Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 6/2019

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Pobierz numer
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 6/2019 
Rok XXVI nr 6 (czerwiec) ISSN 1231-7853

 

NUMER DO POBRANIA

Spis treści/Content list

 

Od redakcji

 

Artykuły

prof. dr hab. Andrzej Falkowski

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

ORCID: 0000-0001-5919-1110

e-mail: andrzej.falkowski@swps.edu.pl

 

mgr Zuzanna Słupicka

Kancelaria Prawno-Patentowa Ryszard Skubisz

 

Prawo i psychologia w ochronie znaku towarowego na rynku konkurencyjnym

DOI 10.33226/1231-7853.2019.6.1

 

Na gospodarczym rynku konkurencyjnym duże znaczenie ma ochrona znaku towarowego. Ta ochrona wynika z tego, że pojawiają się firmy, które w celu wzrostu sprzedaży swoich produktów korzystają z wypracowanej wartości marki oryginalnej poprzez jej naśladowanie w warstwie werbalnej lub graficznej. W takim celu stosowane są także negatywne reklamy porównawcze. Prawo reguluje ochronę znaków towarowych, wskazując na podobieństwo jako kluczowy element konieczny dla powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów i usług. Dokładnie określa także warunki stosowania reklamy porównawczej. Jednak ocena podobieństwa z perspektywy psychologicznej różni się od tej oceny, która została wypracowana w prawie. W artykule na kilku przykładach badań empirycznych wykonanych w ramach ekspertyz sądowych pokazano sposób doświadczania podobieństwa przez konsumentów między znakami towarowymi. Przedstawione badania wskazują na możliwość zintegrowania podejścia prawnego i psychologicznego w ocenie podobieństwa w behawioralnym podejściu do prawa analogicznym do ekonomii behawioralnej respektującej ludzkie wybory.

Słowa kluczowe: znak towarowy, reklama negatywna, podobieństwo marek, nieuczciwa konkurencja

 

Law and psychology in the trademark protection on a competitive market

 

Trademarks’ protection plays an essential role in the economic competitive market. This protection results from the fact that there are companies that launch new products and in order to increase sales they benefit from the value of an original brand by imitating verbal or graphic forms of the brand. Negative comparative advertising is also used for this purpose. Trademark law regulates precisely the protection of trademarks, pointing at similarity as a key element in creating a misleading situation about the origin of goods and services. Moreover, it also defines conditions in which comparative advertising may be used in order to protect consumers from misleading practices However, evaluation of similarity from a psychological perspective differs from the concept that has been developed within the legal system. Several examples of empirical studies conducted as a part of forensic examinations have revealed how consumers experienced the similarity between trademarks. The presented research shows a possibility of how to integrate legal and psychological approaches in similarity evaluation within the legal-behavioral framework as it is commonly seen in behavioral economics, which respect people’s choices.

Keywords: trademark, negative advertising, brand similarity, unfair competition

 

Bibliografia

Falkowski, A. (2001). Spostrzeganie jako mechanizm tworzenia doświadczenia za pomocą zmysłów. W: J. Strelau (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki (t. 2, s. 26–55). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Falkowski, A. (2003a). Decyzja, analogia i wiedza: podejście konstruktywistyczne. W: Z. Piskorz i T. Zaleśkiewicz (red), Psychologia umysłu (s. 114–130). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Falkowski, A. (2003b). Opinia na temat niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia programu komputerowego oznaczonego znakiem towarowym „WinTel”, na podstawie badania podobieństwa znaku „WinTel” do znaku „Intel” należącego do firmy „Intel Corporation” (z uwzględnieniem fonetyki obu znaków i znaczenia słów „WinTel” i „Intel”). Ekspertyza dla Sądu Gospodarczego w Poznaniu.

Falkowski, A. (2010). Opinia na temat niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia środków czyszczących firmy Gold Drop na podstawie podobieństwa ich opakowań do opakowań środków czyszczących „Vanish” firmy Reckitt Benckiser. Ekspertyza dla firmy Reckitt Benckiser.

Falkowski, A. (2011). Wpływ kampanii reklamowej „ORYGINALNY SMAK W NOWEJ PUSZCE” napoju energetyzującego „Black” Sp. z o.o. FoodCare, na postrzeganie konkurencyjnego napoju „Tiger”. Ekspertyza dla Firmy MWS Maspex.

Falkowski, A. (2012). Poznawcze teorie podobieństwa w kształtowaniu wizerunku marki gospodarczej i politycznej. W: A. Falkowski i T. Zaleśkiewicz (red.). Psychologia poznawcza w praktyce: Ekonomia, biznes, polityka (s. 261–332). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Falkowski, A., Olszewska, J. i Ulatowska, J. (2015). Are look-alikes confusing? The application of the DRM paradigm to test consumer confusion in counterfeit cases. Marketing Letters, 26, 461–471. https://doi.org/10.1007/s11002-014-9279-0

Falkowski, A., Sidoruk-Błach, M., Bartosiewicz, Z. i Olszewska, J. M. (2018). Asymmetry in Similarity Formation: Extension of Similarity Theory to Open Sets of Features. American Journal of Psychology, 131(2), 151–159. https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.131.2.0151

Falkowski, A., Szymański, M. i Woźnica, A. (2009). Deprecjacja marki w negatywnej reklamie porównawczej. Marketing i Rynek, 16(1), 15–21.

Greenspan, A. (2008). Era zawirowań. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie, MUZA SA.

Jolls, C, Sunstein, C. R. i Thaler, R. (1998). A Behavioral Approach to Law and Economics. Stanford Law Review, 50, 1471–550.

Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. Poznań: Media Rodzina.

Kaid, L. L. (1997). Effects of television spots on images of Dole and Clinton. American Behavioral Scientist, 40(8), 1085–1094. https://doi.org/10.1177/0002764297040008009

Keller, K. L. (2013). Strategic Brand Management. Building, Measuring and Managing Brand Equity. New Jersey: Prentice Hall.

Kleine, R. E. i Kernan, J. B. (1988). Measuring the Meaning of Consumption Object`s: An Empirical Investigation. Advances in Consumer Research, 15, 498–504.

Krąpiec, M. A., Kamiński, S., Zdybicka, Z. i Jaroszyński, P. (1992). Wprowadzenie do filozofii. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Maruszewski, T. (2001). Psychologia poznania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nowińska, E., Promińska, U. i Szczepanowska-Kozłowska, K. (2015). Własność przemysłowa i jej ochrona. Warszawa: LexisNexis.

Roediger, H. L. III i McDermott K. B. (1995). Creating False Memories: Remembering Words Not Presented in Lists. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 21, 803–814.

Skubisz, R. (2017). System Prawa Prywatnego, Prawo Własności Przemysłowej. Tom 14 B. Warszawa: CH Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.

Thaler, R. H. (2015). Misbehaving: The Making of Behavioral Economics. New York: W.W. Norton and Company.

Tversky, A. (1977). Features of similarity. Psychological Review, 84(4), 327–352. http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.84.4.327

Zdyb, M. i Sieradzka, M. (2016). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Warszawa: Wolters Kluwer.

 

 

mgr Konrad Hryniewicz

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

ORCID: 0000-0002-2230-8132

e-mail: metodolog.pl@gmail.com

 

mgr Damian Badzmirowski

Agencja badawcza CeBRiS

ORCID: 0000-0003-2170-9281

e-mail: info@cebris.pl

 

mgr Judyta Borchet

Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii

ORCID: 0000-0002-6212-9729

e-mail: judyta.borchet@gmail.com

 

The role of self-convergence effect in purchasing process vs brand familiarity on example of energy drink category in Polish consumers conditions

DOI 10.33226/1231-7853.2019.6.2

 

The objective of the study was to verify the relation between the congruity effect between the product ‘personality’ image and one’s self-image with the intention of purchase and valuation, in which attitudes played a mediating role. Analysis of the SEM-PLS structural model showed that the self-convergence effect influenced significantly the level of attitudes, which in turn determined the intention of purchase and willingness to pay for the product. It was shown that one’s emotional attitude increased the amount of payment for a known product and decreased it for the unknown product. On the other hand, the cognitive and behavioral attitude increased the willingness to pay for the unknown product rather than the known one. The results expand the knowledge about the effect of convergence between the personality of the customer and the product image.

Keywords: attitudes towards the product, self-congruity effect, intention to buy, willingness to pay, structural equation modeling, energy drink

 

Relacja efektu zbieżności z „Ja” z postawami i efektywnością promowania nowego napoju energetycznego

 

Nakłady finansowe na marketing firm sprzedających napoje energetyczne (np. Redbull, Tiger, Black) z roku na rok rosną. Kluczowe dla producentów i specjalistów od marketingu jest określenie silnych determinant sprzedaży swoich produktów. Celem artykułu było zweryfikowanie relacji efektu zbieżności obrazu produktu z obrazem własnego „Ja” z intencją zakupu i wartościowaniem, w której postawy odgrywały rolę pośredniczącą. W badaniu wykorzystano reklamę nieznanego i popularnego napoju energetycznego oraz oceniono efekt zbieżności produktu z „Ja”, trzy rodzaje postaw wobec niego, intencję zakupu oraz postrzegane wartościowanie wyrażone w pieniądzach. Analiza modelu strukturalnego SEM-PLS wykazała, że efekt zbieżności z „Ja” wpływał istotnie na poziom postaw, a te z kolei determinowały intencję zakupu i postrzeganą wartość. Wykazano, że przy znanym produkcie postawa emocjonalna zwiększała jego postrzeganą wartość, a przy nieznanym ją zmniejszała. Natomiast postawa poznawcza i behawiorala silniej zwiększała wartość przy nieznanym produkcie niż znanym. Wyniki badania rozszerzają wiedzę o efekcie zbieżności z „Ja” i postaw w kontekście promocji napojów energetycznych. Są one podstawą do strategicznego kreowania wizerunku oraz maksymalizacji zysków przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek.

Słowa kluczowe: postawy wobec produktu, zbieżność z ja, intencja zakupu, modelowanie równań strukturalnych, napój energetyczny

 

References

Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), Action Control: From Cognition to Behavior (pp. 11–39). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Orgnizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Allport, G. W. (1935). Attitudes. In C. Murchison (Ed.), A Handbook of Social Psychology (pp. 798–844). Worcester: Clark University Press.

Barber, N., Kuo, P., Bishop, M., & Goodman Jr, R. G. (2010). Measuring psychographics to assess purchase intention and willingness to pay. Journal of Consumer Marketing, 29(4). https://doi.org/10.1108/07363761211237353

Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182. https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173

Bocian, K., Baryla, W., Kulesza, W. M., Schnall, S., & Wojciszke, B. (2018). The mere liking effect: Attitudinal influences on attributions of moral character. Journal of Experimental Social Psychology, 79 (November), 9–20. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2018.06.007

Breckler, S. (1984). Empirical validation of affect, behavior, and cognition as distinct components of attitude. Journal of Personality and Social Psychology, 47(6), 1191–1205.

Cosse, K. J. (1998). Willingness to Pay or Intention to Pay: The Attitude-Behavior Relationship in Contingent Valuation. Journal of Socio-Economics, 27(3), 427–444.

de Graaf, S., Van Loo, E. J., Bijttebier, J., Vanhonacker, F., Lauwers, L., Tuyttens, F. A. M., & Verbeke, W. (2016). Determinants of consumer intention to purchase animal-friendly milk. Journal of Dairy Science, 99(10), 8304–8313. https://doi.org/10.3168/jds.2016-10886

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

Diamantopoulos, A. (1996). Export performance measurement. International Marketing Review, 12(10), 444–457. https://doi.org/10.1108/02651330210430686

Didier, T. & Lucie, S. (2008). Measuring consumer’s willingness to pay for organic and Fair Trade products. International Journal of Consumer Studies, 32(5), 479–490. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2008.00714.x

Franke, N. & Schreier, M. (2008). Product uniqueness as a driver of customer utility in mass customization. Marketing Letters, 19(2), 93–107. https://doi.org/10.1007/s11002-007-9029-7

Gadioli, I. L. et al. (2013). Evaluation of Packing Attributes of Orange Juice on Consumers’ Intention to Purchase by Conjoint Analysis and Consumer Attitudes Expectation. Journal of Sensory Studies, 28(1), 57–65. https://doi.org/10.1111/joss.12023

Grzeskowiak, S. & Sirgy, J. M. (2007). Consumer Well-Being (CWB): The Effects of Self-Image Congruence, Brand-Community Belongingness, Brand Loyalty, and Consumption Recency. Applied Research Quality Life, (2), 289–304. https://doi.org/10.1007/s11482-008-9043-9

Haenlein, M. & Kaplan, A. M. (2004). A Beginner’s Guide to Partial Least Squares Analysis. Understanding Statistics, 3(4), 283–297. https://doi.org/10.1207/s15328031us0304_4

Hapsari, L. & Adiwijaya, M. (2014). The Relationship between Self-Congruity, Brand Relationship Quality, and Brand Loyalty. Asian Journal of Business Research, 4(2), 28–39. https://doi.org/10.14707/ajbr.140008

Hryniewicz, K. (2018). Efekt zbieżności obrazu produktu z charakterystyką konsumenta a intencją zakupu i chęcią zapłaty. Handel Wewnętrzny, 6(1), 223–234.

Iacobucci, D. (2010). Structural equations modeling: Fit Indices, sample size, and advanced topics. Journal of Consumer Psychology, 20(1), 90–98. https://doi.org/10.1016/j.jcps.2009.09.003

Jankovi, T. (2014). Impact of Congruence Between Sports Celebrity and Brand Personality on Purchase Intention: The case of Mineral Water Category in Lithuania. Organizations and Markets in Emerging Economies, 5(1), 90–104.

Kazén, M., Baumann, N., & Kuhl, J. (2003). Self-Infiltration vs. Self-Compatibility Checking in Dealing with Unattractive Tasks: The Moderating Influence of State vs. Action Orientation. Motivation and Emotion, 27(3), 157–197. https://doi.org/10.1023/A:1025043530799

Kleine, R. E., Kleine, S. S., & Kernan, J. B. (1993). Mundane Consumption and the Self-Identity Perspective. Journal of Consumer Psychology, 2(3), 209–235. https://doi.org/10.1207/s15327663jcp0203_01

Kock, N. (2011). Using WarpPLS in e-Collaboration Studies: Mediating Effects, Control and Second Order Variables, and Algorithm Choices. International Journal of E-Collaboration, 7(3), 1–13. https://doi.org/10.4018/jec.2011070101

Kozirok, W. (2017). Consumer Attitudes and Behaviour Towards Energy Drinks. Handel Wewnętrzny, 1(366), 216–229.

Kuhl, J. (2000). A Functional-Design Approach to Motivation and Self-Regulation: The Dynamics of Personality Systems Interactions. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of Self-Regulation (pp. 111–169). Academic Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-109890-2.X5027-6

Kuhl, J. (2001). A Functional Approach to Motivation. In A. Efklides, J. Kuhl, & R. M. Sorrentino (Eds.), Trends and Prospects in Motivation Research (pp. 239–268). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/0-306-47676-2_14

Lipovetsky, S., Magnan, S., & Polzi, A. Z. (2011). Pricing Models in Marketing Research. Intelligent Information Management, 3(5), 167–174. https://doi.org/10.4236/iim.2011.35020

Liu, F., Li, J., Mizerski, D., & Soh, H. (2012). Self‐congruity, brand attitude, and brand loyalty: A study on luxury brands. European Journal of Marketing, 46(7/8), 922–937. https://doi.org/10.1108/03090561211230098

Miller, K. M., Hofstetter, R., Krohmer, H., & Zhang, Z. J. (2011). How Should Consumers ’ Willingness to Pay Be Measured ? An Empirical Comparison of State-of-the-Art Approaches. Journal of Marketing Research, 48(1), pp. 172-184, 172–184. https://doi.org/10.1509/jmkr.48.1.172

Mombeini, H., Sha’abani, R., & Ghorbani, R. (2015). Survey the Effective Factor on Attitude & Purchase Intention of Organic Skin and Hair Care Products. International Journal of Scientific Management & Development, 3(1), 819–826. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsh&AN=100765025&site=ehost-live

Nitzl, C. (2016). The use of partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) in management accounting research: Directions for future theory development. Journal of Accounting Literature, 37, 19–35. https://doi.org/10.1016/j.acclit.2016.09.003

Quester, P. G., Karunaratna, A., & Goh, L. K. (2000). Self-congruity and product evaluation: A cross-cultural study. Journal of Consumer Marketing, 17(6), 525–535. https://doi.org/10.1108/07363760010349939

Quirin, M., Bode, R. C., & Kuhl, J. (2011). Recovering from negative events by boosting implicit positive affect. Cognition and Emotion, 25(3), 559–570. https://doi.org/10.1080/02699931.2010.536418

Rodríguez-Entrena, M., Schuberth, F., & Gelhard, C. (2016). Assessing statistical differences between parameters estimates in Partial Least Squares path modeling. Quality and Quantity, (August), 1–13. https://doi.org/10.1007/s11135-016-0400-8

Ryan, R. M., Huta, V., & Deci, E. L. (2008). Living well: A self-determination theory perspective on eudaimonia. Journal of Happiness Studies, 9(1), 139–170. https://doi.org/10.1007/s10902-006-9023-4

Shahbazi, M. & Ghorbani, H. (2016). Investigating the Impact of Corporate Social Responsibility on Self-Congruity and Purchase Intention: A Case Study of Automobile Industry in Isfahan City. International Journal of Scientific Management and Development, 4(11), 408–414.

Sirgy, J. M. (1985). Using self-congruity and ideal congruity to predict purchase motivation. Journal of Business Research, 13(3), 195–206. https://doi.org/10.1016/0148-2963(85)90026-8

Usakli, A. & Baloglu, S. (2011). Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory. Tourism Management, 32(1), 114–127. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.06.006

Warshaw, P. R. (1980). Predicting Purchase and Other Behaviors from General and Contextually Specific Intentions. Journal of Marketing Research, 17(1), 26–33. https://doi.org/10.2307/3151113

Wu, S. I. & Jang, J. Y. (2014). The impact of ISO certification on consumers’ purchase intention. Total Quality Management and Business Excellence, 25(3–4), 412–426. https://doi.org/10.1080/14783363.2013.776770

Yu, C.-C., Lin, P.-J., & Chen, C.-S. (2013). How Brand Image, Country of Origin, and Self-Congruity Influence Internet Users’ Purchase Intention. Social Behavior & Personality, 41(4), 599–611. https://doi.org/10.2224/sbp.2013.41.4.599

 

 

dr hab. Aleksander Lotko

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Katedra Towaroznawstwa i Nauk o Jakości

ORCID: 0000-0003-4420-7495

e-mail: aleksander.lotko@uthrad.pl

 

dr Radosław Luft

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Katedra Towaroznawstwa i Nauk o Jakości

ORCID 0000-0003-3361-6613

e-mail: r.luft@uthrad.pl

 

Analiza związku wizerunku marki samochodu osobowego z lojalnością klientów z wykorzystaniem modelowania równań strukturalnych

DOI 10.33226/1231-7853.2019.6.3

 

Celem artykułu było opracowanie modelu związku wizerunku marki samochodu osobowego z lojalnością klientów. Przeprowadzono badanie ankietowe. Jako metodę opracowania wyników wykorzystano modelowanie równań strukturalnych. Wizerunek marki okazał się konstruktem dwuwymiarowym. Dalej skonstruowano model ścieżkowy, zgodnie z którym postrzeganie marki w wymiarze „rodzinnego zaufania” silnie wpływa na lojalność klientów, podczas gdy wpływ wymiaru „innowacyjna dynamika” jest statystycznie nieistotny. Implikacją praktyczną artykułu jest wykazanie roli i wymiarowości wizerunku marki w kształtowaniu lojalności klientów na rynku samochodów osobowych.

Słowa kluczowe: wizerunek marki, motoryzacja, lojalność klientów, modelowanie równań strukturalnych

 

Analysis of relationship between car brand image and customer loyalty with the use of Structural Equation Modeling

 

The aim of the paper was to propose a model of relationship between car brand image on customer loyalty. A questionnaire-based research was carried out. As a method of elaborating the results structural equations modeling was chosen. Brand image turned out to be a two-dimensional construct. Then a path model was built, according to which brand perception in a dimension “family trust” strongly influences customer loyalty, while the impact of a dimension “innovative dynamics” is statistically insignificant. A practical implication of the study is claiming the role and dimensionality of brand image in shaping consumer loyalty on passenger cars market.

Keywords: brand image, automotive industry, customer loyalty, structural equation modeling

 

Bibliografia

Allen, D. i Rao, T. (2000). Analysis of Customer Satisfaction Data. Milwaukee: ASQ Quality Press.

Anisimova, T. (2007). The Effects of Corporate Brand Attributes on Attitudinal and Behavioural Consumer Loyalty. Journal of Consumer Marketing, 24(7). https://doi.org/10.1108/07363760710834816

Banahene, S., Ahudey, E. i Asamoah, A. (2017). Analysis of SERVQUAL Application to Service Quality Measurement and Its Impact on Loyalty in Ghanaian Private Universities. Journal of Management and Strategy, 8(4). https://doi.org/10.5430/jms.v8n4p18

Burgiel, A. (2007). Psychologiczne aspekty kształtowania lojalności i ich praktyczne konsekwencje. Handel Wewnętrzny, (6). 

Chaudhuri, A. i Holbrook, M. (2001). The Chain of Effects from Brand Trust and Brand Affect to Brand Performance: The Role of Brand Loyalty. Journal of Marketing, 65(2). https://doi.org/10.1509/jmkg.65.2.81.18255

Chi, H. K., Yeh, H. R. i Yang, Y. T. (2009), The Impact of Brand Awareness on Consumer Purchase Intention: The Mediating Effect of Perceived Quality and Brand Loyalty. The Journal of International Management Studies, 4(1).

Consumer Reports. (2012). Consumers See Fewer Differences Among Car Brands. Pozyskano z: http://consumerreports.org.

Cortinas, M., Elorz, M. i Villanueva, M. (2004). Retail Store Loyalty Management Via an Analysis of Heterogeneity of the Service Elements. International Review of Retail, Detail, Distribution, and Consumer Research, 14(4). https://doi.org/10.1080/0959396042000260870

Dębski, M. (2009). Kreowanie silnej marki. Warszawa: PWE.

Delgado-Ballester, E. i Munuera-Aleman, J. (2001). Brand Trust in the Context of Consumer Loyalty. European Journal of Marketing, 35(11/12). https://doi.org/10.1108/EUM0000000006475

Dick, A. i Basu, K. (1994). Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual Framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 22(2). https://doi.org/10.1177/0092070394222001

Du, Y. i Tang, Y. (2014). A Literature Review on the Relationship Between Service Quality and Customer Loyalty. Business and Management Research, 3(3). https://doi.org/10.5430/bmr.v3n3p27

Dziewanowska, K. (2007). Znaczenie zadowolenia i niezadowolenia klienta w budowaniu jego lojalności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 12(473).

Eakuru, N. i Mat, N. (2008). The Application of Structural Equation Modeling (SEM) in Determining the Antecedents of Customer Loyalty in Banks in South Thailand. The Business Review, 10(2).

Gabor, M. (2016). Romanian Young Consumers Perception of Car Brands: A Personal Construct Theory Approach. Eurasian Journal of Business and Economics, 18(9). https://doi.org/10.17015/ejbe.2016.018.02

Grzegorczyk, A. (2005). Wizerunek marki jako narzędzie oddziaływania rynkowego. W: A. Grzegorczyk (red.), Instrumenty kształtowania wizerunku marki. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.

Heckman, J. (2000). Causal Parameters and Policy Analysis in Economics: A Twentieth Century Retrospective. Quarterly Journal of Economics, 115(1). https://doi.org/10.1162/003355300554674

Herbig, P. i Milewicz, J. (1995). The Relationship of Reputation and Credibility to Brand Success. Journal of Consumer Marketing, 12(4).

Hibbert, S., Hogg, G. i Quin, T. (2005). Social Entrepreneurship: Understanding Consumer Motives for Buying The Big Issue. Journal of Consumer Behaviour, 5(3). https://doi.org/10.1002/cb.6

Jalilvand, M. i Samiei, N. (2012). The Effect of Electronic Word of Mouth on Brand Image and Purchase Intention: An Empirical Study in the Automobile Industry in Iran. Marketing Intelligence & Planning, 30(4). https://doi.org/10.1108/02634501211231946

Kall, J. (2002). 13 zasad zarządzania marką. Marketing w Praktyce, (2).

Kall, J. (2006). Istota marki. Integracja Europejska, (3).

Kall, J., Kłeczek, R. i Sagan, A. (2013). Zarządzanie marką. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kotler, P. (2006). The New Marketing and Sales-Strategies and Tactics. Referat na: XIX Seminar of the Series Authorities.

Kotler, P. i Armstrong, G. (1989). Principles of Marketing. London: Prentice Hall.

Kressmann, F. i in. (2006). Direct and indirect effects of self-image congruence on brand loyalty. Journal of Business Research, 59(9). https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2006.06.001

Kwiatkowska, A. (2013). Utrzymanie lojalności konsumenckiej w sytuacjach kryzysowych. W: A. Wiśniewska (red.), Kształtowanie lojalności konsumenckiej. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.

Lam, R. i Burton, S. (2006). SME Banking Loyalty (and Disloyalty): A Qualitative Study in Hong Kong. International Journal of Bank Marketing, 24(1). https://doi.org/10.1108/02652320610642335

Lau, G. i Lee, S. (1999). Consumers’ Trust in a Brand and the Link to Brand Loyalty. Journal of Market-Focused Management, 4(4).

Liczmańska, K. (2008). Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, (1).

Lotko, A. (2018). Jakość usług bankowości internetowej a lojalność klientów indywidualnych. Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.

Lotko, M., Lotko, A. i Korneta, P. (2018), Ocena jakości usług obsługi technicznej i naprawy samochodów osobowych. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium.

Małysa-Kaleta, A. (2016). Misja konsumenta we współczesnym świecie. Handel Wewnętrzny, 4(363).

Morchett, D., Swoboda, B. i Foscht, T. (2005). Perception of Store Attributes and Overall Attitude towards Grocery Retailers: The Role of Shopping Motives. International Review of Retail, Distribution & Consumer Research, 15(4). https://doi.org/10.1080/09593960500197552

NRC. (2014). Auto Brand Perceptions 2014: National Consumer Assessment. Consumer Reports National Research Center. Pozyskano z: https://www.autonews.com/assets/PDF/CA9292125.PDF

Nyadzayo, M. W. i Khajehzadeh, S. (2016). The Antecedents of Customer Loyalty: A Moderated Mediation Model of Customer Relationship Management Quality and Brand Image. Journal of Retailing and Consumer Services, 30(c). https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.02.002

Oliver, R. (1999). Whence Consumer Loyalty? Journal of Marketing, 63, 33–44. https://doi.org/10.2307/1252099

Pawełek, B. i Sagan, A. (2013). Zmienne ukryte w modelach ekonomicznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 279.

Pearl, J. (2000). Causality. Cambridge: Cambridge University Press.

Reichheld, F. i Sasser, W. (1990). Zero Defections: Quality Comes to Service. Harvard Business Review, 68(5).

Reichheld, F. i Schefter, P. (2000). E-loyalty: Your Secret Weapon on the Web. Harvard Business Review, 78.

Reichheld, F. i Teal, T. (1996). The Loyalty Effect: The Hidden Force behind Growth, Profits and Lasting Value. Boston: Harvard Business School Press.

Robinson, T. i Gammon, S. (2004). A Question of Primary and Secondary Motives: Revisiting and Applying the Sport Tourism Framework. Journal of Sport Tourism, 9(3). https://doi.org/10.1080/1477508042000320223

Selnes, F. (1993). An Examination of the Effect of Product Performance on Brand Reputation, Satisfaction and Loyalty. European Journal of Marketing, 27(9). https://doi.org/10.1108/03090569310043179

Siemieniako, D. i Urban, W. (2018). Lojalność klientów: Modele, motywacja i pomiar, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Spanos, A. (1986). Statistical Foundations of Econometric Modeling. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511599293

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny (tom 3). Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft.

Studzińska, E. (2015). Lojalność klienta – pojęcie, podział, rodzaje i stopnie. W: T. Borys, P. Rogala i P. Skowron (red.), Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialne zarządzanie. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. https://doi.org/10.15611/pn.2015.376.14

Sulikowski, P. i Ździebko, T. (2015). Uwarunkowania lojalności, retencji i churnu klientów na przykładzie branży telekomunikacyjnej. Handel Wewnętrzny, 3(356).

Sułkowski, Ł. (2015). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: PWE.

TNS OBOP. (2011). Jak postrzegamy marki samochodowe. Warszawa: TNS OBOP.

Wiedmann, K.-P., Hennings, N., Schmidt, S. i Wuestefeld, T. (2014). Drivers and Outcomes of Brand Heritage: Consumers' Perception of Heritage Brands in the Automotive Industry. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2). https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679190206

Woźniakowski, M. (2018). Kształtowanie wizerunku marki na rynku motoryzacyjnym wśród dzieci. Handel Wewnętrzny, 3(374).

 

Studium Przypadku

mgr inż. Jerzy Pieszczurykow

Kanclerz Uniwersytetu Warszawskiego

ORCID: 0000-0002-0337-0344

e-mail: jerzyp@adm.uw.edu.pl

 

Zarzadzanie budynkami zabytkowymi w Uniwersytecie Warszawskim

DOI 10.33226/1231-7853.2019.6.4

 

Warszawa jest miastem, w którego Śródmieściu po II wojnie światowej zachowało się niewiele obiektów zabytkowych. Uniwersytet Warszawski jako właściciel części tego dziedzictwa pełni szczególną rolę, remontując i rewitalizując zabytki. Dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego i wizualnego budynków poza doraźnym charakterem posiada także wymiar przekazu historycznego o dawniejszym wyglądzie budynków oraz otoczeniu, w jakim się znajdują. Uniwersytet Warszawski posiada w swoich zasobach 45 obiektów zabytkowych, których większość zlokalizowana jest w Śródmieściu: na terenie centralnym (kampus historyczny), Powiślu i w Ogrodzie Botanicznym. W artykule podjęto próbę przedstawienia większości wykonanych, pod nadzorem konserwatora zabytków, robót budowlanych służących utrzymaniu i poprawie stanu technicznego nieruchomości zabytkowych uczelni, ale również działań na rzecz ich rewitalizacji. Analiza badawcza dotyczy związku pomiędzy wizerunkiem Uczelni a odbiorem przez interesariuszy wykonanych prac rewitalizacyjnych.

Słowa kluczowe: Uniwersytet Warszawski, zabytki, remont, rewitalizacja, konserwator zabytków, interesariusze

 

Management of historical real estate by the Univesity of Warsaw

 

Warsaw is a capital city, where, after the second world war very few historical building were preserved. Care for the maintenance of the proper technical and visual condition of the buildings also has the dimension of a historical message about the former appearance of buildings and their surroundings. The University of Warsaw owns in its resources 45 historic objects, most of them located down town: in the city center (historical campus), in Powiśle district and Botanic Garden. In this paper an attempt was made to present not only the majority of construction works (made under the supervision of the conservator) maintaining and improving the technical condition of the University's historical properties, but also actions taken for their revitalization. The most interesting problem is how the image of the University will change after revitalization.

Keywords: University of Warsaw, monuments, renovation, revitalization, conservator, interested group

 

Bibliografia

Bończak-Kucharczyk, E.(2018). Ustawa o gospodarce nieruchomościami, komentarz: Wolters Kluwer.

Bieniek, G., Kalus, S., Marmaj, Z. i Mzyk, E. (2011). Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Warszawa: Lexis Nexsis.

Czakon, W. (2011). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters-Kluwer.

Garlicki, A. (1982). Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1939. Warszawa: PWN.

Gawron, H. (2010). Podstawy zarządzania nieruchomościami. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kisilowska, H. (2011). Nieruchomości: zagadnienia prawne. Warszawa: Lexis Nexsis.

Kotler, P. i Lee, N. (2008). Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa w wyższej efektywności. Warszawa: WSPiZ im. L. Koźmińskiego.

Knorr, R. H. (1984). Public Relations als System-Umwelt-Interaktion. Dargestellt an der Öffentlichkeitsarbeit einer Universität. Wiesbaden.

Lewandowski, K. (2005). Zarządzanie nieruchomościami. Warszawa: Lexis Nexis.

Nalepka, A.(2006). Zarządzanie nieruchomościami: wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Mikołajewska, B. (2009). Zarządzanie nieruchomościami publicznymi. Warszawa: C.H.Beck.

Obłój, K. i Wąsowska, A. (2015). Studium przypadku. W: M. Kostera (red), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym. Warszawa: Sedno.

Pęchorzewski, D. (2014). Gospodarowanie nieruchomościami w jednostkach sektora finansów publicznych, praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa. Warszawa: C.H.Beck.

Strzelczyk, R. (2014). Prawo nieruchomości. Warszawa: C.H.Beck.

Szachułowicz, J. (2001). Gospodarka nieruchomościami. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.

Trojanek, M. (2013). Uwarunkowania efektywnej gospodarki nieruchomościami publicznymi. Kalisz: Wydawnictwo PWSZ.

Tymiński, J. (2014). Zarządzanie nieruchomościami: aspekty ekonomiczno-techniczne. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.

Wancke, P. (2015). Prawne aspekty gospodarowania nieruchomościami w ujęciu praktycznym. Warszawa: Poltext.

Wierzbowski, B. (2014). Gospodarka nieruchomościami: podstawy prawne. Warszawa: Lexis Nexis.

Wócik, K. (2013). Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.

Yin, R. (2015). Studium przypadku w badaniach naukowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Żróbek, R. (2014), Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości, Wydawnictwa UW-M, Olsztyn

Szanowni Państwo, Czytelnicy i Autorzy!

Czerwcowy numer czasopisma „Marketing i Rynek” zawiera cztery artykuły, w tym jeden napisany w języku angielskim.

Pierwszy artykuł autorstwa Andrzeja Falkowskiego i Zuzanny Słupickiej, pt. Prawo i psychologia w ochronie znaku towarowego na rynku konkurencyjnym, przedstawia rozważania dotyczące ochrony znaku towarowego z dwóch perspektyw, tj. prawnej i psychologicznej. Istotnym wkładem tego artykułu jest określenie na podstawie eksperymentów wykonanych w ramach ekspertyz sądowych, że behawioralne podejście do prawa pozwala zidentyfikować sprzeczność między normatywnym system prawa a system respektujących ludzkie wybory.

Drugi artykuł napisany w języku angielskim przez trzech autorów: Konrada Hryniewicza, Damiana Badzmirowskiego i Judytę Borchet, pt. The role of self-convergence effect in purchasing process vs brand familiarity on example of energy drink category in Polish consumers conditions, ma charakter empiryczny. Na podstawie badań ilościowych zostały sformułowane dwie konkluzje. Po pierwsze, istnieje efekt zbieżności obrazu produktu z obrazem własnego „Ja” oraz z intencją zakupu i postrzeganą wartością marki. Po drugie, przy znanej marce komponent emocjonalny postaw zwiększał postrzeganą wartość produktu dla konsumentów, natomiast w przypadku komponentu poznawczego i behawioralnego nieznana marka (no name) przyczyniała się do zwiększania postrzeganej wartości produktu.

Trzeci artykuł autorstwa Aleksandra Lotko i Radosława Lufta, pt. Analiza związku wizerunku marki samochodu osobowego z lojalnością klientów z wykorzystaniem modelowania równań strukturalnych, stanowi tekst empiryczny. Na podstawie badań ilościowych oraz analizy wykorzystującej modelowanie równań strukturalnych został określony związek wizerunku marki samochodu z lojalnością klientów. Zmienne tworzące wizerunek zostały pogrupowane w dwa wymiary, tj. rodzinne zaufanie i innowacyjna dynamika. Pierwszy wymiar ma istotny statystycznie wpływ na wizerunek marki, natomiast wpływ drugiego wymiaru nie był statystycznie istotny.

Ostatni artykuł napisany przez Jerzego Pieszczurykowa, pt. Zarządzanie budynkami zabytkowymi w Uniwersytecie Warszawskim, stanowi studium przypadku. Przedstawia on analizę związku obiektów zabytkowych Uniwersytetu Warszawskiego z wizerunkiem uczelni w różnych grupach interesariuszy zewnętrznych  i wewnętrznych.

Mam nadzieję, że artykuły przedstawione w bieżącym numerze czasopisma spełnią oczekiwania czytelników i będą stanowić punkt wyjścia do dalszych dyskusji naukowych.

 

Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz

Special Issue Experience Marketing - research, ideas, opinions
 
 

We are pleased to inform you that Journal of Marketing and Market Studies (Marketing i Rynek) is launching a special issue on “Experience Marketing – studies, ideas, opinions”. Based on your professional knowledge, we will be honored if you could send your related paper to us.

 

Potential topics include (but are not limited to):

 

 • Customer experience management

• Experiential marketing techniques development

• Determinants and consequences of customer experience

• Customer experience in retail

• Digital customer experience

• Best practices in customer experience management

• Customer experience measurement

• Meta-analyses of existing literature on customer experience/experiential marketing

• Theoretical developments in customer experience

• Experience marketing in emerging markets

• Critical approach to experiential marketing/customer experience theories

 

Peer review period: 4-6 weeks

Submission deadline: June 30, 2019

Publishing date: September 2019

 

Manuscripts should be sent electronically to the address: mir@pwe.com.pl. The submitted papers should have volume  between 20.000 and 40.000 characters with spaces. Please see Author’s guidelines and the publishing policy: /czasopisma/marketing-i-rynek/warunki-publikacji

 

"Journal of Marketing and Market Studies" is one of the oldest and most prestigious journals in the field of marketing in Poland. It is  addressed not only to academics but also to people professionally involved in marketing, i.e. managers of large and small enterprises, heads and staff of marketing departments, employees of advertising and market research agencies, to all who want to keep up to date with the latest trends in Polish and global marketing.

 

If you have any further questions do not hesitate to contact editors of this special issue:

Katarzyna Dziewanowska: kdziewanowska@wz.uw.edu.pl

Agnieszka Kacprzak: kdziewanowska@wz.uw.edu.pl
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł