Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 4/2013

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
51.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 4/2013

Rok XX nr 4 (kwiecień) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Artykuły

 

Andrzej Szromnik
Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei – zarys strategii marketingowej (cz. I)

 

Autor podjął kwestię założeń wstępnych oraz warunków przygotowania i realizacji marketingowej strategii upowszechnienia nowych idei — szeroko rozumianych pomysłów, koncepcji, technologii, norm czy projektów. Idee w całej ich różnorodności rozpatruje się z punktu widzenia zbioru cech i charakterystyk związanych z ich wymową, konstrukcją, złożonością oraz użytecznością. W rezultacie idee stanowią pakiety wartości społecznych kierowanych do wybranych grup odbiorców w zamian za inne wartości – społeczne koszty przyjęcia oraz akceptacji idei. W pracy sformułowano ogólne cele kreowania i rozpowszechniania idei oraz indywidualne korzyści dla adresatów. Istotnym fragmentem jest operacyjny model transferowania idei – ich rozpowszechnienie w społeczeństwie lub w odpowiednich grupach. Szczegółowo przedstawiono konstrukcję idei oraz główne podmioty zaangażowane w ich kształtowanie oraz rozpowszechnienie, w tym także wykorzystywane środki, techniki i narzędzia komunikacyjnie – marketingowe. Rynek idei poddano analizie podmiotowej, wyróżniając różnorodne grupy zwolenników i przeciwników nowych idei. Dodatkowym wątkiem podjętym przez autora była kwestia „marki” idei, czyli idei markowej oraz „ceny”. Przedstawiono warunki i kryteria wyróżnienia tej szczególnej klasy idei oraz sposoby pojmowania ceny – łącznej rekompensaty korzyści z tytuły akceptacji idei.

Słowa kluczowe: idea, marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei.

 

Marketing concept of creation and dissemination of ideas – outline of a marketing strategy (I)

 

The author has undertaken the mission of charting the preliminary assumptions and conditions for the preparation and implementation of a marketing strategy aimed at the dissemination of new insights – broadly defined ideas and concepts, technologies, standards and projects. The ideas, in all their diversity, are considered from the point of view of a set of traits and characteristics associated with their significance, structure, complexity, and usability. Consequently the ideas represent packets of social values targeted to specific groups of customers in exchange for other values – social costs of adoption and acceptance of these ideas. This paper formulates the general objectives of the creation and dissemination of ideas and individual benefits for recipients. An important section is the operating model for the transfer of ideas – their dissemination in society or amongst the respective groups. Detailed design ideas are presented along with the identification of main players involved in their formation and dissemination, as well as the resources utilized, techniques and marketing communication tools. The market of ideas, and the characteristics of entities were analyzed, highlighting the various groups of supporters and opponents of the new concepts. An additional theme undertaken by the author was that of the notion of a "brand" of an idea, in other words, the idea branding and concept of "worth". The paper presents the conditions and criteria for the distinction of this particular class of ideas and approaches towards understanding their ‘price’ – the total compensation of benefits arising from the acceptance of ideas.

Keywords: ideas, marketing concept of creation and dissemination of ideas.

 

Paweł Bryła, Tomasz Jurczyk, Tomasz Domański
Korzyści współpracy uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym – próba typologii

 

Autorzy wyróżniają cztery podstawowe kategorie beneficjentów współpracy uczelni z przedsiębiorstwami: instytucje akademickie, studentów, absolwentów i firmy. Proponują klasyfikację korzyści wynikających ze współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym według wymienionych grup beneficjentów. Najważniejsze źródła korzyści dla uczelni obejmują: wzrost rozpoznawalności wśród pracodawców i kandydatów, poprawę jakości kształcenia i badań naukowych, korzyści finansowe i wypełnienie prawnych zobowiązań. Studenci mogą czerpać korzyści ze współpracy uczelni i biznesem poprzez: zwiększenie szans zatrudnienia, otrzymanie wynagrodzenia od firmy, zrealizowanie praktyki i budowanie sieci kontaktów biznesowych. Absolwenci mogą być zainteresowani pogłębianiem współpracy z uwagi na: ich osobistą satysfakcję, korzyści materialne, rozwój kariery zawodowej i możliwość obserwacji kandydatów do pracy w ich obecnych firmach, podczas gdy studiują oni jeszcze na uczelni. Potencjalne korzyści dla przedsiębiorstw dotyczą: ograniczenia kosztów i ryzyka, rozwoju kapitału ludzkiego, wykorzystania uczelni jako źródła pomysłów, promocji wizerunku firmy, tworzenia sieci kontaktów, rozwoju produktów i usług oraz wsparcia ze strony praktykantów.

Słowa kluczowe: współpraca uczelni z biznesem, konkurencyjność, innowacyjność, gospodarka oparta na wiedzy, korzyści ze współpracy.

 

Benefits of co-operation of universities with their business environment – a classification attempt

 

We distinguish four principal categories of beneficiaries of co-operation between universities and enterprises: academic institutions, students, graduates, and enterprises. We propose a classification of benefits stemming from the co-operation of universities with their business environment according to the aforementioned groups of beneficiaries. The most important sources of benefits for the academic institutions include: enhanced recognition among employers and candidates, improvement of the quality of teaching and research, financial gains, and fulfillment of legal commitments. Students may benefit from the co-operation of universities with their business environment through: increased chance of employment, getting some remuneration from the company, completing a traineeship, and building a network of professional contacts. Graduates may be interested in deepening co-operation due to: their personal satisfaction, material benefits, career development, and an opportunity to observe the candidates for employment in their current companies while they are still studying at the university. Potential benefits for enterprises concern: reduction of costs and risk, enhancement of human capital, using universities as sources of ideas, promoting company image, creating a network of contacts, development of products and services, and getting support from trainees.

Keywords: business-university co-operation, competitiveness, innovativeness, knowledge-based economy, co-operation benefits.

 

Reklama

 

Anna Kozłowska
FCB – weryfikacja założeń modelu oddziaływania reklamowego

 

Większość modeli oddziaływania reklamy na konsumenta opiera się na liniowej sekwencji efektów (wprowadzając różne konfiguracje trzech elementów: myśl–czuj–rób). Po takich modelach, jak AIDA, AIDAS, DIPADA czy DAGMAR, model FCB wydawał się rozwiązywać wiele problemów związanych z tym, w jaki sposób oddziaływać na konsumenta. Model zakłada, że sposób komunikacji reklamowej z konsumentem zależy od dwóch czynników: zaangażowania w zakup produktów (niskie v. wysokie) oraz od sposobu postrzegania produktu (racje v. emocje). W efekcie wyróżniono cztery strategie komunikacji reklamowej: informacyjną, emocjonalną, tworzącą nawyk i dającą satysfakcję. Słabością modelu FCB jest ograniczenie się jedynie do czterech podstawowych modeli hierarchii efektów. Przyglądając się dotychczasowym rozważaniom wielu autorów nad modelem oddziaływania reklamowego oraz badaniom własnym, można odnaleźć przynajmniej sześć sekwencji związanych z kombinacją reakcji: myśl–czuj–rób. Siatka nie wyjaśnia, w jaki sposób sekwencja myśl–czuj–rób, w różnych konfiguracjach, powiązana jest z zachowaniem konsumenta na rynku. Poza tym model wymaga ponownej operacjonalizacji dwóch podstawowych pojęć: zaangażowania i podejścia do produktu. Artykuł wskazuje na pojęcia wymagające doprecyzowania, a poprzez badania własne autorka wskazuje na obszary badawcze wymagające wciąż eksploracji.

Słowa kluczowe: model FCB, oddziaływanie reklamowe.

 

FCB – verification of model of advertising strategy

 

The vast majority of proposed models of the impact of advertising based on a hierarchy of effects model, to contracting in many ways a sequence of three elements: think-feel-do. Once such models as the AIDA model, AIDAS, DIPADA or DAGMAR, FCB model seemed to solve many problems of creative, because he gave clear instructions as to how the impact on consumers, depending on the product category. The model divides advertising strategy into two dimensions based on low involvement versus high involvement, and thinking versus feeling. The FCB grid uses involvement and think-feel as the dominant consumer motivator, and as the two dimensions for classifying product categories. The model is powerful because it accommodates different versions of the learn-feel-do sequence and suggests different advertising strategies for each of the four quadrants: informative strategy, affective strategy, habitual strategy and satisfaction strategy. The further consideration of these models suggest at least six sequences: think-feel-do. The concept requires the re-operationalization of the two fundamental involvement and approach to the product. The article suggests the need to clarify the concept, and the author points to the research areas still require exploration.

Keywords: FCB model, impact of advertising.

 

Realia rynku

 

Edyta Gheribi
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce

 

We współczesnym świecie firmy cateringowe odgrywają istotną rolę, ponieważ zaspokajają zmieniające się potrzeby żywieniowe konsumentów, które są zaspokajane poza domem. Rozwój przedsiębiorstw gastronomicznych niewątpliwie jest związany ze zmianami społecznymi i gospodarczymi zachodzącymi w ostatnich latach w naszym kraju. Jest to zjawisko odnoszące się zarówno do ludzi bogatych, jak i biednych, bowiem oferta przedsiębiorstw gastronomicznych jest różnorodna. Na początku XXI wieku nadal rozwijają się możliwości coraz sprawniejszego funkcjonowania organizacji na rynku usług, co potwierdzają wskaźniki makro- i mikroekonomiczne.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa gastronomiczne w Polsce.

 

Determinants of the development of gastronomy in Poland

 

In today's world, catering companies play an important role as meet the changing nutritional needs of consumers, which are carried out. Development of food service market undoubtedly is related to the social and economic changes taking place in recent years in our country. This phenomenon is related to both the rich and the poor, because the offer is diverse catering companies. At the beginning of the twenty-first century continue to develop possibility of increasing the efficiency of the market participants, as evidenced by the macroeconomic and microeconomic indicators.

Keywords: gastronomy in Poland.

 

Omówienia i recenzje

 

Romuald I. Zalewski
Badania marketingowe

 

Przedstawiamy czytelnikom recenzję książki pt. Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją pod redakcją W. Popławskiego i E. Skawińskiej, wydanej nakładem PWE.

 

Z czasopism zagranicznych

 

Jarosław Sawicki
Strategia marketingowa w świetle koncepcji zrównoważenia

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu Helen Borland i Adama Lindgreena pt. Sustainability, Epistemology, Ecocentric Business, and Marketing Strategy: Ideology, Reality, and Vision, który ukazał się w “Journal of Business Ethics” w 2012 r.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł