Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 10/2018

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 10/2018

Rok XXV nr 10 (październik) ISSN 1231-7853

 

Spis treści/Content list

 

Od redakcji

 

Artykuły

 

Paradygmat marketingu kościelnego

 

Angelika Pabian 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej/WSB University In Dabrowa Górnicza

angelika.pabian@us.edu.pl

Trzecie tysiąclecie przynosi nowe wyzwania dla Kościoła katolickiego. Spadająca liczba wierzących praktykujących, rosnący konsumpcjonizm i nowy odbiorca nastawiony na łatwe i szybkie pozyskanie informacji to jedynie kilka niesprzyjających rozwojowi Kościoła czynników. W związku z powyższym proces ewangelizacji musi ewoluować i korzystać z nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych pomagających w realizacji koncepcji marketingu kościelnego. Artykuł wskazuje na czynniki warunkujące wdrożenie koncepcji marketingowej przez jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego oraz stanowiące istotną barierę rozwoju marketingu religijnego. W opracowaniu podjęto również próbę przedstawienia komponentów miksu marketingowego z uwzględnieniem korzyści, jakie mogą one wnieść do posługi duszpasterskiej.

 

Słowa kluczowe: organizacje non profit, organizacje trzeciego sektora, marketing religijny, marketing kościelny, marketing chrześcijański, marketing-mix

 

Paradigm of the church marketing

 

The third millennium poses a new challenge for the Catholic Church. The falling number of practising Catholics, growing consumerism and a new recipient focused on obtaining information easily and quickly are just a few factors unfavorable for the development of the Church. As a result, the process of evangelization must evolve and use modern communication tools that help implement the concept of church marketing. The paper presents factors that determine the implementation of the marketing concept by the organizational units of the Catholic Church and that are a significant barrier to the development of church marketing. The study also attempts to present the components of the marketing mix, taking into account the benefits they can bring to the pastoral ministry.

 

Keywords: non-profit organizations, third sector organizations, religious marketing, church marketing, Christian marketing, marketing-mix

 

Bibliografia/ References
Bartels, R. (1965). Development of Marketing Thoughts. A Brief History. W: G. Schwarz (red.), Science in Marketing. New York: John Wiley & Sons.
Białecki, K. (2009). Czy „rozproszenie” marketingu ma wpływ na jego „tożsamość”. W: R. Niestrój (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu (15–23). Kraków: PWE.
Broniewska, M. (2011). Instrumentarium marketingowe organizacji trzeciego sektora. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (74).
Cymanow-Sosin, K. (2015). Dialogowość i komunikacja społeczna z młodymi w działaniach współczesnego Kościoła katolickiego. Studia Socialia Cracoviensia, 7, (1), 49–60.
Czajka, Ł. (2014). Po co wspólnotom religijnym marketing? Humaniora. Czasopismo Internetowe, 3 (7), 35–44.
Dmowski, Ł. (2010). Marketing religijny na przykładzie chrześcijaństwa. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 3 (52).
Einstein, M. (2008). Brands of Faith: Marketing Religion in a Commercial Age. New York: Routledge.
Flejterska, E. (2009). Struktura i otoczenie współczesnego marketingu w perspektywie interdyscyplinarnej. W: R. Niestrój (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu (24–31). Kraków: PWE.
Florek-Mostowska, M. (2012), Kościół jako marka, Idziemy, 22 (351). Pozyskano z: http://www.katolik.pl/kosciol-jako-marka,28048,416,cz.html (02.04.2018).
GUS (2014). Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
GUS (2016). Wyznania religijne w Polsce 1912–2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
GUS i Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (2014). Kościół katolicki w Polsce w 1991–2011. Warszawa: GUS.
Iwankiewicz-Rak, B. (1997). Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich. Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
Jan Paweł II. (1990). “Misja Kościoła w erze komputerów”. Orędzie Papieża Jana Pawła II na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pozyskano z: https://www.paulus.org.pl/243,24-sdssp-jan-pawel-ii-1990 (04.04.2018). 
Jan Paweł II (2001). “Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia w epoce globalnej komunikacji”. Orędzie Papieża Jana Pawła II na 35. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pozyskano z: https://www.paulus.org.pl/232,35-sdssp-jan-pawel-ii-2001(04.04.2018 r.). 
Keller, K.L. i Kotler, P. (2006). Marketing Management. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.
Kotler, P. i Levy, S.J. (1969). Broadening the Concept of Marketing. Journal of Marketing, 33 (1).
Kowalski, P. (2009). Marketing a orientacja rynkowa przedsiębiorstwa – ewolucja podejścia. W: R. Niestrój (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu (70–83). Kraków: PWE.
Largo, S. i Lusch, R.F. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of Marketing, 68 (1).
Limański, A. i Drabik, I. (2007). Marketing w organizacjach non-profit. Warszawa: Difin.
Marzec, P. (2005). Wybrane elementy marketingu w Kościele katolickim. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia.
Pabian, A. (2015). Wyznaczniki i przesłanki rynkowej orientacji szkół wyższych w Polsce. Niepublikowana praca doktorska. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Pacut, M. (2014). Perspektywy rozwoju marketingu w polskich organizacjach pozarządowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, (194).
Sargeant, A. (2004). Marketing w organizacjach non profit. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. 
Smoleń, T. (2012). Koncepcja produktu w ujęciu marketingowym. W: A. Czubała (red.), Podstawy marketingu. Warszawa: PWE.
Smołucha, D. (2013). Kościół katolicki wobec współczesnych mediów – szanse i zagrożenia. EPISTEME, (19), 95–109.
Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

 

Kooperencja w obszarze innowacji — przesłanki, wyzwania, korzyści

 

Barbara Wilczyńska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/The Poznań University of Economics and Business 

kzm@ue.poznan.pl

Celem artykułu jest wykazanie, jak kooperencja przyczynia się do wzrostu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. W pierwszej części przedstawiono podstawy teoretyczne analizujące przyczyny i trwanie kooperencji. Następnie omówiono, jakie są przesłanki do podjęcia kooperencji i przedstawiono studia przypadków z branż innowacyjnych. W podsumowaniu podkreślono, że aby odnieść sukces w ramach kooperencji, należy określić granice kooperacji i konkurencji, cel współpracy oraz formalne zabezpieczenie relacji. 

 

Słowa kluczowe: innowacyjność, konkurencyjność, kooperencja, koopetycja

 

Coopetition in innovation — reasons, challenges, advantages

 

The objective of this article is to prove how coopetition boosts the level of innovativeness. The first part presents theoretical conceptions which analyze reasons and implications of coopetition. The following part describes key motivations to create coopetitive relations and presents case studies from different sectors with high innovativeness level. In conclusion it is emphasized that to succeed in coopetition it is crucial to divide cooperation and competition, to specify the cooperation’s objective and to protect relation through formal contract. 

 

Keywords: competitiveness, co-opetition, coopetition, innovation

 

Bibliografia/ References
Axelrod, R. (1984). The Evolution of Co-operation. Basic Books. 
Barney, J.B. (1996). Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Addison Wesley, Reading.
Bengtsson, M. i Kock, S. (2000). Coopetition in Business Networks – to Cooperate and Compete Simultaneously. Industrial Marketing Management, 29, 411–426.
Chen, M.J., Su, K.H. i Tsai W. (2007). Competitive Tension: The-Awareness-Motivation-Capability Perspective. Academy of Management Journal, 50 (1). 
Contractor, F.J., Kim, C. i Beldona, S. (2002). Interfirm Learning in Alliance and Technology Networks: An Empirical Study in the Global Pharmaceutical and Chemical Industries. W: F.J. Contractor i P. Lorange, Cooperative Strategies and Alliances. Amsterdam–Tokyo: Elsevier Science.
Cygler, J. (2009). Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
Dietrich, M. (1994). Transaction Cost Economics and Beyond. Towards a New Economics of the Firm. London–New York: Routledge. 
Glabiszewski, W. i Sudolska, A. (2009). Rola współpracy w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Organizacja i Kierowanie, (2).
Gnyawali, D.R. i Park, B.J. (2011). Co-opetition between Giants: Collaboration with Competitors for Technological Innovation. Research Policy, 40 (5).
Hill, C.W.L. (1990). Cooperation, Opportunism and the Invisible Hand: Implications for Transaction Cost Theory. Academy of Management Review, 15 (3).
Jankowska, B. (2012). Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Kowalski, A.M. (2010). Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów. Gospodarka Narodowa, (5–6).
Malawski, M., Wieczorek, A. i Sosnowska, H. (1997). Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych. Warszawa: PWN.
Miller Hosley, S., Lau, A.T.W., Levy, F.K. i Tan, D.S.K. (1994). The Quest for the Competitive Learning Organization. Management Decision, 32 (6).
Noga, A. (2009). Teorie przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Parkhe, A. (1993). Strategic Alliances Structuring: A Game Theoretic and Transaction Cost Examination of Interfirm Cooperation. Academy of Management Journal, 36 (4).
Ratajczak-Mrozek, M. (2013). Proces umiędzynarodowienia a współpraca przedsiębiorstw hi-tech z podmiotami zagranicznymi. Gospodarka Narodowa, (1–2).
Rosik, P. (2017). Z kim będzie współpracować Selvita – przybliżamy koncern Menarini. Pozyskano z: https://strefainwestorow.pl/artykuly/20170329/menarini-selvita-sel24-umowa.
Williamson, O.E. (1999). Strategy Research: Governance and Competence Perspectives. Strategic Management Journal, 20 (12).
Yami, S., Castaldo, S., Dagnino, G.B. i Le Roy, F. (2010). Coopetition: Winning Strategies for the 21st Century. Edward Elgar.
Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Kooperencja a wybory strategiczne innowacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie doświadczeń firm high-tech. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Wybrane problemy kooperencji w rozwoju współczesnych organizacji. Łódź: PTE Oddział w Łodzi.

 

Uwarunkowania i przesłanki wykorzystania beaconów w mobilnej komunikacji marketingowej

 

Katarzyna Sanak-Kosmowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Cracow University of Economics

sanakk@uek.krakow.pl

 

Maria Bajak

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Cracow University of Economics

marketing@uek.krakow.pl

 

Justyna Filip

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Cracow University of Economics

marketing@uek.krakow.pl

 

Natalia Kargula

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Cracow University of Economics

marketing@uek.krakow.pl

Wraz z rozwojem technologii przed przedsiębiorstwami otwierają się zupełnie nowe możliwości prowadzenia komunikacji marketingowej z konsumentami. Jedną z takich możliwości stanowią beacon — urządzenia składające się z baterii oraz chipu Bluetooth, za pomocą którego rozsyłają komunikaty do urządzeń z wbudowanym systemem operacyjnym. Jest to ważny element koncepcji Internetu rzeczy i w połączeniu z aplikacjami mobilnymi zyskują szereg możliwości w aspekcie budowania relacji z klientem. Celem artykułu jest prezentacja specyfiki i możliwości tych urządzeń oraz wyodrębnienie ich poszczególnych funkcji, które znajdują zastosowanie w komunikacji marketingowej.


Słowa kluczowe: beacon, komunikacja marketingowa, aplikacje mobilne, Internet rzeczy

 

Beacon technology as a trend in mobile marketing communication — conditions and reliefs

 

Along with the development of technology, modern enterprises gain completely new possibilities of marketing communication with consumers. One of such possibilities are beacons, devices consisting of batteries and a Bluetooth chip, which send messages to devices with a built-in operating system. It is an important element of the concept of Internet of Things and in combination with mobile applications, they gain a number of opportunities in the aspect of building customer relationships. The purpose of this article is to present the specificity and capabilities of these devices and to identify their individual functions that can be used in marketing communication

 

.Keywords: beacon, marketing communication, mobile applications, Internet of Things

 

Bibliografia/ References
Bajak, M. (2018). Internet Rzeczy. Pozyskano z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Internet_rzeczy (19.03.2018).
Deltoitte (2017). The New Digital Divide, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/us-rd-thenewdigitaldivide-041814.pdf (01.08.2018).
Evans, D. (2011). The Internet of Things How the Next Evolution of the Internet is Changing Everything. Cisco IBSG.
Felsztukier, Ł.(red.) (2016). Raport Mobile w realu. Cyfrowy dialog z fizycznym konsumentem. Linteri.
Fera, R.A. (2014). Nivea’s Protecion ad wins Mobile Grand Prix at Cannes. Pozyskano z: https://www.fastcompany.com/3032008/niveas-protection-ad-wins-mobile-grand-prix-at-cannes (28.03.2018).
Geddes, O. (2014). A Guide to Bluetooth Beacons. GSMA.
Girish, D. (2017). Why Businesses Need to Leverage Beacon Based Retargeting Right Now. Pozyskano z: https://blog.beaconstac.com/2017/01/why-businesses-need-to-leverage-beacon-based-retargeting-right-now (20.12.2017).
Golan, M. (2018). 5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć na temat beaconów. Pozyskano z: https://www.golan.pl/5-rzeczy-ktore-powinienes-wiedziec-na-temat-beaconow (29.03.2018).
Heppelmann, J.E. i Porter, M.E. (2014). How Smart, Connected Products Are Transforming Competition. Harvard Business Review, 92 (11), 64–88.
IAB (2017). Raport Strategiczny Internet. Pozyskano z: https://iab.org.pl/badania-i-publikacje/raport-strategiczny-internet-20162017/ (27.04.2018).
Jasiulewicz, A. i Wiaderny, M. (2015). Aplikacje mobilne jako innowacyjne narzędzie promocji marki w opinii konsumentów. Logistyka, (2), 1229–1236.
Kanarek, R. (2015). Kierunki rozwoju aplikacji Virtualna Warszawa. Pozyskano z: http://pzn.org.pl/kierunki-rozwoju-aplikacji-virtualna-warszawa (29.03.2018). 
Kantola, J. (2014). The Effectiveness of Retargeting in Online Advertising. Espoo: Aalto University.
Kaplan, D. (2016). This Is Why Major Brands Are About To Embrace Beacon-Based Retargeting. Pozyskano z:  http://www.geomarketing.com/this-is-why-major-brands-are-about-to-embrace-beacon-based-retargeting (21.12.2017).
Katulski, R.J. (red.) (2012). System automatycznej lokalizacji osób do zadań specjalnych. Zeszyty naukowe Akademii Marynarki Wojennej, (4), 51–62.
Kemp, S. (2017). Digital in 2017: Global Overview. Pozyskano z: https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview (10.12.2017).
Kolenda, P. (red.) (2016). Raport Internet rzeczy w Polsce. IAB Polska.
Królewski, J. i Sala, P. (red.) (2016). E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Lalik, E. (2014). O co chodzi z tymi Beaconami? To kolejna rewolucja technologiczna czy następny niewypał? Pozyskano z: https://www.spidersweb.pl/2014/01/beacon.html (29.11.2017).
Lella, A. (2016). Smartphone Apps Are Now 50% of All U.S. Digital Media Time Spent. Pozyskano z: https://www.comscore.com/Insights/Blog/Smartphone-Apps-Are-Now-50-of-All-US-Digital-Media-Time-Spent (05.12.2017).
Looper, J. (2017). Beacons in the Internet of Things. Pozyskano z: http://data-informed.com/beacons-in-the-internet-of-things-iot (19.12.2017). 
Marut, D. (2015). #124 Jak działają beacony? Pozyskano z: http://blog.i-systems.pl/jak-dzialaja-beacony (30.11.2017).
Mącik, R. (2016). „Internet rzeczy” — postrzegane przez młodych konsumentów korzyści i zagrożenia — wyniki badań wstępnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17 (4, cz. 3), 11–27.
Mruk, H. (2012). Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Paszcza, B. (2016). Światowi liderzy z Krakowa. Pozyskano z: http://jagiellonski24.pl/2016/04/19/swiatowi-liderzy-z-krakowa (16.12.2017).
Perez, S. (2017). Report: Smartphone owners are using 9 apps per day, 30 per month. Pozyskano z: https://techcrunch.com/2017/05/04/report-smartphone-owners-are-using-9-apps-per-day-30-per-month (10.12.2017).
Riner, I. (2016). When Mobile, Beacones and Games Merge: A Look at the Macy’s Case Study. Pozyskano z: https://www.surveysampling.com/blog/when-mobile-beacons-and-games-merge-a-look-at-the-macys-case-study (31.03. 2018).
Senkus, P.(red) (2014). Internet of Things: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, (104), 163–172.
Sitnik, M. (2014). Virtualna Warszawa z beaconami w urzędach miasta. Pozyskano z: http://tabliczni.pl/ios/virtualna-warszawa-z-beaconami-w-urzedach-miasta (29.03.2018).
Smejda, P. (2016). Internet rzeczy (IoT) we współczesnej gospodarce. Rola, zadania i bariery rozwoju. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, (64), 43–55.
Sułkowski, Ł. i Kaczorowska-Spychalska, D. (2018). Internet of Things. Nowy paradygmat rynku. Warszawa: Difin.
Tode, C. (2015). Macy’s peps up Black Friday shopping via beacon-triggered mobile game. Pozyskano z: https://www.retaildive.com/ex/mobilecommercedaily/macys-peps-up-black-friday-shopping-via-beacon-triggered-mobile-game (31.03.2018).
Van Der Meulen, R. (2017). Gartner Says 8.4 Billion Connected "Things" Will Be in Use in 2017. Pozyskano z: https://www.gartner.com/newsroom/id/3598917 (06.12.2017).
Wójciak, J. (2014). Beacon — technologia teraźniejszości. Pozyskano z: http://marketingwpigulce.pl/beacon-technologia-terazniejszosci (28.03.2018).
Zbozień, M. (2016). Beacony w muzealnictwie — przypadek krakowskiego MOCAKu. Pozyskano z: http://warsztat.org.pl/wp-content/uploads/2016/03/casestudy_mocak11.pdf (15.12.2017).

 

Wartości i kreatywność w biznesie - ich rola i efekty na przykładzie sklepu firmowego marki Grześki

 

Magdalena Bartczak

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie/ State University of Applied Sciences in Konin

opatowek@colian.com

Wśród menedżerów odpowiedzialnych za rozwój biznesu można zaobserwować dwa stereotypowe podejścia. Według pierwszego w biznesie nie ma miejsca na rozmowę, a tym bardziej pracę opartą na wartościach, ponieważ jest to mało konkretne i nie przystaje do realiów biznesu. Po drugie dominuje pogląd, że kreatywność w biznesie oczywiście jest czymś bardzo pożądanym, ale jednocześnie bardzo trudnym do realizacji ze względu na ograniczenia w zespołach i wiele barier wdrożeniowych. Prezentowany artykuł celowo prezentuje wąski wycinek wyzwań zawodowych autorki, jakim jest sklep firmowy marki Grześki w celu uwypuklenia kilku faktów. Po pierwsze, że wartości w firmie są bardzo ważne i że mogą stać się źródłem jej unikalności. Po drugie, że kreatywność w biznesie nie jest rzeczą trudną, a wymaga jedynie stworzenia odpowiednich warunków pozwalających na jej urzeczywistnienie, a drzemiące w ludziach jej pokłady nie mają granic. Po trzecie, że myślenie w kategoriach wartości i kreatywności to nie wyłącznie domena dużych przedsiębiorstw. I na koniec, jako koronny argument słuszności rozważań, że wartości i kreatywność w przedsiębiorstwie mogą być źródłem bardzo wymiernych korzyści, również finansowych. 

 

Słowa kluczowe: wartości w biznesie, kreatywność, sklep firmowy, marka Grześki 

 

Values and creativity in business – their role and effects as illustrated by Grześki retail outlet

 

There are two stereotypical approaches to be observed among managers responsible for the development of business. The first approach claims there is no room for communication, or work for that matter, based on values, since it is hardly substantive and does not adhere to the realities of business. The second approach is dominated by an opinion that creativity in business is highly desired, however it is very difficult to put into practice due to limitations in teams and numerous implementation barriers. This article purposefully presents a narrow segment of my professional challenges, that is Grześki retail outlet, because it allows to make a few facts evident. Firstly, the fact that values are very important in a company and may become the source of its uniqueness. Secondly, the fact that creativity in business is not difficult and it only requires creating the right conditions that will allow to put it into practice, and the resources of creativity dwelling in people are virtually limitless. Thirdly, the fact that value-based and creativity-based thinking is not limited to large companies, but even a small initiative may become unique with it. Finally, as a crowning argument for the legitimacy of the deliberation, the fact that values and creativity in a company may translate into tangible benefits, including financial profit. 

 

Keywords: values in business, creativity, retail outlet, Grześki

 

Bibliografia 
Boden, M.A. (2004). The Creative Mind: Myths And Mechanisms. London: Routledge. 
Dyer, J., Gregersen, H. i Christensen, C.M. (2012). DNA Innowatora. Zostań mistrzem we wdrażaniu innowacji. Warszawa: ICAN Institute.
HRK (2015). Efektywność, a innowacyjność specjalistów i menedżerów. Pozyskano z: http://www.outsourcingportal.eu/pl/userfiles/image/raporty/2015/10/15/EISM_102015_PL.pdf (07.07.2016).
Harvard Business Review Polska (2016). Raport specjalny. Budowanie pozytywnych doświadczeń: czy na pewno wiesz o czym marzą Twoi klienci? Pozyskano z: https://www.hbrp.pl (07.07.2016).

 

Gamification as an effective method in the modern market research

 

Michał Ścibor-Rylski

Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw

mscibor-rylski@wz.uw.edu.pl

Gamification is defined as the use of game mechanics to increase the recipient’s engagement. It’s used in various fields: education, parenting or employee management. It is also one of the most rapidly growing trends in marketing worldwide. Using the game mechanics to increase consumer’s engagement is commonly used in nearly all product categories. People enjoy playing games and companies use it to attract and involve the consumers in their brands’ activities. Gamification is still underdeveloped in the field of the marketing research and its effectiveness needs systematic verification in the experimental research. The researchers indicate the positive effect of gamified research on the respondent’s engagement and openness – inducing the “hot state” by using games helps to explore the true motivations and retrace the real behavior. This text has two objectives. Firstly, to present the current state of knowledge about the effectiveness of gamification in market research. Several experiments carried out by Jon Puleston prove that the use of gamified tasks is more effective and involving than the standard way of asking questions in the market research questionnaires. Secondly, to report the results of author’s own experiment carried out to verify the hypothesis about the effectiveness of the chosen gamification techniques: the extended personification together with the role-playing mechanisms and the wider narrative context added to the standard questionnaire questions. The hypothesis was confirmed – gamified market research increases the respondents’ productivity in comparison with the standard tasks and also with the use of the well-known projective techniques. 

 

Keywords: gamification in market research, qualitative market research

 

Grywalizacja jako skuteczna metoda do wykorzystania we współczesnych badaniach rynku

 

Grywalizacja jest definiowana jako wykorzystanie mechaniki znanej z gier do zwiększenia zaangażowania odbiorcy w sytuacjach niebędących grami. Jest stosowana w różnych dziedzinach: edukacji, rodzicielstwie lub zarządzaniu pracownikami. Jest to również jeden z najszybciej rozwijających się trendów w marketingu na całym świecie. Korzystanie z mechaniki gry w celu zwiększenia zaangażowania konsumentów jest powszechnie stosowane w prawie wszystkich kategoriach produktów. Ludzie lubią grać w gry, a firmy wykorzystują je do przyciągania i angażowania konsumentów w działania związane z markami. Grywalizacja jest nadal słabo rozwinięta w dziedzinie badań marketingowych, a jej skuteczność wymaga systematycznej weryfikacji w badaniach eksperymentalnych. Naukowcy wskazują na pozytywny wpływ badań z zastosowaniem grywalizacji na zaangażowanie i otwartość respondenta – wywoływany za pomocą gier stan respondenta pomaga odkryć jego prawdziwe motywacje i odtworzyć rzeczywiste zachowanie. Prezentowany artykuł ma dwa cele. Pierwszy to przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat skuteczności grywalizacji w badaniach rynku. Kilka eksperymentów przeprowadzonych przez Jona Pulestona dowodzi, że wykorzystanie grywalizacji jest bardziej skuteczne i angażujące niż standardowy sposób zadawania pytań w kwestionariuszach badań rynkowych. Drugi cel artykułu to prezentacja wyników autorskiego eksperymentu przeprowadzonego w celu zweryfikowania hipotezy o skuteczności wybranych technik grywalizacji: rozszerzonej personifikacji wraz z mechanizmami odgrywania ról i szerszym kontekstem narracyjnym dodanymi do standardowych pytań kwestionariusza. Hipoteza została potwierdzona – badania rynku wzbogacone o grywalizację zwiększają wydajność respondentów w porównaniu ze standardowymi zadaniami czy użyciem dobrze znanych technik projekcyjnych.

 

Słowa kluczowe: grywalizacja w badaniach marketingowych, jakościowe badania marketingowe

 

Bibliografia/ References
Becker, S., Goldstein, D., and Sweeney, T. (2013). Does a Gamified Approach Provide Greater Insight? ARF Experiential Learning. Re:Think conference.
Caillois, R. (1961). Man, Play and Games. New York: Free Press of Glencoe.
Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow. New York: Harper and Row.
Harrison, P. (2011). The Researchification of Games: Adopting a Game Designer's Approach to Market Research. ESOMAR Congress Miami.
Huizinga, J. (1949). Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture. London: Routledge & Kegan Paul.
Mark, M. and Pearson, C.S. (2001). The Hero and the Outlaw. Building Extraordinary Brands through the Power of Archetypes. New York: McGraw-Hill.
Markets and Markets (2014). Gamification Market by Solution report (Consumer driven and Enterprise driven), Applications (Sales and Marketing), Deployment Type (On-Premises and Cloud), User Type (Large Enterprise, SMBs), Industry and Region – Global Forecast to 2020, https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/gamification.asp.
Puleston, J. and Rintoul, D. (2012). Can Survey Gaming Techniques cross Continents? Examining Cross Cultural Reactions to Creative Questioning Techniques. ESOMAR Congress Shanghai.
Puleston, J. and Sleep, D. (2011) The Game Experiments: Researching How Game Techniques Can Be Used to Improve the Quality of Feedback from Online Research. ESOMAR Congress Amsterdam. 
Tkaczyk, P. (2012). Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

 

Szanowni Państwo, Czytelnicy i Autorzy!

 

Niniejszym numerem mam zaszczyt powitać Państwa w roli redaktora naczelnego miesięcznika „Marketing i Rynek”. Jestem pracownikiem i kierownikiem Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Nowy redaktor naczelny, redakcja czasopisma, jak również jego wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne są świadomi wyzwań stojących przed miesięcznikiem „Marketing i Rynek”. Kluczowym celem będzie zwiększenie stopnia internacjonalizacji czasopisma. Związane to będzie z wejściem do międzynarodowych baz danych (Scopus, Web of Science), zwiększeniem stopnia internacjonalizacji Rady Naukowej, zwiększeniem udziału tekstów publikowanych w języku angielskim (już od bieżącego numeru co najmniej jeden artykuł będzie publikowany w języku angielskim), zaproszeniem do publikowania autorów zagranicznych i poszerzeniem zespołu recenzentów o zagranicznych profesorów. Redakcja i wydawca są świadomi, że realizacja tego ambitnego celu wymaga dużego zaangażowania i znacznych środków finansowych, dlatego też przygotowuje wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego związany z uczestnictwem w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych”. 


Niniejszy numer miesięcznika „Marketing i Rynek” zawiera pięć artykułów. 


Pierwszy z nich, autorstwa Angeliki Pabian, pt. Paradygmat marketingu kościelnego, przedstawia specyfikę marketingu prowadzonego przez jednostki kościoła katolickiego, poprzez analizę czynników warunkujących wdrożenie koncepcji marketingowej oraz opracowanie koncepcji elementów marketingu-mixu. Tekst ten stanowi ważny udział w dyskusji rozpoczętej przez artykuł P. Kotlera i S.J. Levy’ego pt. Broadening the concept of marketing (1969), przedstawiający koncepcje wymiany społecznej i tym samym rozszerzający obszar zastosowania marketingu z przedsiębiorstw na organizacje. 


Drugi artykuł pt. Kooperencja w obszarze innowacji — przesłanki, wyzwania, korzyści został napisany przez Beatę Wilczyńską. Artykuł ten opiera się na trzech studiach przypadków i na ich podstawie została sformułowana konkluzja: „Kooperencja przyczynia się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, pozwala obniżyć koszty transakcyjne, zwiększyć skalę działania i dostęp do zasobów, atakże wzmocnić pozycję obu partnerów na rynku rodzimym i na arenie międzynarodowej”. 


Trzeci artykuł — przygotowany przez czterech autorów: Katarzynę Sanak-Kosmowską, Marię Bajak, Justynę Filip i Natalię Kargulę — pt. Uwarunkowania i przesłanki wykorzystania beaconów w mobilnej komunikacji marketingowej ma charakter koncepcyjny i przedstawia modele wykorzystania beaconów w komunikacji marketingowej. Kluczowymi elementami tego modelu są funkcje beaconów: informacyjna, promocyjna, wizerunkowa, komunikacyjna, badawcza i nawigacyjna. 


Czwarty artykuł, napisany przez Magdalenę Bartczak, pt. Wartości i kreatywność w biznesie — ich rola i efekty na przykładzie sklepu firmowego marki Grześki przedstawia studium przypadku opisujące sklepy firmowe marki Grześki. Na podstawie tego studium przypadku można sformułować następujący wniosek: oparcie biznesu na wartościach, które są komunikowane pracownikom i konsekwentnie realizowane, przekłada się na wymierne efekty rynkowe i finansowe. 


Ostatni artykuł, przygotowany w języku angielskim przez Michała Ścibora-Rylskiego, pt. Gamification as an effective method in the modern market research, opisuje grywalizację jako rozwiązanie, które przyczynia się do zwiększenia stopnia zaangażowania konsumenta i respondenta. Udowodniona została także hipoteza, że badania eksperymentalne wzbogacone o grywalizację zwiększają wydajność respondentów w porównaniu zbadaniami opierającymi się na technikach projekcyjnych. 


Mam nadzieję, że ten zróżnicowany tematycznie zestaw artykułów nie tylko przyczyni się do lepszego zrozumienia istoty marketingu w wymiarze koncepcyjnym i operacyjnym, lecz także będzie stanowił inspirację do podjęcia nowych dyskusji i tematów badawczych. 


Na koniec chciałbym podziękować Panu Profesorowi Ireneuszowi Rutkowskiemu, który pełnił funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma „Marketing i Rynek” do 1 września 2018 r. Pan Profesor od początku istnienia czasopisma dbał o zachowanie wysokiego poziomu merytorycznego oraz wywarł niewątpliwie istotny wpływ na rozwój nauki o marketingu w Polsce. Już pierwszy numer naszego czasopisma, który ukazał się w 1994 r., zawierał artykuły, które miały istotny wkład w rozwój nauki o marketingu. Należą do nich następujące teksty: Od marketingu do rynku autorstwa prof. Wojciecha Wrzoska i Marketing arealia polskiej gospodarki napisany przez prof. Teodora Kramera. Zapewniam, że te chlubne tradycje będą kontynuowane przy wsparciu naszych Autorów oraz całej Rady Naukowej. 

Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz 


Bibliografia
Kotler, P. iLevy, S.J. (1969). Broadening the concept of marketing. Journal of Marketing, 33 (1), 10–15. 
Kramer, T. (1994). Marketing a realia polskiej gospodarki. Marketing i Rynek, 1 (1), 8–11. 
Wrzosek, W. (1994). Od marketingu do rynku. Marketing i Rynek, 1 (1), 3–10.

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł