Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 09/2015

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 9/2015
Rok XXII nr 9 (wrzesień) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Strategia city placement w systemie innowacji marketingowych – cz. 2
Andrzej Szromnik

 

Artykuł ma charakter teoretyczno-opisowy i dotyczy city placement jako innowacyjnego środka komunikacji marketingowej miast i regionów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i wyjaśnienie miejsca, form oraz potencjalnych efektów strategii city placement rozpatrywanych na tle innych środków promocji jednostek terytorialnych. Autor skoncentrował uwagę na identyfikacji specyficznych cech operacyjnych działań pod nazwą city placement, porównując je z typowymi i dobrze znanymi środkami komunikacyjnymi. Koncepcję city placement w artykule traktuje się szeroko, nie sprowadzając jej jedynie do prezentacji miasta w produkcji audiowizualnej, a tym bardziej produkcji filmowej. Miasto i jego elementy składowe rozpatruje się jako lokalizację różnorodnych eventów, jako miejsce ich organizacji, jako terytorialne ich dopełnienie. W ten sposób miasto czy region nie tylko daje proste tło dla odpowiedniego wydarzenia, ale też stanowi istotne wzbogacenie jego walorów funkcjonalnych. Równocześnie organizowane w mieście wydarzenie wzmacnia jego medialny ładunek promocyjny orientowany na różne rynki. Wiele miejsca w artykule poświęcono rozwinięciu kwestii skuteczności strategii city placement oraz metodyce jej pomiaru. Zaproponowano uporządkowany zbiór mierników, które mogą być wykorzystane w analizie efektów city placement. Wskazano ponadto na główne zalety i wady city placement.

 

Słowa kluczowe: marketing terytorialny, city placement, product placement, innowacje marketingowe, eventmarketing, promocja miasta, turystyka filmowa

 

City placement strategy in marketing innovation system

 

This paper provides a theoretical framework for the notion of city placement as an innovative form of marketing communication of cities and regions. The purpose of this paper is to present end explain the place, form and potential effects of the city placement strategy in comparison with other promotion instruments of territorial units. The Author concentrated on identification of specific operational features of city placement activities in comparison with typical and well-known means of communication. In the paper, the concept of city placement is introduced in a broad understanding, not limited to the presence of cities in audiovisual productions, including film production. The cities and its components are regarded as a location of various events, its territorial complementation. This way a city or region is not only a simple background for a certain event, but it is also a significant enrichment of its functional value. Furthermore the events organized in the city strengthen its promotion charge in media (aimed at different markets). Much attention in the paper was paid to the problem of city placement strategy effectiveness and effectiveness measurement methods. An ordered set of indicators was suggested that might be used for analysis of the city placement effects. Furthermore major pros and cons of city placement have been indicated.

 

Keywords: place marketing, city placement, product placement, marketing innovations, eventmarketing, city promotion, set jetting

 

 

Metody badania i identyfikacji liderów opinii

Krzysztof Sobieszek

 

Artykuł jest poświęcony metodom badania i identyfikacji liderów opinii, czyli jednostek, które w swoim otoczeniu społecznym wywierają wpływ na opinie i zachowania innych1. Obserwowalny jest istotny wzrost skali wykorzystania w marketingu osób wpływowych w swoim najbliższym otoczeniu, związany m.in. z dynamicznym rozwojem mediów cyfrowych. Brakuje jednak kompleksowej analizy metod badania liderów opinii, opartej na literaturze rozwijanej od dziesięcioleci. Tworzone na potrzeby komunikacji cyfrowej narzędzia i metodologie często abstrahują od oryginalnych teorii związanych z funkcjonowaniem liderów opinii, operacjoanlizując zupełnie odmienne konstrukty. Dlatego artykuł koncentruje się na omówieniu podstawowych metod badania przywództwa opinii w kontekście ich podstawowych wad, zalet i możliwości praktycznego zastosowania. Dyskusja metod uwzględnia również możliwości ich zastosowania w środowisku cyfrowym.

 

Słowa kluczowe: liderzy opinii, osoby wpływowe, wpływ społeczny, metody badawcze, skale pomiaru, badania marketingowe

 

Methods of opinion leaders’ research and identification

 

The paper is dedicated to methods of research and identification of opinion leaders who exert influence on opinions and behavior of others within close social group. Practical usage of influential people in marketing is increasing mostly due to digital media growth. There is a lack of comprehensive analysis of research methods related to opinion leaders based on literature developed for decades. Tools and methodologies created for digital communication often leave aside original theories connected to opinion leaders and operationalizes completely different constructs. Thus, this paper is focused on discussing different methods of opinion leadership research, their limitations, advantages and possibility to practical application, especially in digital environment.

 

Keywords: opinion leaders, influentials, social influence, research methods, measurement scales, marketing research

 

 

Realia rynku

 

Lojalność relacyjna w zarządzaniu związkami z kluczowymi klientami na przykładzie branży nieruchomości handlowych

Dariusz Siemieniako

 

Celem artykułu jest rozpoznanie warunków powstawania lojalności oraz sposobów jej budowania w zarządzaniu relacjami z kluczowymi klientami w branży nieruchomości handlowych z perspektywy deweloperów i najemców. Występowanie długoterminowych i złożonych związków usługowych w logice zarządzania projektem pomiędzy deweloperami a kluczowymi najemcami wyznacza specyfikę rozumienia zjawiska lojalności oraz warunki jej powstawania między stronami. Wpływa to z kolei na sposoby budowania lojalności, które w artykule ukazano z perspektywy dewelopera nieruchomości handlowych w świetle przeprowadzonych badań empirycznych metodą studium przypadku dwóch przedsiębiorstw deweloperskich nieruchomości handlowych.

 

Słowa kluczowe: lojalność relacyjna, budowanie lojalności, zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami, branża nieruchomości handlowych, studium przypadku

 

Relational loyalty in Key Account Management on the example of retail real estate industry

 

The goal of the paper is the recognition of conditions of loyalty emerging and the methods of loyalty formation in Key Account Management in retail real estate industry. Occurrence of long term and complex service relationships in project management logic between developers and key tenants assign the specificity of understanding of loyalty notion and the conditions of loyalty emerging between parties. It influences on the methods of loyalty formation, which in the paper are presented from the perspective of retail real estate developer in the light of empirical case studies of two retail real estate developers.

 

Słowa kluczowe: relational loyalty, loyalty formation, Key Account Management, retail real estate industry, case study research

 

 

Uwarunkowania polityki cen dla asortymentu produktów oferowanych na stacjach paliw
Grzegorz Karasiewicz, Marcin Nowakowski

 

Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań ustalania cen detalicznych dla asortymentu paliw oferowanych stacjach paliw. Na postawie badań ilościowych przeprowadzonych w okresie od 5 września 2014 r. do 20 lutego 2015 r. na próbie 52 stacji paliw (łączna liczba obserwacji 4692) określono, co w większym stopniu determinuje ceny produktów typu premium — ceny produktów podstawowych czy jednostkowy koszt zakupu. Ponadto badania były podstawą do określenia podstawy różnic w marżach produktów typu premium i produktów podstawowych w trzech wymiarach: operator, typ stacji (ze względu na poziom marż detalicznych) i rodzaj produktu (benzyna i diesel).

 

Słowa kluczowe: zróżnicowanie cen, poziom marży detalicznej brutto, asortyment sprzedawcy, stacje paliw

Determinants of pricing policy for the assortment of products offered at gas stations

The article presents considerations for determining retail prices of fuels assortment offered at gas stations. On the basis of quantitative research conducted in the period from 5 September 2014 to 20 February 2015, on a sample of 52 gas stations (total number of observations 4692) it was determined which factors influence the premium product prices — the prices of basic products or the cost of product. Furthermore, these studies were the basis for the determination of the differences in the margins of premium products and basic products in three dimensions: the retailer, station type (based on the level of retail margins) and product type (unleaded gasoline or diesel).


Keywords: price differentiation, retail margin, sellers assortment, gas stations

 


Z czasopism zagranicznych

 

 

 

Zarządzanie relacjami z klientem w kontekście zrównoważonego rozwoju

Jarosław Sawicki

 

 

Przedstawiamy omówienie artykułu Anny-Luisa Müller pt. Sustainability and Customer Relationship Management: Current State of Research and Future Research Opportunities. Artykuł opublikowano w Management Review Quarterly w 2014 r.

 

 

Artykuły na płycie CD

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł