Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 1/2013

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
51.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 1/2013

Rok XX nr 1 (styczeń) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Artykuły

 

Tomasz J. Dąbrowski
Zarządzanie wartością klienta na rynku instytucjonalnym. Koncepcja i bariery jej stosowania w sektorze MSP

 

Zarządzanie wartością klienta stanowi jeden z kierunków ewolucji współczesnego marketingu. Dalszy rozwój tej koncepcji uwarunkowany jest jednak jej szerokim upowszechnieniem wśród podmiotów gospodarczych. Dotychczas była ona wykorzystywana przede wszystkim przez duże przedsiębiorstwa dysponujące znaczącymi zasobami, w tym rozbudowaną infrastrukturą teleinformatyczną oraz odpowiednimi umiejętnościami pozwalającymi wykorzystać te zasoby do gromadzenia, przetwarzania i posługiwania się wiedzą o klientach. Tymczasem w gospodarce pod względem liczebności podmiotów dominuje sektor MSP. Z tego powodu interesujące wydaje się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o możliwości implementowania filozofii, zasad i metod zarządzania wartością klienta również w przedsiębiorstwach z tego sektora.

Słowa kluczowe: wartość klienta, rynek instytucjolnalny, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

 

Customer value management on the institutional market. The concept and barriers of its application in enterprises from the SME sector

 

SME sector play an important role in the global economy. Applying modern management concepts could improve functioning enterprises from this sector. One of such concepts is consumer value management. The aim of this article is to investigate barriers of use this concept in enterprises from the SME sector.

Keywords: customer value, institutional market, SME sector.

 

Teresa Taranko
Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw a strategie produktowe

 

Prezentowany artykuł stanowi analizy wybranych zmian w otoczeniu przedsiębiorstw, które wywierają istotny wpływ na strategie produktowe. Główne trendy analizowane w artykule to: pojawianie się na mapie gospodarczej świata nowych, konkurencyjnych pod względem technologicznym krajów, w tym głównie niezwykle dynamiczny rozwój gospodarki Chin; rosnące koszty badań, przekraczające możliwości pojedynczych organizacji, regionów, a nawet całych gospodarek; wzrost znaczenia aliansów strategicznych w procesach kreowania oferty rynkowej przedsiębiorstwa oraz przenikania się nauki z technologią. Autorka wskazuje związki pomiędzy wymienionymi zjawiskami a strategiami produktowymi ze szczególnym uwzględnienie procesów innowacyjnych.

Słowa kluczowe: zmiany w otoczeniu, strategie produktowe, innowacje,

 

Changes in business environment and their effect on product strategies

 

The article presents the analyses of chosen changes in business environment, which significantly affect product strategies. Main trends analyzed in the article are: the appearance of new, technologically competitive countries, including dynamically developing Chinese economy; growing cost of research, beyond the financial capabilities of single organizations, regions, and even whole economies; growing importance of strategic alliances in the process of creating market offer of an enterprise as well as convergence of technology science. The author points to the connections between mentioned phenomena and particular product strategies, with special emphasis put on innovation processes.

Keywords: changes in business environment, product strategies, innovation.

 

Katarzyna Dziewanowska
Nowe oblicze marketingu — koncepcja marketingu doświadczeń

 

Marketing, jako dynamiczna dziedzina nauki, nieustannie zmienia oblicze w odpowiedzi na przemiany społeczne i rynkowe. Niniejszy artykuł opisuje nową koncepcję marketingu dopasowanego do specyfiki gospodarki opartej na doświadczeniach. Zaprezentowane zostały klasyfikacje oraz podejście modularne do kreowania doznań, a także przedstawiono praktyczne implikacje dla przedsiębiorstw pragnących inscenizować niezapomniane doświadczenia. Kluczowe działania pozwalające na stworzenie niezapomnianego doświadczenia w oczach konsumentów obejmują utworzenie motywu przewodniego podpartego odpowiednimi wskazówkami materialnymi i ludzkimi. Należy także odwoływać się do zmysłów, emocji, stylu życia, intelektu nabywcy oraz skłonności do przynależności do szerszej wspólnoty. Istotnym zagadnieniem jest również ustalenie odpowiedniej ceny za udział w wydarzeniu oraz zagwarantowanie jego uczestnikom możliwości nabycia pamiątek.

Słowa kluczowe: marketing doświadczeń.

 

The new face of marketing — concept of experiential marketing

 

Marketing, as a dynamic field of science, is constantly adapting to ever-changing social and economic environment. The article presents a new marketing concept which addresses the essence of the experience economy. Various typologies and modular approach to experience creation are presented, as well as practical implications for companies willing to stage memorable experiences. Key activities which should be undertaken by companies aiming at experience-oriented consumers include defining the theme of the experience and supporting it with appropriate cues. It is essential to appeal to people’s senses, emotions, intellect, lifestyles as well as a desire to belong to a wider community. A final issue concerns the pricing strategy and providing customers with opportunity of purchasing memorabilia.

Keywords: experiential marketing.

 

Realia rynku

 

Małgorzata Gajowiak, Andżelika Libertowska
Sieci współpracy zinternacjonalizowanych MSP w Wielkopolsce

 

Artykuł zawiera wyniki badań prowadzonych w latach 2010-2011, będących częścią projektu „Czynniki determinujące kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przetwórstwa żywnościowego Wielkopolski na rynku międzynarodowym” prowadzonego na terenie województwa wielkopolskiego. Artykuł prezentuje dane, dotyczące budowania sieci współpracy oraz trwania w nich przez analizowaną grupę małych i średnich przedsiębiorstw zinternacjonalizowanych. Przedstawiono w nim także korzyści wynikające z tej kooperacji, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznych danych pochodzących z badania.

Słowa kluczowe: sieci współpracy, internacjonalizacja, przedsiębiorstwa przetwórstwa żywnościowego.

 

Networking internationalized SMEs in Wielkopolska Region

 

The article contains the results of studies conducted in 2010-2011 as a part of the project: "Factors determining the competitive advantages development of food processing companies from Wielkopolska in the international market", conducted in the Wielkopolska Region. The article presents data on networks building and remaining in it, by the analyzed group of small and medium-sized internationalized companies. It also shows the benefits of this cooperation, both in terms of theoretical and empirical sense of data from the study.

Keywords: networking, internationalization, food processing companies.

 

Konferencje

 

Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska
Badania marketingowe — metody, nowe podejścia i konteksty badawcze

 

Katedra Badań Marketingowych Instytutu Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zorganizowała po raz piąty ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Badania marketingowe”. Idea przewodnia konferencji została wyrażona formułą: „Badania marketingowe — metody, nowe podejścia i konteksty badawcze”. Konferencja odbywała się w dniach 23–25 września 2012 r. we Wrocławiu. Zapraszamy do przeczytania relacji.

 

Z czasopism zagranicznych

 

Jarosław Sawicki
Programy lojalnościowe. Obecna wiedza i sugerowane kierunki przyszłych badań

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu, którego autorami są Matilda Dorotic, Tammo H.A. Bijmolt i Peter C. Verhoef, pt. Loyalty Programmes: Current Knowledge and Research Directions, który ukazał się w “International Journal of Management Reviews” w 2012 r.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł