Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 12/2015

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 12/2015
Rok XXII nr 12 (grudzień) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Funkcje i dysfunkcje marketingu – cz. 2
Jacek Kamiński

 

Artykuł jest kontynuacją opracowania, którego pierwsza część zamieszczona została w poprzednim numerze „Marketingu i Rynku” i w którym przedstawiono funkcje marketingu na rzecz gospodarki narodowej oraz wpływ marketingu na rozwój gospodarczy. W tej części zostaną przedstawione funkcje marketingu na rzecz nabywców oraz funkcje marketingu wobec osób zaangażowanych w marketing. Omówione zostaną również dysfunkcje marketingu. Obie części artykułu odnoszą się do podstawowego pytania, które powinno być zadane w związku z problematykę marketingową: Jak szerokie powinno być spojrzenie na marketing i w jaki sposób rozpatrywać należy zagadnienia marketingowe? Przedstawione w artykule rozważania dowodzą, że rozpatrywanie zagadnień marketingowych z punktu widzenia przedsiębiorstwa oraz traktowanie marketingu wyłącznie jako funkcji zarządzania (funkcjonalnego obszaru biznesu) jest obecnie niewystarczające. Nie jest ono bowiem w stanie w sposób pełny i właściwy odzwierciedlić aktualnej roli marketingu w gospodarce i społeczeństwie.

 

Słowa kluczowe: marketing, funkcje marketingu, dysfunkcje marketingu, marketing jako funkcja zarządzania, nauka o marketingu

 

Functions and dysfunctions of marketing – part 2

 

The article constitutes continuation of the paper, the first part of which was published in the previous issue of „Marketing i Rynek”, where there have been presented the functions of marketing designated to national economy and impact of marketing on economic development. In this part there will be presented the functions of marketing aimed at buyers and persons engaged in marketing. Both parts of the article referrer to the primary questions that should be asked in connection with the marketing issues, namely how broadly should we look at marketing and in what manner should we consider marketing issue. The deliberations presented in the article prove that view of marketing issues from the perspective of an enterprise and consideration of marketing issues solely as management function (functional area of business) does not currently suffice, since it is unable to fully and properly reflect the present role of marketing both in the economy and society.

 

Keywords: marketing, the functions of marketing, dysfunctions of marketing, marketing as management function, scholarly discipline of marketing

 

Transfer wizerunku w sponsoringu sportowym
Rafał Matczyński

 

Decyzja dotycząca zaangażowania się w sponsoring może być podyktowana wieloma oczekiwaniami zarządu wobec tej formy promocji. Jednym z nich jest chęć uzyskania wśród społeczeństwa zmiany postrzegania firmy. Osiągnięcie tego celu jest możliwe m.in. dzięki zjawisku transferu wizerunku z podmiotu sponsorowanego. W artykule przedstawiono ten ważny z punktu widzenia osiąganych efektów sponsora proces. Po jego scharakteryzowaniu przedstawiono wpływające na niego czynniki oraz najczęściej wymieniane w literaturze mechanizmy za nim stojące. Najobszerniej potraktowane zostały stosowane w literaturze metody pomiaru transferu wizerunku, a ich opis został wsparty licznymi przykładami. Artykuł kończy się wnioskami dla menedżerów, którzy na co dzień są związani ze sponsoringiem.

 

Słowa kluczowe: sponsoring, wizerunek, transfer wizerunku

 

Brand image transfer in sport sponsorship

 

A decision to engage in sponsorship might be determined by variety of management expectations toward this kind of promotion. One of them is desire of improving brand image. Reaching the aim is possible by transfer of image from sponsored property, among other things. The article presents the process of image transfer, that plays very important role in achieving sponsorship effects. Firstly the author introduces this process and enumerates factors influencing it. Then the most frequently mentioned in the literature mechanisms standing behind this process are pointed. The most comprehensive part of the paper is identification of methods for measuring the transfer. Their description is supported by numerous examples. The final part indicates conclusions for managers who deal with sponsorship in their daily life.

 

Keywords: sponsorship, brand image, brand image transfer

 

Proces zarządzania wiedzą w klastrach – kluczowe uwarunkowania
Joanna Kurowska-Pysz

 

Dynamizacja współpracy międzyorganizacyjnej znajduje odbicie m.in. w licznych, intensywnie rozwijających się klastrach. Tendencje do integracji przedsiębiorstw, także w wymiarze międzysektorowym, tj. przy aktywnym udziale instytucji otoczenia biznesu, samorządów czy jednostek naukowych, wynikają m.in. z chęci zdobycia dostępu do wartościowej wiedzy i jej efektywnego wykorzystania do poprawy innowacyjności i konkurencyjności organizacji. Problem badawczy pracy dotyczy czynników i procesów determinujących proces zarządzania wiedzą w klastrach, szczególnie międzysektorowych, dysponujących dość zróżnicowanymi i komplementarnymi zasobami wiedzy międzyorganizacyjnej. Celem pracy jest określenie istotnych uwarunkowań kształtujących proces zarządzania wiedzą w modelu klastra.

 

Słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, klaster, zarządzanie wiedzą

 

The process of knowledge management in clusters — key factors

 

Enhancement of inter-organizational cooperation is reflected i.a. in numerous, rapidly developing clusters. The trends for enterprise integration, also in cross-sectoral dimension, i.e. with the active participation of business environment institutions, self-governments and research units arise, among others, from the desire to gain access to valuable knowledge and its effective use to improve innovation and competitiveness of the organization. The research problem of this paper concerns the factors and processes that determine the knowledge management process in clusters, especially cross-sectoral, offering quite diverse and complementary inter-organizational knowledge resources. The aim of this paper is to define the key conditions underlying the process of knowledge management in the cluster.

 

Keywords: inter-organizational cooperation, cluster, knowledge management

 

Realia rynku

 

Strategie konkurencji przedsiębiorstw na przykładzie sektora rolno-spożywczego z województwa wielkopolskiego
Agata Budzyńska-Biernat

 

Rozwój globalizacji ostatnich dziesięcioleci stawia przed przedsiębiorstwami szczególne wyzwania związane z koniecznością wzrostu konkurencyjności dla osiągania sukcesów na rodzimym rynku. Co więcej, wraz z rozwojem gospodarki wzmaga się konkurencja i tym samym rośnie konkurencyjność przedsiębiorstw. Należy tu dodać, że obecnie, w erze globalizacji niemal wszystkich dziedzin życia, osiągnięcie międzynarodowej konkurencyjności stało się konieczne. I to nie tylko dla firm chcących umiędzynarodowić swoją działalność gospodarczą, ale także dla tych, które chcą osiągnąć sukces na krajowym rynku, mając tam międzynarodowych konkurentów. Ponadto stwierdza się, że strategia konkurencji powszechnie rozumiana jest jako pewien sposób zachowania się przedsiębiorstw, zwłaszcza wobec swoich konkurentów. Artykuł zawiera wyniki badań empirycznych prowadzonych na terenie województwa wielkopolskiego. Celem artykułu jest rozpoznanie czynników determinujących wybór strategii konkurencji badanych podmiotów.

 

Słowa kluczowe: strategia konkurencyjna, przewaga konkurencyjna, sektor żywnościowy, małe i średnie przedsiębiorstwa, internacjonalizacja przedsiębiorstw

 

Competitive strategies of enterprises on example of agri-food sector from Wielkopolska

 

The development of the globalization of recent decades poses particular challenges associated companies with the need to increase competitiveness for achieving success on the domestic market. Market observation points to the phenomenon of the intensification of competition in all areas of the economy. What's more, with the development of the economy increases competition and thus increasing the competitiveness of businesses. It should be added that today-in the era of globalization almost all areas of life, achieving international competitiveness has become necessary. And not only for companies wanting to internationalize their business, but also for those who want to achieve success on the domestic market, having international competitors there. In addition, it is stated that competitive strategy is commonly understood as a way of behavior of businesses, particularly against its competitors. The article contains the results of empirical research conducted in the Wielkopolska region. In this paper are presented the data of both theoretical and empirical. The aim of this study is to identify the factors determining the choice of competitive strategy of companies surveyed.

 

Keywords: competitive strategy, competitive advantage, the food industry, small and medium-sized enterprises, the internationalization of enterprises

 

Roczny spis treści 2015

 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł