Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 11/2013

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
51.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 11/2013

Rok XX nr 11 (listopad) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 

Kamila Migdał-Najman, Mirosław Szreder
Nowe trendy demograficzne a zmiany w konsumpcji w Polsce

 

W artykule poddano analizie zmiany w wielkości i strukturze popytu konsumpcyjnego, jakich można oczekiwać wraz z postępującym się starzeniem polskiego społeczeństwa. Autorzy wskazali na stopniowo zwiększające się znaczenie osób w wieku emerytalnym jako konsumentów dóbr i usług w latach 2020 i 2030. Zjawisko rosnącej roli emerytów na rynku będzie miało jednak spokojny i powolny przebieg, a jego wpływ na rynek będzie osłabiony zmniejszającą się w kolejnych latach relacją przeciętnej emerytury do przeciętnej płacy.

Słowa kluczowe: starzenie się społeczeństwa, popyt konsumpcyjny, prognozowanie.

 

New demographic trends affecting consumption patterns in Poland

 

The paper involves an analysis of changes in total consumption and its composition, which should be expected as a result of a developing process of ageing in Poland. The authors have shown a gradually increasing impact of elderly people on the market in the years 2020 and 2030. This phenomena is likely to proceed smoothly and slowly, and will be damped by decreasing proportion of the average pension in the average salary in the following years ahead.

Keywords: ageing, consumption demand, forecasting.

 

Robert Skikiewicz
Skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych na tle zmian koniunktury konsumenckiej w Polsce

 

W artykule dokonano oceny zmian w czasie skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych. Ponadto porównano kształtowanie się zamiarów oszczędzania gospodarstw oraz pozostałych podstawowych wskaźników koniunktury konsumenckiej. Analizy zostały przeprowadzone na podstawie danych miesięcznych pochodzących z badań realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski. Zakres czasowy analiz obejmuje okres od stycznia 2004 r. do czerwca 2013 r. Otrzymane wyniki wskazują na silniejsze oddziaływanie sytuacji finansowej gospodarstwa niż sytuacji ekonomicznej kraju na kształtowanie się skłonności do oszczędzania.

Słowa kluczowe: skłonność do oszczędzania, koniunktura konsumencka.

 

Propensity to save of households in consumer tendency survey in Poland

 

In the article there was made an assessment of changes of households' propensity to save. Moreover a formation of households' intentions to save and the other main indicators of consumer tendency survey were compared. The analyses were conducted on the basis of monthly data which stem from surveys conducted by Central Statistical Office together with National Bank of Poland. The time horizon of the analyses covers the period from January 2004 to June 2013. The results obtained allow to make a statement that the financial situation of household has stronger impact on propensity to save than the economic situation of a country.

Keywords: propensity to save, consumer tendency survey.

 

Urszula Kłosiewicz-Górecka
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zmiany zatrudnienia w Polsce

 

Celem artykułu jest analiza relacji zachodzących pomiędzy nakładami inwestycyjnymi a zatrudnieniem w Polsce i porównanie sektorowej struktury zatrudnienia w naszym kraju ze strukturą zatrudnienia w Unii Europejskiej. Przedmiotem analiz była wielkość, dynamika i struktura nakładów inwestycyjnych oraz pracujących w trzech sektorach gospodarki (rolnictwo, przemysł, usługi) oraz w poszczególnych sekcjach sektora usług. Analiza obejmuje okres charakteryzujący się zarówno koniunkturą, jak i dekoniunkturą, przy czym analiza sektorowa obejmuje lata 2002–2011, a analiza zmian zachodzących w sektorze usług lata 2005–2011. Analizę przeprowadzono na podstawie dostępnych, porównywalnych danych GUS oraz literatury z zakresu inwestycji oraz rynku pracy dostępnej w postaci książek, artykułów, raportów. Korzystano także z informacji dotyczących inwestycji i rynku pracy dostępnych w Internecie.

Słowa kluczowe: nakłady inwestycyjne, sektorowa struktura zatrudnienia, rynek pracy.

 

Capital expenditures of enterprises and changes in employment in Poland

 

The aim of the article is to analyse the relations occurring between investment outlays and employment in Poland and to compare the sectorial structure of employment in this country with the structure of employment in the European Union. The subject of analyses was the volume, dynamics and structure of investment outlays as well as those working in the three sectors of the economy: agriculture, industry and services as well as in individual sections of the service sector. The analysis covers the period characterised by both boom and recession, and the sectorial analysis covers the years 2002-2011, while the analysis of changes taking place in the service sector – the years 2005-2011. The analysis was carried out on the grounds of available, comparable data of the CSO as well as the literature in the area of investment and the labour market accessible in the form of books, articles, and reports. The author also used the information on investment and labour market accessible on Internet.

Keywords: capital expenditures, sectorial structure of employment, labour market.

 

Marketing w praktyce

 

Jarosław Świda, Bartłomiej Kabaja
Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów

 

W artykule omówiono teoretyczne podstawy neuromarketingu oraz technik badań neuromarketingowych, zwłaszcza techniki eye-tracking, w aspekcie ich wykorzystania do badań opakowań produktów. Scharakteryzowano także prowadzone w zagranicznych ośrodkach akademickich badania z wykorzystaniem eye-trackingu, służące ocenie projektów opakowań z punktu widzenia postrzegania opakowań przez konsumentów. Artykuł stanowi teoretyczny wstęp do badań postrzegania opakowań produktów przez konsumentów prowadzonych przez autorów z wykorzystaniem urządzenia eye-tracker.

Słowa kluczowe: neuromarketing, opakowanie, eye-tracking.

 

The use of neuromarketing techniques to study the perception of the consumer products packaging

 

This article discusses the theoretical basis of neuromarketing and neuromarketing research techniques, particularly eye-tracking technology, in terms of their use in the testing of packaging products. Characterized also conducted academic research centers using eye-tracking to evaluate the design of packaging from the point of view of the perception of consumer packaging. The article is a theoretical introduction to research in the perception of product packaging by consumers conducted by the authors using an eye-tracker.

Keywords: neuromarketing, packaging, eye-tracking.

 

Realia rynku

 

Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska, Feliks Wysocki

Klasyfikacja gospodarstw domowych ze względu na stopień zaspokojenia ich potrzeb mierzony kategorią minimum socjalnego

 

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących segmentacji gospodarstw domowych ze względu na stopnień zaspokojenia ich potrzeb kwantyfikowany kategorią minimum socjalnego. Do klasyfikacji gospodarstw domowych wykorzystano drzewo klasyfikacyjne typu CART przy zastosowaniu programu statystycznego SPSS. Podstawę informacyjną badań stanowiły jednostkowe dane pochodzące z „Badań budżetów gospodarstw domowych” realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2010 r. Z przeprowadzonych badań wynika, że wykształcenie głowy gospodarstwa domowego, wielkość i przynależność do grupy społeczno-ekonomicznej ludności to najważniejsze czynniki wpływające na przynależność do określonej grupy gospodarstw ze względu na zaspokojenie ich potrzeb objętych kategorią minimum socjalnego.

Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, minimum socjalne, drzewa klasyfikacyjne, CART.

 

The segmentation of households according to the degree of satisfaction of their needs measured with the social minimum

 

The article presents the results of research on the segmentation of households according to the degree of satisfaction of their needs quantified with the social minimum category. The classification and regression tree (CART) and statistics program SPSS were used to classify households. The information basis for the research was individual data from The Research on Household Budgets made by the Central Statistical Office in 2010. As results from the research, the education of the head of the household, its size and belonging to a particular socioeconomic group of population are the most important factors influencing belonging to a specific group of households, categorized according to the ability to satisfy their needs included in the social minimum.

Keywords: households, social minimum, regression tree, CART.

 

Z czasopism zagranicznych

 

Jarosław Sawicki
Standaryzacja w marketingu międzynarodowym — analiza uwarunkowań i efektów

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu, którego autorami są Qun Tan i Carlos M.P. Sousa, pt. „International Marketing Standardization. A Meta-Analytic Estimation of Its Antecedents and Consequences”, który opublikowano online w „ Management International Review” 9 marca 2013 r.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł