Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek Nr 12/2008

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
37.80
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
W numerze:

Klemens Białecki

Meandry marketingu bezpośredniego
Termin "marketing bezpośredni" został po raz pierwszy użyty prawdopodobnie przez Ph. Kotlera w 1979 r. Większość autorów używa właśnie definicji Kotlera w swoich publikacjach. Autor prezentowanego artykułu dowodzi, że definicja Kotlera nie jest poprawna i prezentuje własną definicję marketingu bezpośredniego, którą omawia na tle teorii i praktyki.

The intricacies of direct marketing
The term "direct marketing" was probably used firstly by Ph. Kotler in his book Marketing Management Planning and Control, edited in 1979. Author defined that term as "the shortest distribution channel including two levels: selling the goods by the producer directly to the consumer". In latter editions of the book, he changed the definition and defined Direct Marketing as "marketing which uses various advertising media to interact directly with consumers to make direct response." Latter (1994) he added "(...) and/or transaction in any place". The majority of Authors are applying Kotler's definition in their marketing publications. Also authors of Leksykon marketingu (1998) applies the former Kotler's direct marketing definition. The target of the article is to proof that the Kotler's definition is not correct. Author presents the proposal of his own definition and argues these proposal, basing on the theory and practice connected to discussed subject.

Beata Glinka

Budowanie pozycji rynkowej przez małe firmy
Artykuł ukazuje specyfikę małych przedsiębiorstw (ze szczególnym uwzględnieniem najmniejszych podmiotów, tzw. mikrofirm), która sprawia, że przyjmowanie przez nie metod stosowanych w celu zdobycia klienta i zbudowania pozycji rynkowej przez duże podmioty gospodarcze, jest niemożliwe lub utrudnione. Ograniczone zasoby materialne i brak rezerw nie pozwalają na wykorzystanie metod angażujących duże środki. Budowanie pozycji rynkowej, pozyskiwanie klientów wymaga zatem przynajmniej częściowego substytuowania zasobów materialnych przez czynniki niematerialne, takie jak na przykład budowanie trwałej sieci relacji.

Building market position by small enterprises
The article describes the specific character of small enterprises. The author concentrates on microenterprises and shows that it is impossible (or very hard) for them to apply methods that are used by large corporations to build a sustainable market position. Limited material (esp. financial) resources and the lack of slack resources do not allow to use expensive methods (expensive marketing tools). To build market position and gain customers those company must learn how to substitute, at least partly, material resources by intangible ones.

Anna Drapińska

Marketing szkół wyższych - model budowania relacji ze studentami
Wiedza na temat marketingu w szkołach wyższych wciąż znajduje się we wstępnej fazie, jest niepełna i niespójna. Brakuje zwłaszcza modeli teoretycznych uwzględniających naturę usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Dla tego sektora powinna być wypracowana specjalna koncepcja marketingowa, wypływająca ze skomplikowanej natury edukacji wyższej. W literaturze dotyczącej marketingu szkolnictwa wyższego najczęściej można spotkać odwołania do marketingu usług i marketingu sektora publicznego. Rzadko korzysta się tu z dorobku marketingu usług profesjonalnych, czy marketingu relacji, który najbardziej pasuje do charakteru usługi edukacyjnej. Celem artykułu jest więc zaproponowanie modelu budowania relacji ze studentami opartego na elementach tych czterech obszarów marketingowych, a zwłaszcza marketingu relacji i marketingu usług profesjonalnych.

Higher education marketing - model of relationships with students
The literature on HE marketing is still incoherent and lacks theoretical models that reflect upon the particular context of HE and the nature of their services. The features coming from educational services nature should affect specific HE marketing. So marketing instruments used in universities should be well-fitted with the specific nature of their services. In the literature HE marketing is shown with his main pillars: services marketing and public sector marketing. Very rarely it is discussed that the third and fourth ones should be professional services marketing and relationship marketing. The concept of university marketing should be founded on these four ideas of marketing. Incorporating such view is especially important for building university - students relationship. The purpose of this paper is to explore in detail the most important marketing elements in building relationships with students and to propose theoretical model of building of relationships between university and their existing and potential students.
Marketing w praktyce

Agnieszka Woś

Programy lojalnościowe w aptekach
Rynek leków stawia aptekom coraz wyższe wymagania w zakresie podejmowania działań marketingowych. Specyfika rynku, w którym funkcjonują apteki, oraz nasilające się procesy konkurencyjne wymagają umiejętnego komunikowania się z rynkiem i kształtowania w nim odpowiednich relacji z klientem. Trudno dziś wyobrazić sobie skuteczne funkcjonowanie apteki i docieranie do klientów z ofertą handlową bez budowania ich lojalności. Dla apteki, oprócz pozyskania klienta, niezwykle ważne jest zatrzymanie go na dłużej poprzez ukształtowanie lojalności wobec apteki. Rozumiejąc wagę tego problemu, wiele aptek ściśle współpracuje z wybraną hurtownią farmaceutyczną i korzysta z gotowej oferty programu lojalnościowego. Dzięki programom lojalnościowym klienci otrzymują specjalne przywileje i nagrody, które skłaniają ich do lojalności jak najdłużej. Niniejszy artykuł przedstawia przykłady wdrożeń najbardziej znanych programów lojalnościowych w aptekach w Polsce. Zaprezentowane programy lojalnościowe mają utwierdzić opinię o programach jako skutecznych w narzędziach budowania lojalności.

Strategies of loyalty programs implementation in pharmacies
Pharmacy market gives higher and higher requirement to the pharmacies in terms of marketing activities. Specific of this market where the pharmacies exist, and competitiveness processes, require the proper communication and making good relations with client. It is hard to imagine the effective activity of pharmacies without building the loyalty. For the pharmacies, extremely important is - except of a new client - to keep the client through building his loyalty to the pharmacies. Understanding this issue, there is a lot of pharmacies that cooperate with pharmacy warehouses and use the offered loyalty program. According to these programs, the clients obtain special privilege and prizes, that makes them to be loyal as long as it is possible. In this paper the examples of the most known loyalty programs in Polish pharmacies have been discussed. Presented programs are to reassure the opinion of loyalty programs as the effective ones in building the loyalty between the subjects involved in them.

Realia rynku

Izabela Kowalik
Tomasz Sikora

Czy żywność specjalna może poprawić wizerunek Polski za granicą?
Celem zaprezentowanego w artykule badania pilotażowego był test 16 elementowej skali Papadopoulosa i Heslop, służącej do badania wizerunku kraju, jego mieszkańców i produktów w nim wytworzonych oraz zbadanie, czy doświadczenia konsumpcyjne z polską żywnością specjalną mogą poprawić wizerunek naszego kraju. Respondenci ocenili Polskę, Polaków i polskie produkty "lekko" pozytywnie na 11 z 16 składników skali. Pozostałe oceny były blisko środka skali lub nieco poniżej, co wskazuje, że Polska jest postrzegana jako kraj średnio rozwinięty. Respondenci, którzy podczas pobytu w Polsce spróbowali obu kategorii żywności specjalnej ocenili Polskę najlepiej na wszystkich składnikach wymienionej skali. Ci, którzy w ogóle nie spróbowali tej żywności, najgorzej, a ci, którzy spróbowali tylko jednej z kategorii, wystawili oceny na poziomie pomiędzy obiema grupami. Wyniki badania ukazują "umiarkowanie" silną relację pozytywną pomiędzy konsumpcją polskiej żywności specjalnej a składowymi wizerunku Polski i polskich produktów, gdyż tylko dla trzech składników wizerunku różnice pomiędzy grupami były istotne na poziomie p<0,05; pozostałe różnice były nieistotne, chociaż w analogicznym kierunku.

Can Polish specialty foodstuffs improve Poland's image abroad?
The aim of this pilot study was to test a 16 item Papadopoulos-Heslop scale of a country, it's inhabitants and products image and to find if consumption experience with Polish high quality and regional food products may improve the country's image. Respondents, 68 foreign students studying one semester at the Warsaw School of Economics gave to Poland, Polish people and products - on average - slightly positive notes on 11 out of 16 items. Other evaluations were either close to the midpoint of the scale or slightly below the scale, what showed that Poland was perceived as a country on an intermediate level of development. Respondents, who during their stay in Poland, tried both Polish high quality foodstuffs and Polish regional products gave the highest notes to all items of the above-mentioned scale. Students who tried neither of both categories - gave the lowest notes and the group that tried only one category of food - notes "in between". The results of the study show a "moderate" positive relationship between consumption of Polish high quality foodstuffs and the image of Poland and Polish products, because differences between groups were statistically significant at the 0,05 level for only 3 items; all other differences were non-significant, albeit in an "analogous" direction.

Konferencje

Krystyna Mazurek-Łopacińska
Magdalena Sobocińska

Badania marketingowe
Prezentujemy sprawozdanie z trzeciej ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu "Badania marketingowe", zorganizowanej przez Katedrę Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Idea przewodnia tegorocznej konferencji została wyrażona formułą: Badania marketingowe - metody - nowe technologie - obszary aplikacji. Konferencja odbywała się w dniach 11-13 maja 2008 r. we Wrocławiu.

Grażyna Rosa
Agnieszka Smalec

Marketing przyszłości
W dniach 8-10 października 2008 r. w Niechorzu odbyła się już czwarta edycja Konferencji Naukowej "Marketing przyszłości - trendy, strategie, instrumenty." Tematem przewodnim spotkania było hasło: Kreowanie wizerunku marki. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Katedry Marketingu Usług Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Prezentujemy sprawozdanie z tej konferencji.

Roczny spis treści 2008
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł