Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 07/2014

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 07/2014

Rok XXI nr 7 (lipiec) ISSN 1231-7853

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

Spis treści

 

Artykuły

 

Zmiany w handlu w okresie spowolnienia gospodarczego
Urszula Kłosiewicz-Górecka

 

Spowolnienie gospodarcze w Polsce sprawiło, że w sferze handlu pojawiły się nowe zjawiska oraz nastąpiło przyspieszenie wielu procesów. Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie zaszły w handlu detalicznym i hurtowym. Przedmiotem rozważań są: znaczenie handlu w gospodarce kraju, zasoby i organizacja handlu detalicznego i hurtowego, procesy konsolidacji oraz nowe zachowania przedsiębiorstw handlowych w okresie spowolnienia gospodarczego. Analizą objęto lata 2008–2012. Podstawę analizy stanowiły dane GUS, w tym specjalnie zamawiane przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz wyniki badań różnych ośrodków naukowych w kraju z zakresu handlu detalicznego i hurtowego. Wykorzystano także wyniki własnych obserwacji i dyskusji panelowych przedstawicieli przedsiębiorstw handlowych i producentów FMCG oraz pracowników naukowych, przeprowadzonych podczas VI Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2013.

 

Słowa kluczowe: handel detaliczny, handel hurtowy, sieć sklepów, formaty handlu, handel niezależny, zagraniczne sieci handlowe.

 

Changes in trade in the period of economic slowdown

 

The economic slowdown in Poland has caused that there have appeared in the sphere of trade new phenomena and there has taken place acceleration of a number of processes. An aim of the article is to present the changes occurred in retail and wholesale trade. The subject matter of considerations are: importance of trade in the country’s economy, assets and organisation of retail and wholesale trade, consolidation processes as well as new behaviour presented by commercial enterprises in the period of economic slowdown. An analysis covers the period of 2008-2012. The grounds for the analysis were data of the Central Statistical Office (GUS), including those specially ordered by the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur in the Polish language), as well as findings of research carried out by various scientific and research centres in Poland in the field of retail and wholesale trade. There have also been used the results of own observations and panel discussions of representatives of commercial enterprises and manufacturers of FMCG as well as researchers, carried out during the 6th Forum of Food Market and Trade in 2013.

 

Keywords: retail trade, shop network, trade formats, independent trade, foreign trade chains.

 

Cykliczność wahań koniunktury na rynku usług ubezpieczeniowych
Józef Garczarczyk, Marek Mocek

 

Wśród badań nad rozwojem gospodarki istotne miejsce zajmują analizy cykli koniunktury oraz diagnozowanie i prognozowanie wahań koniunktury. O randze tych badań świadczy m.in. fakt przyznania Nagrody Nobla za prace związane z teoriami cykli koniunkturalnych. Znajomość cykli ma również ogromne znaczenie praktyczne, pozwala bowiem na optymalizację decyzji, zwłaszcza w sytuacji szybko zmieniającego się otoczenia. Celem artykułu jest analiza wahań koniunkturalnych na rynku usług ubezpieczeniowych i identyfikacja faz i cykli występujących na tym rynku w latach1995–2012. Pozwoli to na zbadanie stopnia synchronizacji wahań koniunkturalnych na rynku ubezpieczeniowym z wahaniami występującymi w całej polskiej gospodarce oraz na rynku bankowym. Bazą źródłową do prowadzenia analiz były wyniki cokwartalnych badań testem koniunktury prowadzonych przez Katedrę Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w centralach i oddziałach zakładów ubezpieczeń.

 

Słowa kluczowe: koniunktura gospodarcza, analiza koniunktury w sektorze ubezpieczeniowym, synchronizacja cykliczności wahań koniunkturalnych.

 

Business cyclicality of the insurance market in view of changes in Polish economy

 

Analyses of business cycles, as well as their diagnosing and forecasting hold cruical place in research on economic development. What, among others, indicates the importance of this kind of research is the fact of awarding the Noble Prize for works relating to business cycle theories. Besides, the knowledge of business cycles has very significant practical application, as it helps optimize decisions, particularly in the fast-changing environment. The objective of the article is to analyse business cycles of the insurance market and to identify the phases and cycles of this market in the years 1995-2012. This will facilitate research on how the insurance market cycles are synchronized with business cycles of the whole Polish economy and of the banking sector. The source basis for the analysis have been the results of qurarterly research with the business cycle test conducted by the Market Research and Services Department of the Poznań University of Economic in the insurance sector headquarters and local branches.

 

Keywords: business conditions, business cycle analysis in the insurance sector, analysis of business cycles synchronization.

 

Projakościowe zarządzanie a optymalizacja jakości produktu ekologicznego
Wiesław Łukasiński

 

W publikacji została przedstawiona problematyka kształtowania jakości produktu ekologicznego, zaprezentowano zmiany w jego postrzeganiu oraz ukazano znaczenie i możliwości rozwoju rynku tego typu produktów w Polsce. Publikację przygotowano na podstawie analizy takich problemów, jak: rolnictwo ekologiczne, pojęcie produktu ekologicznego oraz ukazano rolę projakościowego zarządzania w produkcji ekologicznej.

 

Słowa kluczowe: produkt ekologiczny, jakość, projakościowe zarządzanie, system produkcyjny.

 

Pro-qualitative management versus optimisation of the quality of an ecological product

 

What has been presented in the article is the problem of the creation of an ecological product quality, the changes in its perception as well as the significance and chances of development of the market of that type of products in Poland. The work has been prepared on the basis of the analysis of such problems as economical agriculture and the notion of ecological product. What has additionally been showed is the role of pro-qualitative management in ecological production.

 

Keywords: ecological product, pro-qualitative management, production system.

 

Marketing w praktyce

 

Szacowanie popytu i podaży turystycznej na pograniczu polsko-słowackim z wykorzystaniem metod izochronowych
Przemysław Śleszyński, Marcin Stępniak, Marek Więckowski, Daniel Michniak

 

W artykule zaprezentowano wybrane fragmenty badań, wykonanych w ramach projektu „Infrastrukturalne i organizacyjne możliwości poprawy dostępności przestrzennej jako czynnik rozwoju polsko-słowackich regionów turystycznych”, realizowanego w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz w Instytucie Geografii Słowackiej Akademii Nauk w latach 2009–2012. Jednym z celów była wariantowa analiza dostępności przestrzennej potencjalnych turystów do ośrodków turystycznych (dostępność zewnętrzna) oraz dostępność atrakcji turystycznych z ośrodków turystycznych (dostępność wewnętrzna). Przedstawiono możliwości zastosowania metod izochronowych oraz generalnie wykorzystania dostępności czasowej w obliczaniu potencjalnego popytu i podaży usług turystycznych. Wyniki badań pokazują, że analiza izochronowa może być użytecznym narzędziem w badaniach popytu i podaży turystycznych w lokalnych i regionalnych układach geograficznych, przyczyniając się do efektywniejszego planowania regionalnego oraz podejmowania decyzji lokalizacyjnych, także w sektorze komercyjnym.

 

Słowa kluczowe: turystyka, popyt turystyczny, podaż turystyczna, atrakcje turystyczne, dostępność przestrzenna, analiza izochronowa, rozwój regionalny, Karpaty, obszary transgraniczne, Polska, Słowacja.

 

Estimation of the demand and supply of tourism on the Polish-Slovak borderland with the use of isochrone methods

 

The paper presents selected parts of research, carried out in the framework of the project “Infrastructural and organizational possibilities to improve the accessibility as a factor in the development of Polish-Slovak tourist areas” carried out at the Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences and the Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences in 2009–2012. One of the objectives was to variant analysis of spatial accessibility of potential tourist to tourist destinations (external availability) and access to the sights of tourist destinations (internal availability). The possibilities of applying the isochrone methods and generally use the time available to calculate the potential demand and supply of tourism services. The results show that the isochrone analysis can be a useful tool in the study of demand and supply of tourism in local and regional geographical systems, contributing to more effective regional planning and decision-making location, also in the commercial sector.

 

Keywords: tourism, tourist demand, tourist supply, tourist attractions, spatial accessibility, isochrone analysis, regional development, the Carpathians, trans-boundaries areas, Poland, Slovakia.

 

Z czasopism zagranicznych

 

Model 4V, czyli w jaki sposób marki globalne tworzą wartość firmy
Jarosław Sawicki

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu pt. How global brands create firm value: The 4V model, którego autorem jest Jan-Benedict Steenkamp. Tekst ukazał się w „International Marketing Review” w 2014 r.

 

Artykuł na płycie CD (plik do pobrania)

 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł