Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 09/2016

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 9/2016

Rok XXIII nr 9 (wrzesień) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Przegląd marek własnych sieci handlowych w Polsce i na świecie
Urszula Garczarek-Bąk

 

Marki własne są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów współczesnego handlu, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem konsumentów. Sytuacja rynkowa takich marek jest jednak dość mocno zróżnicowana. W przekroju geograficznym najbardziej rozwinięte rynki występują w Europie Zachodniej oraz w Ameryce Północnej. W Polsce marki własne zostały wykreowane przez zagraniczne sieci handlowe. W artykule zaprezentowano rankingi sieci handlowych oraz szczegółową ofertę marek wybranych dziecięciu najbardziej popularnych wśród polskich konsumentów sieci handlowych1. Metodologia badawcza wykorzystana w artykule opiera się na studiach literatury oraz źródłach internetowych jako zasobie informacji o ofercie marek własnych sieci handlowych oraz czynnikach, którymi kierują się nabywcy podczas dokonywania zakupów w wybranych sieciach handlowych.

 

Słowa kluczowe: sieci handlowe, marki własne, determinanty zakupu.

 

Retailers’ private label review in Poland and worldwide

 

Private labels are the most characteristic elements of modern trading. While their popularity steadily grows, their position differs a lot, depending on geographic location - Western Europe and Northern America markets are the most developed. In Poland private labels were popularized by the foreign retailers. In this paper ranks and detailed offer of the ten most popular retailers among polish customers will be presented. Research methodology is based on literature study and Internet Resources, since the Internet is the most up to date source about current private label offer and determinants of customer purchasing decisions.

 

Keywords: retailers, private label, purchase determinants

 

Prosumpcja jako czynnik wpływający na strategię marketingową firm świadczących usługi komunalne
Michał Czuba

 

Artykuł porusza zagadnienie prosumpcji jako coraz powszechniejszego wzorca zachowań konsumenckich prowadzących do uniezależnienia się lub znacznego ograniczenia korzystania z niektórych rodzajów usług i produktów na zasadach rynkowych. Wskazano w nim podstawowe uwarunkowania istotne dla tej grupy zachowań konsumentów. Dokonano przeglądu dotychczasowych podejść dotyczących prosumpcji. Zwrócono także uwagę na kluczowe dziedziny prosumpcji mające wpływ na funkcjonowanie firm świadczących usługi komunalne i na ich strategie marketingowe. Prowadzone rozważania w tym zakresie zilustrowano przykładem firm działających w branży energetycznej.

 

Słowa kluczowe: prosumpcja, prosument, usługi komunalne

 

Prosumption as a factor which affects the marketing strategy of companies providing utlitity services

 

The article raises the question of prosumption as increasingly widespread pattern of consumer behavior leading to independence or significant reduction of the use of certain types of services and products on the market basis. It gives an overview of existing approaches to prosumption. It also pays attention to the key areas of prosumption affecting the functioning of companies providing municipal services and their marketing strategies. An example of companies operating in the energy industry illustrates conducted considerations in this respect.

 

Keywords: prosumpcja, prosumer, municipal services

 

Marketing w praktyce

 

Wykorzystanie koncepcji Food Related Lifestyles (FRL) do analizy aspektów jakościowych wpływających na zwyczaje żywieniowe
Urszula Balon, Joanna M. Dziadkowiec

 

Food Related Lifestyles (FRL) to narzędzie badawcze do analizy preferencji i zwyczajów żywieniowych, a także porównywania wyników pomiędzy różnymi kulturami. Badania FRL w Polsce zostały przeprowadzone metodą wywiadu bezpośredniego oraz, uzupełniająco, za pomocą ankiety on-line. Zastosowano dwustopniowy dobór próby (województwo i liczba gospodarstw domowych), badania przeprowadzono na próbie 948 respondentów. Wielowymiarowość uzyskanych rezultatów umożliwiła szeroki zakres analiz, m.in. charakterystykę zwyczajów żywieniowych Polaków w różnych aspektach, a także segmentację konsumentów żywności. Celem artykułu jest pogłębiona analiza aspektów jakościowych wykorzystywanych w Food Related Lifestyles (FRL), identyfikacja czynników wpływających na wybór żywności oraz próba ich klasyfikacji. W wyniku analizy wyodrębniono trzy czynniki grupujące aspekty jakościowe: zdrowa żywność (P1), smak potraw (P2) i informacje na opakowaniach i cena (P3). Wyodrębnione czynniki mają wpływ na postrzeganie jakości produktów spożywczych przez konsumentów oraz na kształtowanie ich zwyczajów żywieniowych.

 

Słowa kluczowe: Food Related Lifestyles (FRL), analiza czynnikowa, jakość produktów spożywczych, zwyczaje żywieniowe

 

Food Related Lifestyles (FRL) approach in analyzing quality aspects influencing eating habits

 

Food Related Lifestyles (FRL) is a research instrument to analyze the preferences and eating habits, and to conduct cross-culturally comparisons. To survey Polish Food Related Lifestyles two methods of data collecting were applied – personal interviews and, supplementary - on-line surveys. The multistage sampling was applied (two stages - the province and the number of households), 948 respondents were investigated. The multidimensionality of the results enabled a wide range of analyzes including characteristics of Poles’ food habits of, as well as the segmentation of food consumers. The purpose of this paper is in-depth analysis of the quality aspects included to FRL instrument to identify and classify the factors influencing choices on the food market. For this purpose, the factor analysis (PCA) was conducted. As a results of analysis three factors grouping qualitative aspects was identified: "Healthy" food (P1), Taste os dishes (P2) and the Information on labels and price (P3). The extracted factors affect the perception of quality food products for consumers and shaping their eating habits.

 

Keywords: Food Related Lifestyles (FRL), factor analysis, quality of food products, eating habits

 

Reklama a grafika trójwymiarowa
Przemysław Ścigała

 

Tematem artykułu jest obecność trójwymiarowej grafiki komputerowej w branży reklamowej. Celem jest zbadanie wpływu grafiki przestrzennej na działanie branży oraz zbadanie form reklamy, w których występuje. W tym względzie przybliżono zasady, na których opiera się grafika 3D oraz wymieniono typy reklamy, w jakich znajduje ona swoje uzasadnione zastosowanie. Podano również przykłady metod reklamowania, które nie byłyby możliwe bez wykorzystania grafiki trójwymiarowej. Ponadto wskazano wady, jakie wiążą się z zastosowaniem tej grafiki.

 

Słowa kluczowe: grafika trójwymiarowa, reklama, reklama 3D

 

Advertisement and 3D graphics

 

Topic of this article is to present a three-dimensional computer graphics in advertising industry. The aim is to examine the impact of spatial artwork on industry and examine forms of advertising, where it can be found. In this regard, principles which are base for 3D graphics have been showed. Additionally, many types of advertising where 3D graphics is used have been listed. Examples of methods of advertising, which would not be possible without the use of three-dimensional graphics have been shown. What is more, several drawbacks associated with use of this graphics have been identified.

 

Keywords: three-dimensional graphics, advertising, 3D

 

Z czasopism zagranicznych

 

Role dyskursu w marketingu
Jarosław Sawicki

 

Przedstawiamy omówienie artykułu pt. Exploring the Role of Discourse in Marketing and Consumer Research, którego autorami są James Fitchett i Robert Caruana. Artykuł ukazał się w czasopiśmie “Journal of Consumer Behaviour” w 2015 r.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł