Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek Nr 07/2005

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Miejsce wydania: 2005 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Anna Ujwary-Gil

Analogie i metafory źródłem nowych idei w praktyce biznesowej
Analogie i metafory stanowią ważne, jakkolwiek mało doceniane, źródło poszukiwania idei. Zwykle wykorzystanie metafor i analogii następuje spontanicznie, w trakcie komunikacji międzyludzkiej, podczas której przy użyciu metafor bądź analogii opisujemy zdarzenia, które miały miejsce, odwołując się do podobieństwa lub przenośni. Przedmiotem niniejszego artykułu jest myślenie przez analogie oraz metaforyzowanie (myślenie metaforyczne), rozumiane jako zdolności twórczego myślenia, które można wykorzystać w praktyce biznesowej i rozwijać na drodze mniej lub bardziej systematycznego ćwiczenia.

Grzegorz Urbanek

Opcje realne w analizie opłacalności inwestycji marketingowych
W realiach "nowej ekonomii" warunkiem przetrwania i powodzenia przedsiębiorstwa jest zwiększenie efektywności jego strategii. Oznacza to, że efekty finansowe działań przedsiębiorstwa muszą usprawiedliwiać poniesione nakłady. Dotyczy to również, a może w szczególności, wydatków marketingowych. Inwestycje marketingowe, budujące zasoby niematerialne, które są źródłem przyszłych opcji strategicznych przedsiębiorstwa, są trudne do uzasadnienia na bazie standardowych metod oceny efektywności, opartych na zdyskontowanych przepływach gotówkowych. Wynika to z faktu, iż metody te nie uwzględniają w wycenie wartości opcji strategicznych nabywanych przez przedsiębiorstwo dzięki wykreowaniu zasobów i kompetencji, które mogą być elastycznie -- w zależności od warunków rynkowych -- wykorzystane. Zaprezentowane w artykule metody wyceny przy wykorzystaniu modeli opcji realnych dają możliwość uchwycenia pełnej wartości, jaka jest kreowana dzięki ponoszonym nakładom inwestycyjnym.

Adam Sagan

Teoretyczne podstawy marketingu - 50 lat poszukiwań
Jednym z kluczowych pytań przewijających w czasie XIX Zjazdu Katedr Marketingu Handlu i Konsumpcji było pytanie o status marketingu jako nauki. Pytanie to jest o tyle istotne, że mija właśnie 50. rocznica publikacji systematyzujących artykułów Bartelsa, jednego z prekursorów rozwoju marketingu jako dyscypliny akademickiej. Czy marketing jest nauką? Autor artykułu również postanowił zabrać głos w tej sprawie.

Marketing w praktyce

Ewa Frąckiewicz
Edyta Rudawska

Analiza informacji o klientach jako podstawa procesu zarządzania relacjami z klientem
Z analizy megatrendów przedstawionych w książce D. Castenowa oraz opracowań dotyczących zmian zachowań konsumentów, a zwłaszcza poglądów przedstawionych w artykule pt. :Co-opting Customer Competence: przez C. K. Prahalada i V. Ramaswamy, jednoznacznie wynika, iż współczesna pozycja klienta wobec firmy zdecydowanie się zmieniła. Współcześnie obowiązującą koncepcją marketingu jest uwzględniający te trendy marketing relacji, który wymaga, aby firmy, poznawszy mechanizm podejmowania decyzji przez konsumentów, odpowiednio sterowały ich postępowaniem i dążyły do wykreowania i wzmocnienia długookresowych związków. Niniejszy artykuł charakteryzuje postawy wybranych przedsiębiorstw usługowych, tj. hoteli i banków, wobec dzisiejszych wyzwań marketingowych właśnie w obszarze analiz służących odpowiedniemu zarządzaniu relacjami z klientami.

Realia rynku

Eryk Łon

Relacje między nastrojami konsumentów i konsumpcją prywatną a koniunkturą na rynku akcji
Podstawowym celem artykułu jest wykrycie relacji miedzy nastrojami konsumentów i konsumpcją prywatną a koniunkturą na rynku akcji. W związku z tym zostały przeprowadzone badania charakteru oraz intensywności powiązań między stopą zwrotu z indeksu giełdowego a przyszłym realnym tempem zmian konsumpcji prywatnej w grupie wybranych krajów OECD. Badany był związek między koniunkturą na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych a współtowarzyszącymi jej wahaniami nastrojów konsumentów Uniwersytetu w Michigan. Wnioski z tej analizy przedstawiono w artykule.

Anna Dąbrowska

Rynek usług telekomunikacyjnych a konsument i jego prawa cz. 2
Tempo rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych, a właściwie teleinformatycznych, jak wykazano w pierwszej części artykułu (w numerze 7 "Marketingu i Rynku"), jest imponujące, szczególnie wśród krajów o niższym poziomie rozwoju gospodarczego. Może to sugerować, że przepaść między bogatymi a biedniejszymi krajami zaciera się, a przynajmniej ulega zmniejszeniu. Jednak rozwój nowoczesnych technologii i technik sprawia, że można mówić o pojawianiu się nowych obszarów podziałów. Szczególnie dotyczy to dostępu do internetu i kluczowej kwestii, jaką jest jakość. Rosnąca rola teleinformatyki w życiu społeczeństw i człowieka jako jednostki (konsumenta) zwraca uwagę na problem praw konsumentów i obszarów ich naruszania. Kwestiom tym jest poświęcony niniejszy artykuł.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł