Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 10/2017

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 10/2017
Rok XXIV nr 10 (październik) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Zrównoważona sprzedaż osobista
Arnold Pabian

 

Zrównoważony marketing to młody, dopiero kształtujący się obszar wiedzy, którego celem jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju. Jednym z jego elementów jest sprzedaż osobista. Zrównoważony marketing stawia sprzedaży osobistej nowe wyzwania. W literaturze brakuje kompleksowych, konkretnych rozwiązań dotyczących sprzedaży osobistej opartej na zasadach sustainability. Autor wypełnia tę lukę. W artykule wyjaśnia istotę zrównoważonej sprzedaży osobistej oraz przedstawia jej funkcjonowanie oparte na zrównoważonych zasobach. Opisuje również sylwetkę zrównoważonego sprzedawcy, który nadaje sprzedaży zrównoważony charakter i przyczynia się do jej powodzenia. Stosowanie zrównoważonej sprzedaży osobistej może w znacznym stopniu przyśpieszyć zrównoważony rozwój i poprawić jego rezultaty.

 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zrównoważony marketing, zrównoważona sprzedaż osobista

 

Sustainable personal selling

 

Sustainable marketing is a young, emerging knowledge area that aims to contribute to sustainable development. One of its elements is personal selling. Sustainable marketing creates new challenges for personal selling. The available literature does not contain comprehensive, specific solutions for personal selling based on the principles of sustainability. The author fills this gap. This article explains the essence of sustainable personal selling and presents its operation based on sustainable resources. The author also describes the profile of a sustainable seller who gives sustainable character to selling and contributes to its success. Applying sustainable personal selling can greatly accelerate sustainable development and improve its outcomes.

 

Keywords: sustainable development, sustainable marketing, sustainable personal selling

 

Kształtowanie wizerunku komunikacji miejskiej. Znaczenie poznawczych teorii podobieństwa w budowaniu wartości marki
Andrzej Falkowski, Magdalena Wierucka, Katarzyna Zejdler, Alicja Grochowska

 

Marketing komunikacji miejskiej nabiera szczególnego znaczenia w aspekcie turystycznego i gospodarczego rozwoju miast, którego podstawą jest właściwa infrastruktura transportowa. Przeprowadzone badania miały na celu opracowanie metod wzrostu pozytywnego wizerunku środków transportu miejskiego. Badania zostały oparte na współczesnych, psychologicznych teoriach podobieństwa, w których została zdefiniowana empiryczna procedura zwiększania się podobieństwa spostrzeganych środków komunikacji miejskiej do ich ideału. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych pokazały, że w kształtowaniu jak najlepszego wizerunku środków transportu komunikacji miejskiej należy skoncentrować się w komunikatach perswazyjnych bardziej na osłabianiu zidentyfikowanych cech negatywnych niż na wzmacnianiu cech pozytywnych. Metodologia zastosowanych badań pozwoliła w sposób ilościowy określić przewidywanie wpływu tych cech na polepszenie wizerunku publicznych środków transportu na rynku komunikacji miejskiej. Okazało się także, że środkom transportu miejskiego wiele brakuje do ideału, ale każdy z nich dysponuje dużym potencjałem, który może mieć przełożenie na wzrost częstości z ich korzystania, co wiąże się z mniejszym zanieczyszczeniem miast, równowagą ekologiczną i ochroną środowiska.

 

Słowa kluczowe: marketing komunikacji miejskiej, podobieństwo cech, skojarzeniowa struktura marki

 

Shaping the image of public transport in cities. Importance of cognitive similarity theory in brand building

 

Marketing of public transport is particularly important in terms of tourism and economic development of cities, which is based on proper transport infrastructure. The research was aimed at elaborating methods of increasing the positive image of public transport. The research was based on contemporary psychological theories of similarity, in which an empirical procedure for the approximation of perceived public transport to its ideal was defined. The results of empirical studies have shown that in shaping the best image of public transport one should focus on weakening the identified negative features rather than enhancing positive ones in persuasive messages. The methodology used in the research allowed to quantitatively predict the impact of positive and negative features to improve the image of public transport in the transport market. Moreover, it turned out that urban transport is far from ideal, but has a large potential to increase in the frequency of its use, which is associated with decrease in air pollution, ecological balance and environmental protection.

 

Keywords: public transport marketing, features of similarity, brand associative structure

 

Marketing w praktyce

 

Presja interesariuszy zewnętrznych a dynamiczne podejście przedsiębiorstwa do ochrony środowiska
Oksana Seroka-Stolka

 

Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy wpływu interesariuszy zewnętrznych na podstawie studium przypadku – dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego, które przyjęło proaktywną strategię proekologicznego rozwoju. Przyjęto tezę, że presja wywierana przez interesariuszy zewnętrznych na dobrowolną działalność proekologiczną przedsiębiorstwa o dynamicznym podejściu do środowiska naturalnego może mieć charakter niejednorodny, a siła ich wpływu jest zróżnicowana.

 

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, interesariusze, dynamiczne podejście, środowisko naturalne

 

Stakeholder pressure and a dynamic approach of the company to the natural environment-case study

 

The aim of the article is to present the results of the analysis of the external stakeholders’ pressure influence on an example — a large manufacturing enterprise that has adopted a proactive environmental strategy. It has been argued that the pressure exerted by external stakeholders on the voluntary environmental activities of an enterprise with a dynamic environmental approach may be heterogeneous and strength of pressure is varied on the company.

 

Keywords: enterprise, stakeholders, dynamic approach, natural environment

 

Realia rynku

 

Najpierw pomyśl, potem zrób, czyli o idei design thinking i jej wpływie na wielkość sprzedaży produktów
Kamila Moszyńska

 

Artykuł przedstawia koncepcję design thinking i jej wpływ na wielkość osiąganej sprzedaży. Badania sprawdzające świadomość społeczeństwa na temat znajomości pojęcia przeprowadzone zostały za pomocą spontanicznej sondy telefonicznej oraz danych zebranych na postawie zapytań Internautów przez Google Trends. Design thinking polega na przekazaniu narzędzi designerów w ręce osób, które nigdy nie uważały się za związane w jakikolwiek sposób z designem, oraz na zastosowaniu tych narzędzi do zdecydowanie szerszego spektrum problemów. Artykuł poświęcono badaniu efektywności tej metody poprzez analizę jej wpływu na sprzedaż na przykładzie innowacyjnych butelek Bobble Bottle oraz zaprojektowanych w klasyczny sposób bidonów VATTEN1.

 

Słowa kluczowe: design thinking, design, innowacyjność, wielkość sprzedaży, myślenie projektowe

 

Think before you act – design thinking and its effect on sales volume

 

The article presents conception of design thinking and its effect on sales volume. Awareness concerning the idea have been tested by spontaneous phone survey either based on Google Trends’ data. Design thinking shows how thinking like a designer can transform the way we develop products, services, processes—and even strategy. The paper verifies effectiveness of this method via the analysis of its influence on sales volume by the example of innovative Bobble Bottles compared to VATTEN water bottles.

 

Keywords: design thinking, design, sales volume effect, product development, innovation

 

 

Artykuły na płycie CD

 
Zróżnicowanie polskich regionów w zakresie partycypacji i absorpcji europejskich funduszy pomocowych 
Grażyna Adamczyk-Łojewska 
 
Logo w komunikacji marketingowej jednostki samorządu terytorialnego  
Anna Adamus Matuszyńska, Piotr Dzik
 
Budowanie trwałych relacji z klientami w przedsiębiorstwach transportowych w regionie kujawsko-pomorskim  
Krzysztof Andruszkiewicz 
 
Wybrane formy i działania stosowane w komunikacji marketingowej przez przedsiębiorstwa transportowe w regionie kujawsko-pomorskim
Krzysztof Andruszkiewicz, Maciej Schulz 
 
Koncepcja smart city w budowaniu marki miasta możliwości i ograniczenia 
Anna Augustyn, Magdalena Florek, Marta Hereźniak
 
Lokalna społeczność jako interesariusz społecznej odpowiedzialności biznesu 
Agnieszka Bergunda, Iwona Posadzińska
 
Rola interesariuszy w rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego 
Magdalena Bierzyńska Sudoł 
 
Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym 
Monika Bochenek
 
Ewolucja i implementacja marketingu terytorialnego 
Wiesław Ciechomski
 
Znajomość gatunków mniej znanych warzyw wśród mieszkańców obszaru miasta Bydgoszcz w regionie kujawsko-pomorskim
Beata Durau-Banaszewska
 
Wielkość i zmiany w strukturze produkcji warzyw w Polsce w latach 1995–2016 na tle wybranych krajów UE 
Beata Durau-Banaszewska 
 
Projektowanie modeli biznesowych dla ekonomii cyrkularnej według podejścia design management jako strategia na przyspieszony rozwój gospodarczy i wzrost konkurencyjności regionów UE 
Anna Dziadkiewicz
 
Rola Programu Wiedza, Edukacja Rozwój w budowaniu konkurencyjności regionów na przykładzie województwa lubuskiego 
Jarosław Flakowski
 
Powiązania targów z terytorium — perspektywa miasta 
Marcin Gębarowski
 
Inteligentne specjalizacje elementem rozwoju Polski zachodniej 
Edward Jakubowski
 
Regulacje prawne oraz kapitał społeczny jako podstawowe bariery budowy gospodarki opartej na wiedzy w Polsce
Sławomir Jankiewicz, Dominika Mierzwa
 
Wstępne etapy badań marek towarowych produktów regionalnych 
Stanisław Kaczmarczyk
 
Rola logistyki miejskiej w rozwoju oraz podnoszeniu konkurencyjności regionu na przykładzie miasta Bydgoszczy 
Kamil Kałdon, Małgorzata Michalcewicz Kaniowska, Małgorzata Zajdel
 
Wydarzenie jako narzędzie komunikacji jednostek samorządowych z otoczeniem 
Urszula Kęprowska
 
Wsparcie dla polskiej administracji samorządowej ze środków Unii Europejskiej w latach 2007–2013 
Monika Klemke-Pitek 
 
PES i inicjatywy społeczne wpływające na rozwój obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego 
Jolanta Kondratowicz-Pozorska 
 
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na rozwój regionalny Europy Środkowo-Wschodniej
Wojciech Kosiedowski
 
Kuracjusz i klient: ewolucja propozycji wartości w modelach biznesowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych w Polsce
Alina Kozarkiewicz, Agnieszka Kabalska
 
Marketing terytorialny i jego rola w zrównoważonym rozwoju gmin 
Anna Kwiecień 
 
Geolokalizacja i jej zastosowanie w handlu elektronicznym
Marcin Lewicki
 
Wizerunek gruzińskiego miasta Signagi wśród mieszkańców i zagranicznych turystów
Maia Maziashvili, Wiesław Ciechomski
 
Wieloletnie Ramy Finansowe w procesie kształtowania polityki spójności Unii Europejskiej
Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Wojciech Szymborski, Małgorzata Zajdel
 
Retrospektywne spojrzenie na przebieg i realizację działań zawartych w I osi "Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego" PROW 2007–2013 
Bartosz Mickiewicz, Sebastian Lisiak
 
Bariery rozwoju i ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej małych przedsiębiorstw w Polsce w warunkach integracji europejskiej (na przykładzie przedsiębiorstwa handlowo-usługowego)
Dominika Mierzwa, Joanna Zimmer
 
Ocena zgodności praktyk rolniczych z zasadami gospodarowania zrównoważonego w regionie mazowieckim na przykładzie gospodarstw w powiecie przysuskim
Marek Niewęgłowski, Bogusław Włodarczyk
 
Świadomość ekonomii cyrkularnej Pokolenia Y jako czynnik przyspieszonego rozwoju gospodarczego regionu
Joanna Nieżurawska, Anna Dziadkiewicz
 
Świadomość klienta a manipulacje w reklamie na przykładzie mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego i warmińsko mazurskiego
Lech Nieżurawski, Bożena Pawłowska
 
Odrolnienia gruntów w planach miejscowych a rozwój gospodarczy i ład przestrzenny regionów UE na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Maciej J. Nowak, Paweł Mickiewicz
 
Partycypacja obywatelska w regionie kujawsko-pomorskim
Lidia Nowakowska, Zofia Zgoda, Anna Nowakowska
 
Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na przykładzie wybranej gminy jako element rozwoju regionu
Monika Odlanicka-Poczobutt 
 
Pranie pieniędzy jako proceder negatywnie wpływający na rozwój ekonomiczny regionów
Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Ewa Jendykiewicz 
 
Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
Łukasz Paluch, Łukasz Satoła
 
Rola podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w kreowaniu zrównoważonego rozwoju
Anita Perska-Tembłowska
 
Wpływ zasad kodeksu dobrej praktyki rolniczej na poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych w opiniach ich właścicieli
Aleksandra Płonka
 
Komunikacja marketingowa miasta Wrocławia stan i kierunki rozwoju
Anetta Pukas, Magdalena Daszkiewicz
 
Wykorzystanie idei smart w marketingu miast
Aleksandra Radziszewska
 
Znaczenie modelu poczwórnej helisy w rozwoju lokalnym
Robert Romanowski
 
Budżet obywatelski kreatorem pozytywnego wizerunku miasta na przykładzie Częstochowy
Anna Rybak
 
Wykorzystanie mediów społecznych w rekrutacji pracowników na przykładzie przedsiębiorstw MŚP z województwa kujawsko pomorskiego
Katarzyna Samek, Krzysztof Śmiatacz
 
Marketingowe czynniki rozwoju firm transportowych w województwie kujawsko-pomorskim
Maciej Schulz
 
Model polskiego gospodarstwa rolnego. Implementacja strategii opartej na produkcji ekologicznej na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego i Wielkopolski
Paweł Siemaszkiewicz
 
Przestrzenne zróżnicowanie działalności innowacyjnej w sektorze usług w Polsce w latach 2003–2015
Anna Skórska
 
Polityka miejska a konkurencyjność polskich miast
Waldemar Sługocki
 
Bydgoski Klaster Przemysłowy jako lider sektora tworzyw sztucznych w regionie kujawsko-pomorskim
Karolina Sobieszek, Jakub Nowacki, Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska 
 
Analiza Indeksu Konkurencyjności Regionalnej RCI 2016 (Regional Competitiveness Index) regionu kujawsko-pomorskiego
Maria Ewa Szatlach
 
Zróżnicowanie wymagań w zakresie dobrostanu trzody chlewnej w wybranych krajach UE —implikacje ekonomiczne
Elżbieta Jadwiga Szymańska
 
Ocena percepcji filmów polskiej produkcji: badania oparte na text mining
Urszula Świerczyńska-Kaczor, Małgorzata Kotlińska
 
Zastosowanie filmu sferycznego w promocji oferty turystycznej regionu innowacja skazana na sukces czy porażkę? Badania jakościowe percepcji filmu sferycznego przez polskiego widza
Urszula Świerczyńska-Kaczor, Małgorzata Kotlińska, Jacek Wachowicz
 
Konkurencyjność regionów peryferyjnych: wymiar globalny i lokalny
Arkadiusz Tuziak
 
Rola Lokalnych Grup Działania w kreowaniu rozwoju lokalnego i konkurencyjności regionu na przykładzie projektu współpracy w woj. kujawsko-pomorskim
Ryszard Ulatowski, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel
 
Instytucjonalna aktywność międzynarodowa Białegostoku jako czynnik generujący wartość dla województwa podlaskiego
Kamil Waligóra, Anna Busłowska
 
Wpływ postępu technicznego na politykę cenową zakładów fotograficznych działających na terenie województwa pomorskiego
Adam Wiśniewski
 
Konkurencyjność regionu a odpowiedzialna konsumpcja w turystyce
Katarzyna Włodarczyk
 
Kultura etyczna organizacji — zróżnicowanie regionalne
Zofia Zgoda, Lidia Nowakowska, Anna Nowakowska
 
Środowisko przyrodnicze jako czynnik konkurencyjności czy bariera ograniczająca rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie małopolskim
Dagmara K. Zuzek
 
Rola innowacji w generowaniu przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w regionie małopolskim
Dagmara K Zuzek., Izabela Wielewska
 
De-internacjonalizacja i bezpośrednie dezinwestycje zagraniczne — nowe wektory zmian
Katarzyna Żak
 
Metoda Servqual w ocenie poziomu jakości usług
Lech Nieżurawski, Czesław Sobków, Agnieszka Michalak 
 
Preferencje konsumentów żywności wysokojakościowej w stosunku do dostępnych kanałów dystrybucji
Anna Sieczko, Leszek Sieczko 
 
Holistyczne podejście do doskonalenia komunikacji opakowania z konsumentem
Agnieszka Cholewa-Wójcik
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł