Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 11/2018

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 11/2018 
Rok XXV nr 11 (listopad) ISSN 1231-7853

 

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

Marketing communication of fashion luxury brands on the Internet

 

Edyta Adamowicz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie/SGH Warsaw School of Economics

krmij@sgh.waw.pl

Nowadays, the new media and customers’ behaviours on the Internet have been changing marketing communication style. Development of the Internet had a great impact on marketing communications, which became bilateral. Brands do not only talk to the customers anymore, but they are conversing with them. Thanks to social media channels, brands are ingeniously engaging with consumers, who have become more and more demanding. The Internet environment is extremely challenging for luxury brands. They must maintain their exclusivity and retain their spirit of scarcity on the mass media channel that is the Internet. The phenomenon is widely seen in the fashion industry which relies largely on images. This article shows case studies of fashion luxury brands’ communication on the Internet.

 

Keywords: marketing communication, Internet marketing communication channels, social media, luxury brands, Fashion

 

Komunikacja marketingowa marek luksusowych w wybranych kanałach internetowych na przykładzie branży fashion 

 

W dzisiejszych czasach szybki rozwój technologii i nowych mediów oraz zachowania konsumentów wpłynęły na zmiany komunikacji marketingowej. Rozwój Internetu w znacznym stopniu wywarł wpływ na komunikację marketingową, która stała się dwustronna. Właściciele marek w dzisiejszych czasach chcą nie tylko mówić do klientów, ale także chcą się z nimi komunikować. Media społecznościowe umożliwiają to, ale powodują również, że klient staje się coraz bardziej wymagający, dlatego Internet jest przestrzenią stawiającą wiele wyzwań przed markami luksusowymi. Muszą one z jednej strony zachować ekskluzywność i niedostępność w tak masowym kanale, jakim jest Internet. Zjawisko to jest widoczne zwłaszcza w branży fashion, która opiera się w dużej mierze na obrazie. Artykuł przedstawia przykłady komunikacji marketingowej w wybranych kanałach internetowych luksusowych marek z branży fashion.

 

Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, współczesne kanały komunikacji marketingowej, media społecznościowe, marki luksusowe, branża fashion

 

Bibliografia/ References
Adamowicz, E. (2018). The Attitudes of Polish Luxury Goods Consumers towards Luxury Brands within the Personal Luxury Goods Category. W: G. Poniatowski (red.), Determinanty i modele procesów gospodarczych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Barton, S. (2017). Strategy In Fashion at Net-A-Porter. Pozyskano z/ Retrieved from: https://channels.theinnovationenterprise.com/articles/59-strategy-in-fashion-at-net-a-porter (05.07.2017).
Bauerová, L. (2017). Fashion Week on Social Media: Who Took the Lead? Pozyskano z/ Retrieved from: https://www.socialbakers.com/blog/2662-fashion-week-on-social-media-who-took-the-lead (10.07.2017).
BCG (2012). BCG Marketing Capabilities Digital Age. Boston Consulting Group.
Grębosz, M., Siuda, D., Szymański, G. (2016). Social Media Marketing. Łódź: Politechnika Łódzka. 
Hoffman, D.L., Novak, T.P. (1996). Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations. Journal of Marketing, 60 (3).
Hyland, V. (2017). Is See-Now-Buy-Now Just a Trend, or the Future of Fashion? Pozyskano z/ Retrieved from: https://www.thecut.com/author/V%C3%A9ronique%20Hyland/ (10.07.2017).
Kapferer, J.-N. (2015). Kapferer on Luxury. How Luxury Brands Can Grow Yet Remain Rare. London: Kogan Page Limited. 
Kotler, P., Keller, K.L. (2013). Marketing. Poznań: Rebis. 
KPMG (2016). Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2016. KPMG. 
Kuchta, M. (2017). Kampania social media – czym dokładnie jest i co ją wyróżnia? Pozyskano z/ Retrieved from: https://socialpress.pl/2017/02/kampania-social-media-czym-dokladnie-jest-i-co-ja-wyroznia (17.06.2018).
Łopaciński, K. (2015). Skuteczność promocji internetowej. Pomiar i technologia informacyjna. Warszawa: PWE. 
Mannos, J. (2014). If It Happened on the #NYFW Runway, It Happened on Twitter. Pozyskano z/ Retrieved from: https://blog.twitter.com/official/en_us/a/2014/if-it-happened-on-the-nyfw-runway-it-happened-on-twitter.html (29.04.2018).
Nowacki, R. (2006). Reklama. Warszawa: Difin. 
Sikora, T. (2012). Zachowanie nabywców produktów luksusowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Stachowiak, M. (2017). Zachowania konsumentów na rynku luksusowej odzieży i akcesoriów. Handel Wewnętrzny, 1 (366), s. 340–353.
Stawarz-Garcia, B. (2018). Content Marketing i Social Media. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Sznajder, A. (2014). Technologie mobilne w marketingu. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Taranko, T. (2005). Strategie produktów luksusowych na Polskim rynku. W: T. Słaby (red.), Elity ekonomiczne – konsumpcja, rynek, marketing. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
Taranko, T. (2015). Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Tungate, M. (2008). Fashion Brands: Branding Style from Armani to Zara 2nd edition. London: Kogan Page.

 

Produkty spożywcze nawiązujące nazwą do czasów Słowian – marketingowe strategie produktów czy rzeczywisty powrót do dawnych smaków?

 

Beata Kuźniarowska

Uniwersytet Rzeszowski/University of Rzeszów

info@ur.edu.pl

Na rynku spożywczym często pojawiają się nowe produkty, które zachęcają potencjalnych klientów do ich zakupu poprzez swoją nazwę odnoszącą się do smaków, jakie gościły na stołach naszych słowiańskich przodków. Celem publikacji jest zebranie najważniejszych informacji dotyczących żywności dawnych Słowian, weryfikacja składu produktów nawiązujących nazewnictwem do niego z rzeczywistymi produktami, które spożywali, poznanie postaw, jakie towarzyszą konsumentom podczas robienia zakupów spożywczych, oraz ich opinii na temat produktów posiadających w nazwie odwołanie do czasów Słowian.

 

Słowa kluczowe: Słowianie, strategie marketingowe, konsument, produkty spożywcze 

 

Food products referring to the Slavic times: marketing strategies of products or a real return to old flavors?

 

New products often appear on the food market, that encourage potential customers to buy them by their name referring to the flavors that grace the tables of our Slavic ancestors. The aim of the publication is to collect the most important information about Slavic food, verification of the composition of products referring to it with real products that they were consuming, learning about the attitudes that accompany consumers when shopping and their opinions about products that have a reference to the times of the Slavs in their name.

 

Keywords: Slavs, marketing strategies, consumer, food market

 

Bibliografia/ Referneces
Bockenheim, K. (1998). Przy polskim stole. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
Buko, A. (2005). Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia, hipotezy, interpretacje. Warszawa: Trio.
Dumanowski, J. (2014). Wiedza, narracja i smak. Staropolskie książki kucharskie i potrawy kulinarne jako źródło historyczne. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, (4).
Kerin, R.A. i Peterson, R. A. (2004). Strategic Marketing Problems. New Jersey: Prentice Hall. 
Kunysz, A. (1968). Wczesnośredniowieczne osiedle garncarskie w Przemyślu na Zasaniu. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, (1).
Leciejewicz, L. (red.) (1988). Mały słownik kultury dawnych Słowian. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Lis, H. i Lis, P. (2009). Kuchnia Słowian. O żywności, potrawach i nie tylko. Kraków: Libron. 
Lis, H. i Lis, P. (2014). Kuchnia Słowian czyli o poszukiwaniu dawnych smaków. Kazimierz Dolny: Nasza Księgarnia.
Moszyński, K. (2010). Kultura ludowa Słowian (t. 1: Kultura materialna). Warszawa: Graf_ika.
Rutkowska-Płachcińska, A. (1978). Historia kultury materialnej Polski w zarysie (t. II). Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

 

Prospołeczne i prośrodowiskowe zaangażowanie szkół wyższych w opinii studentów – wyniki badania pilotażowego

 

Dorota Teneta-Skwiercz

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu/ Wroclaw University of Economics and Business

alley77@poczta.onet.pl

Głównym celem opracowania jest identyfikacja stanowiska studentów w odniesieniu do podejmowanych przez szkoły wyższe inicjatyw prospołecznych i prośrodowiskowych. Na potrzeby artykułu sformułowano następujące pytania badawcze: Czy studenci dostrzegają zasadność podejmowania przez uczelnie działalności prospołecznej, angażowania się w rozwój społeczności lokalnej? Czy akceptują podejmowanie przez uczelnie inicjatyw służących ochronie środowiska maturalnego? Jako podejście badawcze zastosowano studium przypadku. W ramach doboru celowego wytypowano Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wykorzystane metody badawcze to: analiza piśmiennictwa, badania ankietowe oraz obserwacja uczestnicząca. Artykuł składa się z pięciu części: wprowadzenia, przeglądu literatury, raportu z przeprowadzonego badania pilotażowego, wniosków oraz podsumowania. Z przeprowadzonego badania wynika, że studenci dostrzegają potrzebę i zasadność prospołecznych i prośrodowiskwych inicjatyw uczelni, aczkolwiek przypisują im różne znaczenie. Istnieje duży rozdźwięk między poziomem oczekiwań respondentów a poziomem dostrzeganej przez nich aktywności uczelni w diagnozowanych obszarach.

 

Słowa kluczowe: szkoła wyższa, społeczna odpowiedzialność uczelni, interesariusz, działalność prośrodowiskowa, działalność prospołeczna

 

Prosocial and pro-environmental involvement of Universities in the opinion of students – results of the pilot research

 

The main goal of the article is to identification the students’ position in relation to pro-social and pro-environmental initiatives undertaken by universities. For the purposes of the article, the following research questions were formulated: Do students perceive the legitimacy of universities to undertake pro-social activities, to engage them in the development of the local community? Do they accept universities to take pro-environmental initiatives? A case study was used as a research approach. As part of the targeted selection, the Faculty of Economic Sciences at the University of Economics in Wroclaw was selected. The selection criterion was the availability. The research methods used were: literature analysis, questionnaire surveys and participant observation. The article consists of five parts: introduction, literature review, report from the pilot study, conclusions and summary. The research conducted for the purposes of the article shows that students perceive the need and legitimacy of pro-social and pro-environmental initiatives of the university, although they attribute different meanings to them. There is a big gap between what students expect and the current activity of the university in the diagnosed areas.

 

Keywords: university, social responsibility of the university, stakeholder, pro-environmental activity, pro-social activity

 

Bibliografia/ References
Białoń, L. i Werner, E. (2012). Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej w kontekście jej wizerunku. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1 (39).
Chirileasa, I.C. (2013). University and Insertion Environment – Progresses in the Knowledge of Relationship between the Two Entities. Analele Universitatii din Oradea – Seria Geografie, (2).
European Commission (2009). The World in the 2025. Rising Asia and Socio-ecological Transition. Bruksela: European Commission. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/the-world-in-2025-report_en.pdf (20.05.2018).
Giuffré, L. i Ratto, S.E. (2014). A New Paradigm in Higher Education: University Social Responsibility (USR). Journal of Education & Human Development, 3 (1).
Gołuchowski, J. i Losa-Jonczyk, A. (2013). Wykorzystanie nowych mediów w promocji idei społecznej odpowiedzialności uczelni. W: J. Gołuchowski i A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Wykorzystanie nowych mediów w public relations. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Leja, K. (2008). Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu. W: K. Leja (red.), Społeczna odpowiedzialność uczelni. Gdańsk: Wydawnictwo Katedry Zarządzania Wiedzą i Informacją Politechniki Gdańskiej.
Leja, K. (2009). Uniwersytet społecznie odpowiedzialny – przykład AGH. E-mentor, 4 (39). Pozyskano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/31/id/668 (20.04.2018).
Maćkowiak, M., Jęczmyk, A. i Uglis, J. (2017). Kształtowanie postaw studentów jako przejaw społecznej odpowiedzialności uczelni w kształceniu kadr turystycznych. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (38). 
Piasecka, A. (2015). Społeczna odpowiedzialność uczelni w kontekście wewnętrznego zapewnienia jakości. PN Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (378).
Stefaniuk, T. (2014). Model partnerstwa uczelni wyższych z podmiotami otoczenia konkurencyjnego. Administracja i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, (100).

 

Norma SA 8000 w badaniach i zastosowaniach

 

Marcin Żemigała

Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw

mzemigala@wz.uw.edu.pl 

Celem artykułu jest identyfikacja i analiza tendencji w badaniach naukowych nad SA 8000 i praktycznych zastosowaniach (wdrożeniach) tego standardu. Sformułowano zestaw czterech pytań badawczych dotyczących tendencji w czasie, koncentracji wokół obszarów nauki i sektorów rynku, koncentracji regionalnych (krajowych) i najistotniejszych obszarów tematycznych w badaniach. Dane do analiz badań naukowych pobrano z bazy Scopus, a do analiz zastosowań skorzystano z oficjalnych rejestrów SAAS. Okazało się, że w badaniach naukowych dynamika w czasie jest powolna i nie widać wyraźnych tendencji. W zastosowaniach dynamika jest wyraźnie rosnąca w czasie. Badania naukowe koncentrują się głównie w naukach o zarządzaniu i inżynierii, natomiast w praktyce dominują organizacje z sektorów przemysłowych (głównie przemysł tekstylny). Jeżeli chodzi o koncentracje regionalne, to w badaniach i wdrożeniach dominują Włochy. Najistotniejszymi tematami badawczymi są integracja SA 8000 z innymi systemami zarządzania oraz raportowanie.

 

Słowa kluczowe: SA 8000, społeczna odpowiedzialność biznesu, tendencje w badaniach, tendencje w zastosowaniach praktycznych

 

SA 8000 Standard in research and applications

 

The aim of the article is to identify and analyze trends in academic research and practical applications (implementations) of the SA 8000 standard. A set of four research questions concerning trends in time, concentrations around science fields and market sectors, regional (national) concentrations and the most important thematic areas in the research was formulated. Data for the analysis of academic research were taken from the Scopus database and the official SAAS registers were used for application analysis. It turned out that in academic research, the dynamics in time is slow and there are no clear trends. In applications, the dynamics are clearly increasing over time. Academic research focuses mainly on management sciences and engineering, while in practice, organizations from industrial sectors predominate (mainly the textile industry). Regarding regional concentrations, Italy is predominant in research and implementation. The most important research theme is the integration of SA 8000 with other management systems.

 

Keywords: SA 8000, corporate social responsibility, trends in research, trends in practical applications

 

Bibliografia/ References
Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., Leiter, M.P. i Taris, T.W. (2008). Work Engagement: An Emerging Concept in Occupational Health Psychology. Work & Stress, 22 (3), 187–200. 
Brotheridge, C.M. i Grandey, A. (2002). Emotional Labor and Burnout: Comparing Two Perspectives of “People Work”. Journal of Vocational Behavior, 60 (1), 17–39. 
Ciliberti, F., Pontrandolfo, P. i Scozzi, B. (2008). Logistics Social Responsibility: Standard Adoption and Practices in Italian Companies. International Journal of Production Economics, 113 (1), 88–106. 
Jorgensen, T.H., Remmen, A. i Mellado D.M. (2006). Integrated Management Systems – Three Different Levels of Integration. Journal of Cleaner Production, 14 (8), 713–722. 
Kanai, A. (2009). „Karoshi” (Work do Death)” in Japan. Journal of Business Ethics, 84 (Suppl 2), 209–216. 
Karaptertovic, S. i Casadesus, M. (2009). Implementing Environmental with Other Standardized Management Systems: Scope, Sequence, Time and Integration. Journal of Cleaner Production, 17 (5), 533–540. 
Lozano, R. i Huisingh, D. (2011). Inter-linking Issues and Dimensions in Sustainability Reporting. Journal of Cleaner Production, 19 (2–3), 99–107. 
Maslach, C., Schaufeli, W.B. i Leiter, M.P. (2001). Job Burnout. Annual Review of Psychology, 52 (1), 397–422.
Oates, W. (1971). Confessions of a Workaholic: The Facts about Work Addiction. New York: World. 
Reynolds, M.A. i Yuthas, K. (2008). Moral Discourse and Corporate Social Responsibility Reporting. Journal of Business Ethics, 78 (1–2), 47–64. 
Salomone, R. (2008). Integrated Management Systems: Experiences in Italian Organizations. Journal of Cleaner Production, 16 (16), 1786–1806. 
Social Accountability International (2014). SA 8000. Social Accountability 8000. New York: Social Accountability International.
Spence, J.T. i Robbins, A.S. (1992). Workaholism: Definition, Measurement, and Preliminary Results. Journal of Personality Assessment, 58 (1), 160–178. 
Tsai, W.H. i Chou, W.C. (2009). Selecting Management Systems for Sustainable Development in SMEs: A Novel Hybrid Model Based on DEMATEL, ANP, and ZOGP. Expert Systems with Applications, 36 (2), 1444–1458.
Żemigała, M. (2013). Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analiz bibliometrycznych i opinii pracowników na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 
Żemigała, M. (2016). Wyzwania współczesnej pracy. W: K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych (418–429). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Konferencje

 

Sprawozdanie z XXVII Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji

W dniach 17–19 września 2018 r. w Poznaniu odbył się XXVII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji połączony z konferencją Horyzonty wiedzy. Marketing – Handel – Konsumpcja, w której uczestniczyli przedstawiciele środowiska akademickiego z całej Polski oraz ośrodków zagranicznych

Robert Romanowski

Artykuły na płycie CD

Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu łańcuchami dostaw
Anna Baraniecka 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
anna.baraniecka@ue.wroc.pl

Sandra Zięba-Szewczyk
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
anna.zieba@ue.wroc.pl

 

Ekoefektywne tworzenie wartości produktu jako przejaw CSR
Rafał Baum 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
baum@up.poznan.pl

 

Wykorzystanie instrumentów CSR w wybranych przedsiębiorstwach - próba oceny
Beata Bieńkowska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
b bienkowska@ath.bielsko.pl

Paulina Pochopień 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
info@ath.bielsko.pl

 

Innowacje społecznie odpowiedzialne, społeczna odpowiedzialność biznesu - wyzwania, dylematy, trendy
Agnieszka Borowska–Żywno 
Uniwersytet w Białymstoku 
uniwersytet@uwb.edu.pl

 

Społeczna odpowiedzialność podmiotów gospodarczych turystyki – perspektywa ekonomii
Małgorzata Brojak-Trzaskowska 
Uniwersytet Szczeciński
malgorzata.brojak@wzieu.pl

 

Rozkład inwersji w analizie poprawności ocen eksperckich na przykładzie branży modowej
Mariusz Czekała
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
mariuszczekala@windowslive.com

Agnieszka Bukietyńska
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
sp@wsb.wroclaw.pl

Marek Gurak 
MG4 Sp. z.o.o Malin
mg4@mgr.com.pl

 

Zielone miejsca pracy w perspektywie CSR
Katarzyna Demków
Politechnika Wrocławska
katarzyna.demkow@pwr.edu.pl

Adam Sulich 
Politechnika Wrocławska
adam.sulich@pwr.edu.pl

 

Zachowania seniorów jako uczestników Targów Seniora w perspektywie społecznej odpowiedzialności biznesu
Magdalena Dołhasz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dolhasz@uek.krakow.pl

Anita Proszowska
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
aproszow@zarz.agh.edu.pl

 

CSR w tworzeniu wartości dla konsumentów  w marketingu przedsiębiorstw handlowych
Marek Drzazga
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
marek.drzazga@ue.katowice.pl

Urszula Janeczek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
urszula.janeczek@ue.katowice.pl

 

Wizerunek marki a proces podejmowania decyzji przez konsumentów
Jacek Dziwulski 
Politechnika Lubelska
j.dziwulski@pollub.pl

 

Rola własności intelektualnej w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa
Anna Eder-Hartwich
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
welcome@uj.edu.pl

 

Ograniczenia wykorzystania CSR w przedsiębiorstwach handlowych
Adam Figiel
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
adam.figiel@uek.krakow.pl

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy mikrofinansów
Joanna Fila
Uniwersytet Łódzki
joanna.fila@uni.lodz.pl

 

Partnerstwo prywatno-społeczne na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego z perspektywy przedsiębiorstw sektora TSL
Teresa Gądek-Hawlena
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
teresa.gadek-hawlena@ue.katowice.pl

 

Zielone miejsca pracy – element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii
Adam Grudziński
Politechnika Wrocławska
adam.grudzinski@pwr.edu.pl

Adam Sulich
Politechnika Wrocławska
adam.sulich@pwr.edu.pl

 

Informacja relewantantna w raportach niefinansowych
Beata Iwasieczko
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
beata.iwasieczko@ue.wroc.pl

 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badań własnych przeprowadzonych w gminie rolniczej
Sławomir Kamosiński
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
slawomirkamosinski@ukw.edu.pl

 

Sytuacja kobiet, a zarządzanie różnorodnością jako przejaw praktyki CSR przedsiębiorstwie
Justyna Kaźmierczak
Uniwersytet Szczeciński
rektorat@univ.szczecin.pl

 

Czynniki wpływające na zarządzanie społecznie odpowiedzialne w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw
Magdalena Kaźmierczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
magdalena.kazmierczak@ue.poznan.pl

 

Pomiar dokonań CSR małych i średnich przedsiębiorstw w badaniach empirycznych
Helena Kościelniak
Politechnika Częstochowska
dziekan@wz.pcz.pl

Katarzyna Brendzel-Skowera
Politechnika Częstochowska
katarzyna.brendzel-skowera@wz.pcz.pl

 

Przesłanki stosowania CSR w działaniach marketingowych zakładów leczniczych
Agata Krukowska-Miler
Politechnika Częstochowska
agata.krukowska-miler@wz.pcz.pl

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu w kształceniu zawodowym
Krzysztof Kubiak
Politechnika Poznańska
krzysztof.kubiak@put.poznan.pl

 

Inwestowanie odpowiedzialne społecznie a inwestorzy instytucjonalni
Ewelina Łukasik-Morawska
GES International
morawska@gesinternational.com

 

Źródła złożoności  modeli biznesowych  przedsiębiorstw kreowane  przez innowacje społeczne
Malara Zbigniew
Politechnika Wrocławska
zbigniew.malara@pwr.edu.pl

Kroik Janusz
Politechnika Wrocławska
janusz.kroik@pwr.edu.pl

 

Europejski rynek inwestycji społecznie odpowiedzialnych
Magdalena Mikołajek-Gocejna
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
magdalena.mikolajek-gocejna@sgh.waw.pl

 

Przedsiębiorstwa i organizacje non-profit. Poziom zaawansowania współpracy a postrzegane korzyści
Dominika Mirońska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dominika.mironska@sgh.waw.pl

 

Wykorzystanie potencjału CSR w zarządzaniu sytuacją kryzysową organizacji
Marta Miszczak
Wojskowa Akademia Techniczna
marta.miszczak@wat.edu.pl

 

Dobre praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce
Maria Niewierko
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
informacja@sgh.waw.pl

 

Rozwój raportowania niefinansowego w Polsce przed wprowadzeniem wymogów dyrektywy 2014/95/UE
Magdalena Obłoza
Uniwersytet Warszawski
mobloza@wz.uw.edu.pl

 

Wyniki finansowe a działania społecznie odpowiedzialne współczesnych przedsiębiorstw
Katarzyna Olejniczak–Szuster
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
katarzyna.olejniczak-szuster@wz.pcz.pl

 

CSR w oczach Milenialsów
Agata Opolska-Bielańska
Uniwersytet Warszawski
ak.opolska2@uw.edu.pl

 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej wpływ na akceptację ceny przez konsumentów
Katarzyna Pawlak-Kołodziejska
Wojskowa Akademia Techniczna
katarzyna.pawlak@wat.edu.pl

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu – trudności z implementacją  w Polsce
Wojciech Pawnik
AGH-Akademia Górniczo-Hutnicza
wpawnik@zarz.agh.edu.pl

 

Ekonomia postwzrostu wobec koncepcji CSR
Barbara Pogonowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
barbara.pogonowska@ue.poznan.pl

 

Niepewność zatrudnienia na współczesnym rynku pracy a społeczna odpowiedzialność biznesu
Anna Potasińska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
wnhis@uksw.edu.pl

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu liderów rynku logistycznego
Edyta Przybylska
Politechnika Śląska
edyta.przybylska@polsl.pl

 

Zaufanie konsumenckie w aspekcie koncepcji CSR
Aleksandra Radziszewska
Politechnika Częstochowska 
aleksandra.radziszewska@wz.pcz.pl

 

Catering zdrowej żywności jako przejaw społecznej odpowiedzialności firm gastronomicznych, a dochody ich klientów
Jacqueline Rowiecka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
jacqueline.rowiecka@ue.wroc.pl

 

Identyfikacja głównych barier w rozpoznaniu społecznie nieodpowiedzialnego przedsiębiorstwa
Agnieszka Sokołowska-Durkalec
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
agnieszka.sokolowska-durkalec@ue.wroc.pl

 

Motywy działalności pomorskich przedsiębiorstw przedstawianych jako proekologiczne
Izabela Straczewska
Akademia Morska w Gdyni
Izabela Straczewska siza@am.gdynia.pl

 

Zrównoważona uprawa i pozyskiwanie kory dębu korkowego a jego przetwórstwo i wykorzystanie
Olgierd Swiatkiewicz
Instituto Politécnico de Setúbal – Portugalia
olgierd.swiatkiewicz@estsetubal.ips.pt

 

Kreowanie wartości w działaniach społecznie odpowiedzialnych dla pracowników – studium przypadku
Malwina Szarek
Uniwersytet Szczeciński
malwina.szarek@usz.edu.pl

Hubert Pachciarek
Uniwersytet Szczeciński
hubert.pachciarek@usz.edu.pl

 

Zielone marnotrawstwo w podejściu Green Lean na wybranych przykładach
Małgorzata Szymańska-Brałkowska
Uniwersytet Gdański
m.bralkowska@ug.edu.pl

Ewa Malinowska
Uniwersytet Gdański
ewa.malinowska@ug.edu.pl

 

RODO a społeczna odpowiedzialność biznesu
Kazimierz Waćkowski
Politechnika Warszawska
kazimierz.wackowski@pw.edu.pl

Bolesław Szomański
Politechnika Warszawska
Boleslaw.Szomanski@pw.edu.pl

Jacek Maria Chmielewski
Politechnika Warszawska
t.chmielewski@wip.pw.edu.pl

 

Przykładowe działania armatorów w obszarze CSR
Natalia Wagner
Akademia Morska w Szczecinie
n.wagner@am.szczecin.pl


Stanowisko Unii Europejskiej wobec społecznej odpowiedzialności biznesu
Alina Walenia
Uniwersytet Rzeszowski
alinawalenia@poczta.onet.pl

 

CSR jako źródło dobrych praktyk organizacyjnych w zapobieganiu mobbingowi
Aleksandra Wilk
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
aleksandra.wilk.175@zarz.agh.edu.pl

 

Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach logistycznych – międzysektorowa analiza aktualnych problemów
Krzysztof Witkowski
Uniwersytet Zielonogórski
k.witkowski@wez.uz.zgora.pl

Mateusz Kurowski
Uniwersytet Zielonogórski
m.kurowski@wez.uz.zgora.pl

 

Ekonomia wobec zróżnicowania aksjologicznego zjawisk gospodarczych 
Halina Zboroń
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
halina.zboron@ue.poznan.pl

Szanowni Państwo, Czytelnicy i Autorzy!

Listopadowy numer czasopisma „Marketing i Rynek” zawiera cztery artykuły w wersji papierowej, sprawozdanie z XXVII Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji oraz czterdzieści dziewięć artykułów poświęconych problematyce społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), zawartych na płycie CD.

Pierwszy artykuł autorstwa Edyty Adamowicz, pt. Marketing communication of fashion luxury brands on the Internet (Komunikacja marketingowa marek luksusowych w wybranych kanałach internetowych na przykładzie branży fashion) został przygotowany i wydrukowany w dwóch wersjach językowych, tj. angielskiej i polskiej. Tekst przedstawia specyfikę komunikacji marketingowej marek luksusowych w mediach społecznościowych. Rozważania teoretyczne w tym artykule są ilustrowane przykładami takich firm, jak: Louis Vuitton, Burberry, Net-a-Porter, La Mania. Artykuł wpisuje się w dyskurs naukowy dotyczący wykorzystania mediów społecznościowych, które są w swojej naturze masowe i egalitarne, przez marki luksusowe (np. Annie Jin, 2012, Üçok Hughes, Bendoni i Pehlivan, 2016; Dhaoui, 2014). 

Drugi artykuł został napisany przez Beatę Kuźniarowską i nosi tytuł Produkty spożywcze nawiązujące nazwą do czasów Słowian — marketingowe strategie produktów czy rzeczywisty powrót do dawnych smaków? Tekst przedstawia wyniki badań ilościowych przeprowadzonych za pomocą techniki CAWI, z których wynika konkluzja, że konsumenci w swoich decyzjach zakupowych koncentrują się na cenie i składzie produktu spożywczego, a w mniejszym stopniu zwracają uwagę na nazwę produktów i nie analizują jej znaczenia (s. 27).

Trzeci tekst, którego autorką jest Dorota Teneta-Skwiercz, pt. Prospołeczne i prośrodowiskowe zaangażowanie szkół wyższych w opinii studentów — wyniki badania pilotażowego ma charakter empiryczny. Na podstawie wyników badań został wyprowadzony wniosek, że studenci dostrzegają potrzebę prospołecznych i prośrodowiskowych inicjatyw uczelni oraz wskazują na duży rozdźwięk między poziomem ich oczekiwań a dostrzeganą działalnością uczelni w badanych obszarach (str. 28).

Ostatni artykuł w wersji papierowej napisany przez Marcina Żemigałę, pt. Norma SA 8000 w badaniach i zastosowaniach, przedstawia wyniki analizy bibliometrycznej przeprowadzonej na podstawie danych z baz Scopus i SAAS. 

Mam nadzieję, że artykuły przedstawione w bieżącym numerze czasopisma spełnią oczekiwania Czytelników i będą stanowić punkt wyjścia do dalszych dyskusji naukowych. 

 

Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz 


Bibliografia

Annie Jin, S.-A. (2012). The potential of social media for luxury brand management. Marketing Intelligence & Planning, 30(7), 687–699. 
Dhaoui, C. (2014). An empirical study of luxury brand marketing effectiveness and its impact on consumer engagement on facebook. Journal of Global Fashion Marketing, 5(3), 209–222. 
Üçok Hughes, M., Bendoni, W. K. i Pehlivan, E. (2016). Storygiving as a co-creation tool for luxury brands in the age of the internet: A love story by Tiffany and thousands of lovers. Journal of Product & Brand Management, 25(4), 357–364.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł