Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 07/2017

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 7/2017
Rok XXIV nr 7 (lipiec) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Wpływ kultury kraju na udział konsumentów w bojkotach produktów
Grzegorz Zasuwa

 

Celem badań przedstawionych w niniejszym artykule było poznanie kulturowych uwarunkowań udziału konsumentów w bojkotach produktów. Dążąc do realizacji takiego celu, za ramy teoretyczne przyjęto model kultury kraju według G. Hofstede’a, G.J. Hofstede’a i M. Minkova (2011). W efekcie rozważań teoretycznych sformułowano hipotezy badawcze. Zgodnie z postawionymi hipotezami analizę przeprowadzono na poziomie krajów. Próba badawcza składała się z 32 państw. W procesie weryfikacji hipotez wyodrębniono trzy grupy państw o podobnych profilach kulturowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że wspomniane grupy istotnie różnią się pod względem udziału konsumentów w bojkotach produktów. Najwięcej konsumentów bojkotowało produkty w państwach o kulturach odznaczających się wysokim poziomem indywidualizmu i przyzwolenia przy wyższych preferencjach dla wartości przypisywanych zwykle kobietom oraz niskiej tolerancji dla nierówności społecznych.

 

Słowa kluczowe: bojkot produktu, kultura kraju, analiza skupień

 

The impact of national culture on consumer participation in product boycotts

 

The present study aims at investigating the impact of national culture on consumer participation in product boycotts. In order to achieve such an objective the study develops a theoretical framework grounded on the model of country's culture by G. Hofstede, G.J. Hofstede and Minkov (2011). According to the hypotheses the analysis was carried out on a country level. The sample consisted of 32 countries. The application of k-means cluster analysis identified three subsamples of countries with similar cultural profiles. These subsamples differed significantly in terms of consumer involvement in boycotts. The highest percentage of consumers who took part in product boycotts occurs in countries with a high level of individualism and indulgence, preferences for values usually attributed to women and low scores in power distance.

 

Keywords: product boycott, national culture, cluster analysis

 

Zjawisko ekonomii współdzielenia w branży usług turystycznych
Dorota Lorenc

 

Ekonomia współdzielenia w istotny sposób wpisuje się w sferę marketingu. Odnosi się bowiem do nowych trendów w zachowaniach konsumentów oraz prowadzi do zmian w sferze zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest wskazanie koncepcji marketingowych komplementarnych wobec ekonomii współdzielenia, rozpoznanie zalet i wad sharing economy z perspektywy konsumenta oraz identyfikacja konsekwencji zarządczych tego zjawiska. W artykule zastosowano podejście sektorowe, ponieważ badaniami objęto podmioty funkcjonujące na rynku i w branży usług turystycznych. W badaniach przedsiębiorstw zastosowano analizę przypadków jako metodę wysoce użyteczną w eksploracji nowych czy wyłaniających się zjawisk.

 

Słowa kluczowe: sharing economy, ekonomia współdzielenia, zachowania konsumentów, marketing w turystyce, zarządzanie marketingowe w hotelarstwie

 

The phenomenon of sharing economy in the industry of tourism services

 

The sharing economy in a significant way enters the area of marketing. It applies itself to new trends in consumer behavior and leads to changes in the sphere of marketing management in enterprises. This article aims to identify marketing concepts complementary to the sharing economy, recognizing the advantages and disadvantages of sharing economy from the consumer perspective and to identify the consequences of the management of this phenomenon. The article uses a sectoral approach, because the research covered entities operating in the market and in the industry of tourism services. The method of companies case studies has been used as the one highly useful in the exploration of new or emerging phenomena.

 

Keywords: sharing economy, consumer behavior, tourism marketing, marketing management in the hotel industry

 

Realia rynku

 

Blogi modowe – silne narzędzie w ręku marketera
Jacek Kall, Katarzyna Sempruch-Krzemińska

 

Moda przeszła w ostatnich latach prawdziwą rewolucję. Dotyczy ona praktycznie wszystkich obszarów funkcjonowania tej branży, także komunikacji. W tym kontekście na znaczeniu zyskały blogi o tematyce mody. Na rynkach lepiej rozwiniętych już od kilkunastu lat zajmują silną pozycję w miksie komunikacyjnym marek modowych z różnych segmentów rynku. Czy w polskich realiach stanowią równie potężne narzędzie komunikacji? Autorzy starają się odpowiedzieć na to pytanie, prezentując w artykule wyniki badań ilościowych przeprowadzonych z udziałem czytelniczek blogów modowych.

 

Słowa kluczowe: moda, blogi modowe, komunikacja marketingowa

 

Fashion blogs - a powerful tool in the marketer’s hands

 

Fashion has undergone a real revolution in recent years. It covers practically all areas of the industry, including communications. In this context, fashion blogs have become increasingly important. In developed markets, for more than a dozen years, they have been in a strong position in the fashion brands communication mix. Are fashion blogs in polish realities also a powerful communication tool? The authors try to answer this question by presenting in the article the results of quantitative research conducted with the readers of fashion blogs.

 

Keywords: fashion, fashion blogs, marketing communication

 

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu skończyło cztery lata
Teresa Taranko

 

Rozwój gospodarki rynkowej opartej na procesach konkurencyjnych w Polsce wymaga od podmiotów gospodarczych rozumienia rynku i realizacji skutecznych strategii marketingowych. Zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu rynku, marketingu i konsumpcji stanowi przesłankę dla rozwoju tego obszaru wiedzy w polskich uczelniach, na których od ponad 25 lat prowadzone są badania naukowe oraz kształcenie kadry menedżerskiej w tym zakresie. Rozwój środowiska naukowego oraz jego rozproszenie w całym kraju zrodziły potrzebę integracji i stworzenia przestrzeni do wspólnego wyrażania swojej opinię oraz wzmacniania pozycji i roli marketingu w naukach ekonomicznych. Ucieleśnieniem tych dążeń była rejestracja Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu (PNTM) w maju 2013 r. Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu jako czterolatek z pierwszymi doświadczeniami oraz wiarą w rozwój środowiska naukowego zajmującego się marketingiem w Polsce zaprasza do współpracy wszystkich, którym bliska jest idea wzmacniania pozycji i roli marketingu w naukach ekonomicznych oraz tworzenia wspólnoty osób zawodowo zajmujących się marketingiem zarówno od strony badawczej, jak i dydaktycznej.

 

Artykuły na płycie CD

 
Urszula Balon: Zarządzanie reklamacjami w przedsiębiorstwie usługowym
 
Agnieszka Barcik, Piotr Dziwiński: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na wizerunek przedsiębiorstwa w branży paliwowej w Polsce
 
Agnieszka Barcik: Współpraca kartelowa przedsiębiorstw w strukturach sieciowych
 
Ryszard Barcik: Paradigm of science about logistics and studying
 
Artur Bator, Jerzy Mieszaniec, Romuald Ogrodnik: Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania służb BHP w przedsiębiorstwie
 
Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel: Satysfakcja klienta – poprzedniki i następniki w modelach
 
Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel: Zaufanie wśród studentów kierunku zarządzanie
 
Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio: Zasoby ludzkie w kontekście innowacji
 
Lech A. Bukowski: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w sieciach dostaw
 
Leszek Bylinko: Koncepcja i narzędzia ograniczania ruchu pojazdów w miastach w kontekście ekologicznym
 
Irena Dudzik-Lewicka: Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie – wybrane problemy
 
Joanna M. Dziadkowiec: Model jakości usług gastronomicznych przeznaczonych dla zmotoryzowanych podróżnych
 
Piotr Dziwiński: Kreowanie wizerunku marki i jej wpływ na postrzeganie przedsiębiorstwa – studium przypadku
 
Jacek Dziwulski: Zasoby wiedzy pracowników w organizacji  jako kluczowe elementy efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim
 
Henryk Dźwigoł: Organisational structure within the process of organisation management
 
Jerzy Feliks, Katarzyna Majewska: Wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka z wykorzystaniem metod FTA, ETA i zbiorów rozmytych
 
Kamila Francik, Mariusz Pudło: Problemy wykorzystania środków B+R na wdrażanie działań innowacyjnych w polskich przedsiębiorstwach
 
Paulina Gajewska: Consumer insight – wgląd w dusze klienta
 
Agnieszka Goździewska-Nowicka, Paweł Antoszak: Zarządzanie projektami logistycznymi w branży TSL – czynniki sukcesu i analiza zagrożeń
 
Brygida Grzeganek-Więcek, Piotr Halemba, Romuald Szopa: Controlling wiedzy jako koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem
 
Natalia Jagodzińska: Wpływ standardów zarządzania ISO na współczesne zarządzanie małą i średnią firmą
 
Anna Jakubczak, Marcin Jakubiec: Zarządzanie małym przedsiębiorstwem handlowym na współczesnym rynku – analiza przypadku
 
Marcin Jakubiec, Anna Jakubczak: Elementy zarządzania ryzykiem w uczelni publicznej
 
Michał Jaśniok, Beata Nowotarska-Romaniak: Zarządzanie procesem zmian przez jednostki samorządu terytorialnego w służbie zdrowia
 
Szymon Jopkiewicz: Zarządzanie organizacjami sektora zdrowia w warunkach zmian przy wykorzystaniu Analizy Społecznej Sieci Social Network Analysis – (SNA)
 
Jarosław Kaczmarek: Wielopłaszczyznowość konkurencyjności w ujęciu charakterystyki zdolności absorpcyjnej, adaptacyjnej, innowacyjnej i jej ocena
 
Kamil Karski: Wyróżnianie rodzinności jako specyficznej cechy w marketingu mikroprzedsiębiorstw
 
Paweł Kobis: Czynniki kształtujące wybór informatycznego modelu zarządzania informacją
 
Anna Kopytowska: Determinanty rozwoju przedsiębiorstw na obszarach wiejskich
 
Katarzyna Kozioł-Nadolna: Motywy i modele internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw
 
Patrycja Kokot-Stępień, Patrycja Krawczyk: Specyfika analizy finansowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
 
Mariusz Kubański, Dariusz Ambrożko: Obsługa klienta w ośrodku pomocy społecznej
 
Mariusz Kubański, Natalia Karpińska: Elementy sprzedaży osobistej wpływające na jakość obsługi klienta
 
Radosław Kuca: Rola rankingów w marketingu szkól wyższych. Pomoc czy przeszkoda?
 
Anna Lipka: Zarządzanie ryzykiem wynagradzania pracowników
 
Aneta Madyda: Poziom innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce na przykładzie województwa śląskiego
 
Zbigniew Jan Makieła, Elżbieta Pałka: Determinanty przedsiębiorczości i innowacyjności akademickiej
 
Ewa Malinowska, Małgorzata Szymańska-Brałkowska: Świadomość konsumenta w aspekcie bezpieczeństwa żywności
 
Janusz Klisinski, Yuliya Melnyk: Strategic importance of marketing in anti-crisis management
 
Dariusz Michalski: Podejście do zabezpieczenia ryzyka rynkowego na rynku energii elektrycznej
 
Branislav Mičieta, Vladimíra Biňasová, Martin Marschall: Start-up as innovative form of business 493
Jerzy Mieszaniec, Romuald Ogrodnik, Artur Bator: Rola interesariuszy przedsiębiorstwa w procesie wprowadzania innowacji
 
Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek: Przedsiębiorczość społeczna – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami społecznymi
 
Teresa Myjak: Zmiana form zatrudnienia jako rezultat zmian wewnątrzorganizacyjnych
 
Monika Mynarzová, Hana Štverková, Radomír Kaňa: The Role of Entrepreneurship in Society by Prism of Economics Development Trends
 
Rafał Niedbał, Artur Wrzalik, Adam Sokołowski: Czwarta rewolucja przemysłowa jako wyzwanie utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa
 
Maria Nowicka-Skowron, Iwona Otola, Marlena Grabowska: Granice organizacji w strategii dywersyfikacji a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw
 
Romuald Ogrodnik, Jerzy Mieszaniec, Artur Bator: Udział zewnętrznych instytucji kontrolnych  w kształtowaniu elementów strategii społecznej odpowiedzialności związanych z bezpieczeństwem pracy
 
Piotr Pachura: Analiza przestrzeni w kontekście wirtualizacji rynku
 
Grzegorz Polok, Michał Kapias: Zastosowanie kodeksów etycznych jako sposób przeciwdziałania zjawisku decouplingu
 
Joanna Rut, Ewa Kulińska: Optimization of the material and information streams flow in the manufacturing company
 
Joanna Rut, Tomasz Wołczański: Production process optimization in the researched company
 
Agnieszka Rzepka, Magdalena Maciaszczyk: Metody wdrażania outsourcingu w małych i średnich przedsiębiorstwach
 
M. Isabel Sánchez-Hernández: Champion behavior in SMEs in times of crisis
 
Ludmiła Szulgina: Perspektywy wprowadzenia i praktyki dotrzymania standardów marketingowych w Ukrainie i UE
 
Monika Skorek: Natura wspólnoty wokół marki w świetle badań własnych
 
Adam Sokołowski, Artur Wrzalik, Rafał Niedbał: Systemy monitoringu sieci Internet skutecznym elementem kreowania strategii marketingowej
 
Jolanta Staszewska: Marketingowe aspekty komunikacji wizualnej w klastrach
 
Monika Stelmaszczyk: Zdolność innowacyjna a „Innovative Ambidexterity”: rola czynników dzielenia się wiedzą i procesu dzielenia się wiedzą
 
Krzysztof Szewczak: Niektóre problemy zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 
Katarzyna Szopik-Depczyńska: Wpływ lokalizacji konkurenta na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Wschodniej
 
Mieczysław Ślósarz: Wybrane zagadnienia budowy zespołów ludzkich
 
Tomasz Paweł Tyc: Finansowanie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw w ramach europejskich funduszy inwestycyjnych i strukturalnych
 
Aleksandra Wicka: Rynek ubezpieczeń finansowych dla przedsiębiorstw
 
Alicja Winnicka-Wejs: Zarządzanie ryzykiem wyboru firm szkoleniowych
 
Joanna Wyrwisz: Marketingowe aspekty wykorzystania grywalizacji
 
Jacek Wysocki: The innovative dimension of environmental certificates in companies activity
 
Agnieszka Zielińska: Baza Usług Rozwojowych szansą na wzrost kompetencji w polskich przedsiębiorstwach
 
Katarzyna Żyminkowska, Dorota Lorenc: Formy customer engagement na rynku usług turystycznych
 
Marzena Cichorzewska, Iwona Mendryk: Diagnoza luki kompetencyjnej pracowników działu marketingu w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań
 
Robert Rogaczewski: Controlling małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji
 
Urszula Wąsikiewicz-Rusnak, Adrian Cierpioł: Funkcjonowanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego w znowelizowanych standardach międzynarodowych
 
Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski: Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł