Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 08/2015

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 8/2015
Rok XXII nr 8 (sierpień) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Strategia city placement w systemie innowacji marketingowych – cz. 1
Andrzej Szromnik

 

Artykuł ma charakter teoretyczno-opisowy i dotyczy city placement jako innowacyjnego środka komunikacji marketingowej miast i regionów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i wyjaśnienie miejsca, form oraz potencjalnych efektów strategii city placement rozpatrywanych na tle innych środków promocji jednostek terytorialnych. Autor skoncentrował uwagę na identyfikacji specyficznych cech operacyjnych działań pod nazwą city placement, porównując je z typowymi i dobrze znanymi środkami komunikacyjnymi. Koncepcję city placement w artykule traktuje się szeroko, nie sprowadzając jej jedynie do prezentacji miasta w produkcji audiowizualnej, a tym bardziej produkcji filmowej. Miasto i jego elementy składowe rozpatruje się jako lokalizację różnorodnych eventów, jako miejsce ich organizacji, jako terytorialne ich dopełnienie. W ten sposób miasto czy region nie tylko daje proste tło dla odpowiedniego wydarzenia, ale też stanowi istotne wzbogacenie jego walorów funkcjonalnych. Równocześnie organizowane w mieście wydarzenie wzmacnia jego medialny ładunek promocyjny orientowany na różne rynki. Wiele miejsca w artykule poświęcono rozwinięciu kwestii skuteczności strategii city placement oraz metodyce jej pomiaru. Zaproponowano uporządkowany zbiór mierników, które mogą być wykorzystane w analizie efektów city placement. Wskazano ponadto na główne zalety i wady city placement.

 

Słowa kluczowe: marketing terytorialny, city placement, product placement, innowacje marketingowe, eventmarketing, promocja miasta, turystyka filmowa

 

City placement strategy in marketing innovation system

 

This paper provides a theoretical framework for the notion of city placement as an innovative form of marketing communication of cities and regions. The purpose of this paper is to present end explain the place, form and potential effects of the city placement strategy in comparison with other promotion instruments of territorial units. The Author concentrated on identification of specific operational features of city placement activities in comparison with typical and well-known means of communication. In the paper, the concept of city placement is introduced in a broad understanding, not limited to the presence of cities in audiovisual productions, including film production. The cities and its components are regarded as a location of various events, its territorial complementation. This way a city or region is not only a simple background for a certain event, but it is also a significant enrichment of its functional value. Furthermore the events organized in the city strengthen its promotion charge in media (aimed at different markets). Much attention in the paper was paid to the problem of city placement strategy effectiveness and effectiveness measurement methods. An ordered set of indicators was suggested that might be used for analysis of the city placement effects. Furthermore major pros and cons of city placement have been indicated.

 

Keywords: place marketing, city placement, product placement, marketing innovations, eventmarketing, city promotion, set jetting

 

Liderzy opinii: wpływ dziedzinowy i generalny

Krzysztof Sobieszek

 

Artykuł jest poświęcony koncepcji liderów opinii i zagadnieniu zakresu wywieranego przez nich wpływu. Autor odnosi się do zagadnień dziedzinowego przywództwa opinii związanego z określonym tematem oraz generalnego przywództwa opinii, które nie jest ograniczone jedną dziedziną. Mimo że klasyczne rozumienie liderów opinii związane z teorią dwustopniowego wpływu mediów zakłada monomorficzność liderów, tekst przeprowadza analizę również innych, powiązanych konstruktów, takich jak eksperci rynkowi (market mavens), osoby wpływowe (influentials) oraz generalni liderzy opinii (general opinion leaders). Wyznaczona w ten sposób rama pojęciowa pozwala na analizę relacji pomiędzy polimorficznymi i monomorficznymi koncepcjami przywództwa opinii i rozważanie ich w ramach jednego schematu nomologicznego. Podany jest przykład takiego schematu.

 

Słowa kluczowe: liderzy opinii, osoby wpływowe, eksperci rynkowi, wpływ społeczny

 

Opinion leaders: domain-specific and general influence

 

This paper is dedicated to opinion leaders and their scope of influence. Author refers to the issue of domain-specific opinion leadership when leaders exert their influence within one topic and general opinion leadership which is not limited to one domain. Although, classic understanding of opinion leaders derived from two-step flow theory, assumes that they are monomorphic, the paper contains analysis of different constructs like market mavens, influentials and general opinion leaders. This holistic method outlines possibility to analyze relations between monomorphic and polymorphic concepts of opinion leadership within one nomological network of traits. The paper contains example of such model in context of opinion leadership.

 

Keywords: opinion leaders, influentials, market mavens, social influence

 

Issue management and crisis communication
Ferdinand Daňo, Eva Hanuláková

 

The necessity of communication and the significance of its status within any area and in any activity results from the need of a thorough knowledge of the environment, of the opinions and interests of any subject and also from the necessity to offer the most efficient way how to solve these requirements. A part of the communication process are also several crisis and problematic circumstances and expressions of disagreement. They have to be anticipated and it is necessary to prepare procedures to eliminate them. It is important to recognize these elements on time and to systematically look for answers to them and for the possibilities of corrections. An important role in the creation of a communication plan is therefore played by the analysis and the prediction of the development of existing and potential sources of crisis and disputable questions (the so called issues) and by the identification of means in order to suppress them.

 

Keywords: communication, crisis, enterprise, management

 

Zagadnienia zarządzania i komunikacji w sytuacjach kryzysowych

 

Konieczność komunikacji i jej znaczenie w każdym obszarze oraz każdej działalności wynika z potrzeby gruntownej znajomości środowiska, opinii i oczekiwań wszystkich podmiotów otoczenia i jednocześnie z konieczności jak najbardziej efektywnego zaspokajania tych oczekiwań. Częścią procesu komunikacji jest również komunikacja w kryzysie i podczas innych trudnych okoliczności. Te okoliczności muszą być przewidywane oraz muszą zostać przygotowane procedury na wypadek ich wystąpienia. Ważne jest, aby rozpoznać te elementy na czas i systematycznie szukać możliwości odpowiednich korekt trudnych sytuacji. Ważną rolę w tworzeniu strategii komunikacji odgrywa analiza i prognozowanie istniejących i potencjalnych źródeł kryzysu i kwestii spornych oraz identyfikacji środków reagowania.

 

Słowa kluczowe: komunikacja, kryzys, przedsiębiorstwo, zarządzanie

 

Marketing w praktyce

 

Jak bezpiecznie wypłynąć z Trójkąta Bermudzkiego, czyli błędy poznawcze w jakościowych badaniach marketingowych
Katarzyna Archanowicz-Kudelska

 

W polskiej tradycji badań marketingowych, utarło się, że badania jakościowe są obserwowane i kontrolowane przez osoby zlecające je. Z założenia ma to usprawniać przebieg procesu badawczego, w praktyce może zaś prowadzić do szeregu wynaturzeń. W czasie interakcji społecznej, jaką jest sytuacja wywiadu czy grupy fokusowej, możliwe jest powstanie zniekształceń poznawczych — po stronie pojedynczego respondenta, całej grupy, obserwującego proces, a także moderatora. Badacz profesjonalista posiadający wiedzę z zakresu nauk społecznych jest tego świadomy, a wyposażony w narzędzia metodologiczne stara się tego rodzaju zniekształcenia zauważyć, zanalizować i odsiać. Analiza jakościowa nie jest wolna od zagrożenia subiektywizmu, to jednak po stronie badacza leży refleksja na temat zaistniałego procesu i interpretacji badanych zjawisk. Nie zawsze są tego jednak świadomi klienci — zaangażowani obserwatorzy — co może być przyczyną trudnych sytuacji, a w rezultacie wpływać na wyniki badania. Celem artykułu jest pokazanie zniekształceń percepcyjnych, jakie mogą mieć miejsce przy jakościowych badaniach rynku, i wykazanie, jakie czynniki mają na nie wpływ. Szczególna uwaga została poświęcona interakcji moderatora, respondentów i obserwatora-zleceniodawcy, mogącej stworzyć metaforyczny Trójkąt Bermudzki, którego wir pochłonie metodologiczną precyzję, zdrowy rozsądek oraz trafność i rzetelność badawczą. Pokazano także, jak przeciwdziałać tej sytuacji — świadomość niedoskonałości ludzkiej percepcji i konkretny warsztat metodologiczny pozwalają bowiem konstruować dobre badania i właściwie je analizować.

 

Słowa kluczowe: badania jakościowe, fokus, dysonans poznawczy, obserwacja

 

How to safely exit the Bermuda Triangle, i.e. cognitive errors in qualitative market research

 

There is a common tendency in Polish qualitative research tradition to have it observed and controlled by the commissioner. The assumption is to optimise the research process, but in practice it leads to numerous distortions. During a social interaction situation such as an interview or a focus group some cognitive distortions can occur on the part of individual respondents, the entire group, observers, or moderators. A professional researcher with knowledge in social sciences who is aware of that fact and equipped with methodological tools will always try to notice, analyse and screen such distortions out. Qualitative analysis is not free from the risk of subjectivity, but it is the researcher who should reflect on the process and interpret the explored phenomena. But clients as involved observers are not always aware of that fact which can lead to difficult situations and can ultimately affect research results. The objective of this article is to show perceptional distortions that can affect qualitative market research and demonstrate what factors can affect them, with particular focus on the interaction between the moderator, respondent and the commissioner-observer that can create the metaphoric ‘Bermuda Triangle’ – the whirl of which can engulf methodological precision, common sense, as well as research accuracy and reliability. The article also suggest how to prevent this situation – as the awareness of the imperfection of human perception and particular methodological expertise allow for designing good research and analyse it properly.

 

Keywords: qualitative research, focus group, cognitive dissonance, observations

 

 

Artykuły na płycie CD

 

 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł