Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 11/2014

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 11/2014

Rok XXI nr 11 (listopad) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Strukturalne uwarunkowania wzrostu znaczenia reputacji przedsiębiorstw
Tomasz J. Dąbrowski

 

Wzrost znaczenia reputacji przedsiębiorstw jest determinowany czynnikami o różnym charakterze. Oprócz czynników społecznych czy technologicznych coraz większą rolę zaczynają odgrywać także czynniki strukturalne, takie jak rosnący zakres powiązań sieciowych przedsiębiorstw, zmiany zachodzące w procesie globalizacji czy coraz bardziej widoczna serwicyzacja gospodarek zarówno krajów wysoko rozwiniętych, jak i tych przeżywających okres dynamicznego wzrostu. Zjawiska te wywołują wzrost niepewności wynikający ze zwiększającej się złożoności otoczenia. Reputacja, jako jedno z głównych źródeł zaufania, może przyczyniać się do ograniczenia tej niepewności.

 

Słowa kluczowe: reputacja przedsiębiorstwa, zaufanie, globalizacja, powiązania sieciowe przedsiębiorstw, serwicyzacja

 

Structural determinants of the growing importance of corporate reputation

 

Corporate reputation becomes more important than ever because of various environmental changes. Traditionally researchers emphasized role of social and technological factors but this article concentrates on structural factors. Structural factors such as development of business networks, changes in globalization process and development of service economy, increase environmental complexity and volatility, which in consequences generate uncertainty. Reputation as one of the most important sources of trust, is very useful in reducing this uncertainty.

 

Keywords: corporate reputation, trust, globalization, business networks, service economy

 

Dyskusyjny zakres współczesnego marketingu
Tadeusz Wojciechowski

 

W artykule zaprezentowano tezę, że we współczesnym świecie metody i instrumenty marketingowe są stosowane w różnych zakresach, także daleko odbiegających od stosunków na rynku towarowym. W uzasadnieniu tej tezy podkreślono ścisłe powiązania marketingu i public relations oraz zaproponowano klasyfikację wyodrębniającą marketing przedmiotowy, marketing podmiotowy i marketing pożądanych zachowań ludzi (w określonych grupach lub sytuacjach).

 

Słowa kluczowe: marketing, public relations

 

Disputable scope of contemporary marketing

 

The article presents the idea that in today's world, methods and marketing instruments are used in a variety of areas, including far from abnormal relations trade on the market. In support of this proposition underlined the close links of marketing and public relations, and proposed a classification that highlights the marketing, personal marketing and marketing of people’s desired behavior (in specific groups or situations).

 

Keywords: marketing, public relations

 

Przedsiębiorczość międzynarodowa a relacje sieciowe – wpływ na kształtowanie współpracy na rynku usług
Filip Nowacki

 

Przedsiębiorczość międzynarodowa jest pojęciem, które chociaż w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się w literaturze naukowej, to jednak wciąż niewielki jest poziom odniesienia tego zjawiska do obecności w sieciach biznesowych. W artykule przedstawiono analizę literatury, która koncentruje się na zbadaniu interakcji zachodzącej pomiędzy przedsiębiorczością międzynarodową a relacjami sieciowymi przy uwzględnieniu charakterystyki sektora usługowego. Ponadto przedyskutowano, w jaki sposób konkretna postawa zajmowana w ramach sieci wpływa na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. Mimo że w przypadku obecności na zagranicznych rynkach usług dla przedsiębiorstw istotne jest nawiązanie współpracy z innymi podmiotami, wciąż brakuje kompleksowych opracowań ograniczających się wyłącznie do tego wybranego zagadnienia.

 

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość międzynarodowa, powiązania sieciowe, rynek usług, współpraca, zaufanie

 

International entrepreneurship and network approach – influence on collaboration in service market

 

International entrepreneurship is a concept which recently relatively often occurs in scientific literature. Even despite that fact, observed is scarcity in correlation of this phenomenon with network approach. The article presents an analysis of the literature that focuses on the examination of the interaction between international entrepreneurship and network relations, simultaneously taking into account the characteristics of the service sector. The article discusses also attitude occupied within the network and its impact on the company`s performance. For companies that run foreign service activities, it is very important to cooperate with other entities, although literature is still lacking in comprehensive studies considering this issue.

 

Keywords: international entrepreneurship, network approach, service market, collaboration, trust

 

Marketing w praktyce

 

Ocena witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych
Karol Król, Dawid Bedla

 

Dla gospodarstw agroturystycznych, które rozpoczynają działalność, znajdują się w mniej atrakcyjnej turystycznie lokalizacji lub w okolicy, gdzie jest mocna konkurencja, czynnik posiadania serwisu internetowego może okazać się kluczowy w pozyskiwaniu przewagi rynkowej. Marketing internetowy może wpłynąć na wzrost liczby pozyskanych klientów, a w konsekwencji na obłożenie kwater. Jednak sam fakt posiadania witryny internetowej nie zagwarantuje sukcesu. Musi być ona starannie przygotowana zarówno pod względem technicznym, jak i merytorycznym. Celem opracowania jest rozpoznanie i ocena techniki wykonania witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych oraz jakości prezentowanych treści. W badaniach wykorzystano punktową metodę oceny oraz zaproponowano jej modyfikację.

 

Słowa kluczowe: marketing internetowy, witryny gospodarstw agroturystycznych

 

Evaluation of websites of tourist farms on the example of selected provinces

 

Tourist farms which begin their activities and which are located in areas less attractive for tourists or areas with a strong competition may benefit a lat from having a website. Internet marketing can affect the growth of potential customers. However, the mere fact of having a website does not guarantee success. Website must be carefully prepared both in terms of technical and content aspect. The aim of the study is an attempt to evaluate the methods and the content of websites of tourist farms on the example of selected provinces. The study used a scoring method of website evaluation and shows a modification of this method.

 

Keywords: internet marketing, websites of tourist farms

 

Realia rynku

 

Sponsoring jako źródło przychodów klubów sportowych
Artur Wyszyński

 

Głównym celem artykułu jest identyfikacja i ocena wykorzystania sponsoringu sportowego przez kluby piłkarskie zrzeszone w Warmińsko-Mazurskim Związku Piłki Nożnej w Olsztynie. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że sponsorzy badanych klubów piłkarskich to przedsiębiorstwa głównie małe i średnie, funkcjonujące na rynku lokalnym. W większości klubów udział sponsoringu w budżecie wynosił od 1 do 20%. W przypadku klubów I i II ligi udział ten wynosił około 60%. Oznacza to, że dominującym źródłem finansowania klubów, które rozgrywają mecze w niższych klasach rozgrywkowych, są środki publiczne, pochodzące głównie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Największą liczbę sponsorów przypadających na jeden klub w danej klasie rozgrywkowej mają kluby I i II ligi. Jest to wynikiem większej rozpoznawalności marki klubu i wyższej profesjonalizacji zarządzających klubem sportowym. W klubach z niższych klas obserwowano niską liczbę sponsorów. Może być to związane z małym zainteresowaniem sponsorów.

 

Słowa kluczowe: marketing sportu, sponsoring sportowy, kluby sportowe

 

Sponsorship as a source of revenue for clubs

 

Identification and evaluation of sport sponsorship by football clubs affiliated to the Football. Association of Warmia and Mazury in Olsztyn is the main aim of the article. The research indicates that local small and medium size enterprises are the sponsors of football clubs. In most clubs, the percentage of sponsorship budgets ranged from 1 to 20%. The higher share (60%) was reported by first and second league clubs. Results indicate that that the dominant source of funding for clubs that are playing matches in the lower classes leagues s are public funds, mainly from local government budgets. Clubs from I and II league have the greatest number of sponsors per one club. This is the result of influence made by mark of club and a higher, more professional approach to running the sport business by club management team. Moreover, lower number of sponsors have been observed in the clubs from the lower graded leagues. This correlation may be associated with a small interest of sponsors.

 

Keywords: sport marketing, sport sponsorship, sport clubs

 

Konferencje

 

Marketing — handel — konsumpcja. Doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości
Iwona Escher, Joanna Petrykowska, Dawid Szostek

 

W dniach 14–16 września 2014 r. w Toruniu odbył się kolejny Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji. Swój niepowtarzalny charakter zjazdy zawdzięczają nie tylko wieloletniej tradycji ich organizacji, ale też temu, że są jedyną w swoim rodzaju okazją do spotkania przedstawicieli wszystkich liczących się krajowych ośrodków naukowych zajmujących się zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianego marketingu, handlu i konsumpcji. Organizatorzy tegorocznego spotkania to Katedra Marketingu i Handlu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu. Zapraszamy do przeczytania relacji ze Zjazdu.

 

Artykuły na płycie CD (plik do pobrania)

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł