Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 10/2015

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 10/2015
Rok XXII nr 10 (październik) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Mit społecznie odpowiedzialnego konsumenta
Anna Lewicka-Strzałecka

 

Artykuł jest poświęcony weryfikacji koncepcji społecznie odpowiedzialnego konsumenta, głoszącej, że znacząca część konsumentów jest skłonna wykroczyć poza troskę o własne dobro i interes w swoich wyborach zakupowych. Koncepcja ta jest oparta na licznych badaniach wskazujących, że duża część respondentów deklaruje gotowość nabywania produktów przyjaznych środowisku i społeczeństwu. Jednak dane empiryczne i wyniki eksperymentów wskazują, że istnieje znaczny rozdźwięk między wyrażaniem gotowości do etycznych zakupów, a ich urzeczywistnianiem. Artykuł analizuje przyczyny tego rozdźwięku oraz konkluduje, iż przesądza on o mitycznym charakterze koncepcji społecznie odpowiedzialnego konsumenta.

 

Słowa kluczowe: społecznie odpowiedzialny konsument, etyczny produkt, luka między deklaracjami i zachowaniem

 

The myth of the socially responsible consumer

 

The paper studies the idea of socially responsible consumer-that a large fraction of consumers is prone to go beyond their utility and self interest in their buying decisions. This concept is based on a lot of research showing that a large fraction of respondents declare willingness to buy ethical products. However, empirical data and experimental results show that there exists a significant gap between these declarations and the purchasing behavior of consumers. The paper analyses the reasons for this gap and concludes that the socially responsible consumer is a myth.

 

Keywords: a socially responsible consumer, ethical product, the attitude-behavior gap

 

Innowacje społeczne w konsumpcji — moda czy trend długookresowy?
Felicjan Bylok

 

Prezentowane opracowanie koncentruje się na problematyce innowacji społecznych w obszarze konsumpcji, która jest kluczowym aspektem gospodarki rynkowej. Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie badawcze: Czy konsumpcyjne innowacje społeczne są krótkookresową modą czy trendem długookresowym? Pierwsza część opracowania jest poświęcona teoretycznym podstawom problematyki innowacji społecznych, druga część koncentruje się na próbie definicji innowacji społecznych w konsumpcji, w trzeciej poruszona jest problematyka wybranych form konsumpcyjnych innowacji społecznych, tj. kooperatyw konsumenckich, wspólnotowej konsumpcji, ruchów konsumentów (dobrowolnej prostoty w konsumpcji, antykonsumpcji), prosumpcji. W zakończeniu wskazano na trudności w jednoznacznym wskazaniu na konsumpcyjne innowacje społeczne jako długookresowy trend w zachowaniach konsumpcyjnych.

 

Słowa kluczowe: innowacje społeczne, konsumpcyjne innowacje społeczne, konsumpcja, zachowania konsumpcyjne

 

Social innovations in consumption – a fad or a long-term trend?

 

The paper presented concentrates on the problematic issues of social innovations in the area of consumption, which is a key aspect of the market economy. The author searches for answers to the following research question: Are consumer social innovations a short-term fad or a long-term trend? The first section of the paper shall be devoted to the theoretical bases of the problematic issues of the social innovations, while the second section concentrates on an attempt to define social innovations in consumption and the third section deals with the problematic issues of the chosen forms of consumer social innovations, namely consumer cooperatives, community consumption, consumer movements (voluntary simplicity in consumption, anti-consumption) and prosumption. By way of conclusion, there has been an reference to the difficulty with the unequivocal indication of consumer social innovations as a long-term trend in consumer behaviour.

 

Keywords: social innovations, consumer social innovations, consumption, consumer behaviour.

 

Równoważenie budżetu czasu jako warunek zrównoważonego rozwoju człowieka
Augustyna Burlita, Krzysztof Błoński

 

Czas jako aspekt ludzkich zachowań nabiera współcześnie coraz większego znaczenia. Życie pod jego presją, pośpiech i związany z tym stres stały się swoistymi symptomami epoki, w której „szybki pożera wolnego” i w której jednostka staje przed coraz większą liczbą zadań i wyzwań. Dlatego też coraz częściej możliwość realizacji celów zawodowych i prywatnych oraz zaspokojenia różnych grup potrzeb zależy od umiejętności zarządzania czasem. W artykule wskazano na konieczność równoważenia budżetu czasu poprzez kształtowanie odpowiednich relacji (czasowych) pomiędzy pracą a życiem osobistym, w tym wygospodarowanie czasu wolnego, jako warunków zrównoważonego rozwoju człowieka. Podstawę rozważań stanowiły studia literaturowe oraz wyniki badań wtórnych prezentujących opinie Polaków na temat różnych aspektów relacji praca – życie pozazawodowe.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie czasem, praca, życie osobiste, zrównoważony rozwój

 

Balancing the time budget as a condition for sustainable human development

 

Time, as an aspect of human behavior, nowadays becomes more and more important. Living under the time pressure, as well as associated with it rush and stress become symptoms of an era in which "the fast one eats the slow one" and in which an individual is facing an increasing number of tasks and challenges. Therefore, more and more often, the possibility of achieving professional and personal goals, as well as satisfying various groups of needs depend on the time management skills. The article is indicating the necessity of balancing time budget by creating an appropriate (timely) relation between work and personal life, including arranging time for leisure, as a condition of sustainable human development. The basis of considerations were literature studies and results of secondary research presenting Poles' opinions on various aspects of work-life relationship.

 

Keywords: time management, work-life relationship, sustainable development

 

Konsument podlegający akulturacji — próba typologii
Agata Stolecka-Makowska

 

W artykule zaprezentowano typy konsumentów podlegających akulturacji na podstawie kryterium sposobu przystosowania się polskiego konsumenta do nowych warunków kulturowych. Opisano w nim także cechy konsumentów każdego typu oraz zmiany w ich sposobie podejmowania decyzji i postępowania w trakcie zakupów. Jako przykład przedstawiono charakterystykę wyodrębnionych typów polskich konsumentów podlegających akulturacji w Niemczech. Zaprezentowano procedurę przeprowadzonej typologii, która jest efektem badań zrealizowanych z użyciem metodologii studium przypadku.

 

Słowa kluczowe: konsument, zachowania nabywcze, akulturacja, typologia

 

A consumer who undergoes acculturation – a typology attempt

 

The article presents types of consumers who are subject to acculturation on the basis of the criterion connected with the way a Polish consumer gets adapted to new cultural conditions. Features that characterise consumers of each type are discussed along with changes in the manner the consumer in question make their decisions and behave while shopping. An example is provided by referring to characteristics of selected types of Polish consumers who are subject to acculturation in Germany. Procedure of the typology that resulted from the case study-based research and that was further employed is presented.

 

Keywords: consumer, purchasing behaviours, acculturation, typology

 

Konsumpcja żywności w Polsce w warunkach deflacji
Krystyna Świetlik

 

Uwarunkowania rynkowe dla konsumentów żywności były w 2014 r. dużo bardziej korzystne niż w roku poprzednim. Ożywienie gospodarcze, poprawa sytuacji na rynku pracy i niska inflacja doprowadziły do przyspieszenia dynamiki wzrostu dochodów ludności. Wzrost dochodów i nienotowany od 2003 r. spadek cen żywności radykalnie zmieniły sytuację popytową na krajowym rynku żywnościowym. W 2014 r. nastąpiło odwrócenie, utrzymującej się w latach 2011-2013, spadkowej tendencji popytu na żywność. Wzrosła sprzedaż detaliczna żywności i zwiększyły się wydatki gospodarstw domowych na żywność. Wzrósł popyt na usługi gastronomiczne, na żywność z „wyższych półek”, na produkty wysokoprzetworzone, funkcjonalne, wygodne i jakościowo lepsze. Umocnienie tych tendencji w pierwszych miesiącach 2015 r. jest obiecującą perspektywą dla rynku żywnościowego w bieżącym roku.

 

Słowa kluczowe: PKB, ceny żywności, dochody w sektorze gospodarstw domowych, wydatki na żywność, konsumpcja

 

Food consumption in Poland during a period of deflation

 

Market conditions for consumers of food in 2014 were much more favourable than in the previous year. The revival of the economy, improvement in the labour market and low inflation resulted in an increase in the growth of personal income. The growth in income and decrease in the price of food (unseen since 2003) radically affected demand in the domestic food market. In 2014 there was a reversal of the decrease in demand for food which had been the case during 2011-2013. Retail sales of food increased and there was a growth in household expenditure on food. There was a growth in demand for catering services, for more exclusive food products, for highly processed food products, and for functional, convenience and higher quality food. A strengthening of this trend in the first months of 2015 provides an encouraging prognosis for the market for food in the current year.

 

Keywords: GDP, food prices, incomes of the households sector, expenditures on food, consumption

 

Wirtualizacja zachowań nabywczych jako przejaw innowacyjności konsumentów w handlu detalicznym
Barbara Kucharska

 

Możliwość wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych, Internetu oraz urządzeń mobilnych w handlu detalicznym ma ogromny wpływ na zmianę zachowań nabywczych konsumentów. Zmiany te dotyczą nie tylko sposobu dokonywania zakupów w ramach stacjonarnych form handlu, ale przede wszystkim przyczyniają się do wirtualizacji zachowań nabywczych konsumentów. Celem artykułu jest identyfikacja przejawów oraz rozpoznanie skali wirtualizacji wybranych elementów zachowań nabywczych konsumentów w handlu detalicznym. Do realizacji tego celu wykorzystano zarówno wtórne, jak i pierwotne źródła informacji. Badania bezpośrednie zrealizowano w ramach działalności statutowej Katedry Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Handel i usługi w Europie — diagnoza i perspektywy rozwoju (2013–1015).

 

Słowa kluczowe: innowacyjność konsumentów w handlu detalicznym, wirtualizacja zachowań nabywczych, Internet w procesie zakupu

 

Virtualization of purchase behavior as a symptom of consumer innovativeness in retail trade

 

The possibility of the use of advanced information technology, the Internet and mobile devices in retail has a huge impact on changing consumer buying behavior. These changes affect not only the way of making purchases under stationary forms in retail, but above all contribute to virtualization of consumers buying behavior. This article aim is to identify and recognize the scale of virtualization of selected elements of the consumers purchasing behavior in retail. To achieve this goal used both secondary and primary sources of information. Direct research was carried within the framework of the statutory activities of the Department of Market and Consumption University of Economics in Katowice „Commerce and services in Europe — diagnosis and development prospects (2013-1015)”.

 

Keywords: consumer innovativeness in retail trade, virtualization of purchasing behavior, the Internet in buying process

 

Artykułu na płycie CD

 

Artykuły na płycie CD – spis treści

 

 

Artykuły na płycie CD – plik do pobrania 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł