Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 08/2017

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 08/2017
Rok XXIV nr 8 (sierpień) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Internacjonalizacja klubów sportowych jako trend na rynku sportu
Andrzej Sznajder

 

Celem artykułu jest pokazanie umiędzynarodowienia klubów i innych organizacji sportowych traktowanych jako organizacje biznesowe. Pokazuje się, że występuje tu podobny trend jak w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych różnych branż. Wskazuje się na czynniki wpływające na internacjonalizację organizacji sportowych, wśród których są czynniki ekonomiczne, społeczno-kulturowe, prawne i technologiczne. Do pokazania sposobów i stopnia umiędzynarodowienia organizacji sportowych przyjmuje się koncepcję M. Portera łańcucha wartości dla klientów i analizuje internacjonalizację każdego z ogniw tego łańcucha wartości. Wskazuje się na zakres internacjonalizacji w pozyskiwaniu zasobów oraz w działaniach marketingowych i sprzedaży produktów dostosowanych do zagranicznych nabywców – kibiców sportowych i nabywców instytucjonalnych.

 

Słowa kluczowe: organizacje sportowe, internacjonalizacja sportu, łańcuch wartości sportu, zasoby klubów sportowych, marketing sportu

 

Internationalization of sport clubs as a trend on the sports market

 

The aim of this article is to identify the extend of internationalization of sport clubs and other sport organizations treated like enterprises. It shows a similar trend as in the case of companies operating in different branches. The article indicates factors influencing the process of internationalization of sport organizations – economic, socio-cultural, legal and technological factors. The analysis of ways and scope of internationalization of sport organizations is based on the M. Porter’s value chain concept and the internationalization of every element of this value chain is being analyzed. The paper shows the scope of internationalization of acquisition resources of sport organizations and marketing activities and sales adjusted to foreign customers – sport fans and institutional clients.

 

Keywords: sport organizations, internationalization of sport, value chain in sport, resources of sport clubs, sport marketing

 

System marketingowy jako centralne pojęcie nauki o marketingu – cz. 1
Jacek Kamiński

 

Artykuł jest poświęcony przedstawieniu systemu marketingowego jako centralnego pojęcia nauki o marketingu. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje retrospektywne spojrzenie na zainteresowanie problematyką systemową w nauce o marketingu oraz pojęcie systemu marketingowego, druga poświęcona jest omówieniu głównych założeń teorii systemów marketingowych. W zakończeniu wskazano na centralne znaczenie systemów marketingowych z punktu widzenia zakresu zainteresowania nauki o marketingu.

 

Słowa kluczowe: nauka o marketingu, system marketingowy, teoria systemów marketingowych

 

Marketing system – a central concept of marketing science (1)

 

The purpose of this paper is to present marketing system as a central concept of marketing science. This paper consists of two parts, the first one contains a retrospective look at system approach in marketing science and the concept of marketing system, the second one is devoted to discuss the main assumptions of the theory of marketing systems. In the summary of this paper have been indicated central importance marketing systems in the point of view the scope of marketing discipline.

 

Keywords: marketing science, marketing system, marketing systems theory

 

Realia rynku

 

Rynek dóbr dla zwierząt – analiza dla Polski
Natalia Gromek

 

W artykule podjęto próbę analizy rynku dóbr dla zwierząt w latach 2011–2015, ze szczególnym wyodrębnieniem największej kategorii – karmy dla zwierząt. Przedstawiono rynek w skali globalnej oraz dla Polski. Pokazano, że wartość rynku koreluje z PKB oraz wysokością dochodów rozporządzalnych. Wobec tego podjęto rozważania, czy skłonność i możliwość posiadania zwierzęcia domowego może stanowić wskaźnik ekonomiczny mówiący o dobrobycie społeczeństwa. Analiza na podstawie elastyczności dochodowej popytu na karmę wskazała, że wzrost dochodów społeczeństwa skutkuje silniejszym wzrostem popytu na tę kategorię. We wprowadzeniu do analizy przedstawiono czynniki mające wpływ na chęć posiadania zwierzęcia domowego. Podkreślono przy tym, że społeczeństwo coraz chętniej decyduje się na pupila w związku ze współczesnym stylem życia (coraz późniejszym zawieraniem małżeństw, odkładaniem macierzyństwa, elastycznymi godzinami pracy itp.) Przedstawiono również bardzo ważne z punktu widzenia niniejszej pracy pojęcie kokonsumpcji w odniesieniu do zwierząt, które nakazuje branie ich pod uwagę podczas decyzji konsumenckich ich właścicieli.

 

Słowa kluczowe: dobra dla zwierząt, kokonsumcja, analiza globalna, analiza regionalna

 

Pet goods market – data analysis for Poland

 

The aim of this article is to describe the market of products dedicated to pets, in particular pet food. Analysis covers period between 2011 and 2015. The article contains description of the global market as well as polish one. It aims to show the correlation between GDP and disposable income. Due to this the author wants to verify if the ability and tendency of society to acquire pets can be perceived as an economic indicator. The analysis based on the income elasticity of demand has exhibited that the growth of income of society results in a stronger increase in demand for products dedicated to pets. The article contains the description of factors which make people more willing to acquire pet. It has been emphasized that the modern lifestyle (getting married later, putting of maternity, flexible working hours) fosters household animals among society. The idea that animals are taken into the consumer decisions of their owners, also known as co-consumption, has been introduced,

 

Keywords: pet goods, co-consumption, global analyses, regional analyses

 

Z czasopism zagranicznych

 

Konkurencyjność przedsiębiorstw międzynarodowych z gospodarek wschodzących
Jarosław Sawicki

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu pt. Emerging countries’ country-specific advantages (CSAs) and competitiveness of emerging market multinational enterprises (EMNEs), którego autorem jest Philippe Gugler. Publikacja ukazała się w “Competitiveness Review” w 2017 r.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł