Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 11/2016

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 11/2016
Rok XXIII nr 11 (listopad) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Makromarketing jako subdyscyplina nauki o marketingu – cz. 2
Jacek Kamiński

 

Znaczne wykraczanie zakresu zainteresowania nauki o marketingu poza obszar dyscypliny naukowej określanej jako nauki o zarządzaniu skłania do poszukiwania nowej, możliwej do zaakceptowania formuły klasyfikacji nauki o marketingu w postaci samodzielnej dyscypliny naukowej. Przedstawiona na łamach Marketingu i Rynku propozycja powołania nowej dyscypliny naukowej określanej jako nauka o marketingu oraz wyodrębnienie w niej subdyscyplin w postaci mikro i makromarketingu stanowi uzasadnienie bardziej szczegółowego przedstawienia subdyscyplin nauki o marketingu. Ponieważ problematyka mikromarketingu jest stosunkowo dobrze znana za sprawą poświęconych jej podręczników, artykuł dotyczy subdyscypliny określanej jako makromarketing. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono pojęcie, genezę i rozwój makromarketingu oraz jego najistotniejsze założenia epistemologiczne. W drugiej części określono zakres zainteresowań oraz scharakteryzowano główne szkoły makromarketingu. W podsumowaniu artykułu przedstawiono argumenty uzasadniające istotną rolę makromarketingu jako marketingowej subdyscypliny.

 

Słowa kluczowe: nauka o marketingu, dyscyplina naukowa, makromarketing, subdyscyplina

 

Macromarketing as subdiscipline of the marketing science

 

The fact that the scope of interest in the marketing science substantially exceeds the scientific discipline known as the management sciences leads to searching for new, acceptable formula of classifying the marketing science as an individual discipline of science. The proposal to create a new scientific discipline, presented in Marketing i Rynek, referred to as the marketing science and separation from it the micromarketing and macromarketing subdisciplines constitutes justification for more detailed presentation of these two subdisciplines of the marketing science. Since the micromarketing issue is relatively known from workbooks devoted to this subject, the article is devoted to the subdiscipline referred as macromarketing. The article comprises two parts. In the former part there have been presented definition, origins and development of the macromarketing, as well as its fundamental epistemological assumptions, whilst in the latter part there have been presented the scope of interest and characterised the primary schools of the macromarketing. In the conclusion were presented arguments justifying the material role of the macromarketing as the subdiscipline of marketing.

 

Keywords: marketing science, scholarly discipline, macromarketing, subdiscipline

 

Rozwój koncepcji dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji w ujęciu sieciowym
Krzysztof Fonfara

 

Przedmiotem rozważań jest próba określenia, na podstawie wieloetapowych badań empirycznych, znaczenia relacji biznesowych w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej w procesie internacjonalizacji. Bezpośrednie określenie wpływu relacji biznesowych na wyniki firmy jest bardzo utrudnione. Dlatego też w artykule wskazuje się na ich pośredni sposób oddziaływania na przewagę konkurencyjną poprzez wiele zjawisk wywołanych przez kontakty pomiędzy podmiotami. Na podstawie dwuetapowych badań jakościowych dokonano identyfikacji charakterystyk i determinant relacji biznesowych mających zdaniem respondentów wpływ na skuteczność działania firmy na rynkach zagranicznych. W ramach szerokich badań ilościowych określono ich znaczenie w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej w procesie internacjonalizacji. Analizowane charakterystyki i determinanty relacji biznesowych nazwano komponentami dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji. Im wyższy poziom dojrzałości, tym większe prawdopodobieństwo osiągnięcia przewagi nad najbliższymi konkurentami.

 

Słowa kluczowe: internacjonalizacja, relacje biznesowe, przewaga konkurencyjna

 

Development of the concept of company internationalisation maturity — network approach

 

The paper — based on a multi-stage research — discusses the impact of business relationships on a company’s competitive advantage. It is difficult to examine in a general way the influence of business relationships of a company in the internationalisation process on its market and financial performance. That is why the paper analyses the impact of business relationships from the angle of selected positive phenomena caused by contacts between entities. Based on 2-stage qualitative studies a set of characteristics and determinants of business relationships was identified. They were followed by a wide quantitative research enabling to expose the significance of particular characteristics and determinants. The analysed characteristics and determinants of business relationships were called the components of company internationalisation maturity. It is assumed that the higher level of company internationalisation maturity, the greater the likelihood of achieving better results compared with those of closet competitors.

 

Keywords: internationalisation, business relationships, competitive advantage

 

Realia rynku

 

Postrzeganie przez konsumentów seniorów cenowej wartości w procesie akceptacji i użytkowania nowego produktu technologicznego
Sylwia Badowska

 

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania w zakresie postrzegania przez konsumentów seniorów cenowej wartości związanej z nowym produktem technologicznym na przykładzie dotykowego telefonu komórkowego typu smartfon. Według modelu UTAUT postrzegana wartość cenowa stanowi jeden z czynników kształtujący proces akceptacji i użytkowania innowacji produktowej na rynku dóbr technologicznych. Wyniki sugerują, iż dla konsumentów seniorów smartfon ma akceptowalną cenę, a jego nabycie to zakup dobrych wartości za dobrą cenę i przy obecnej cenie dostarcza im pożądanych wartości. Konsumenci 60+ postrzegają jednak ceny usług towarzyszących użytkowaniu telefonu komórkowego typu smartfon jako wyższe niż by oczekiwali. Wyniki badań pogłębiają wiedzę o zachowaniach nabywczych konsumentów seniorów, weryfikują w praktyce model UTAUT oraz przyczyniają się do lepszego opracowania strategii marketingowej innowacyjnych produktów z uwzględnieniem specyfiki wymagań segmentu konsumentów 60+ w Polsce.

 

Słowa kluczowe: cena, wartość, cenowa wartość, postrzeganie cenowej wartości, konsument senior, konsument 60+, nowy produkt technologiczny

 

Perceived price value by elderly consumers in the process of acceptance and use of new technological product

 

The aim of this article is to present the results of original research on price value perceived by the elderly consumers and associated with a new technology product on the example of touch mobile phone 'smartphone'. According to the model UTAUT, a price value is one of the factors moderating the process of acceptance and use of a new technology product. The results suggest that for the elderly consumers the price of smartphone is acceptable, and its acquisition is to buy 'good value for good money' and at the current price it provides the eligible value to the elderly. However, for consumers 60+, the price of services associated with the 'smartphone' is greater than they expected. The results of the research deepen knowledge concerning the purchasing behaviour of the elderly, verify the model UTAUT in practice, and finally contribute to better development of the marketing strategy of new technology products taking into account specific requirements of the consumer 60+ in Poland.

 

Keywords: price, value, price value, perceiving price value, elderly consumers, consumers 60+, new technological product

 

Z czasopism zagranicznych

 

Rola zasobów marketingowych w sferze radykalnych innowacji
Jarosław Sawicki

 

Przedstawiamy omówienie artykułu pt. The Role of Marketing Resources in Radical Innovation Activity: Antecedents and Payoffs, którego autorami są Kyriakos Kyriakopoulos, Mathew Hughes, Paul Hughes. Artykuł ukazał się w czasopiśmie “Journal of Product Innovation Management” w 2016 r.

 

Orientacja strategiczna i kontekst rynkowy a efektywność przedsiębiorstwa
Jarosław Sawicki

 

Zapraszamy do zapoznania się z omówieniem artykułu Andersa Pherssona pt. Firm’s Strategic Orientation, Market Context, and Performance. Artykuł ukazał się w czasopiśmie “European Business Review” w 2016 r.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł