Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek Nr 10/2006

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Miejsce wydania: 2006 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

 

W numerze:
Elżbieta Sobczak

Procesy globalizacji a marketing międzynarodowy
W ostatnich latach obserwuje się nasilenie globalizacji i integracji procesów gospodarczych. Wynikają z nich nowe wyzwania dla gospodarki światowej, gospodarek poszczególnych krajów, jak również dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Postępujące procesy globalizacji niosą ze sobą zarówno korzyści, jak i zagrożenia dla dalszego rozwoju, stwarzając konieczność dostosowywania się do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Dają szanse na szybki rozwój, wzrost produkcji, lepszy dostęp do zdywersyfikowanych dóbr konsumpcyjnych oraz ogólny wzrost dobrobytu. Generują również wiele zagrożeń, do których należą niestabilność produkcji i zatrudnienia, powodujące negatywne zjawiska społeczne, a także rozprzestrzenianie się kryzysów i wstrząsów finansowych. Procesy globalizacji potęgują zaangażowanie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, przyczyniając się również do wzmożonego zainteresowania marketingiem międzynarodowym, realizowanym na rynkach całego świata.

Lucyna Koba

Teoria cyklu życia produktu - impuls dla nowych koncepcji
Teoria cyklu życia produktu wzbudza wiele kontrowersji zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków. Dyskusja na temat tej koncepcji, która szczególnie aktywnie toczyła się w latach 70. i 80. XX w. sprowokowała badania empiryczne nad tą teorią oraz poszukiwania alternatywnych teorii marketingowych. Powstałe na tej podstawie nowe koncepcje dotyczące przebiegu "życia" produktów rozwiązują niektóre problemy związane z cyklem życia produktu, jednak same nie są również pozbawione pewnych słabości. Wśród przedstawionych w artykule teorii można dokonać podziału na te, które nie odrzucają koncepcji cyklu życia produktu, a jedynie ją rozwijają -- są to: model dyfuzji (ang. "diffusion model") oraz ponowny cykl życia produktu (ang. "recycled product life cycle"). -- oraz teorie negujące słuszność i użyteczność koncepcji cyklu życia produktu -- są to: model ekologiczny (ang. "ecology model") oraz cykl ewolucji produktu (ang. "product evolutionary cycle").

Aleksandra Burgiel

Procesy informacyjno-decyzyjne konsumentów - cz. 1
Ludzie gromadzą i wykorzystują informacje w określonych celach. To stwierdzenie oczywiście dotyczy również ludzi występujących w roli konsumentów, a więc osób, które odczuwają potrzeby oraz pragną je zaspokoić korzystając z różnorodnych dóbr i usług. Produkty te są najczęściej nabywane na rynku, w trakcie mniej lub bardziej złożonych procesów decyzyjnych. To właśnie podejmowanie decyzji, czyli konieczność dokonania określonych rozstrzygnięć, wywołuje potrzeby informacyjne konsumentów i skłania ich do korzystania z dostępnych informacji oraz poszukiwania kolejnych. Niestety, mimo wielu już lat badań prowadzonych w tej dziedzinie, ekonomiści nadal spierają się o to, jak naprawdę przebiegają procesy decyzyjne konsumentów oraz jaki charakter i zakres mają procesy poznawcze towarzyszące podejmowaniu decyzji nabywczych. Prezentowany artykuł przybliża główne poglądy na te kwestie.

Marketing w praktyce

Robert Kozielski

Wskaźniki pomiaru działań rynkowych -- stan obecny i kierunki zmian
Dominujące w literaturze przedmiotu i potwierdzone licznymi projektami badawczymi przekonanie o dominującej roli wiedzy jako źródła przewagi konkurencyjnej, a w konsekwencji -- sukcesu rynkowego organizacji spowodowało wyraźny wzrost znaczenia pomiaru działań rynkowych. Zakłada się bowiem, iż pomiar działań jest jednym ze sposobów generowania wiedzy rynkowej. Brak systemów pomiaru jest często wskazywane jako główna bariera rozwoju organizacji. W ostatnich 20 latach sytuacja ulega jednak znacznym zmianom. Pojawienie się, oprócz strategicznej karty wyników, wielu innych systemów pomiaru, takich jak piramida działań, metoda ABC, EFQM model doskonałości, marketing ROI, sprawiły, że dzisiaj firmy w znacznie szerszym zakresie mogą monitorować, kontrolować, a w konsekwencji udoskonalać działania rynkowe. Wspólną cechą systemów pomiaru jest oparcie ich zarówno na wskaźnikach finansowych, jak i pozafinansowych. Celem artykułu jest analiza stopnia i zakresu wykorzystywania mierników pomiaru przez firmy działające w Polsce. Analiza została oparta na badaniach własnych przeprowadzonych w 189 firmach, zarówno małych, jak i dużych korporacjach międzynarodowych, które mają swoje odziały w Polsce. Badanie przeprowadzono w okresie marzec-czerwiec 2006 r.

Mirosław Szreder

O potrzebie i kierunkach doskonalenia jakości badań sondażowych
"Rok 2005, w którym zbiegły się w czasie dwie duże kampanie wyborcze do Sejmu i Senatu oraz prezydencka, był rokiem niezliczonej liczby najróżniejszych sondaży. Najczęściej były to sondaże aktualnych postaw i preferencji wyborczych. Dla ośrodków badawczych był to czas wyjątkowo intensywnej pracy, a z punktu widzenia finansowego czas żniw -- jak określił to jeden z ogólnopolskich dzienników. Dla wyborców zaś były to tygodnie i miesiące postępującego zmęczenia liczbą sondaży, a często także irytacji z powodu niezrozumienia różnic w ich wynikach. Był to rok, który oferował wyjątkową szansę wypromowania sondażu jako profesjonalnego narzędzia pomiaru preferencji wyborczych, a szerzej -- badań sondażowych jako wiarygodnego sposobu oceny preferencji w dużych populacjach. Szansa ta została wykorzystana -- w moim przekonaniu -- jedynie w niewielkim stopniu. W rok po wyborach sondaże zdają się być mniej poważnie traktowane przez wyborców, a przez wielu polityków lekceważone lub wręcz wyśmiewane. O głównych błędach, jakie zostały popełnione w trakcie obu kampanii wyborczych pisałem w 2005 r. Obecnie chciałbym się podzielić kilkoma uwagami na temat kierunków doskonalenia jakości badań sondażowych."

Realia rynku

Sławomir Tajer

Przemiany w handlu hurtowym artykułami konsumpcyjnymi w Polsce - cz. 1
Przemiany w handlu hurtowym artykułami konsumpcyjnymi w Polsce, mimo że są oparte na sprawdzonych rozwiązaniach zagranicznych, przebiegają w inny sposób niż w rozwiniętej gospodarce rynkowej. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim w dwóch grupach uwarunkowań. Pierwsza z nich to uwarunkowania wynikające z określonego stanu wyjściowego, który został ukształtowany w systemie nakazowo-rozdzielczym. Druga zaś to uwarunkowania specyficzne dla okresu transformacji systemowej. W wyniku oddziaływania obu grup uwarunkowań dotychczasowe skutki przemian w handlu hurtowym w Polsce można określić terminem "nietypowe". W odróżnieniu od krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej, utrzymuje się bowiem duże znaczenie tradycyjnego hurtu instytucjonalnego, natomiast rola nowoczesnych form działalności hurtowej nadal jest niewielka.

Konferencje

Izabela Kowalik

Ekspansja czy regres marketingu?
Zjazdy Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji organizowane są co dwa lata, od ponad pięćdziesięciu lat, przez kolejne ośrodki naukowe zajmujące się problematyką marketingu w Polsce. Tegoroczny, XXI zjazd, z którego sprawozdanie prezentujemy na łamach "Marketingu i Rynku", wpisał się w program obchodów 100-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Z czasopism zagranicznych

Jarosław Sawicki

O doskonaleniu metody międzynarodowych badań marketingowych
Artykuł stanowi omówienie tekstu pt. "On Improving the Conceptual Foundations of International Marketing Research", którego autorami są: Susan P. Douglas i C. Samuel Craig, opublikowanego w "Journal of International Marketing" w 2006 r.

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł