Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek Nr 09/2005

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Miejsce wydania: 2005 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Dariusz Doliński
Tomasz Grzyb

Wpływ społeczny w marketingu
W artykule autorzy przybliżą czytelnikowi sekwencyjne techniki wpływu społecznego. Techniki te są oparte na założeniu, że dla zwiększenia prawdopodobieństwa spełnienia przez podmiot określonej prośby, ulegnięcia namowie, skorzystania z propozycji czy wypełnienia polecenia korzystne jest wcześniejsze wysunięcie wobec niego innej prośby (namowy, sugestii, propozycji, polecenia). W zakresie oddziaływań opartych na tym założeniu, najwięcej badań poświęcono technice "stopa w drzwiach". W technice tej chodzi o to, by najpierw skłonić podmiot do spełnienia dość łatwej prośby. Jeśli godzi się on to uczynić, to dopiero później formułuje się, trudniejszą do spełnienia, prośbę zasadniczą. Spore zainteresowanie psychologów społecznych budzi też technika "drzwi zatrzaśniętych przed nosem". W tym przypadku najpierw formułuje się prośbę bardzo trudną, licząc się z jej odrzuceniem. Ktoś, kto ją odrzuca będzie jednak zapewne bardziej skłonny do zaakceptowania prośby wyraźnie łatwiejszej, która się natychmiast pojawia. Inna jeszcze technika sekwencyjna opiera się na założeniu, że jeśli najpierw przedstawi się propozycję, która wydaje się atrakcyjna, i uzyska od jakiejś osoby wstępną gotowość do jej spełnienia, to nawet jeśli potem okaże się, że pojawiają się nowe okoliczności, zmniejszające atrakcyjność tej propozycji, to osoba ta nie wycofa się już ze swej wstępnej deklaracji. Technika ta nosi dość tajemniczą nazwę "niska piłka". Oprócz tych trzech najpopularniejszych technik sekwencyjnych są także i inne, o których można przeczytać w wielu podręcznikach psychologii. W tym artykule autorzy zajmują się technikami "stopa w drzwiach" i "drzwi zatrzaśnięte przed nosem", ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich zastosowania w praktyce marketingowej.

Zygmunt Waśkowski

Licencjonowanie marki sportowej - istota i warunki sukcesu
Nie ulega wątpliwości, że sport, zwłaszcza profesjonalny lub wyczynowy, rozwija się w dużej mierze dzięki respektowaniu zasad rynkowych. Jego interpretacja w wymiarze ekonomicznym prowadzi do identyfikacji rynku sportowego, który urasta do rangi jednego z wiodących rynków branżowych. Przyjmuje się, że rynek sportowy stanowi podsystem szerzej rozumianego rynku tworzonego przez nabywców (finalnych i instytucjonalnych), których potrzeby związane w wykorzystywaniem sportu są zaspokajane przez podmioty oferujące produkty sportowe mające postać usług, dóbr materialnych, koncepcji, miejsc lub innych osób. W instytucjonalnej sferze rynku sportowego między tworzącymi go podmiotami dochodzi do współpracy na trzech zasadniczych płaszczyznach: sponsoringu sportowego, poparcia osobistego, czyli wykorzystywania wizerunku zawodnika w działaniach promocyjnych przedsiębiorstwa, licencjonowania marki sportowej. Celem artykułu jest przedstawienie istoty oraz zasad licencjonowania marki sportowej. Dla przedsiębiorstwa-licencjobiorcy wykorzystanie sportu w strategii marketingowej może stanowić oryginalny element wyróżniający, dodatnio wpływający na jego wizerunek oraz wyniki sprzedażowe. Dla organizacji-licencjodawcy to szansa na zacieśnienie więzi emocjonalnych z lojalnymi nabywcami, a także sposób na ekspansję rynkową.

Marian Gorynia
Małgorzata Bartosik-Purgat
Barbara Jankowska
Radosław Owczarzak

Zachowania firm lokalnych wobec inwestorów zagranicznych - cz. 1
Coraz większe otwieranie się gospodarki polskiej na różne formy współpracy gospodarczej z zagranicą rodzi pytanie o to, jak - wobec postępującej ekspansji i presji konkurencyjnej ze strony firm zagranicznych - zachowują się, mogą i powinny się zachowywać firmy lokalne. Literatura na ten temat nie jest szczególnie bogata; autorzy publikacji zazwyczaj ogniskują uwagę na zachowaniach firm dokonujących ekspansji, a firmy, których ta ekspansja dotyka, są zazwyczaj traktowane jako drugorzędni aktorzy, którym poświęca się mniej zainteresowania. Spośród opracowań dotyczących tego zagadnienia autorzy artykułu zwrócą uwagę na cztery: koncepcję podziału strategii ze względu na stosunek do konkurencji według Dichtla i Issinga oraz typologię zachowań firm lokalnych według Goryni i Wolniaka (w bieżącym numerze "Marketingu i Rynku"), macierz strategii firm lokalnych według Dawara i Frosta oraz koncepcję strategii logistycznych dla biznesu globalnego według Coopera (w następnym numerze).

Marketing w praktyce

Maciej Mitręga
Michał Jaśniok

Segmentacja marketingowa na rynku politycznym
Współczesny rynek polityczny stanowi skomplikowany układ zależności, dla którego immanentne jest to, iż poszczególne podmioty występujące po stronie popytu charakteryzują się odmiennością potrzeb, odmiennością preferencji, różnymi sposobami podejmowania decyzji, różną podatnością na działania promocyjne oraz inne instrumenty oddziaływania. Z tych powodów bardzo ograniczone są możliwości oddziaływania marketingowego w jednakowy sposób na wszystkich wyborców. Kluczowym czynnikiem osiągnięcia sukcesu w działalności politycznej okazuje się zdolność trafnego określania adresatów oferowanego produktu politycznego i dostosowywanie oferty do ich oczekiwań. O problemach segmentacji na rynku politycznym traktuje niniejszy artykuł, jakże aktualny przed czekającymi nas wkrótce wyborami.

Sylwia Michalak

Unikatowość produktu a jego konkurencyjność
Jednym z podstawowych sposobów zdobywania przewagi konkurencyjnej jest wyposażenie produktu w cechy i właściwości, dzięki którym może on dostarczać klientom unikatowych korzyści. Często najbardziej pożądana jest sytuacja, gdy kombinacja tych charakterystyk nie jest spotykana w innych produktach oferowanych na rynku, wówczas może on być jedynym, który potencjalnie zaspokoi potrzeby nabywcy. Potencjalnie, bo docieranie do świadomości klientów wyłącznie poprzez podkreślanie unikatowych cech może nie wystarczyć, by produkt uzyskał przewagę. Może też przynieść zupełnie odwrotne skutki. O tym, dlaczego koncentracja na unikatowych charakterystykach produktu nie zawsze oznacza sukces, a także jakie niesie zagrożenia i jak je pokonać, traktuje niniejszy artykuł.

Konferencje

Rynek usług finansowych a rozwój gospodarki
Prezentujemy Czytelnikom sprawozdanie z konferencji na temat: "Rynek usług finansowych a rozwój gospodarki. Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury", która odbyła się w dniach 15-16 czerwca br. w Poznaniu.

Reklama

Bogusław Nierenberg

Postawy polskich przedsiębiorców wobec reklamy
Badanie związków między reklamą a działalnością przedsiębiorstwa jest w istocie badaniem komunikacji rynkowej. Może być także - w przypadku naszego kraju - jednym z wyznaczników procesu przechodzenia od gospodarki planowej (socjalistycznej) do gospodarki rynkowej (wolnokonkurencyjnej). Należy zauważyć, iż każde działanie jest efektem określonych postaw, zasobu wiedzy, sposobu myślenia tych, którzy owe działania wykonują. Zatem badanie postaw polskich przedsiębiorców wobec reklamy jest także próbą odpowiedzi na pytanie, jak zmienia się mentalność osób decydujących o kierunkach polskiej działalności gospodarczej. Autor artykułu przeprowadził badania dotyczące relacji: przedsiębiorcy-reklama. Realizowano je wśród przedsiębiorców prowadzonych działalność gospodarczą, wyłonionych metodą losową, drugą zaś grupę stanowiły osoby należące do organizacji i stowarzyszeń gospodarczych (izby gospodarcze czy BCC).

Z czasopism zagranicznych

Marki lokalne a marki międzynarodowe

Artykuł stanowi omówienie tekstu, którego autorami są: Isabelle Schuiling i Jean-Noël Kapferer, pt. "Executive Insight:Real Differences Between Local and International Brands: Strategic Implications for International Marketers", opublikowanego w "Journal of International Marketing" w 2004 r.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł