Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 07/2016

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 7/2016
Rok XXIII nr 7 (lipiec) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Refleksje nad zakresem nauki o marketingu jako dyscypliny naukowej — cz. 2
Jacek Kamiński

 

Artykuł jest poświęcony omówieniu zakresu zainteresowania nauki o marketingu. W pierwszej części przedstawiono wnioski, jakie odnośnie zakresu nauki o marketingu wynikają z analizy popularnych podręczników marketingu. W drugiej części wskazano na inne niż podręcznikowe ujęcia problematyki marketingowej oraz omówiono zakres zainteresowania nauki o marketingu na podstawie modelu trzech dychotomii S.D. Hunta. Głównym wnioskiem, jaki nasuwa się w wyniku przeprowadzonej analizy, jest stwierdzenie, że zakres nauki o marketingu wykracza znacznie poza obszar organizacji gospodarczej oraz problematykę marketingu menedżerskiego (zarządzania marketingowego) podejmowaną w popularnych podręcznikach marketingu. Dlatego jedynie w ograniczonym zakresie mogą one stanowić podstawę do formułowania wniosków na temat zakresu zainteresowania nauki o marketingu. Spostrzeżenie to jest zgodne ze stanowiskiem Zespołu ds. Określenia Subdyscyplin w Naukach o Zarządzaniu, który w skład nauk o zarządzaniu zalicza jedynie zarządzanie marketingowe. Ma ono istotne konsekwencje z punktu widzenia określenia miejsca nauki o marketingu w obowiązującej w Polsce klasyfikacji nauk.

 

Słowa kluczowe: nauka o marketingu, zakres nauki o marketingu, dyscyplina naukowa

 

Analysis of the scope of the marketing science as an academic discipline — part 2

 

This article is devoted to discussing the scope of interest in the marketing science. In the first part there have been presented the conclusions of analysis of marketing textbooks in terms of the marketing science, whereas in the second part there have been presented other forms of understanding marketing and has been discussed the scope of interest in the marketing science based on the Three Dichotomies Model of S.D. Hunt. The main conclusion that arises from the conducted analysis is an ascertainment that the scope of the marketing science exceeds substantially beyond the area of an economic organization and the issue of managerial marketing (marketing management) discussed in the best-selling marketing textbooks. Therefore, they may constitute a basis to reach conclusions regarding the scope of interest in the marketing science solely to a limited extent. This observation complies with the standpoint of the Group Determining Sub-disciplines in Management. This has material consequences in terms of determining a place of the marketing science in the classification of science binding in Poland.

 

Keywords: marketing science, scope of marketing science, scholarly discipline of marketing

 

Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce
Magdalena Ławicka

 

Proces umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego jest odpowiedzią na postępującą na świecie globalizację. Podmioty świadczące usługi edukacyjne dostosowują swoje działania do warunków zmieniającego się otoczenia zewnętrznego, tak aby móc konkurować na międzynarodowym rynku edukacyjnym, a także jak najlepiej przygotować absolwentów do funkcjonowania na globalnym rynku pracy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki internacjonalizacji szkolnictwa wyższego jako szansy rozwoju jednostek naukowych. Problem badawczy dotyczy wpływu umiędzynarodowienia szkół wyższych na rozwój uczelni wyższych w Polsce. Zastosowane metody badawcze to krytyczna analiza literatury oraz metoda badań dokumentów – analiza danych zastanych.

 

Słowa kluczowe: internacjonalizacja, szkolnictwo wyższe, rynek usług edukacyjnych

 

Internationalisation of higher education in Poland

 

The process of internationalization of higher education is a response to the globalization of world. Higher education institutions (HEIs) as providers of educational service should adapt their actions to the condition of environment, to be able to compete on international education market. The purpose of the article is to present the issue of internationalization of tertiary education as an opportunity for the development of HEIs. The research problem addresses the importance of the internationalization of higher education to the development of higher education in Poland. The applied research methods is a critical analysis of literature and desk research.

 

Keywords: internationalization, tertiary education, educational service

 

Międzynarodowa orientacja przedsiębiorcza jako czynnik wczesnej internacjonalizacji MSP
Izabela Kowalik, Lidia Danik

 

Tematyka przedsiębiorczości międzynarodowej jest systematycznie analizowana od czasu zidentyfikowania modelu wczesnej internacjonalizacji MSP określanego jako born global. W modelu tym szczególną rolę odgrywają tzw. dynamiczne zdolności MSP, wynikające często z charakterystyki ich założycieli. Do elementów tzw. profilu założyciela zalicza się m.in. jego przedsiębiorczość rozumianą jako skłonność do określonego postępowania i opisywaną za pomocą koncepcji międzynarodowej orientacji przedsiębiorczej (MOP). W związku z rosnącą popularnością tego nurtu badań w Polsce celem artykułu jest odpowiedź na pytania: Czy koncepcja międzynarodowej orientacji przedsiębiorczej opracowana za granicą może być stosowana także do badania polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych (PWU)? Jakie elementy MOP przyczyniają się do szybkiej ekspansji polskich PWU? Na podstawie przedstawionych badań można stwierdzić, że koncepcja MOP stosowana dotąd za granicą jest podobnie interpretowana przez badanych przedsiębiorców polskich. Do jej badania warto jednak przyjąć podejście wielowymiarowe, gdyż poszczególne klasyczne wymiary MOP opracowane za granicą mają zróżnicowane odniesienie do polskich PWU. Przedstawione badanie potwierdza także, że polskie PWU odczuwają braki kompetencji w zakresie marketingu strategicznego, których uzupełnienie powinno przyczynić się do poprawy ich pozycji konkurencyjnej na rynkach eksportowych.

 

Słowa kluczowe: orientacja przedsiębiorcza, MSP, internacjonalizacja, born global

 

International entrepreneurial orientation as an accelerated internationalization antecedent

 

International entrepreneurship has been studied systematically since the accelerated internationalization or “born global model”, had been identified. The dynamic capabilities of companies, often influenced by the owner’s characteristics, play a significant role in this model. So-called owner profile in born-global companies includes also his/her entrepreneurial orientation, understood as certain attributes and behavior, and analyzed with use of international entrepreneurial orientation concept (IEO). Due to the growing popularity of this topic in Poland, the presented study is devoted to answering the following questions: Can the IEO concept, developed abroad, be applied to study the Polish-based born-global companies? Which elements of IEO contribute most to the quick foreign expansion of these Polish-based companies? The presented results of interviews show, that the IEO concept applied abroad is understood in a similar way by the Polish entrepreneurs. However, the “classical” EO dimensions are represented to a different extent by the Polish companies. Therefore the so-called “multidimensional approach” should be used to analyze IEO. Moreover, the study shows, that the Polish International New Ventures demonstrate a deficit of competence in the field of “strategic marketing”, and its improvement could lead to a better competitive position of these companies in the foreign markets.

 

Keywords: entrepreneurial orientation, SME, internationalization, born global

 

Realia rynku

 

Rola platform handlu elektronicznego w rozwoju start-upów na rynku mody w Polsce
Bartosz Targański

 

Przedmiotem artykułu jest model platform handlu elektronicznego business-to-consumer i uwarunkowania jego rozwoju na rynku mody w Polsce. Celem artykułu jest przedstawienie czynników decydujących o atrakcyjności tego modelu biznesowego dla projektantów i producentów mody. Model analizowany jest z perspektywy (1) obecnego stanu rozwoju handlu elektronicznego, (2) specyfiki rynku mody, (3) potrzeb młodych projektantów i producentów ubrań oraz (4) wymagań klientów na tym rynku. Podstawą analizy jest działalność platform handlu elektronicznego działających w głównej mierze na rynku polskim, m.in. Showroom, PolscyProjektanci, Mustache, Conceptshop, MyBaze i DaWanda.

 

Słowa kluczowe: platforma handlu elektronicznego, Internet, start-up, moda, projektant

 

The role of e-commerce platforms in the development of start-ups in the fashion market in Poland

 

The subject of this paper is the model of business-to-consumer e-commerce platforms and conditions of its development in the fashion market. The aim of the paper is to present the factors determining the attractiveness of this business model for fashion designers and manufacturers. The model is analyzed from the perspective of (i) the current state of development of electronic commerce, (ii) the specifics of the fashion market, (iii) the needs of young designers and manufacturers of clothes and (iv) the requirements of customers in this market. The analysis is focused on the activity of e-commerce platforms operating mainly on the Polish market, including Showroom, PolscyProjektanci, Mustache, Conceptshop, MyBaze and DaWanda.

 

Keywords: e-commerce platforms, Internet, start-up, fashion, designer

 

Uwarunkowania wdrożenia koncepcji tworzenia wspólnej wartości (CSV) w krajach rozwijających się
Dominika Mirońska,  Inga Steuwe

 

Koncepcja tworzenia wspólnej wartości (Creating Shared Value, CSV) zakłada uzyskanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przez powiązanie strategii biznesowych z celami społecznymi. W artykule opisano główną ideę koncepcji a także trzy sposoby wprowadzania jej w życie. Celem pracy jest zidentyfikowanie obszarów postrzeganych jako kluczowe czynniki sukcesu przez przedsiębiorstwa działające w krajach rozwijających się i wdrażające koncepcję CSV. Oprócz źródeł wtórnych w analizie wykorzystano dane uzyskane podczas wywiadów pogłębionych z założycielami firm realizujących trzy odmienne formy CSV w Ugandzie, na Madagaskarze i w Indiach.

 

Słowa kluczowe: tworzenie wspólnej wartości, odpowiedzialność społeczna

 

Considerations for the Creating Shared Value concept implementation in developing countries

 

The concept of Creating Shared Value (CSV) is about gaining company’s competitive advantage by linking business strategies with social objectives. The article describes the main idea of the concept as well as three ways for its implementation. The aim of the study is to identify areas perceived as key success factors by CSV companies operating in developing countries. Alongside secondary sources the analysis is based on data obtained during in-depth interviews with founders of companies engaged in three different forms of CSV in Uganda, Madagascar and India.

 

Keywords: Creating Shared Value, Corporate Social Responsibility

 

Artykuły na płycie CD

Zarządzanie ryzykiem antymonopolowym we współczesnym przedsiębiorstwie 
Agnieszka Barcik
 
Wykorzystanie analizy IPA w badaniach satysfakcji z opakowań kosmetyków 
Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel, Aleksandra Świętek-Bysko
 
Propozycja ramowego modelu badań satysfakcji klienta w urzędach administracji samorządowej 
Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel
 
Kanały dystrybucji paliw płynnych wybranego przedsiębiorstwa z sektora paliwowego 
Paulina Bełch, Paweł Bełch
 
Płeć jako wyznacznik kariery zawodowej – mit czy rzeczywistość?
Edyta Bombiak
 
Zmiany w systemach jakości BRC dedykowanych producentom żywności 
Elwira Brodnicka, Marcin Jakubiec
 
Przedsiębiorczość akademicka w świetle programu rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030 
Kamil Brodnicki, Ewa Grzegorzewska-Mischka
 
Koncepcja kompleksowego zarządzania ciągłością działania systemów logistycznych 
Lech A. Bukowski
 
Konkurencyjność kolei dużych prędkości w transporcie pasażerskim 
Leszek Bylinko
 
Tolerancja niepewności pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce 
Dorota Chmielewska-Muciek
 
Koncepcja organizacji fraktalnej w samorządowej spółce komunalnej 
Tadeusz Jakub Chruściel
 
Innowacje społeczne w modelach tożsamości jako obszar konkurencyjności przedsiębiorstwa 
Marzena Cichorzewska, Magdalena Rzemieniak
 
Koncepcja zastosowania karty wyników BSC w procesie monitorowania jakości usług administracji publicznej 
Beata Detyna
 
Różnice w metodach normy PN-EN 31010 do diagnozy ryzyka personalnego 
Justyna Dudek
 
Analiza wybranych metod w procesie badawczym 
Henryk Dźwigoł
 
Rola zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwie
Iwona Gawron
 
Zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach 
Agnieszka Goździewska-Nowicka
 
Przemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku 
Kazimierz Górka, Agnieszka Thier
 
Podejście holistyczne do zarządzania korporacjami w XXI wieku 
Brygida Grzeganek-Więcek
 
Kluczowe technologie informacyjne w marketingu 
Irena Hejduk, Jarosław Sokolnicki
 
Percepcja społecznej odpowiedzialności biznesu wśród klientów 
Honorata Howaniec
 
Wdrażanie Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym z perspektywy pracownika – case study 
Anna Jakubczak, Marcin Jakubiec
 
Instrumenty promocji w procesie zarządzania organizacją 
Marcin Jakubiec, Elwira Brodnicka
 
Bezpieczeństwo finansowe kontynuacji działalności przedsiębiorstw usługowych – analiza dynamiczna 
Jarosław Kaczmarek
 
Odkrywanie ‘DNA‘ logistyki społecznej. Ujęcie fenomenologiczne i aksjologiczne 
Marek Kisilowski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki
 
Zjawisko defraudacji w organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw przeciwko dokumentom 
Krzysztof Klimczak, Joanna Wiercigroch
 
Comparative analysis of the components of the consumer value of goods from the position of producer and consumer 
Janusz Klisiński, Ludmiła Szulgina
 
Procesy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach 
Anna Korombel, Maria Nowicka-Skowron, Stanisław Brzeziński
 
Funkcje marketingowe informacji żywieniowej na przykładzie opakowań stosowanych w placówkach McDonald's 
Iwona Kowalczuk, Dagmara Stangierska, Hanna Górska-Warsewicz, Monika Świątkowska
 
Innowacyjność a internacjonalizacja przedsiębiorstwa – wstępne rozważania 
Katarzyna Kozioł-Nadolna
 
Wpływ standaryzacji ubioru personelu na wizerunek firmy 
Mariusz Kubański, Joanna Ponikiewska
 
Wybrane elementy zarządzania kapitałem ludzkim w obiektach hotelowych 
Anna Kudlińska-Chylak, Ewa Świstak, Olena Kulykovets Olena, Katarzyna Tokarska
 
Narzędzia controllingu personalnego wsparciem w podejmowaniu decyzji dla zarządzających 
Aneta Kuźniarska, Izabela Stańczyk
 
Znaczenie współpracy przedsiębiorstw turystycznych działających w ramach klastrów 
Ewa Lipianin-Zontek
 
Wybrane aspekty lojalności konsumentów niepełnosprawnych 
Magdalena Maciaszczyk
 
Determinanty rozwoju polskich przedsiębiorstw budowlanych 
Aneta Madyda
 
Znaczenie kapitału intelektualnego w tworzeniu wartości w organizacji opartej na wiedzy 
Teresa Myjak
 
Percepcja jakości i bezpieczeństwa żywnościowego w opinii klienta wewnętrznego sektora usług gastronomicznych 
Ewa Malinowska
 
Marketingowe ujęcie usługi dobrowolnej certyfikacji dobra trwałego użytku 
Anna Michalska, Alicja Maleszka
 
Analiza inwestycji z uwzględnieniem ryzyka 
Dariusz Michalski, Maciej Skudlik
 
Sustainable development challenges for the reconfigurable manufacturing enterprises
Branislav Micieta, Vladimira Binasova, Jaromir Markovic, Pavol Podhora
 
Przesłanki podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa górnicze 
Jerzy Mieszaniec, Romuald Ogrodnik
 
Ocena i analiza wykorzystania outsourcingu usług logistycznych na przykładzie specjalnej strefy ekonomicznej 
Barbara Miłaszewicz, Joanna Rut, Katarzyna Curyk
 
Problem wykorzystania danych pochodzących z różnych źródeł w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym 
Joanna Niewiadoma
 
Znaczenie implementacji Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) w kontekście kształtowania innowacyjności przedsiębiorstw 
Jadwiga Nycz-Wróbel
 
Działania przedsiębiorstw górniczych w ramach strategii CSR podnoszące satysfakcję pracowników 
Romuald Ogrodnik, Jerzy Mieszaniec
 
Dojrzałość procesowa polskich przedsiębiorstw w wybranych obszarach działalności 
Małgorzata Okręglicka, Monika Mynarzová, Radomír Kaňa
 
Zarządzanie jednostką sektora finansów publicznych z perspektywy obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji 
Bartosz Olma
 
Finansowanie społecznościowe. Aspekty podatkowe 
Luiza Piersiala, Monika Kapler
 
Analiza możliwości implementacji koncepcji Lean Management w ochronie zdrowia 
Ewa Raczyńska
 
Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym 
Robert Rogaczewski
 
Narzędzia lean production w procesie optymalizacji działu produkcyjnego przedsiębiorstwa – studium przypadku 
Joanna Rut, Barbara Miłaszewicz
 
Improvement tools for logistics processes in a manufacturing company – a case study 
Joanna Rut, Monika Wengel
 
Evaluation of the production process and the company strategic position 
Joanna Rut, Tomasz Wołczański
 
The analysis of the process of preparation and execution of orders in a manufacturing company – case study 
Joanna Rut, Tomasz Wołczański
 
Wartości niematerialne w koncepcji kapitału intelektualnego 
Magdalena Rzemieniak
 
Credibility and trust, the needed tools for enterprise management in the 21st century 
M. Isabel Sánchez Hernández, María del Mar Miralles-Quirós
 
Wykorzystanie narzędzi promocji w budowaniu lojalności klienta na rynku aptek w województwie kujawsko-pomorskim 
Maciej Schulz, Krzysztof Śmiatacz
 
Wykorzystanie wybranych metod badawczych do usprawnienia zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym 
Marek Sikora, Grzegorz Dzieża, Zofia Smolińska
 
Determinanty zarządzania organizacją w zmiennych warunkach otoczenia 
Robert Słoniec, Henryk Dębski 
 
Marketing klastrów 
Jolanta Staszewska
 
Wpływ trendów globalnych na zarządzanie przedsiębiorstwem 
Krzysztof Szaflarski, Jacek Pyka
 
Zarządzanie środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. Dezintegracja czy integracja funkcji 
Krzysztof H. Szewczak
 
Rola personelu w obsłudze osób niepełnosprawnych 
Irena Szewczyk
 
Analiza wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem zawartych w normie ISO 9001:2015 
Agata Szkiel
 
Problem własności przedsiębiorstw a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Wschodniej 
Katarzyna Szopik-Depczyńska
 
Wartość dla klienta na przykładzie mobilnych aplikacji banków komercyjnych 
Krzysztof Śmiatacz, Katarzyna Samek
 
Znaczenie klastrów w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
Agnieszka Thier
 
Wykorzystanie przez podmioty sektora transportu wodnego w Polsce narzędzi ICT w komunikacji marketingowej – wyniki badań własnych 
Tomasz Paweł Tyc
 
Inwestowanie w dobrostan pracowników 
Stanisław Waszczak
 
Zarządzanie relacjami szkoły wyższej z praktyką 
Tadeusz Wawak
 
Knowledge management as an element of an enterprise competitive advantage in 21st century 
Monika Wengel, Joanna Rut
 
Wykorzystanie ubezpieczeń przedmiotów w transporcie przez przedsiębiorstwa 
Aleksandra Wicka
 
Ocena wiedzy klientów na temat znormalizowanych systemów zarządzania na przykładzie placówki zdrowia 
Joanna Wierzowiecka, Daniel Orłowski
 
Architektura rozwiązywania priorytetowych problemów w przedsiębiorstwie XXI wieku 
Dariusz Więcek
 
Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu 
Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski
 
Potencjał wykorzystania content marketingu – studium przypadku 
Joanna Wyrwisz
 
Eco-innovations in the development of companies 
Jacek Wysocki
 
Możliwości zastosowania koncepcji zarządzania wartością klienta w handlu detalicznym 
Tomasz Żyminkowski, Filip Januszewski
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł