Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 3/2013

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
51.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 3/2013

Rok XX nr 3 (marzec) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Artykuły

 

Teresa Taranko
Zmiany w zachowaniach konsumentów i ich wpływ na kształtowanie produktów

 

Artykuł jest poświęcony analizie zmian roli konsumentów na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem ich zaangażowania w dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z wytwórcami produktów, oraz rosnącej świadomości ekologicznej konsumentów. Autorka wskazuje znaczenie angażowania konsumentów w kreowanie produktów oraz konsekwencje tego procesu dla producentów. Prezentowane w artykule przykłady stanowią ilustrację praktycznego wykorzystania tego podejścia w strategiach kreowania produktów. Drugim istotnym problemem analizowanym w artykule jest rosnąca świadomość społeczna dotycząca zniszczeń w środowisku naturalnym oraz próby zmian tego stanu. W ten nurt wpisuje się także strategia modernizacji ekologicznej produktów. Łączenie osiągania zysków z innowacji z rozwiązaniami technologicznymi przynoszącymi korzyść środowisku naturalnemu stanowi nowy trend w kreowaniu produktów.

Słowa kluczowe: zachowanie konsumentów, kształtowanie produktów.

 

Changes in consumers’ behavior and their influence on product creation

 

The article presents the analysis of changes of consumer’s role on the market, with particular focus on the consumer’s engagement in sharing knowledge and experience with product manufacturers as well as growing ecological awareness of consumers. The author indicates the importance of engaging consumers in product creation and its consequence for producers. The examples presented in the article illustrate the practical application of this approach in product creation strategies. The second crucial problem analyzed in the article is growing awareness of degradation of natural environment and attempts to change the situation. The strategy of ecological modernization of products also corresponds with this trend. The combination of profits from innovation and pro-environmental technological solutions constitutes a new trend in product creation.

Keywords: consumers' behavior, product cretion.

 

Ryszard Kłeczek
Sprawdzanie hipotez w marketingu na przykładzie badań ocen poszerzeń marek. Metodologia, stan wiedzy i perspektywy dalszych badań

 

Celem artykułu jest przedstawienie rzeczywistych procesów i wyników sprawdzania hipotez w marketingu na przykładzie czterech badań empirycznych dotyczących wpływu dopasowania (fit) między matką-matką i jej poszerzeniami (nowymi produktami wprowadzanymi na rynek pod nazwą marki-matki) na oceny tych poszerzeń. Metoda badania polega na analizie czterech kolejnych badań empirycznych z lat 1990–2009, dotyczących wpływu kategorii dopasowania (fit) na oceny poszerzeń marek, przeprowadzonej z punktu widzenia powtarzalności badań i współtworzenia wiedzy na temat tego danego problemu. Na podstawie przeprowadzonych analiz autor uzyskał następujące wyniki: (1) określenie stanu wiedzy o wpływie dopasowania na oceny poszerzeń, (2) identyfikacja możliwości dalszych badań poszerzeń marek z wykorzystaniem kategorii dopasowania jako zmiennej niezależnej, (3) identyfikacja możliwości zastosowania kategorii dopasowania w badaniach dotyczących innych rodzajów transferów wizerunków niż transfer wizerunku z marki-matki na jej poszerzenia oraz (4) komentarz metodologiczny na temat marketingu jako nauki.

Słowa kluczowe: sprawdzanie hipotez, kategoria dopasowania (fit), poszerzenia marek.

 

Hypotheses’ checking in marketing: case of investigation of consumers’ reactions to brand extensions. Methodology, state of knowledge and future research

 

The aim of the article is to outline the real processes of checking of hypotheses based on four empirical researches addressing the problem of influence of fit between mother-brand and it’s extension (new product with the mother-brand name) on the evaluation of the extension. Author of the article analyzed four empirical researches addressing the problem of how fit influences the brand extension evaluations from the point of view of their congruence in creation of the knowledge about one marketing problem. Author identified (1) current state of knowledge about fit influence on extensions’ evaluations and (2) perspectives for future research of brand extensions (3) perspectives for future research of image leveraging with usage of fit category, (4) methodological comment about marketing as a science.

Keywords: hypotheses’ checking, fit, brand extensions,

 

Witold Kowal
System kontroli marketingowej w świetle wyników badań polskich przedsiębiorstw

 

Na rozwój dorobku teoretycznego związanego z kontrolą jako funkcją zarządczą przedsiębiorstwa miało wpływ wiele czynników. Jednym z istotniejszych był bez wątpienia rozwój poglądów odnośnie procesu decyzyjnego. Postrzeganie złożoności tego procesu, który został odzwierciedlony w podziale na decyzje poziomu strategicznego i operacyjnego, musiał mieć wpływ na zmienność kontroli. Przejawem nowego podejścia do kontroli stało się sformułowanie m.in. zarządczych systemów kontroli (MCS — management control systems). Celem publikacji jest przedstawienie wyników badań na temat postrzegania kontroli marketingowej przez polskich menedżerów marketingowych oraz interpretacja tych wyników w kontekście założeń teoretycznych systemu kontroli marketingowej. Oczekuje się, iż ujawniona w toku postępowania badawczego percepcja zadań i narzędzi kontroli odzwierciedli systemowe, zintegrowane podejście do kontroli marketingowej.

Słowa kluczowe: kontrola marketingowa, zarządcze systemy kontroli, polskie przedsiębiorstwa.

 

The marketing control system on the basis of research results on Polish companies

 

The main goal of this publication is to present the perception of marketing control and the evaluation of development of the marketing control system in Polish companies. Surveys conducted among marketing managers in Polish companies w 2011 show that very often the manner of execution of marketing control is selective and does not correspond to theoretical assumptions of marketing control system.

Keywords: marketing control system, management control systems, Polish companies.

 

 

Marketing w praktyce

 

Artur Bernard Olczak
Integracja sieci detalicznej z e-commerce w branży spożywczej. Uwarunkowania i synergiczne korzyści

 

Coraz więcej sieci detalicznych w branży spożywczej decyduje się na rozszerzenie dystrybucji o kanał elektroniczny, upatrując w tym szansy na osiąganie efektów synergicznych. Celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób integracja sieci detalicznej z kanałem e-commerce w obszarze działań logistyczno-marketingowych, systemu informatycznego oraz infrastruktury może przyczynić się do osiągania tych efektów, tworzyć nową wartość dla konsumentów i tym samym podnosić konkurencyjność sieci.

Słowa kluczowe: integracja w handlu detalicznym, synergia wielokanałowa, e-commerce.

 

The retail commercial network integration with e-commerce in the food industry — conditionings and synergetic advantages

 

There has been a common practice recently, that food retailers decide to go online, in order to achieve synergy. The aim of this paper is to demonstrate advantages of integrating traditional food retail chains with e-commerce channel, forming so called “e-groceries”. The synergistic effects are observed in many areas of integration, such as logistics, marketing, technological infrastructure, etc. This paper explains how these effects can result in creating new value for customers, which leads directly to the higher competitiveness of the integrated chains.

Keywords:  retail commercial network integration, synergy, e-commerce.

 

Ilona Bondos
Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu?

 

Segment seniorów jest silnie zróżnicowany wewnętrznie, nadal część konsumentów w starszym wieku odpowiada wizerunkowi stereotypowego staruszka, który w żaden sposób nie stanowi atrakcyjnego obiektu działań dla specjalistów ds. marketingu. Jednak coraz więcej przedstawicieli pokolenia 55+ posiada cechy nowych seniorów – konsumentów, o których należy zawalczyć już teraz. Opracowanie odpowiedniej koncepcji marketing-mix dla seniorów to duże wyzwanie dla marketingu, ale perspektywa korzyści z realizacji tego ambitnego celu powinna zachęcać do poważnego potraktowania omawianej grupy docelowej. Celem artykułu jest przybliżenie obrazu współczesnego seniora oraz wskazanie konkretnych rozwiązań marketingowych warunkujących skuteczną obsługę segmentu.

Słowa kluczowe: segment seniorów, marketing-mix dla seniorów.

 

Why are seniors a challenge for marketing?

 

Seniors segment is highly diversified, still some older consumers correspond to the stereotypical image of senior who is not an attractive object for marketers. However, more and more of the 55+ generation has the characteristics of the new seniors. These are the customers, whose attention and money will became soon an object of strong competition among majority of companies. Developing an appropriate senior marketing-mix is a big challenge for marketers, but the prospect of the benefits of achieving this ambitious goal should encourage to seriously target this group. The goal of the article is to present an image of modern senior and identify particular solutions which determine the effective operation of this segment.

Keywords: seniors segment, senior marketing-mix.

 

 

Realia rynku

 

Patrycja Andrzejewska
Wykorzystanie serwisów społecznościowych do budowania wizerunku przedsiębiorstwa oraz komunikacji online w branży browarniczej

 

Media społecznościowe zaczynają odgrywać coraz większą rolę w strategii marketingowej przedsiębiorstw, dotyczy to także spółek działających w polskiej branży browarniczej. Badania pokazują, że znacznie bardziej aktywnie firmy korzystają z nich w zakresie promocji poszczególnych marek piwa, natomiast brak jest świadomości potencjału, jaki oferują serwisy społecznościowe w procesie budowania wizerunku przedsiębiorstwa. Spośród kluczowych graczy na polskim rynku piwa największy poziom wykorzystania social media w tym zakresie wykazuje Kompania Piwowarska, która posiada jasno określoną strategię obecności firmy w serwisach społecznościowych. Komunikacja spółki skierowana jest do dwóch grup docelowych: klientów oraz pracowników firmy. Dla każdej z nich dobrane są odpowiednie narzędzia. Celem artykułu jest charakterystyka i ocena wykorzystania serwisów społecznościowych przez firmę. Przeprowadzona analiza ekspercka ma za zadanie sformułowanie zaleceń wprowadzenia możliwych modyfikacji w celu osiągnięcia większej efektywności prowadzonych działań.

Słowa kluczowe: serwisy społecznościowe, wizerunek przedsiębiorstwa, branża browarnicza.

 

The implementation of social media in company identity building and online communication in Polish brewery industry

 

Social media tend to play more significant role in the marketing strategies of the companies, also those operating in Polish brewery sector. The research indicates that companies more actively use social networks to promote the beer brands and stay resistant when it comes to company identity building. Among key players on Polish beer market, Kompania Piwowarska seems to have the most developed strategy of social media usage in this case. The communication of the company is targeted to two different groups: customers and employees. For each of the two groups, the appropriate tools have been chosen. The aim of an article is to describe and assess the usage of social media tools by the company. The expert analysis conducted has a goal of making recommendations concerning possible methods of increasing the effectiveness of the activities taken by the company.

Keywords: social networks, company identity, brewery industry.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł