Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 07/2015

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 7/2015

Rok XXII nr 7 (lipiec) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Produkt nauki publicznej potrzebuje właściwego marketingu. Studia przypadków
Andrzej H. Jasiński

 

Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza doświadczeń dotyczących marketingu produktów nauki tworzonych w publicznym sektorze badań i rozwoju (B+R) w Polsce. Do realizacji tego celu wykorzystano metodę typu case-study1. Cztery przeanalizowane studia przypadków (cztery instytucje) wskazują, że są w Polsce jednostki publiczne, które mają pozytywne doświadczenia w tej dziedzinie. Przypadki te można potraktować jako przykłady tzw. dobrych praktyk. Jest przy tym oczywiste, iż działalność tę powinny prowadzić przede wszystkim instytucje naukowo-badawcze, bo to leży głównie w ich interesie.

 

Słowa kluczowe: marketing nauki, narzędzia promocji, B+R, sektor biznesu

 

A public science product needs proper marketing. Case studies

 

The main of this paper is to analyze marketing experiences with science products being created in the public R&D sector in Poland. For this purpose, the case-study method was applied. The four case studies (four institutions) analyzed prove that there are such public entities in Poland which have positive experiences in this field. These cases may be treated as examples of good practices. Of course, such activities should be run, first of all, by scientific institutions because this is to their best interest.

 

Keywords: science marketing, promotion tools, R&D, business sector

 

Reklama w procesie budowania doświadczeń konsumenta z marką
Anna Kozłowska

 

Celem artykułu jest wskazanie możliwości opracowania nowej ramy koncepcyjnej dla badania technik oddziaływania reklamy na konsumenta, w zależności od trzech czynników: stopnia zaangażowania w zakup, charakteru motywacji oraz charakteru produktu. Dotychczasowe modele reklamowe nie są wystarczające dla zrozumienia procesu oddziaływania reklamy na odbiorcę-konsumenta. Identyfikacja czynników pośredniczących w tym oddziaływaniu, takich jak poziom zaangażowania w zakup, rodzaj pobudek zakupu produktu czy charakter produktu, pozwala na wskazanie przynajmniej dziewięciu różnych strategii reklamowych. Autorka przedstawia własną koncepcję tego, w jaki sposób reklama oddziałuje na odbiorcę.

 

Słowa kluczowe: konsument, doświadczenie, ryzyko, reklama

 

Advertising role in the process of building the customer's experiences with the brand

 

The aim of the article is to point to the possibility of developing a new conceptual framework for the study of the techniques of advertising on consumer impact, depending on three factors: the degree of involvement in the purchase, character motivation and nature of the product. Existing advertising models are not sufficient for understanding the impact of advertising on consumer-recipient. Identification of factors that mediate this interaction, as the level of involvement in the purchase, the motive to purchase the product or nature of the product, allows for the identification of at least nine different advertising strategies. The author presents his own concept of how advertising affects the viewer.

 

Keywords: consumer, experience, risk, advertising

 

Desk research — wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i społecznych
Zofia Bednarowska

 

Teza artykułu brzmi następująco: desk research jest wciąż nie w pełni wykorzystanym narzędziem analitycznym, zarówno w badaniach marketingowych, jak i naukowych. Nie dostrzegamy, że źródła danych zastanych niewiążące się z dużymi nakładami finansowymi i organizacyjnymi pozwalają odpowiedzieć na szczegółowe problemy badawcze, które mogą stanowić nie tylko wstęp do badań, ich wsparcie, ale i główne źródło informacji i danych. Pierwsza część artykułu dotyczy możliwości wykorzystania danych zastanych w badaniach społecznych, na przykładzie własnej analizy systemu szkolnictwa wyższego. Druga część artykułu obejmie przykłady wykorzystania desk reserach w badaniach marketingowych na bazie udostępnionych projektów.

 

Słowa kluczowe: desk research, analiza danych zastanych, badania marketingowe, badania społeczne

 

Desk research — exploiting the potential of secondary data in market and social research

 

The thesis of the article is as follows: desk research is still not fully deployed analytical technique, both in social and marketing research. We seem to forget that the secondary data sources binding of small amounts of financial and organizational resources can answer specific research problems, which may be not only an introduction to research, their support, but also the main source of information and data. The first part refers to the possibility of using secondary data in social studies, based on the example of my analysis of the higher education system. The second part of the article includes examples of using the desk research in market research based on shared publically examples.

 

Keywords: secondary research, desk research, market research, social research

 

Marketing w praktyce

 

Preferencje wizerunków produktu kojarzonych ze sprawczością i wspólnotowością
Anna Maria Zawadzka, Marta Zdunek

 

Przeprowadzono badanie, w którym sprawdzano, jak zgodność vs. brak zgodności wizerunku własnej osoby konsumenta i wizerunku produktu w wymiarach sprawczości i wspólnotowości wiąże się z preferencjami konsumenckimi i szacowaniem wysokości ceny produktu. Przygotowano dwie koncepcje nieistniejących na rynku wizerunków produktu (piwa) — sprawczą i wspólnotową. Do pomiaru wizerunku własnej osoby konsumenta wykorzystano skale do pomiaru orientacji sprawczej i wspólnotowej Wojciszke i Szlendak. Do pomiaru preferencji produktu wykorzystano pytania o nastawienie i intencję zakupu produktu oraz proszono o szacowanie ceny produktu. Uzyskane wyniki wskazały, że osoby opisujące siebie jako sprawcze (v. wspólnotowe) preferowały bardziej wizerunki sprawcze (v. wspólnotowe) produktu niż osoby opisujące siebie jako wspólnotowe (v. sprawcze). W przypadku oszacowywania ceny okazało się, że osoby określające siebie jako wspólnotowe dają wyższe ceny produktowi o wizerunku wspólnotowym, a osoby określające siebie jako sprawcze nie wyceniają wyżej wizerunku produktu sprawczego, jednakże produkt o wizerunku wspólnotowym oceniają jako gorszy (o niższej cenie).

 

Słowa kluczowe: wizerunek konsumenta, preferencje wizerunku produktu, sprawczość, wspólnotowość

 

Preference of brand products with competence and morality associations

 

The research presented in this paper looks into the relationship between congruence vs. incongruence of consumer’s self-concept and product image on the dimension of competence and morality and both consumer preferences and assessment of a product price. Two concepts of a product image (beer), non-existent on the market, representing competence and morality were introduced. Consumer’s self-concept was measured with Wojciszke and Szendlak’s scales measuring competence and morality. Product preference was measured with a questionnaire including items about attitude and intention to buy the product and assessment of the product price. The results showed that participants who described themselves as competent (vs. moral) had more positive attitudes towards the competence (vs. morality) image of the product and intended to buy it more often than participants who described themselves as moral (vs. competent). As for price assessment, participants who described themselves as moral gave a higher assessment value to the morality image of the product whereas participants who described themselves as competent did not give a higher assessment value to the competence image of the product but, instead, they gave a lower assessment value to the morality image of the product.

 

Keywords: consumer self-concept, product image preference, competence, morality

 

Z czasopism zagranicznych

 

Marketing zorientowany na interesariuszy – podstawy teoretyczne i wymagane umiejętności
Jarosław Sawicki

 

Zapraszamy do zapoznania się z omówieniem artykułu Stakeholder Marketing. Theoretical Foundations and Required Capabilities,, którego autorami są: Bas Hillebrand, Paul H. Driessen i Oliver Koll. Artykuł opublikowano w “Journal of the Academy of Marketing Science” w 2015 r.

 

Wpływ akcentu pracowników usług na reakcje klientów
Jarosław Sawicki

 

Prezentujemy omówienie artykułu pt. The Effect of Service Employees’ Accent on Customer Reactions Alastaira Tombsa i Sally Rao Hill. Artykuł ukazał się w 2014 r. w “European Journal of Marketing”.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł