Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 12/2018

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 12/2018 
Rok XXV nr 12 (grudzień) ISSN 1231-7853

 

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

Internet business models in the consumer market — a typological approach

 

Tymoteusz Doligalski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie/SGH Warsaw School of Economics

tdolig@sgh.waw.pl

This paper presents characteristics of business models adopted by Internet companies operating in the consumer market. The typology covers online vendors, e-service providers, content providers, multi-sided platforms, and community providers. The business model types are described here, also with respect to selected economic categories. Additionally, the paper discusses the notion of business models from systemic and typological perspectives and compares this term to the notion of strategy and revenue model.

 

Keywords: business model, Internet, e-commerce, e-business

 

Modele biznesu firm internetowych działających na rynku odbiorców indywidualnych — ujęcie typologiczne

 

W artykule przedstawiono charakterystyki modeli biznesu firm internetowych działających na rynku odbiorców indywidualnych. W ramach typologii wyróżniono sprzedawców internetowych, dostawców e-usługi, dostawców treści, platformy wielostronne i animatorów społeczności. Poszczególne typy modeli biznesu zostały opisane, również w odniesieniu do wybranych kategorii ekonomicznych. W artykule omówiono również pojęcie modeli biznesu w podejściu systemowym oraz typologicznym, a także porównano ten termin z pojęciem strategii i modelu przychodów.

 

Słowa kluczowe: model biznesu, Internet, e-commerce, e-biznes

 

Growth hacking – low cost marketing communication for small businesses

 

Anna Miotk

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/ The Cardinal Wyszyński University in Warsaw

wtdz@uksw.edu.pl

Growth hacking is one of the concepts of marketing communication activities. It was born in the environment of American startups and is associated with low expenditures on marketing communication. Currently, it is used not only by the smallest commercial and non-commercial organizations. The aim of the article is to show the genesis of the growth hacking concept, present its various definitions, to define other, complementary marketing and management concepts, to define relationships with various types of marketing activities and to identify the advantages and disadvantages of growth hacking. The analysis presents selected cases of organizations using growth hacking – whether to develop products or to improve marketing activities.

 

Keywords: growth hacking, growth hacker, marketing optimization, product marketing

 

Hakowanie wzrostu – nowa koncepcja prowadzenia działań marketingowych na rynku cyfrowym

 

Hakowanie wzrostu jest jedną z koncepcji prowadzenia działań marketingowych. Narodziła się ona w środowisku amerykańskich start-upów i wiąże się raczej z niskimi nakładami na komunikację marketingową. Obecnie bywa stosowana nie tylko przez najmniejsze organizacje i podmioty niekomercyjne. Celem artykułu jest ukazanie genezy koncepcji hakowania wzrostu i jej zdefiniowanie, określenie innych, komplementarnych koncepcji marketingowych i zarządczych, określenie relacji z różnymi typami działań marketingowych, rozpoznanie wad i zalet hakowania wzrostu. W analizie zaprezentowano wybrane przypadki organizacji stosujących hakowanie wzrostu – czy do rozwoju produktów, czy też do udoskonalania działań marketingowych.

 

Słowa kluczowe: growth hacking, hakowanie wzrostu, haker wzrostu, optymalizacja marketingu, marketing produktu

 

Prospołeczna działalność przedsiębiorstw – przegląd wybranych form marketingowych umożliwiających firmom osiągnięcie zysku finansowego i ideowego

 

Anna Wójciuk

Uniwersytet Śląski w Katowicach/University of Silesia

anna.wojcik@us.edu.pl

Współcześnie przedsiębiorstwa zapewniają, że działają w ramach marketingu nie tylko ekonomicznego, ale też społecznego, toteż produkują bezpieczne towary wysokiej jakości, dbają o środowisko naturalne i prowadzą prospołeczną działalność, m.in. poprzez czynne uczestnictwo w akcjach społecznych i charytatywnych. W artykule opisuję specyfikę marketingu społecznego oraz innych popularnych form marketingowych pozwalających firmom osiągnąć zysk finansowy i ideowy, przytaczam przykłady przedsiębiorstw biorących udział w danych akcjach społecznych i charytatywnych oraz wskazuję, że tego typu działalność przedsiębiorstw pełni dwie funkcje: prospołeczną i autopromocyjną.

 

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, marketing, marketing społeczny, prospołeczna działalność firm

 

Prosocial activity of companies – review of selected marketing forms, which enable companies to achieve of the financial and ideological profit

 

Nowadays the companies are ensuring, that they are working in the economic marketing and social marketing. So, the are producing the safe and high quality products, are caring for nature and are doing the prosocial activity, for example: the companies often take part in the social and charity actions. In the article I am describing specifics of the social marketing and other, popular forms of the marketing, which let the companies make a financial and ideological profit, I am writing the examples of the companies, which take part in the social and charity actions and I am showing, that this activity of the companies has two functions: prosocial and self-promotion.

 

Keywords: company, marketing, social marketing, prosocial activity of companies

 

Artykuły na płycie CD

 

 

Projektowanie wirtualnych zespołów projektowych

Designing of virtual project teams

Beata Barnowska
Uniwersytet Zielonogórski
b.barnowska@wez.uz.zgora.pl

Sebastian Saniuk
Uniwersytet Zielonogórski
s.saniuk@wez.uz.zgora.pl


Budowanie relacji z klientami w sytuacji skargi bądź reklamacji 

Building relationships with customers in a complaint situation

Agnieszka Bojanowska 
Politechnika Lubelska
a.bojanowska@pollub.pl


Zarządzanie procesami obsługi klientów w oparciu o system CRM

Customer service processes management based on the CRM system

Agnieszka Bojanowska
Politechnika Lubelska
a.bojanowska@pollub.pl


Cechy osobowości a zaangażowanie w ciągłe doskonalenie procesów 

Personality traits and employee engagement in Continuous Process Improvement

Renata Brajer-Marczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
renata.brajer-marczak@ue.wroc.pl

Michalina Marczak
Uniwersytet Wrocławski
237544@uwr.edu.pl


Strategie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw o zasięgu globalnym – studium przypadku

Global enterprises’ digital transformation strategies – case study

Wioletta Burnet-Wyrwa
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
wioletta.burnet@gmail.com


Problem dostosowania i zgodności pokryzysowych regulacji bankowych w Unii Europejskiej: zarządzanie ryzykiem compliance

The problem of compliance of post-crisis banking regulations in the European Union: compliance risk management

Ivanna Chaikovska
Uniwersytet Jagielloński
welcome@uj.edu.pl


Jakościowe ujęcie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa

The qualitative approach to organizational culture

Agnieszka Chuda
Politechnika Poznańska
agnieszka.chuda@put.poznan.pl

Joanna Majchrzak
Politechnika Poznańska
joanna.majchrzak@put.poznan.pl


Wybrane technologiczne czynniki optymalizacji kosztów floty samochodowej

Selected technological factors in reduction of fleet car costs

Piotr Czarny
Uniwersytet Szczeciński
rektorat@univ.szczecin.pl


Analiza ankiet o innowacyjności z cechami na skali porządkowej – test istotności

The Analysis of the Surveys about the Innovativeness with Variables on the Order Scale – Test of Significance.

Agnieszka Bukietyńska
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
rektorat@wsb.wroclaw.pl

Mariusz Czekała
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
mariuszczekala@windowslive.com

Jarosław Kłosowski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
kontakt@ue.wroc.pl


Efektywność procesu kształcenia – dylematy i propozycje ewaluacji

Effectiveness of education process - dilemmas and evaluation proposals 

Beata Detyna
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
bdetyna@pwsz.com.pl


Wyzwania współczesnych organizacji w pozyskiwaniu klientów a logistyczna ich obsługa

Challenges of contemporary organizations in customer recovery and logistic service

Jacek Dziwulski
Politechnika Lubelska
j.dziwulski@pollub.pl


Zarządzanie procesowe w aspekcie spełnienia standardów kontroli zarządczej w administracji publicznej

Process management in the aspect of meeting the standards of management control in public administration

Alicja Gębczyńska 
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
alicja.gebczynska@wsb.wroclaw.pl 


Dynamizacja modelu biznesu poprzez innowacje – szansa rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego

Dynamization of the business model through innovation - an opportunity for the development of a production enterprise

Sandra Grabowska
Politechnika Śląska
sandra.grabowska@polsl.pl


Działania marketingowe w handlu detalicznym w obliczu zakazu handlu w niedziele

Marketing in retail sector vs trade ban on Sundays

Aleksandra Grzesiuk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Aleksandra.Grzesiuk@ZUT.EDU.PL


Narzędzia Big Data w kreowaniu innowacyjności w wybranych sektorach gospodarki

Big Data tools in creating innovation in selected sectors of the economy

Krzysztof Hauke
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
krzysztof.hauke@ue.wroc.pl


Technologia Web w innowacji zarządzania procesowego w instytucjach publicznych

Web technology in the innovation of process management in public institutions

Krzysztof Hauke
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
krzysztof.hauke@ue.wroc.pl


Kształtowanie wizerunku uczelni w otoczeniu międzynarodowym

Forming the image of the university in the international environment

Justyna Jaskólska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
erasmus@pwsz.com.pl


Środowiskowa ocena cyklu życia w zarządzaniu procesowym

Life Cycle Assessment in Process Management

Katarzyna Joachimiak-Lechman
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
katarzyna.joachimiak-lechman@ue.poznan.pl


Zmiany na unijnym rynku pracy w okresie kryzysu i pokryzysowym - analiza porównawcza

Changes at the UE labour market at the crisis and post-crisis time - a comparative analysis

Marek Kunasz
Uniwersytet Szczeciński
marek.kunasz@usz.edu.pl


Wpływ crowdsourcingu na poprawę wydajności organizacyjnej

The impact of crowdsourcing on improving organisational performance

Regina Lenart-Gansiniec
Uniwersytet Jagielloński
regina.lenart-gansiniec@uj.edu.pl


Podejście procesowe do budowania wizerunku podmiotu gospodarczego

The process approach for building the image of an economic entity

Julita Majczyk
Uniwersytet Warszawski
jmajczyk@wz.uw.edu.pl 


Konsumenckie postrzeganie znaków zgodności na dobrach trwałego użytku. Dylematy badania okulograficznego

Consumer perception of compliance marks on durable goods. Dilemmas of eye-tracking research

Anna Michalska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ananna.michalska@ue.poznan.pl

Alicja Maleszka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
alicja.maleszka@ue.poznan.pl

Alicja Opiela
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Koncepcja wsparcia informatycznego procesu planowania logistyki operatora pocztowego
The concept of IT support for the logistics planning process of postal operator

Konrad Michalski 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
konrad_michalski@sggw.pl


Dojrzałość procesowa - ujęcie dynamiczne

Process maturity – dynamic approach

Paweł Mielcarek
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
pawel.mielcarek@ue.poznan.pl


Budowanie kultury bezpieczeństwa pracy jako wyzwanie dla organizacji w Polsce

Building a culture of work safety as a challenge for organizations in Poland

Marta Młokosiewicz
Uniwersytet Szczeciński
marta.mlokosiewicz@usz.edu.pl


Doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym z użyciem metody 5S

Improving processes in a production enterprise using the 5S method

Daniel Mucha
Wagony Świdnica sp. z o.o.
Doktorant w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
sekretariat@gbrx.com

Stanisław Nowosielski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
stanislaw.nowosielski@ue.wroc.pl


Prognozowanie bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego w Wieloczynnikowym Modelu Bezpieczeństwa Społeczno-ekonomicznego Dolnego Śląska

Forecasting of socio-economic safety in a multi-factoral safety model of socio-economic security of Lower Silesia

Maciej Popławski
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
maciejpop@wp.pl

Anna Wojaczek
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
kancelaria@awl.edu.pl


Analiza SMED na wybranym stanowisku produkcyjnym

SMED analysis at a selected production workstation

Paulina Rewers
Politechnika Poznańska
paulina.rewers@put.poznan.pl

Marta Szczepaniak
Politechnika Poznańska
marta.szczepaniak@put.poznan.pl


Przegląd rozwiązań w zakresie modelowania z wykorzystaniem notacji: UML, BPMN, DMN i CMMN

Overview of the most important solutions in the field of modeling using the notations: UML, BPMN, DMN and CMMN

Anna Suchenia
Politechnika Krakowska
asuchenia@pk.edu.pl

Krzysztof Kluza
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
kluza@agh.edu.pl

Piotr Wiśniewski
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
wisniewski@agh.edu.pl

Antoni Ligęza
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
ligeza@agh.edu.pl


Modelowanie procesów biznesowych za pomocą reguł biznesowych

Modeling Business Processes using Business Rules

Anna Suchenia
Politechnika Krakowska
asuchenia@pk.edu.pl

Krzysztof Kluza
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
kluza@agh.edu.pl

Piotr Wiśniewski
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
wisniewski@agh.edu.pl

Antoni Ligęza
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
ligeza@agh.edu.pl


Zarządzanie procesami w projektach informatycznych i ich ocena zgodnie z normami międzynarodowymi

Management of processes in it projects and their complients with international standards

Bolesław Szomański
Politechnika Warszawska
Boleslaw.Szomanski@pw.edu.pl

Kazimierz Waćkowski
Politechnika Warszawska
kazimierz.wackowski@pw.edu.pl


Architektura korporacyjna a zarządzanie jakością i przez jakość

Corporate architecture vs. quality management

Kazimierz Waćkowski
Politechnika Warszawska
kazimierz.wackowski@pw.edu.pl

Jacek Maria Chmielewski
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
t.chmielewski@wip.pw.edu.pl


Kierunki rozwoju business process management

Directions of business process management development

Kazimierz Waćkowski
Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska
kazimierz.wackowski@pw.edu.pl

Jacek Maria Chmielewski
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
t.chmielewski@wip.pw.edu.pl


Internetowy lider opinii w komunikacji marketingowej. Perspektywa menedżerska

Influencer in marketing communication. Managerial perspective 

Agnieszka Wilczak
Uniwersytet Warszawski
awilczak@wz.uw.edu.pl


Wybrane metody rekompozycji procesów biznesowych oparte o repozytorium modeli

Selected Methods of Business Process Recomposition Based on Model Repository

Piotr Wiśniewski
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
wisniewski@agh.edu.pl

Krzysztof Kluza
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
kluza@agh.edu.pl

Joanna Wyrobek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
wyrobekj@uek.krakow.pl

Anna Suchenia
Politechnika Krakowska
asuchenia@pk.edu.pl


Pomiędzy społeczną odpowiedzialnością a potencjalnym zyskiem. Dylemat gigantów technologicznych

Between social responsibility and potential profit. The technological giants’ dilemma.

Michał Włodarczyk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
michal.wlodarczyk@uj.edu.pl


Technologie teleinformatyczne (ICT) w doskonaleniu modeli procesowych 

Information and Communication Technologies (ICTs) in Improving of Process Models 

Jacek Woźniak
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 
wozniak@wat.edu.pl

Piotr Zaskórski 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie  
pzaskorski@wat.edu.pl

Szanowni Państwo, Czytelnicy i Autorzy!

Grudniowy numer czasopisma „Marketing i Rynek” zawiera trzy artykuły w wersji papierowej, dwa pierwsze są opublikowane w języku angielskim i polskim, roczny spis treści, listę recenzentów z roku 2018 oraz trzydzieści siedem artykułów opublikowanych na płycie CD. 

Pierwszy artykuł autorstwa Tymoteusza Doligalskiego, pt. Internet business models in the consumer market — a typological approach (Modele biznesu firm internetowych działających na rynku odbiorców indywidualnych — ujęcie typologiczne), przedstawia typologię modeli biznesowych przedsiębiorstw internetowych funkcjonujących na rynku konsumpcyjnym (B2C). W ramach tej typologii wyróżniono i scharakteryzowano następujące rodzaje modeli biznesowych: sprzedawców internetowych, dostawców e-usługi, dostawców treści, platformy wielostronne i animatorów społeczności. 

Drugi artykuł napisany przez Annę Miotk, pt. Growth hacking — low cost marketing communication for small businesses (Hakowanie wzrostu — nowa koncepcja prowadzenia działań marketingowych na rynku cyfrowym), jest tekstem teoretycznym. Została w nim przedstawiona koncepcja hakowania wzrostu poprzez opis jej genezy, powiązania zinnymi koncepcjami marketingowymi i zarządczymi, określenie relacji z działaniami marketingowymi oraz wyznaczeniem jej zalet i ograniczeń. Rozważania teoretyczne są ilustrowane przykładami organizacji stosujących koncepcję hakowania wzrostu. 

Trzeci tekst autorstwa Anny Wójciuk, pt. Prospołeczna działalność przedsiębiorstw — przegląd wybranych form marketingowych umożliwiających firmom osiągnięcie zysku finansowego i ideowego, stanowi opis wybranych działań związanych z marketingiem społecznie zaangażowanym, tj. purchase triggered donation, trial triggered donation, voucher collection scheme oraz CRM as an incentive to action. Opisane mechanizmy są ilustrowane przykładami organizacji prowadzących takie działania z określeniem efektów finansowych, rynkowych i społecznych. 

Mam nadzieję, że ten zróżnicowany tematycznie zestaw artykułów nie tylko przyczyni się do lepszego zrozumienia istoty marketingu, lecz także będzie stanowił inspirację do podjęcia nowych tematów badawczych. 

W przyszłym roku redakcja planuje zwiększenie stopnia internacjonalizacji czasopisma. Związane to będzie ze zwiększeniem udziału publikowanych artykułów w języku angielskim polskich i zagranicznych autorów, poszerzeniem składu Rady Naukowej i zespołu recenzentów o zagranicznych profesorów. Drugim ważnym przedsięwzięciem związanym z funkcjonowaniem czasopisma będzie wprowadzenie raz w roku numeru tematycznego. W roku 2019 numer tematyczny będzie poświęcony problematyce marketingu doświadczeń. 

Redaktor naczelny i cały zespół redakcyjny czasopisma „Marketing i Rynek” życzą Czytelnikom, Autorom, Recenzentom i Członkom Rady Naukowej oraz wszystkim naszym współpracownikom zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, aby był to czas beztroski, pełen miłości i ciepła rodzinnego, a Nowy Rok niech przyniesie dużo radości i spełnienie marzeń.

 

Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł