Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 10/2014

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 10/2014

Rok XXI nr 10 (październik) ISSN 1231-7853

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Dobre, bo (nie)polskie? O uwarunkowaniach i konsekwencjach etnocentryzmu konsumenckiego
Dominika Maison, Tomasz Baran

 

Zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego, czyli preferencji produktów rodzimych nad zagranicznymi, jest badane od wielu lat i w wielu różnych krajach. Wyniki tych badań często pokazują jednak rozbieżne wyniki. Również w odniesieniu do polskiego społeczeństwa trudno jednoznacznie powiedzieć, czy Polacy są bardziej etnocentrycznymi konsumentami, czy też preferują marki obce. Celem przeprowadzonego badania było, po pierwsze, przetestowanie nowej, autorskiej skali etnocentryzmu konsumenckiego (SCONET), która w przeciwieństwie do klasycznej skali CETSCALE (Shimp i Sharma, 1987) jest pozbawiona motywacji ideologicznej, a bazuje na automatycznej, uwarunkowanej tożsamościowo preferencji produktów obcych. Drugim celem było przetestowanie nowej skali SCONET w relacji do poziomu tożsamości narodowej i identyfikacji z własną grupą narodową (mierzone min. skalą Camerona). Trzecim celem było sprawdzenie, na ile etnocentryzm konsumencki mierzony SCONET przekłada się na preferencję konkretnych marek polskich lub zagranicznych (mierzoną autorskim narzędziem BICS, skalą bliskości wizerunku marki).

 

Słowa kluczowe: etnocentryzm konsumencki, tożsamość społeczna, tożsamość narodowa, preferencje marek.

 

Good because (not)Polish? About causes and consequences of consumer’s ethnocentrism

 

Consumer’s ethnocentrism is a phenomenon researched for many years and in many countries. However the results shows not always consistent picture of this issue. Also in context of Polish society it is not clear if Poles are more ethnocentric or they prefer more foreign products than local. The goal of conducted study (CAWI survey, n = 590) was to evaluate the new consumer ethnocentrism scale (SCONET), which – in contrast to classic CETSCALE (Shimp & Sharma, 1987) is independent from ideological motivation of this phenomenon but is based on identity based, automatic preference of the local products. Therefore second goal of the research was validation of the scale in context of level of national identity and identification with own national group (measured by Cameron’s scale). The last goal was to observe to what extend consumer ethnocentrism measured by SCONET has consequences in preference of Polish vs. foreign brands (measured by Brand Image Closeness Scale – BICS).

 

Keywords: consumer’s ethnocentrism, social identity, national identity, brand preference.

 

Wymiary nowych mediów a reinterpretacja pojęcia konsumenta w teoriach marketingowych
Marcin Wieczerzycki

 

W niniejszym artykule w charakterze założenia przyjmuje się, iż sposób postrzegania rzeczywistości w znacznej mierze determinowany jest przez rodzaj zapośredniczającego ją medium. Owa myśl, wyrażona po raz pierwszy przez M. McLuhana w słowach „środek przekazu sam jest przekazem”, stanowi punkt wyjścia dla rozważań nad wpływem, jaki istota nowych mediów, a zwłaszcza Internetu wywiera na zachowania konsumentów i w konsekwencji na sposób, w jaki pojęcie konsumenta jest konstruowane w ramach współczesnych teorii marketingowych. Celem artykułu jest zaproponowanie spójnej charakterystyki współczesnych konsumentów, „symetrycznej” względem listy wymiarów nowych mediów stworzonej przez D. McQuaila, oraz wskazanie, w jaki sposób owa reinterpretacja pojęcia konsumenta wpływa na rozwój teorii marketingowych.

 

Słowa kluczowe: nowe media, Internet, B2C, konsument, prosument.

 

New media dimensions and a reinterpretation of the notion of a consumer in marketing theories

 

The premise of this paper is that the way we experience reality is hugely influenced by mediating technology. This concept, expressed by M. McLuhan in his famous words “medium is the message” serves as a starting point for examination of the influence, that the new media, especially the Internet, exercise on consumer behavior and, in consequence, on the way, that the notion of consumer has been constructed within contemporary marketing theories. The purpose of this paper is to propose a coherent characteristic of contemporary consumers, “symmetrical” to the list of dimensions of new media, as proposed by D. McQuail, and to explain how this reinterpretation of the notion of consumer influences the evolution of marketing theories.

 

Keywords: new media, Internet, B2C, consumer, prosumer.

 

Postrzeganie kultury kraju partnera, a zachowanie polskich przedsiębiorstw podczas współpracy z kontrahentami z Chin i Niemiec
Lidia Danik

 

Artykuł jest poświęcony aspektom kulturowym współpracy polskich przedsiębiorstw z kontrahentami z Chin i z Niemiec. W opracowaniu przeanalizowano różnice w sposobie postrzegania partnerów z tych krajów przez polskie przedsiębiorstwa oraz dokonano analizy zachowań polskich eksporterów i importerów względem chińskich i niemieckich partnerów. Zaprezentowano ponadto uzyskane metodą regresji liniowej modele dotyczące wpływu postrzegania kraju partnera na zachowanie polskich przedsiębiorstw. Jak wykazała analiza, na zachowanie względem zagranicznego kontrahenta większy wpływ niż kraj pochodzenia partnera ma sposób postrzegania przedsiębiorstw z tego kraju.

 

Słowa kluczowe: kultura narodowa, współpraca, wrażliwość na kulturę.

 

The perception of the partners country of origin culture and the behavior of polish companies in the cooperation with contractors from China and Germany

 

The paper refers to the cultural aspects of cooperation between Polish companies and their Chinese and German contractors. The differences in the perception of the partners from this countries and in the behavior of Polish exporters and importers towards them were analyzed in the study. The paper presents also the linear regression models of the influence of the business partner country perception on the behavior of Polish companies. According to the analysis, the behavior towards the foreign contractor is influenced more by the perception of the companies from this country, than by the partners country of origin.

 

Keywords: national culture, cooperation, sensivity to culture.

 

Marketing w praktyce

 

Skłonność konsumentów do płacenia wyższej ceny za innowacyjne produkty żywnościowe w kontekście metodologii WTP
Marta Sajdakowska, Krystyna Gutkowska, Sylwia Żakowska-Biemans

 

Konsumenci, podejmując decyzję o wyborze żywności, biorą pod uwagę różne czynniki, w tym również cenę. Skłonność konsumentów do płacenia wyższych cen za wyroby lub usługi określa się angielskojęzycznym terminem willingness to pay (WTP). W literaturze zostały opisane różne metody umożliwiające określenie poziomu WTP, a pomiar skłonności nabywców do płacenia wyższych cen za wybrane atrybuty żywności można przeprowadzić za pomocą następujących metod opisanych w literaturze przedmiotu: Contingent Valuation (metoda wyceny warunkowej), Experimental Auctions (metoda aukcji eksperymentalnych) oraz Conjoint Analysis (analiza conjoint). Zastosowanie różnych metod WTP umożliwia oszacowanie poziomów cen, które konsumenci będą akceptowali oraz będą skłonni zapłacić za wybrane atrybuty produktu. Metoda WTP pozwala więc określić, „ile warte” są określone atrybuty produktu, których pozbawione są substytuty tych towarów i usług. Ponieważ konsumencka wrażliwość na cenę jest zróżnicowana, można spodziewać się, że różne segmenty konsumentów będą wyrażać inny poziom cen, które będą skłonni zapłacić za pożądane atrybuty produktu. Badania zrealizowano w ramach projektu ”BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” nr POIG.01.01.02-014-090/09 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

 

Słowa kluczowe: konsument, skłonność do płacenia wyższej ceny (WTP).

 

Willingness to pay concept for innovative food products in the context of WTP methodology

 

Consumers take into account various factors, including the price in their food choice decisions. There is the concept of consumers’ willingness to pay the higher prices for products or services in the literature. The literature describes various methods to determine the level of WTP. Measurement propensity of buyers to pay higher prices for selected food attributes can be done by following methods described in the literature: Contingent Valuation, Experimental Auctions and Conjoint Analysis. The use of different methods to estimate the levels of WTP allows prices that consumers will be willing to accept and pay for the selected product attributes. WTP method can therefore determine “how many points” are defined product attributes, which are devoid of substitutes for those goods and services. Due to the fact that consumer price sensitivity varies, it can be expected that different consumer segments will express different price levels that will be willing to pay for a desired product attributes. The research study was realized under the “BIOFOOD – innovative, functional products of animal origin” Project No. POIG.01.01.02-014-090/09 that was co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund within the Innovative Economy Operational Programme 2007–2013.

 

Keywords: consumer, willingness to pay (WTP).

 

Realia rynku

 

Targi rynku nieruchomości handlowych jako miejsce budowy lojalności relacyjnej
Dariusz Siemieniako, Marcin Gębarowski

 

Targi rynku nieruchomości handlowych mają duże znaczenie w odniesieniu sukcesu biznesowego w branży, umożliwiając trzem głównym grupom uczestników, tj. developerom, najemcom i dostawcom usług realizację celów o charakterze informacyjnym, handlowym i promocyjnym. Celem niniejszego artykułu jest pogłębienie rozumienia targów rynku nieruchomości handlowych jako przestrzeni powstawania i rozwijania lojalności relacyjnej pomiędzy różnymi konfiguracjami uczestników. Wykorzystując ideę teorii ugruntowanej, przeprowadzone dwu etapowe badania metodą tajemniczego zwiedzającego, stanowiącą odmianę obserwacji uczestniczącej, wskazują na istotne znaczenie analizowanych targów w budowie lojalności relacyjnej developerów, najemców i dostawców usług. Wyniki badań pokazują, że ważniejsze jest rozwijanie relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi, niż z nowymi, ze względu na właściwy dla analizowanej tu branży złożony charakter usług z intensywnym kontaktem.

 

Słowa kluczowe: targi, nieruchomości handlowe, lojalność relacyjna, teoria ugruntowana, obserwacja uczestnicząca, metoda tajemniczego zwiedzającego.

 

The fairs of retail real estate market as a place of relational loyalty development

 

The role of fairs of retail real estate market is significant for business success in analyzed line. The fairs enable for three groups of participants: developers, tenants and service providers realization of informational, trade and promotional goals. The objective of the paper is deepening the understanding of fairs of retail real estate market as a space of emerging and development of relational loyalty between different configurations of participants. Based on idea of grounded theory, it was done two stage research using mystery visitor method, which is type of participant observation method. The results of the study indicate on significant role of analyzed fairs in development relational loyalty of developers, tenants and service providers. The results of the research show also that the more important is development of relations with existing business partners than with new ones. It is because of typical for analyzed line of modern retail space complex character of services with intense contact.

 

Keywords: fair, retail real estate, relational loyalty, grounded theory, participant observation, mystery visitor.

 

Z czasopism zagranicznych

 

Krzywa miłości do marki
Jarosław Sawicki

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu pt. Falling in love with brands. A dynamic analysis of the trajectories of brand love, którego autorami są Tobias Langner, Daniel Bruns, Alexander Fischer, John R. Rossiter. Tekst opublikowano w „Marketting Letters” w 2014 r.

 

Artykuły na płycie CD (plik do pobrania)

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł