Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 12/2018

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2020 (12 kolejnych numerów)
744.00 zł
558.00
744.00 zł
558.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2020 (6 kolejnych numerów)
372.00 zł
334.80
372.00 zł
334.80
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 12/2018 
Rok XXV nr 12 (grudzień) ISSN 1231-7853

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Internet business models in the consumer market — a typological approach

 

Tymoteusz Doligalski

 

This paper presents characteristics of business models adopted by Internet companies operating in the consumer market. The typology covers online vendors, e-service providers, content providers, multi-sided platforms, and community providers. The business model types are described here, also with respect to selected economic categories. Additionally, the paper discusses the notion of business models from systemic and typological perspectives and compares this term to the notion of strategy and revenue model.

 

Keywords: business model, Internet, e-commerce, e-business

 

Modele biznesu firm internetowych działających na rynku odbiorców indywidualnych — ujęcie typologiczne

 

W artykule przedstawiono charakterystyki modeli biznesu firm internetowych działających na rynku odbiorców indywidualnych. W ramach typologii wyróżniono sprzedawców internetowych, dostawców e-usługi, dostawców treści, platformy wielostronne i animatorów społeczności. Poszczególne typy modeli biznesu zostały opisane, również w odniesieniu do wybranych kategorii ekonomicznych. W artykule omówiono również pojęcie modeli biznesu w podejściu systemowym oraz typologicznym, a także porównano ten termin z pojęciem strategii i modelu przychodów.

 

Słowa kluczowe: model biznesu, Internet, e-commerce, e-biznes

 

Growth hacking – low cost marketing communication for small businesses

 

Anna Miotk

 

Growth hacking is one of the concepts of marketing communication activities. It was born in the environment of American startups and is associated with low expenditures on marketing communication. Currently, it is used not only by the smallest commercial and non-commercial organizations. The aim of the article is to show the genesis of the growth hacking concept, present its various definitions, to define other, complementary marketing and management concepts, to define relationships with various types of marketing activities and to identify the advantages and disadvantages of growth hacking. The analysis presents selected cases of organizations using growth hacking – whether to develop products or to improve marketing activities.

 

Keywords: growth hacking, growth hacker, marketing optimization, product marketing

 

Hakowanie wzrostu – nowa koncepcja prowadzenia działań marketingowych na rynku cyfrowym

 

Hakowanie wzrostu jest jedną z koncepcji prowadzenia działań marketingowych. Narodziła się ona w środowisku amerykańskich start-upów i wiąże się raczej z niskimi nakładami na komunikację marketingową. Obecnie bywa stosowana nie tylko przez najmniejsze organizacje i podmioty niekomercyjne. Celem artykułu jest ukazanie genezy koncepcji hakowania wzrostu i jej zdefiniowanie, określenie innych, komplementarnych koncepcji marketingowych i zarządczych, określenie relacji z różnymi typami działań marketingowych, rozpoznanie wad i zalet hakowania wzrostu. W analizie zaprezentowano wybrane przypadki organizacji stosujących hakowanie wzrostu – czy do rozwoju produktów, czy też do udoskonalania działań marketingowych.

 

Słowa kluczowe: growth hacking, hakowanie wzrostu, haker wzrostu, optymalizacja marketingu, marketing produktu

 

Prospołeczna działalność przedsiębiorstw – przegląd wybranych form marketingowych umożliwiających firmom osiągnięcie zysku finansowego i ideowego

 

Anna Wójciuk

 

Współcześnie przedsiębiorstwa zapewniają, że działają w ramach marketingu nie tylko ekonomicznego, ale też społecznego, toteż produkują bezpieczne towary wysokiej jakości, dbają o środowisko naturalne i prowadzą prospołeczną działalność, m.in. poprzez czynne uczestnictwo w akcjach społecznych i charytatywnych. W artykule opisuję specyfikę marketingu społecznego oraz innych popularnych form marketingowych pozwalających firmom osiągnąć zysk finansowy i ideowy, przytaczam przykłady przedsiębiorstw biorących udział w danych akcjach społecznych i charytatywnych oraz wskazuję, że tego typu działalność przedsiębiorstw pełni dwie funkcje: prospołeczną i autopromocyjną.

 

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, marketing, marketing społeczny, prospołeczna działalność firm

 

Prosocial activity of companies – review of selected marketing forms, which enable companies to achieve of the financial and ideological profit

 

Nowadays the companies are ensuring, that they are working in the economic marketing and social marketing. So, the are producing the safe and high quality products, are caring for nature and are doing the prosocial activity, for example: the companies often take part in the social and charity actions. In the article I am describing specifics of the social marketing and other, popular forms of the marketing, which let the companies make a financial and ideological profit, I am writing the examples of the companies, which take part in the social and charity actions and I am showing, that this activity of the companies has two functions: prosocial and self-promotion.

 

Keywords: company, marketing, social marketing, prosocial activity of companies

 

Artykuły na płycie CD

 

Projektowanie wirtualnych zespołów projektowych

Beata Barnowska, Sebastian Saniuk

Budowanie relacji z klientami w sytuacji skargi bądź reklamacji

Agnieszka Bojanowska

Zarządzanie procesami obsługi klientów w oparciu o system CRM

Agnieszka Bojanowska

Cechy osobowości a zaangażowanie w ciągłe doskonalenie procesów

Renata Brajer-Marczak, Michalina Marczak

Strategie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw o zasięgu globalnym – studium przypadku

Wioletta Burnet-Wyrwa

Problem dostosowania i zgodności pokryzysowych regulacji bankowych w Unii Europejskiej: zarządzanie ryzykiem compliance

Ivanna Chaikovska

Jakościowe ujęcie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Agnieszka Chuda, Joanna Majchrzak

Wybrane technologiczne czynniki optymalizacji kosztów floty samochodowej

Piotr Czarny

Analiza ankiet o innowacyjności z cechami na skali porządkowej – test istotności

Agnieszka Bukietyńska, Mariusz Czekała, Jarosław Kłosowski

Efektywność procesu kształcenia – dylematy i propozycje ewaluacji

Beata Detyna

Wyzwania współczesnych organizacji w pozyskiwaniu klientów a logistyczna ich obsługa

Jacek Dziwulski

Zarządzanie procesowe w aspekcie spełnienia standardów kontroli zarządczej w administracji publicznej

Alicja Gębczyńska

Dynamizacja modelu biznesu poprzez innowacje – szansa rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego

Sandra Grabowska

Działania marketingowe w handlu detalicznym w obliczu zakazu handlu w niedziele

Aleksandra Grzesiuk

Narzędzia Big Data w kreowaniu innowacyjności w wybranych sektorach gospodarki

Krzysztof Hauke

Technologia WEB w innowacji zarządzania procesowego w instytucjach publicznych

Krzysztof Hauke

Kształtowanie wizerunku uczelni w otoczeniu międzynarodowym

Justyna Jaskólska

Środowiskowa ocena cyklu życia w zarządzaniu procesowym

Katarzyna Joachimiak-Lechman

Zmiany na unijnym rynku pracy w okresie kryzysu i pokryzysowym – analiza porównawcza

Marek Kunasz

Wpływ crowdsourcingu na poprawę wydajności organizacyjnej

Regina Lenart-Gansiniec

Podejście procesowe do budowania wizerunku podmiotu gospodarczego

Julita Majczyk

Konsumenckie postrzeganie znaków zgodności na dobrach trwałego użytku. Dylematy badania okulograficznego

Anna Michalska, Alicja Maleszka, Alicja Opiela

Koncepcja wsparcia informatycznego procesu planowania logistyki operatora pocztowego

Konrad Michalski

Dojrzałość procesowa – ujęcie dynamiczne

Paweł Mielcarek

Budowanie kultury bezpieczeństwa pracy jako wyzwanie dla organizacji w Polsce

Marta Młokosiewicz

Doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym z użyciem metody 5S

Daniel Mucha, Stanisław Nowosielski

Prognozowanie bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego w Wieloczynnikowym Modelu Bezpieczeństwa Społeczno-ekonomicznego Dolnego Śląska

Maciej Popławski, Anna Wojaczek

Analiza SMED na wybranym stanowisku produkcyjnym

Paulina Rewers, Marta Szczepaniak

Przegląd rozwiązań w zakresie modelowania z wykorzystaniem notacji: UML, BPMN, DMN i CMMN

Anna Suchenia, Krzysztof Kluza, Piotr Wiśniewski, Antoni Ligęza

Modelowanie procesów biznesowych za pomocą reguł biznesowych

Anna Suchenia, Krzysztof Kluza, Piotr Wiśniewski, Antoni Ligęza

Zarządzanie procesami w projektach informatycznych i ich ocena zgodnie z normami międzynarodowymi

Bolesław Szomański, Kazimierz Waćkowski

Architektura korporacyjna a zarządzanie jakością i przez jakość

Kazimierz Waćkowski, Jacek Maria Chmielewski

Kierunki rozwoju business process management

Kazimierz Waćkowski, Jacek Maria Chmielewski

Internetowy lider opinii w komunikacji marketingowej. Perspektywa menedżerska

Agnieszka Wilczak, Aleksandra Michalewicz

Wybrane metody rekompozycji procesów biznesowych oparte o repozytorium modeli

Piotr Wiśniewski, Krzysztof Kluza, Joanna Wyrobek, Anna Suchenia

Pomiędzy społeczną odpowiedzialnością a potencjalnym zyskiem. Dylemat gigantów

technologicznych

Michał Włodarczyk

Technologie teleinformatyczne (ICT) w doskonaleniu modeli procesowych

Jacek Woźniak, Piotr Zaskórski

Szanowni Państwo, Czytelnicy i Autorzy!

Grudniowy numer czasopisma „Marketing i Rynek” zawiera trzy artykuły w wersji papierowej, dwa pierwsze są opublikowane w języku angielskim i polskim, roczny spis treści, listę recenzentów z roku 2018 oraz trzydzieści siedem artykułów opublikowanych na płycie CD. 

Pierwszy artykuł autorstwa Tymoteusza Doligalskiego, pt. Internet business models in the consumer market — a typological approach (Modele biznesu firm internetowych działających na rynku odbiorców indywidualnych — ujęcie typologiczne), przedstawia typologię modeli biznesowych przedsiębiorstw internetowych funkcjonujących na rynku konsumpcyjnym (B2C). W ramach tej typologii wyróżniono i scharakteryzowano następujące rodzaje modeli biznesowych: sprzedawców internetowych, dostawców e-usługi, dostawców treści, platformy wielostronne i animatorów społeczności. 

Drugi artykuł napisany przez Annę Miotk, pt. Growth hacking — low cost marketing communication for small businesses (Hakowanie wzrostu — nowa koncepcja prowadzenia działań marketingowych na rynku cyfrowym), jest tekstem teoretycznym. Została w nim przedstawiona koncepcja hakowania wzrostu poprzez opis jej genezy, powiązania zinnymi koncepcjami marketingowymi i zarządczymi, określenie relacji z działaniami marketingowymi oraz wyznaczeniem jej zalet i ograniczeń. Rozważania teoretyczne są ilustrowane przykładami organizacji stosujących koncepcję hakowania wzrostu. 

Trzeci tekst autorstwa Anny Wójciuk, pt. Prospołeczna działalność przedsiębiorstw — przegląd wybranych form marketingowych umożliwiających firmom osiągnięcie zysku finansowego i ideowego, stanowi opis wybranych działań związanych z marketingiem społecznie zaangażowanym, tj. purchase triggered donation, trial triggered donation, voucher collection scheme oraz CRM as an incentive to action. Opisane mechanizmy są ilustrowane przykładami organizacji prowadzących takie działania z określeniem efektów finansowych, rynkowych i społecznych. 

Mam nadzieję, że ten zróżnicowany tematycznie zestaw artykułów nie tylko przyczyni się do lepszego zrozumienia istoty marketingu, lecz także będzie stanowił inspirację do podjęcia nowych tematów badawczych. 

W przyszłym roku redakcja planuje zwiększenie stopnia internacjonalizacji czasopisma. Związane to będzie ze zwiększeniem udziału publikowanych artykułów w języku angielskim polskich i zagranicznych autorów, poszerzeniem składu Rady Naukowej i zespołu recenzentów o zagranicznych profesorów. Drugim ważnym przedsięwzięciem związanym z funkcjonowaniem czasopisma będzie wprowadzenie raz w roku numeru tematycznego. W roku 2019 numer tematyczny będzie poświęcony problematyce marketingu doświadczeń. 

Redaktor naczelny i cały zespół redakcyjny czasopisma „Marketing i Rynek” życzą Czytelnikom, Autorom, Recenzentom i Członkom Rady Naukowej oraz wszystkim naszym współpracownikom zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, aby był to czas beztroski, pełen miłości i ciepła rodzinnego, a Nowy Rok niech przyniesie dużo radości i spełnienie marzeń.

 

Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz 

Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł