Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 11/2017

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 11/2017

Rok XXIV nr 11 (listopad) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Znaczenie neuromarketingu dla skuteczności działań przedsiębiorstw
Martyna Ostrowska

 

Dlaczego klient wybiera konkretny produkt? Czy można wpłynąć na decyzje konsumenta? Jak stworzyć przekaz reklamowy angażujący umysł i zmysły klienta? Zapewne odpowiedzi na te pytania chciałoby znać wielu specjalistów ds. marketingu. Mogliby tworzyć wyroby i przekazy reklamowe entuzjastycznie przyjmowane przez klientów, wywołujące w nich chęć posiadania konkretnego produktu. Z pomocą przychodzi neuromarketing. Celem prezentowanego artykułu jest przybliżenie podstaw tej koncepcji, jej narzędzi, szans i zagrożeń oraz znaczenia dla skuteczności działań przedsiębiorstw.

 

Słowa kluczowe: neuromarketing, skuteczność przedsiębiorstw

 

The importance of neuromarketing for the effectiveness of business operations

 

Why a customer chooses a specific product? Can you influence consumer decisions? How to create an advertising message involving the mind and the senses of the customer? The answer to these questions is likely to be familiar to many marketing specialists. They could create products and advertising messages enthusiastically received by customers, resulting in their desire to have a specific product. With the help comes neuromarketing. The purpose of this article is to understand the basics of this concept, its tools, its opportunities and threats, and its importance to the effectiveness of its operations.

 

Keywords: neuromarketing, business efficiency

 

Prawne aspekty reklamy internetowej
Monika Gaczkowska

 

Reklama jest ważnym elementem w procesie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Reklama internetowa jest dość nowym pojęciem. Początki internetu, a następnie związanej z nim reklamy zmienił dotychczasowy porządek związany z mediami. Artykuł przedstawia istotne kwestie dotyczące regulacji prawnych związanych z reklamą internetową. Analiza orzecznictwa i poglądów doktryny pozwala na sformułowanie następujących wniosków. Po pierwsze, polskie prawo dotyczące kwestii reklamy nie stanowi jednolitego systemu. W konsekwencji stosuje się odpowiednio przepisy poświęcone innym środkom przekazu. Powoduje to wiele wątpliwości i problemów. Po drugie, rozwój internetu przyczynił się do powstania wielu regulacji prawnych. Po przeanalizowaniu literatury oraz orzeczeń można wywnioskować, czym jest reklama internetowa oraz jakie są jej rodzaje. Niniejsza praca pokrótce wyjaśnia, czym jest reklama internetowa oraz wskazuje jej niektóre formy.

 

Słowa kluczowe: reklama internetowa, prawo reklamy, prawo własności intelektualnej, marketing internetowy, prawo IT

 

Legal aspects of online advertising

 

Advertising is an important element of conducting business by entrepreneurs. Online advertising is quite a new concept. The beginnings of the internet and, subsequently, online advertising changed the current media order. This article presents important issues regarding the regulations related to online advertising. The analysis of the case law and views of doctrine allows for the formulation of the following conclusions. First of all, the Polish law on advertising is not a uniform system. As a consequence, provisions devoted to other means of communication are being used accordingly. This causes many doubts and problems. Secondly, the development of the Internet contributed to the emergence of many legal regulations. After a review of literature and judgements one can infer what online advertising is and what the forms of it are. This paper briefly explains what online advertising is and presents some of its forms.

 

Keywords: online advertising, advertising law, intellectual property law, online marketing, IT law

 

Z archiwów internetu. Zmiany w sposobie prezentacji oferty agroturystycznej
Karol Król

 

W ostatnich latach ma miejsce rewolucja „nieograniczonego przetwarzania danych”, której przejawem są m.in. internet obiektów i chmury danych aktualizowanych w czasie rzeczywistym. Rewolucja ta ma miejsce również w zakresie wzorców i technik projektowych i nie ominęła witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Celem pracy było zbadanie, jak wiele informacji na temat sposobu prezentacji usług agroturystycznych można uzyskać na podstawie analizy witryn internetowych dostępnych w archiwach internetu oraz witryn wykonanych w sposób archaiczny, a także jak kształtuje się dynamika zmian w prezentacji oferty agroturystycznej. Badania polegały na selektywnej strukturyzacji i łączeniu danych pozyskanych w trakcie analizy kopii archiwalnych witryn zgromadzonych w zasobach Internet Archive oraz ocenie witryn wykonanych w sposób archaiczny. Badania pokazały, że rok 2012 był rokiem przełomowym. Po roku tym właściciele gospodarstw agroturystycznych częściej niż w latach poprzednich podejmowali temat odświeżenia bądź też całkowitej zmiany dotychczas posiadanej witryny na nową, choć dynamika zmian oprawy graficznej i podstawy programistycznej witryn była największa w latach 2015–2017.

 

Słowa kluczowe: promocja agroturystyki, cyfrowe archiwa, zmiany technologiczne, modernizacja witryny

 

From the archives of the Internet: changes in the mode of presentation of agrotouristic offer

 

In recent years, the revolution of “unlimited data processing” takes place the symptoms of which are, among others, the Internet of objects and data clouds updated in real time. This revolution also occurs in the range of project models and techniques and it did not omit websites. The aim of the paper was to research how much information concerning the ways of presenting agrotouristic services can be obtained on the basis of the analysis of websites available in the Internet’s archives performed in the archaic way and also how the dynamics of changes in presentation of agrotouristic offer evolves. The surveys were based on selective structuring and joining the data obtained in the Internet in the process of analysing the archival copies of websites collected in the Internet Archive resources as well as the evaluation of websites prepared in the archaic way. The surveys revealed that 2012 was the crucial year. After that year, the owners of agrotouristic farms discussed the issue of updating or complete changing of the yet possessed website into the new one much more frequently, although the dynamics of changing the graphical layout and programmatic base of websites was the greatest in the years 2015–2017.

 

Keywords: promotion of agrotourism, digital archives, technological changes, websites modernization

 

Realia rynku

 

Czynniki determinujące percepcję mobbingu i molestowania seksualnego w środowisku pracy – wyniki badań
Marek Kunasz, Ewa Mazur-Wierzbicka

 

W pracy poddano identyfikacji czynniki determinujące percepcję mobbingu i molestowania seksualnego w środowisku pracy. Postawione zadanie badawcze zrealizowano na podstawie analiz literatury przedmiotu oraz wyników badań ankietowych systemów zarządzania zasobami ludzkimi zachodniopomorskich przedsiębiorstw realizowanych w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozpatrywano determinanty należące do siedmiu kategorii. Czynnikiem najsilniej determinującym percepcję badanych zjawisk okazała się wielkość przedsiębiorstw. Percepcja badanych zjawisk rośnie wraz ze wzrostem wielkości podmiotu.

 

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, mobbing, molestowanie seksualne, dyskryminacja w miejscu pracy

 

Factors determining perception of mobbing and sexual harassment in the working environment — research results

 

Factors determining perception of mobbing and sexual harassment in the working environment were identified in the paper. Posed research task was carried out on the basis of analysis of literature concerning the subject and results of survey research of human resources management systems of enterprises in West-Pomeranian Voivodeship conducted by Department of Human Capital Management at University in Szczecin. Determinants belonging to 7 categories were taken into consideration. The size of enterprises turned out to be the most influential factor which determined perception of investigated phenomena. Perception of examined phenomena grows along with size of the object.

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR, mobbing, sexual harassment, discrimination in the working environment

 

Artykuły na płycie CD

 
Dyfuzja koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Jadwiga Adamczyk
 
Przedsiębiorstwo społeczne a społeczna odpowiedzialność biznesu
Beata Bieńkowska
 
Przedsiębiorczość a innowacyjność – dyskurs terminologiczny
Jerzy Bogdanienko
 
Wybrane wyzwania związane ze społeczną odpowiedzialnością dużych i średnich podmiotów gospodarczych
Katarzyna Demków, Adam Sulich
 
Model współpracy międzysektorowej w projekcie społecznej odpowiedzialności. Studium przypadku WrOpenUp
Aneta Długopolska-Mikonowicz, Oliwia Tarasewicz-Gryt
 
Jawność płacowa a poczucie sprawiedliwości, satysfakcja z wynagrodzeń, motywacja i zaangażowanie pracowników w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu
Joanna Fierla-Jakubowicz
 
Społeczna odpowiedzialność organizacji pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
Teresa Gądek-Hawlena
 
Dekompozycja globalnej gospodarki w perspektywie dynamicznych zmian w podziałach dochodów narodowych państw
Mirosław Geise
 
Społeczna odpowiedzialność jako rekomendacja do kształtowania warunków pracy
Adam Górny
 
Społeczna odpowiedzialność wyższej uczelni publicznej związana z realizacją innowacyjnych projektów przyczyniających się do wzrostu regionalnej konkurencyjności
Jerzy Gwizdała, Lech Jędrzejewski 
 
Wizualizacja jako narzędzie wspomagania raportowania niefinansowego
Beata Iwasieczko
 
Społeczna odpowiedzialność uczelni – wybrane aspekty
Monika Jakubiak
 
Dialog społeczny jako istotny element społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie Volkswagen Poznań Sp z o.o
Sławomir Jankiewicz, Jarosław Lange
 
Wpływ przedsiębiorstw na otoczenie – ujęcie w raportach niefinansowych
Ewa Jastrzębska
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi w MSP
Barbara Kamińska
 
Samorząd ułatwiający a obywatelskie powinności biznesu. Płaszczyzny współpracy samorządu terytorialnego i biznesu
Sławomir Kamosiński
 
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw stalowych w USA – aspekty środowiskowe
Marcin Kardas
 
Zastosowanie narzędzi Lean Manufacturing jako przejaw środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw produkcyjnych
Magdalena Kaźmierczak, Aleksandra Kamińska
 
Wybrane sposoby przeciwdziałania patologiom w środowisku pracy
Aneta Kisiel
 
Determinanty zaufania konsumentów do firm z sektora rolno-spożywczego
Magdalena Klimczuk-Kochańska
 
Analiza poziomu dostępności serwisów WWW w kontekście promocji i dystrybucji na przykładzie wybranych ogólnopolskich sklepów komputerowych
Łukasz Krawiec
 
Dynamika zmian społecznej odpowiedzialności biznesu w miejscu pracy w Polsce w latach 2011–2016
Katarzyna Kulig-Moskwa, Joanna Nogieć
 
Wynagrodzenie godziwe jako obszar odpowiedzialnego biznesu
Beata Kulisa
 
Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej
Tomasz Kusio
 
Standardy raportowania niefinansowego w podmiotach społecznie odpowiedzialnych w Polsce
Marzanna Lament
 
Podatkowe aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu
Wojciech Leoński
 
General research profiling for the role of leadership in corporate social responsibility
Andrzej Lis, Paweł Cegliński
 
Konsumpcja kolaboratywna jako forma społecznych innowacji na rynku turystycznym
Ewa Markiewicz
 
Zastosowanie ekoefektywności do oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce
Aneta Masternak-Janus
 
Społeczna odpowiedzialność branży gastronomicznej wobec konsumentów – wybrane aspekty
Ewa Mazur-Wierzbicka, Marek Kunasz
 
CSR w obszarze pracowniczym
Katarzyna Mizera, Paula Pypłacz
 
Kwestia relacji wewnątrzorganizacyjnych w standardzie raportowania GRI G4
Marta Młokosiewicz
 
W-LB narzędziem CSR – perspektywa śląskich przedsiębiorstw
Katarzyna Olejniczak, Katarzyna Łukasik
 
Grywalizacja jako innowacyjny sposób wdrażania CSR
Agata Opolska-Bielańska
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja kształtowania relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa – analiza porównawcza z wybranymi koncepcjami
Hubert Pachciarek
 
Społeczne aspekty zarządzania wiedzą w systemie łańcucha wartości
Leszek Panasiewicz
 
Kształcenie pozaformalne w ramach społecznej odpowiedzialności uniwersytetu
Małgorzata Pańkowska
 
Raportowanie emisji gazów cieplarnianych w kontekście odpowiedzialności za środowisko naturalne wybranych podmiotów sektora lotniczego
Monika Perlińska
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu w spółkach Skarbu Państwa kontrolowanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Renata Płoska, Joanna Próchniak
 
Relacja między społeczną odpowiedzialnością biznesu a zarządzaniem talentami. Rezultaty badania społecznie odpowiedzialnych firm w Polsce
Adrian Pyszka, Daniel Gajda
 
Typy fundacji korporacyjnych w Polsce – wyniki badań
Mateusz Rak
 
Implementacja wybranych elementów koncepcji CSR w przedsiębiorstwach agrobiznesu (w świetle badań własnych)
Marcin Ratajczak
 
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – wyzwania związane z oczekiwaniami przedstawicieli pokolenia Y
Elżbieta Robak
 
Społecznie odpowiedzialne modele biznesowe. Przykład polskich firm z branży odzieżowej
Tomasz Rosiak, Agnieszka Postuła
 
Analiza raportów informacji niefinansowych spółek z RESPECT Index
Hanna Sikacz, Przemysław Wołczek
 
Identyfikacja warunków, przejawów i problemów badawczych dotyczących reguły wzajemności w relacjach małego przedsiębiorstwa z interesariuszami w procesie zarządzania społeczną odpowiedzialnością
Agnieszka Sokołowska-Durkalec
 
Wpływ kultury organizacyjnej na podejmowanie działań społecznie odpowiedzialnych
Jolanta Stec-Rusiecka
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu a zielone miejsca pracy
Adam Sulich, Tomasz Zema
 
Kontrakt we współczesnym społeczeństwie z perspektywy humanistycznej
Jacek Sypniewski
 
Społecznie odpowiedzialna uczelnia – nowy paradygmat w instytucjach szkolnictwa wyższego
Dorota Teneta-Skwiercz
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Małgorzata Terebińska
 
Environmental Ship Index jako narzędzie realizacji środowiskowego wymiaru społecznej odpowiedzialności portów morskich
Natalia Wagner
 
Państwo jako interesariusz spółdzielni socjalnych w Szwecji i w Polsce
Piotr Wetoszka
 
Świadomość konsumencka jako czynnik wspierający CSR
Katarzyna Włodarczyk
 
Miejsce CSR w modelu biznesowym przedsiębiorstwa
Robert Wojtachnik
 
Wpływ przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych na dobrostan wybranych grup interesariuszy
Robert Wojtachnik
 
Instrumenty konkurowania przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych
Anna Wolak-Tuzimek
 
Stan raportowania informacji o stosowanej polityce różnorodności przez spółki z Respect Index
Przemysław Wołczek, Hanna Sikacz
 
Etyczny wymiar zachowań społecznie odpowiedzialnych
Magdalena Wysocka
 
Bankowe raportowanie niefinansowe według standardu GRI – realizacja wymogów formalnych i potencjał informacyjny
Justyna Zabawa, Adam Nosowski, Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska
 
Wybrane wyzwania społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach Nowej Gospodarki
Bartłomiej Zinczuk
 
Korzyści z tytułu wdrożenia koncepcji CSR na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa należącego do sektora MSP
Joanna Ziomek, Roman Tylżanowski
 
Siła wielkich miast a sprawiedliwy handel międzynarodowy
Wojciech Zysk
 
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec srebrnych interesariuszy
Agnieszka Żak
 
Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu wobec pracowników w korporacjach w branży IT
Anna Żelazna, Monika Socha 
 
Norma ISO 26000 w świetle badań naukowych
Marcin Żemigała
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł