Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 11/2012

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 11/2012

 

STRESZCZENIA

 

Adam Sagan
Paradygmaty w marketingu – próba syntezy

 

Artykuł jest poświecony kierunkom rozwoju szkół, tradycji badawczych i nurtów teoretycznych we współczesnym marketingu w ujęciu ewolucyjnym. Scharakteryzowane zostały podstawowe tradycje badawcze w marketingu na etapie krystalizacji kategorii pojęciowych, rozszerzenie koncepcji i reintegracji. Dokonana została próba syntezy istniejących nurtów w ujęciu wieloparadygmatycznym, zogniskowanym wokół paradygmatu przyczynowego, instrumentalnego i interpretacyjnego.

 

Paradigms in marketing — towards the synthesis

 

The aim of the article is outline the developments of schools of thought, research traditions and ways of seeking knowledge in contemporary marketing in evolutionary framework. Basic traditions were characterized as crystallization of conceptual networks, broadening the concepts and reintegration stages of development. The attempt to synthesize existing trends in terms of multiparadigm (causal, instrumental and interpretative) stance of marketing science.

 

Stanisław Brzeziński
Czynniki kształtujące orientację rynkowej odpowiedzialności społecznej

 

W artykule ukazano rolę, jaką odgrywa w świecie koncepcja zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono rosnący wpływ konsumentów na działalność marketingową i produkcyjną firm do zachowań zgodnych z założeniami tej koncepcji. Stało się to możliwe dzięki rozwojowi procesów informatyzacji na świecie, powstaniu sieci telefonów komórkowych oraz Internetu. Zwrócono również uwagę na rolę państwa oraz organizacji międzynarodowych, które posiadają wiele instrumentów, takich jak instrumenty prawne, finansowe i organizacyjne, mogących wpływać na przedsiębiorstwa, aby prowadziły działalność produkcyjną zgodnie z tą koncepcją. Analiza rynkowej działalności firm ukazała, że dotychczasowe sposoby działania przedsiębiorstwa, zwane orientacjami, czyli produkcyjna, produktowa, sprzedażowa i rynkowa, nie oddają w pełni ich relacji z nabywcami i rynkiem. W artykule sformułowano więc nową orientację, którą nazwano orientacją rynkowej odpowiedzialności społecznej. W opinii autora orientacja ta najpełniej ukazuje produkcyjne i rynkowe zachowania firm w ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju.

 

Factors shaping the market orientation of social responsibility.

 

The role of a concept of sustainable development in the world economy was presented in this article. The growing influence of consumers on marketing and manufacturing activities of companies was analyzed within this concept. It became possible thanks to the development of digitalization processes in the world, the mobile phone networks and the Internet. The role of the state and international organizations, having many instruments, such as legal, financial and organizational ones, which may affect the company, to carry out production activities in accordance with this concept was also noted. The analysis of companies’ market activities proved that the manufacturing orientation as well as product’s, distribution’s and market orientations do not fully reflect their relationships with buyers and market. That is why a new type of orientation was proposed and called the orientation of market social responsibility. In the author’s opinion this orientation reflects the most manufacturing and market behavior of companies within the concept of sustainable development.

 

Katarzyna Marta Pniewska
Greenwash – marketingowa odpowiedź koncernów na współczesne przemiany społeczne, ekologiczne i gospodarcze

 

Współczesne przemiany społeczne, ekologiczne i gospodarcze mają wpływ na działalność gospodarczą i marketingową korporacji. Konflikt między dążeniem firm do pomnażania zysku i koniecznością reakcji na protesty społeczne jest grenwash, czyli celowe udzielanie konsumentom nieprawdziwych informacji na temat proekologicznej działalności firm albo ekologicznych korzyści ze stosowania ich produktów oraz usług. Niestety podejście korporacji do ochrony środowiska się nie zmieniło. Koncerny praktykują greenwash, kształtując proekologiczny wizerunek marki, zamiast przeprowadzać konkretne zmiany strukturalne i organizacyjne, by stać się przedsiębiorstwem przyjaznym dla środowiska i społeczeństwa.

 

Greenwash — a marketing answer of corporations to contemporary social, ecological and economical changes

 

Contemporary social, ecological and economical changes have an impact on business and marketing activities of corporations. The conflict between increasing business profits and necessity to react on social protests is grenwash that according to its definition describes the act of misleading consumers regarding the environmental practices of a company or the environmental benefits of a product or service. Unfortunately the ecological approach of corporations remains unchanged. They keep practicing greenwash creating an ecologically image of their brands instead of implementing specific structural and organizational changes to their businesses in order to became more environmentally friendly and socially responsible.

 

Marketing w praktyce

 

Mirosław Szreder
Wybór próby badawczej – aspekt etyczny i naukowy

 

W artykule przedstawiono najważniejsze przesłanki, jakimi powinien się kierować badacz przy wyborze techniki próbkowania, aby nie być narażonym na zarzut nadużycia we wnioskowaniu lub na brak profesjonalizmu. Omówiono okoliczności i konsekwencje wykorzystania prób nielosowych i losowych. W podsumowaniu wskazano nowe wyzwania w zakresie doboru prób badawczych, na które odpowiedź próbuje znaleźć współczesna statystyka.

 

Selection a sample – ethical and scientific aspects

 

The paper presents some major principles which should be taken into account by a researcher in the process of sampling, in order to avoid the risk of misuse of inference or lack of professionalism. Author discusses circumstances and consequences of using probability and nonprobability samples. Conclusions involve further challenges for the modern statistics in the field of sampling.

 

Realia rynku

 

Marzena Feldy
Zachowania pozakupowe klientów sklepów internetowych

 

Artykuł podejmuje temat odczuć i zachowań klientów po dokonaniu zakupów online oraz pokazuje ich znaczenie dla sklepów internetowych. Szczególna uwaga została poświęcona ostatniemu etapowi procesu zakupowego ze względu na wpływ, jaki wywiera on na wybór przez konsumenta danego sposobu zaspokojenia potrzeby następnym razem oraz wytworzenie przywiązania do miejsca zakupu. Aby poznać odczucia i zachowania pozakupowe polskich e-konsumentów, autorka przeprowadziła 20 pogłębionych wywiadów indywidualnych, które zostały omówione w artykule. Na tej podstawie zostały sformułowane wskazówki marketingowe dla sprzedawców e-sklepów.

 

Post-purchase behavior of online shops’ customers

 

The article raises the issue of post-purchase feelings and behavior of e-consumers, and discusses its significance to online shops. The close attention is paid to the phenomena specific to the last stage of purchasing process that occurs in online environment. Moreover, the article introduces the results of individual in depth interviews on post-purchase behavior held with Polish e-consumers. On the base of research findings, a set of practical recommendations and tips for e-marketers is formulated.

 

Konferencje

 

Grzegorz Hajduk
Perspektywy rozwoju marketingu – podsumowanie konferencji naukowej towarzyszącej XXIV Zjazdowi Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji w Rzeszowie

 

W dniach 12–14 września 2012 r. w Rzeszowie odbył się XXIV Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu Handlu i Konsumpcji. Tegorocznym organizatorem tego cyklicznego wydarzenia naukowego była Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przy Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zachęcamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia.

 

Wywiady

 

Studenci SGH wygrywają marketingowy konkurs firmy Google

 

Zespół studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zajął pierwsze miejsce w organizowanym przez Google światowym konkursie marketingu internetowego Online Marketing Challenge. Studenci SGH po raz czwarty z rzędu zostali laureatami tego konkursu. W latach 2009–2011 zwyciężali w Europie. W tym roku zespół z SGH, pokonawszy ponad 11 tys. uczestników z 86 krajów, został pierwszą europejską drużyną w historii konkursu, która wywalczyła tytuł Globalnego Zwycięzcy.

 

Z czasopism zagranicznych

 

Jarosław Sawicki
Marketing islamski – propozycja nowego podejścia

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu, którego autorem jest Özlem Sandıkcı, pt. Researching Islamic Marketing: Past and Future Perspectives, który ukazał się w “Journal of Islamic Marketing” w 2011 r.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł