Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 08/2014

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 08/2014

Rok XXI nr 8 (sierpień) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

Spis treści

 

Artykuły

 

Koszty udziału przedsiębiorstwa w targach — próba identyfikacji istoty, struktury i determinant
Andrzej Szromnik

 

Artykuł jest teoretyczno-opisowym studium kosztów targowych przedsiębiorstwa wystawcy jako podstawowego czynnika determinującego jego udział w targach. Scharakteryzowano uwarunkowania złożoności rachunku kosztów, uwzględniając zróżnicowany zakres uczestnictwa przedsiębiorstw w targach, różnorodne formy organizacji oraz zmienny zakres celów marketingowych. Dokonano pogłębionej strukturyzacji kosztów targowych, opierającej się na różnych kryteriach formalnofinansowych oraz analitycznych. Na tle analizy strukturalnej kosztów targowych przedstawiono metodologiczną oraz operacyjną koncepcję rachunku efektywności targów jako narzędzia marketingowego. Oparto go na porównaniu kompleksowych efektów pracy na targach oraz odpowiednio uporządkowanych mierników kosztów targowych. W ten sposób stworzono zespół wskaźników efektywnościowych. Uzupełnieniem rozważań metodologicznych jest zastosowanie metody „break even point” dla oceny optymalnego zakresu udziału przedsiębiorstwa w targach.

 

Słowa kluczowe: koszty marketingu, targi, mierniki targowe, koszty targowe, udział w targach, efektywność targów.

 

Costs of participation in trade fairs – attempt to identify the substance, structure and determinants

 

The paper concentrates on costs and cost efficiency of trade participation by companies. The author assumes that costs associated with trade participation constitute the major factor in decision on whether to participate or not participate. For that reason the author concentrates on costs associated with participation and preparation of exhibition incurred by companies. The detailed analysis of cost structure is presented. The two major cost drivers were isolated, that is the labour and infrastructure. The paper takes the theoretical perspective which utilises the substitution curves of trade participation factors. The seminal element of the work is the proposal of several effectiveness indicators of trade participation. Based on that the break even point analysis is performed as a method of resource optimization for the purpose of trade participation.

 

Keywords: marketing costs, trade fair, trade fair costs, trade fair participation , efficiency of trade participation.

 

Reklama a popkultura — otwarta granica
Jarosław Woźniczka

 

Współistnienie kultury popularnej i reklamy w rzeczywistości społecznej, ekonomicznej i medialnej skłania do porównań i do stawiania pytań o związek między nimi. Mimo odmiennego przeznaczenia, popkultura i reklama są pod wieloma względami podobne do siebie, a ich treści i formy częstokroć się przenikają. Biorąc pod uwagę ich cechy, w tym m.in. ekonomiczne cele kultury popularnej i twórczy charakter reklamy, należy uznać reklamę za składnik popkultury, złączony z nią na zasadzie licznych sprzężeń zwrotnych. Artykuł zawiera porównanie kultury popularnej i reklamy dokonane na podstawie definicji oraz kryteriów opisujących ich społeczno-komunikacyjną naturę, takich jak profil nadawcy, cechy odbiorców, cele, charakter przekazu i środki, za pomocą których jest on dostarczany odbiorcom. Wskazano w nim także podobieństwa widoczne w krytyce popkultury i reklamy oraz określono zakres badań dotyczących związków między nimi, przedstawiając ponadto wybrane przykłady tego typu badań.

 

Słowa kluczowe: reklama, kultura popularna, komunikacja, komunikacja marketingowa, przekaz, media.

 

Advertising and pop culture: open border

 

Coexistence of pop culture and advertising in social, economic and media reality encourages to compare them and to ask questions about relationship between them. Despite different purpose, pop culture and advertising show numerous similarities and their content and forms often penetrate each other. Given their attributes, including economic goals of pop culture and creative nature of advertising, advertising should be considered as a part of pop culture, linked to it through a number of feedback. In the article the comparison of pop culture and advertising is presented, based on the definitions and socio-communicational criteria like a sender and receiver features, goals of communication, message character and communication channels. The similarities observed in the critique of pop culture and advertising are also indicated and the scope of research on relationships between them is determined, as well as chosen examples of such research are presented.

 

Keywords: advertising, pop culture, communications, marketing communications, message, media.

 

Wpływ postrzeganej równości marek na lojalność konsumentów
Anna Jaszczewska

 

Celem artykułu jest pogłębienie wiedzy w zakresie postępowania konsumentów na rynku, w tym zbadanie związku pomiędzy postrzeganą równością marek a lojalnością wobec nich. Publikacja zawiera krytyczną analizę artykułów naukowych poświęconych powyższej tematyce i zalecenia przyszłych badań. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przeanalizowano paradygmaty kategoryzacji marek, ukazując różnice i podobieństwa. Następnie opisano postrzeganą równość marek i różne sposoby mierzenia lojalności konsumentów. Wyniki przeglądu literatury wskazały jednoznacznie, iż istnieje związek pomiędzy postrzeganą równością marek a kategoryzacją i lojalnością wobec nich. Wnioski z publikacji mogą się okazać użyteczne podczas badań empirycznych.

 

Słowa kluczowe: postępowanie nabywców, postrzegana równość marek, lojalność konsumentów, kategoryzacja marek.

 

The impact of perceived brand parity on consumer loyalty

 

The aim of the article is to expand the knowledge about consumer behaviour, including the examination of the relationship between perceived brand parity and consumer loyalty. The publication encompasses a critical analysis of scientific articles about the abovementioned subject and directions for further research. The article is divided into three sections. In the first part, the paradigms of brand categorization are analysed by highlighting the differences and the similarities. Then perceived brand parity is discussed and different consumer loyalty measures are presented. The results of the literature review has showed unquestionably that there is a relationship between perceived brand parity, brand categorization and brand loyalty. The conclusions of the publication may prove helpful during empirical research.

 

Keywords: consumer behaviour, perceived brand parity, consumer loyalty, brand categorization.

 

Marketing w praktyce

 

Czynniki rynkowe a potencjał globalizacyjny na przykładzie wybranego sektora branży chemicznej
Michał Pietrzak, Krzysztof Jałosiński

 

Analiza otoczenia rynkowego jest kluczowym elementem procesu opracowania wizji i strategii. Aby zdefiniować rynek odniesienia, w analizie strategicznej należy skonfrontować ze sobą logikę podaży (co jest oferowane?) z logiką popytu (kto kupuje?) oraz wymiar geograficzny rynku. Granice geograficzne sektora nie są stałe, ale ulegają zmianom wraz z procesami gospodarczymi takimi jak globalizacja. Dlatego zakres geograficzny rynku powinien być systematycznie aktualizowany. Pomocnym narzędziem w tym zakresie może być model Yipa, wskazujący na czynniki determinujące potencjał globalizacyjny danego sektora, wśród nich na czynniki rynkowe. Celem artykułu jest ukazanie wpływu czynników rynkowych na potencjał globalizacyjny sektora na przykładzie sektora produkującego najpopularniejszy na świecie pigment, tj. biel tytanową. Ocena oparta na czterech czynnikach rynkowych (podobieństwo potrzeb klientów, globalni klienci i kanały dystrybucji, transferowalność marketingu) nie dała jednoznacznej odpowiedzi. Wskazano na elementy, które już obecnie umożliwiają rozwijanie strategii globalnej, jak również czynniki niepodatne na globalizację, umożliwiające graczom lokalnym obronę przed globalnymi konkurentami. W podsumowaniu artykułu zasugerowano dalsze kierunki badań.

 

Słowa kluczowe: potencjał globalizacyjny, model Yipa, sektor bieli tytanowej.

 

Market aspects of globalization potential. A case study of selected chemical industry

 

The analysis of the competitive environment is a key element of developing vision and strategy. The crucial issue is to define the reference market of such analysis. In order to do it one has to confront the logic of the supply and the demand side of the market, as well as choose the geographic scope. The geographic borders of any market/industry are evolving according to economic processes including globalization. This is why the geographic scope of the sector should be redefined on regular basis. The Yip’s framework could be very useful to do this task, as it indicates factors determining the globalization potential, with market aspects among others. The aim of this paper is to discuss the influence of market factors on the globalization potential of titanium dioxide industry. The assessment is done basing on four market factors: the similarity of customer needs, the existence of global customers and distribution channels, the possibility to transfer marketing. The conclusions are not perfectly clear. There are some aspects which already now create the potential for using global strategy instruments. However there are also aspects which enable local producers to defend against global competitors. In the paper’s conclusions the need for future research is also discussed.

 

Keywords: potential of globalization, Yip’s framework, titanium dioxide industry.

 

 


Artykuły na płycie CD (PDF do pobrania)  

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł