (2008). Integrated Online Marketing Communication Implementation and Management. Journal of Communication Management, 12 (2), 169–184.
Jasielska, A. i Maksymiuk, R.A. (2011). Skomercjalizowane rodzicielstwo — nowy aspekt wczesnej dorosłości. Psychologia Rozwojowa, (2), 33–49.
Jennings, L. i Brace-Govan, J. (2014). Maternal Visibility at the Commodity Frontier: Weaving Love into Birthday Party Consumption. Journal of Consumer Culture, 14 (1), 88–112.
Lewandowski, G. (2007). Fenomen alfa mamy. Marketing przy kawie. Pozyskano z: http://www.marketing-news.pl/article.php?art=1137 (28.03.2010).
Long, N. (2004). E-parenting. W: M.S. Hoghughi i N. Long (red.), Handbook of Parenting: Theory and Research for Practice. London: Sage.
Łazorko, K. (2015). Promotion of Sustainable Consumption of Food by Virtual Communities. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 14 (2), 95–105.
Maher, J.M. i Saugeres, L. (2007). To Be or Not To Be a Mother? Women Negotiating Cultural Representations of Mothering. Journal of Sociology, 43 (1), 5–21.
Makarewicz, L. i Wilk, A. (2011). Life caching, czyli o cyfrowych zbieraczach wspomnień, Referat na: XII Kongres Badaczy Rynki i Opinii. Warszawa.
Maksymiuk, R.A. i Jasielska, A. (2010). Komunikacja marketingowa w Internecie. Między prosumentem, producentem i konsumentem. W: G.E. Kwiatkowska i K. Markiewicz (red.), Komunikowanie się. Nowe wyzwania. Lublin: Wyd. UMCS.
Mazurek, G. (2008). Blogi i wirtualne społeczności-wykorzystanie w marketingu. Kraków: Wolters Kluwer.
Mazurek-Łopacińska, K. (2015). Rola kodów kulturowych i zachowań konsumentów w kreowaniu innowacji. Marketing i Rynek, (2), 26–36.
Niesiobędzka, M. (2012). Wpływ rodziny na skłonność do kupowania kompulsywnego. Przegląd Psychologiczny, 55 (3), 271–287.
Niesiobędzka, M. i Gessek, M. (2014). Wpływ tempa muzyki na zachowania e-konsumenta. Marketing i Rynek, (3), 25–30. 
Ohme, R.K. (1993). O redukcji napięcia emocjonalnego wywołanego porażką. Fenomen „towarzyszy niedoli”. Przegląd Psychologiczny, (3), 293–303.
Rachocka, J. (2003). Dekonsumpcja, domocentryzm, ekologizacja życia — nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych. W: T. Bernat (red.), Problemy globalizacji gospodarki (185–191). Szczecin: PTE.
Radziszewska-Manikowska, M. i Zielenkiewicz, M. (2009). Młode matki piszą blogi. Marketing w praktyce, (6), 136–140.
Szulc, R. i Ciszewski, P. (2013). Marketing sąsiedztwa — stosowanie metod komunikacji mobilnej w działaniach marketingowych. Marketing w praktyce, (2), 24–32.
Winsch, K. (2012). Macierzyństwo kontra kobiecość — starcie w sieci. Media i Marketing Polska. Dodatek specjalny. Pozyskano z: http://pic.media.com.pl/pic/SKLEP/Do_pobrania/2012/Macierzynstwo_09_2012.pdf (10.12.2015).
Wojciszke, B. i Baryła, W. (2002). Jak odstrzelić sobie stopę: psychologiczne konsekwencje narzekania. Kolokwia Psychologiczne, (10), 213–235.
Wolny, R. (2015). Innowacyjność podmiotów na wschodzących i wzrastających rynkach e-usług. Marketing i Rynek, (2), 109–119. 
Wolny, R. (2016). From e-consumer to e-prosumer — changes in behaviour of e-services’ purchasers. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 15 (1), 145–152.

 

Marketing w praktyce
 

Pomiar postaw jawnych i utajonych wobec produktu marki własnej i producenckiej
Urszula Garczarek-Bąk

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/The Poznań University of Economics and Business

urszula.garczarek-bak@ue.poznan.pl

Podczas badania postaw konsumentów trzeba mieć na uwadze nieświadomość ich źródeł, automatyczny charakter oraz dualizm, czyli różny sposób oceny obiektu na poziomie utajonym oraz jawnym. Jedną z możliwości wnioskowania o postawach utajonych jest zastosowanie czasów wykonania (wynikających z afektywnej spójności) różnych zadań kategoryzacji słów — w tym przypadku w wyniku przyjęcia dwóch kategorii: marka własna i marka producenta. W celu określenia postaw utajonych przeprowadzono badanie metodą IAT na próbie 100 osób. W artykule opisano szczegółowo aspekty metodyczne związane z założeniami oraz konstrukcją testu. W opracowaniu zaprezentowano także deklarowane postawy wobec obu kategorii marek w celu wykazania rozbieżności pomiędzy dwoma rodzajami postaw.

 

Słowa kluczowe: marki własne, marki producenckie, test utajonych skojarzeń

 

Measuring explicit and implicit attitudes toward private label and national brand product

 

The unconscious sources of attitudes, their automatic character and dualism, meaning different object’s evaluations on implicit and explicit level should be taken into consideration when measuring consumer attitudes. Ease of association, measured by judgment speed is taken as evidence for an implicitly-held attitude toward two categorized target concepts (private labels and national brands in this case). A hundred respondents were investigated using IAT method to assess implicit attitudes. The article describes in detail methodological aspects concerning the test’s assumptions and structure. Additionally, the declared attitudes towards both product’s categories were presented to indicate the discrepancies between the two types of attitudes.

 

Keywords: private labels, national brands, Implicit Association Test (IAT)

 

Bibliografia/ References
Albrecht, K. (2010). Inteligencja praktyczna. Sztuka i nauka zdrowego rozsądku. Gliwice: Helion.
Bogdanowicz, B. (2014). Ekonomia behawioralna a klasyczny paradygmat ekonomii. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 76.
Boyle, P.J. i Lathrop, E.S. (2013). The Value of Private Label Brands to US Consumers. An Objective and Subjective Assessment. Journal of Retailing and Consumer Services, 20 (1), 80–86.
Böhner, G. i Wänke, M. (2004). Postawy i zmiana postaw. Gdańsk: GWP.
Chybicka, A., Kosakowska, N. i Karasiewicz, K. (2008). Związek zachowania z jawnymi i utajonymi postawami wobec płci. Przegląd Psychologiczny, 51 (4), 465–490.
Fazio, R.H. (1990). Multiple Processes by Which Attitudes Guide Behavior: The MODE Model as an Integrative Framework. W: M.P. Zanna (red.), Advances in Experimental Social Psychology (75–109). New York: Academic Press.
Fazio, R.H. i Olson, M.A. (2003). Implicit Measures in Social Cognition Research: Their Meaning and Use. Annual Review of Psychology, (54).
Greenwald, A.G. i Banaji, M.R. (1995). Implicit Social Cognition: Attitudes, Self-esteem, and Stereotypes. Psychological Review, 102 (1), 4–27.
Greenwald, A.G., McGhee, D.E. i Schwartz, J.K.L. (1998). Measuring Individual Differences in Implicit Cognition: The Implicit Association Test. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1464–1480. 
Horvat, S. i Ozretić-Došen, Ɖ. (2015). Implementation of the Product Life Cycle Concept in Private Label Management: Focus on the Growth Stage. W: F.J. Martinez-López, J.C. Gázquez-Abad i R. Sethuraman (red.), Advances in National Brand and Private Label Marketing. Switzerland: Springer International Publishing.
Implicit (2016). Test Utajonych Skojarzeń. Testy demonstracyjne. Pozyskano z: https://implicit.harvard.edu/implicit/poland/takeatest.html.
Inquisit (2017). Precision psychometrics for cognitive, neurophysiological, and online research. Pozyskano z: http://www.millisecond.com.
Jaccard, J. i Blanton, H. (2007). A Theory of Implicit Reasoned Action. The Role of Implicit Attitudes in the Prediction of Behavior. W: I. Ajzen, D. Albarracin i R. Hornik (red.), Prediction and Change of Health Behavior: Applying the Reasoned Action Approach. Psychology Press.
Kim, D.-Y. i Greenwald, A.G. (1998). Voluntary Controllability of Implicit Cognition: Can Implicit Attitudes Be Faked? Referat na: Midwestern Psychological Association. Chicago.
Kumar, N. i Steenkamp, J.B.E. (2007). Private Label Strategy: How to Meet the Store Brand Challenge. Harvard Business Review Press.
Kumar, N. i Steenkamp, J.B.E. (2013). Strategia marek własnych. Oficyna a Wolters Kluwer business.
Maison, D. (2004). Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT. Gdańsk: GWP.
Maison, D. i Stasiuk, K. (2013). Psychologiczne podejście do rozumienia postaw konsumenckich. Problemy Zarządzania, 12 (1), 18–29.
Marciniak, B. (2016). Teoretyczne i praktyczne aspekty badania utajonych postaw konsumentów wobec marek. Studia i Prace WNEiZ US, 43 (3).
Wojciszke, B. (2007). Postawy i ich zmiana. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t.3). Gdańsk: GWP.

 

Reklama

 

Percepcja logo w reklamie video — korelacja pomiędzy umiejscowieniem logo w reklamie video a uwagą na nie kierowaną
Barbara Kilijańska

Uniwersytet Wrocławski/University of Wrocław

barbara.kilijanska@uwr.edu.pl

Celem pracy było zbadanie korelacji pomiędzy umiejscowieniem logo w reklamie video a uwagą na nie kierowaną. Drugim aspektem było określenie stopnia zapamiętania marki w zależności od kolejności wyświetlania reklam. Do przeprowadzenia badania wykorzystano okulograf (eyetracker), czyli urządzenie do szczegółowego badania ruchu gałki ocznej podczas naturalnych zachowań respondenta. Pomiarowi poddano czterdzieści osób, które poproszono o patrzenie na monitor z wyświetlanymi filmami trzydziestosekundowymi. Każda z nich obejrzała dwanaście reklam z różnym umiejscowieniem logo (góra lub dół). Wyniki wykazały większą liczbę spojrzeń na logo górne, jednakże czas spędzony na obserwacji dolnego przekroczył czas górnego zarówno w wartościach średnich, jak i w medianach. Oprócz badania fiksacji przeprowadzono wywiady ustrukturyzowane. Dzięki nim stwierdzono, w jakim stopniu badani zapamiętują obejrzane reklamy w zależności od kolejności ich wyświetlania. Potwierdzenie znalazły dwa znaczące efekty znane w psychologii: efekt świeżości i efekt pierwszeństwa.

 

Słowa kluczowe: reklama video, okulografia, logo, badania empiryczne, percepcja

 

Logo perception in a video advertisement - correlation between the placement of a logo in a video advertisement and focused attention

 

The aim of the work was to check correlation between the placement of the logo in the video advertisement and the attention paying to it. The second aspect was to find out how the brand was remembered depending on the order in which the ads were displayed. To conduct the study, I used an eyetracker. That is a smart device for detailed examination of eye movement during the natural behavior of the respondent. Forty people were measured. I asked them to watch thirty seconds films screened on visual display unit. Each of them watched twelve ads with different placement of the logo (on the top or on the bottom). The results showed a greater number of looks on the upper logo. However, respondents used to look longer at the lower logo than at the top one, both in the mean and median values. In addition to the fixation study, I conducted also structured interviews. Thanks to them, I found out how respondents are able to remember the shown ads, depending the order in which they were displayed. I confirmed two significant effects known in psychology: the effect of freshness and the effect of primacy.

 

Keywords: video advertising, eye tracking, logo, empirical research, perception

 

Bibliografia/ References
Fleischer, M. (2003). Wpływ rodzaju pisma na konstrukcję wizerunku firmy. 2K. Kultura i Komunikacja, (1), 28–36.
Fleischer, M. (2010). Communication design czyli Projektowanie komunikacji (lub odwrotnie). Wrocław: Primum Verbum.
Klebaniuk, J. (2012). Rola języka w postrzeganiu procesów społecznych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (24), 268–279.
Kusideł, E. (2005). Psychologiczne aspekty formułowania wzorców oceniania. Referat na: XIV Konferencja Dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ „System ciągłego doskonalenia jakości w procesie kształcenia akademickiego”. Łódź.
Tkaczyk, J. (2006). Neuropsychologia w służbie reklamy. Pro-Kreacja, (4).
Tyszka, T. (2010). Pułapki oceniania. Decyzje, (13), 5–25.
Terlecka, A. (2015). Wyniki badania konsumenckiego ULUBIONA MARKA 2015 – Wybór Konsumentów®. Wiadomości Handlowe. Pozyskano z: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/2015/09/wyniki-badania-konsumenckiego-ulubiona-marka-2015-wybor-konsumentow/ (08.01.2018)

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł