Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 12/2012

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 12/2012

 

STRESZCZENIA

 

Piotr Tarka
Rozwój metodologii badań marketingowych – kontekst historyczny

 

W niniejszym artykule autor podejmuje próbę syntetycznego ujęcia rozwoju badań marketingowych na tle historycznym. Odwołuje się on zwłaszcza do pierwotnych korzeni i postępu badań, w nawiązaniu do początków handlu oraz komercjalizacji badań marketingowych na masową skalę. Dalsze rozważania przeprowadza w zakresie przyczyn organizacji badań marketingowych w firmach, a także w świetle wpływu poszczególnych prac teoretycznych, jakie pojawiły się w ciągu kilkudziesięciu minionych lat, na rozwój metodologii badań marketingowych.

 

Development of the marketing research methodology – historical context

 

In hereby article, author attempts to synthesize the marketing research in a historical context. In particular, he refers to the original root sand progress of research, referring as well to the early commercialization of the marketing research on a massive scale. Further there are also discussed issues in reference to the initial causes of marketing research organization inside companies’ structures, and in broad light of the impact of various theoretical works (that have appeared over the past several years) on the development in the marketing research methodology.

 

Grażyna Wieteska
Ocena dostawców w ograniczaniu ryzyka operacyjnego w łańcuchu dostaw

 

Celem artykułu jest próba przedstawienia znaczenia oceny dostawców dla zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, a także zaprezentowanie wyników badań z tego zakresu. Badania przeprowadzone zostały w postaci ankiety pocztowej wśród przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, z certyfikowanym w ostatnich latach systemem zarządzania jakością wg ISO 9001. Badane przedsiębiorstwa w relatywnie dużym stopniu widzą w ocenie dostawców szansę na ograniczanie ryzyka operacyjnego w relacjach z dostawcami Ocena dostawców powinna uwzględniać zarządzanie ryzykiem w relacjach z dostawcami, a także być na tyle szczegółowa, aby wyeliminować lub zmniejszyć zagrożenia dla współpracy. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w relacjach z dostawcami z wykorzystaniem oceny dostawców pozwala na doskonalenie procesów przepływu w łańcuchu dostaw i współpracy z dostawcami, czego efektem są m.in. zapewniona ciągłość i terminowość dostaw do klientów, dostarczanie towaru właściwej jakości technicznej, bezpieczeństwo produktów, redukcja kosztów operacyjnych.

 

Suppliers assessment in reducing supply chain operational risk

 

Article is an attempt to present the importance of suppliers’ assessment for supply chain risk management, as well as the presentation of research results in this field. The research was a postal survey among companies operating in Poland, with a certified ISO 9001 management system in recent years. Most surveyed companies notice, that suppliers’ evaluation gives a chance to reduce operational risk in relations with suppliers. Evaluation of suppliers enables and that is why should take into account risk management in relations with suppliers, moreover it should be sufficiently detailed to eliminate or reduce the threats identified for cooperation. Operational supplier risk management, that includes evaluation of suppliers, ensures the improvement of flow processes in the supply chain and also cooperation with suppliers, resulting in continuity and timely deliveries to customers, goods of high technical quality, safe products and also reduced operational costs.

 

Jacek Kall
Ambiwalentne postawy Polaków wobec zaawansowanej elektroniki użytkowej

 

W opublikowanym czternaście lat temu artykule Mick oraz Fournier wprowadzili koncepcję „paradoksów technologii” – zmian, jakie nowoczesne produkty wysokich technologii wprowadzają w codzienne życie w aspekcie jednocześnie pozytywnym, jak i negatywnym. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań prowadzonych wśród polskich użytkowników elektroniki użytkowej, odnoszących się do ich postaw wobec tej kategorii dóbr. Okazuje się, iż opinie użytkowników są faktycznie niejednoznaczne – z jednej strony dostrzega się wiele korzyści, jakie te produkty przynoszą, a jednocześnie podkreśla różne negatywne konsekwencje (by nie rzec zagrożenia), jakie wynikają z upowszechnienia się nowoczesnej elektroniki użytkowej. Badania pokazują, że osoby przed 30. rokiem życia oraz mężczyźni są większymi zwolennikami zaawansowanej elektroniki użytkowej, zaś osoby najstarsze oraz kobiety jej największymi krytykami.

 

Ambivalent attitudes toward advanced consumer electronics

 

Mick and Fournier in a paper published 14 years ago introduced a concept of “paradoxes of technology” – changes that new technologies bring in everyday life which are simultaneously of positive and negative nature. The aim of this paper is to draw conclusions from the survey carried out among Polish consumers of advanced consumer electronics. It appears that opinions of electronics’ users are not unequivocal – on one hand they perceive many benefits drawn from electronics’ use but at the same time stress some negative consequences (if not threats) resulting from dissemination of those products. Research shows that male consumers and those under 30 are biggest proponents of advanced consumer electronics; females and oldest respondents are most critical.

 

Marketing w praktyce

 

Maciej Mitręga
Wykorzystanie metodyki badań interaktywnych w marketingu

 

Artykuł ten przedstawia założenia koncepcji tzw. badań interaktywnych jako podejścia metodycznego do badań naukowych w obszarze marketingu zaproponowanego przez E. Gummessona. Podejście jest niezbyt znane w polskiej literaturze przedmiotu, ale stanowi ciekawe rozwiązanie zwłaszcza dla tych badaczy, którzy preferują badania jakościowe, oraz dla tych, którzy przywiązują dużą wagę do interpretacji i komunikowania wyników badań. W pierwszej części artykułu omówiono samą koncepcję badań interaktywnych. Ilustrację do koncepcji stanowi studium przypadku badań prowadzonych przez autora. Artykuł kończą rozważania na temat szans i ograniczeń zastosowania metodyki badań interaktywnych przez badaczy naukowych w obszarze marketingu.

 

Utilization of interactive research in marketing

 

This paper presents the concept of so-called interactive research as the approach to scientific research in marketing proposed by E. Gummesson. This approach is understudied in Polish literature, but it is interesting proposal especially for these scholars that prefer qualitative research and for these that emphasize interpretation and communication of research results. In the first part of the paper this approach is introduced. Then the approach is illustrated by the case study of research project conducted by the author. The paper finishes with discussion on opportunities and limitations connected with utilization of interpretative research by scholars in marketing area.

 

Realia rynku

 

Ewa Grandys, Andrzej Grandys

Ocena wielkości polskiego rynku odzieży i perspektywy jego rozwoju

 

Celem artykułu jest próba określenia tendencji rozwoju polskiego rynku odzieży, na którym tuż po konsolidacji z rynkiem Unii Europejskiej produkty krajowe nie spełniały warunków konkurencyjności. Do oceny tego rynku wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz wyniki badań własnych. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza prezentuje dane, które pozwalają określić wielkość przedmiotowego segmentu rynku i udział w nim krajowego produktu. Druga przedstawia ranking największych przedsiębiorstw odzieżowych w Polsce z uwzględnieniem źródeł kapitału (krajowy lub zagraniczny). Część trzecia omawia kierunki rozwoju produktów odzieżowych na podstawie materiałów Unii Europejskiej. Prezentowane dane pozwalają na ocenę, że krajowy produkt odzieżowy jest obecnie konkurencyjny, a jego udziały rynkowe mają tendencje rosnące, pomimo zjawisk kryzysowych obserwowanych od 2008 r.

 

Evaluation of the volume of the Polish clothing market and its development prospects

 

This article aims to identify development trends in the Polish clothing market, where domestic products failed to meet competitiveness criteria after integration with the EU market. The Polish market is analysed using data derived from the Polish Central Statistical Office and author’s own findings. The article consists of three sections. Section one includes data which allow determining the volume of the market and the share of domestic products. Section two provides a ranking of the largest clothing manufacturers in Poland by source of capital (domestic vs. foreign). Section three uses EU materials to present the lines along which clothing products are likely to develop. The data show that domestically manufactured clothing products are competitive today and that their market share is expanding, despite crisis impacts observed after 2008.

 

Grzegorz Leszczyński
Komunikacja kupców i sprzedawców a zaufanie na rynku spożywczym w Polsce i na Ukrainie

 

W artykule przedstawiono rozważania na temat wpływu zaufania na dopasowanie kupca i sprzedawcy w zakresie wzajemnej komunikacji. Komunikacja jako obszar dopasowania w relacjach na rynku instytucjonalnym jest zagadnieniem zbadanym w małym stopniu. Dlatego rozważania dotyczą istoty dopasowania oraz wpływu zaufania i uwarunkowań kulturowych na istotny element relacji, jakim jest spełnianie oczekiwań klienta przez sprzedawcę. Na tej podstawie określono zakres badań, które przeprowadzono na rynku spożywczym w Polsce i na Ukrainie. Uzyskane wyniki wskazują na różne podejście do dopasowania w wybranych obszarach komunikacji w obu krajach. Nie potwierdzają jednak przypuszczenia o wpływie różnic kulturowych na komunikację.

 

Buyers–salespeople communication and trust on food market in Poland and Ukraine

 

The paper presents a discussion on the impact of trust on alignment of a buyer and salesperson communication - an area that was not explored in literature. Therefore the paper reflects on adaptation as well as the impact of trust and cultural issues on meeting the expectations of a customer by a salesperson. Theoretical considerations are supported by the results of research conducted on the food market in Poland and Ukraine. The results indicate a different approach to the alignment issue in selected areas of communication in both countries. However the assumption of the impact of cultural differences on business-to-business communication was not confirmed.

 

Konferencje

 

Aneta Olejniczak
Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych

 

W dniach 15–16 listopada 2012 r. odbyło się III Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych organizowane przez Instytut Lotnictwa w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło czołowych naukowców i praktyków w dziedzinie marketingu z całej Europy oraz pracowników działów marketingu instytutów badawczych, uczelni oraz przedsiębiorstw. Zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia.

 

Omówienia i recenzje

 

Jacek Kall
Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania

 

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki „Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania” pod red. Lechosława Garbarskiego wydanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

 

Z czasopism zagranicznych

 

Jarosław Sawicki
Nowa typologia form współpracy międzynarodowej

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu, którego autorami są Tina Barnes, Stephen Raynor i John Bacchus, pt. A New Typology of Forms of International Collaboration, który ukazał się w “Journal of Strategy and Management” w 2012 r.

 

Roczny spis treści 2012

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł