Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 7/2013

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
51.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 7/2013

Rok XX nr 7 (lipiec) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Artykuły

 

Jacek Kamiński
Czego na temat przedmiotu i zakresu nauki o marketingu można się dowiedzieć z definicji marketingu?

 

W artykule przedstawiono wnioski, jakie dla przedmiotu i zakresu nauki o marketingu wynikają z oficjalnej definicji marketingu AMA z 2007 r. Wskazano na znaczenie definicji marketingu z punktu widzenia tożsamości marketingu jako nauki oraz omówiono rolę, jaką spełnia ona z punktu widzenia umocnienia statusu marketingu jako dyscypliny naukowej.

Słowa kluczowe: marketing, definicja marketingu.

 

What you could learn about the subject and scope of marketing science from the marketing definition?

 

In the article some conclusions were presented, which for the subject and scope of marketing are coming out from official definition of AMA marketing, 2007. The definition of marketing was highlighted from the point of view of marketing identity as a science, and the role it has from the point of view of marketing status strengthening as a science discipline.

Keywords: marketing, marketing definition, AMA.

 

Marcin Wieczerzycki
Reinterpretacja dychotomii marketingu B2B i B2C w świetle współczesnych teorii marketingowych

 

Celem artykułu jest rozpatrzenie aktualności dychotomii B2B/B2C z punktu widzenia zachodzących przemian technologicznych oraz nowych kierunków w nauce o marketingu. Dychotomiczny podział rynków na konsumenckie (B2C) i przemysłowe (B2B) stanowi jedną z najczęściej przywoływanych w naukach o marketingu klasyfikacji. Owa dychotomia zakwestionowana została już w połowie lat 80. XX w. przez E.F. Fema i J.R. Browna i od tego czasu stanowi przedmiot dyskusji w literaturze. Zazwyczaj jednak owe rozważania koncentrują się na stronie metodologicznej problemu, jednocześnie proponując odpowiedzi o absolutystycznym charakterze, stanowiące całkowitą negację lub afirmację owego podziału. Kwestie zmian zachodzących w otoczeniu i pojawiania się w konsekwencji nowych ujęć teoretycznych zepchnięte zostają zazwyczaj na dalszy plan. W artykule poddano analizie współcześnie funkcjonujące teoretyczne ujęcia marketingu konsumenckiego i skonfrontowano je z klasycznie przywoływanymi różnicami pomiędzy marketingiem B2C a B2B. W wyniku owych rozważań uznano, iż granice pomiędzy rynkami konsumenckimi i przemysłowymi ulegają częściowemu zatarciu, a rozpatrywana dychotomia traci na aktualności, uniwersalności i – w konsekwencji – na oferowanej wartości poznawczej.

Słowa kluczowe: sieci relacji, komunikacja, B2C, B2B, podejście sieciowe, postmodernizm, prosument.

 

Reinterpretation of B2B/B2C marketing dichotomy in light of contemporary marketing theories

 

The purpose of this paper is to examine how much up to date the B2B/B2C dichotomy is, taking into account recent technological progress as well as some of the new approaches in theoretical marketing. Dichotomous division of markets into consumer (B2C) and industrial (B2B) ones can be called one of the most common classifications used in marketing. Said dichotomy has been questioned as early as in 80’s, by E.F Fem and J.R. Brown, and still remains the subject of discussion in literature. Usually those researches focus on methodological side of things, and answers given tend to be absolutist in character, completely negating or affirming adequacy of said dichotomy. Questions of changes in technological environment as well as new corresponding theoretical approaches usually remain unaddressed. This paper presents an analysis of contemporary theoretical frameworks for B2C marketing, and confronts them with traditionally quoted differences between consumer and industrial marketing. The final conclusion is that boundaries between consumer and industrial markets become increasingly blurred, and that B2B/B2C dichotomy slowly becomes outdated, loses its universality and, consequently, it’s cognitive value.

Keywords: networks of relationships, communication, B2C, B2B, network approach, postmodernism, prosumer.

 

Małgorzata Bartosik-Purgat, Henryk Mruk, Jerzy Schroeder
Wykorzystanie instytucjonalnych źródeł informacji w działalności polskich eksporterów

 

W ramach polityki proeksportowej państwa ważną rolę spełnia wsparcie informacyjne eksporterów. Wsparcie to jest realizowane przez wiele instytucji państwowych bądź samorządowych. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w latach 2009–2012 dotyczących korzystania z usług tych instytucji przez polskich eksporterów. Wyniki badań wskazują na małe ich wykorzystanie, zróżnicowane w zależności od rodzaju źródła informacji, a także wielkości przedsiębiorstwa, jego statusu własnościowego czy charakteru działalności. Wskazano także na przyczyny niewykorzystywania omawianych źródeł informacji.

Słowa kluczowe: eksport, wsparcie informacyjne, źródła instytucjonalne, polscy eksporterzy.

 

The use of institutional sources of information on the activities of Polish exporters

 

The information support of exporters plays an important role in the state pro – export policy. This support is provided by a number of state and self government institutions. This paper presents the results of research conducted in the years 2009–2012 regarding the use of the services of these institutions by the Polish Exporters. The results indicate a low utilization of these services. The utilization varies depending on the type of source of information, as well as the size of the company, the ownership or the nature of business activity. The reasons for not using these sources of information have been also identified.

Keywords: export, information support, institutional sources, Polish exporters.

 

Marketing w praktyce

 

Krzysztof Koszela, Bogdan Sojkin
Odtworzenie cyklu życia marki na przykładzie marki napojów Hellena

 

Artykuł prezentuje proces odtworzenia cyklu życia znanej od 1991 r. marki oranżady Hellena, która w wyniku upadłości likwidacyjnej firmy w 2006 r. zniknęła z rynku. Jej odtworzenie, w wyniku przejęcia majątku upadłej firmy przez Jutrzenkę Colian, nastąpiło w 2007 r., kiedy podjęto intensywne działania nad strategią ponownego wprowadzenia na rynek. Precyzyjnie przygotowana i efektywnie wprowadzona strategia marketingowa doprowadziła do wzrostu wartościowo w latach 2010–2012 o 20% segmentu kategorii produktowej oranżada. Ponadto rozwój tej kategorii stał się impulsem do wzrostu i dynamicznego rozwoju w nowych segmentach asortymentowych, odzwierciedlonych znaczną rozbudową portfela produktowego marki Hellena do 29 typów produktu.

Słowa kluczowe: odtworzenie cyklu życia marki, strategia marketingowa, portfel produktów.

 

Relaunching the brand – an example of soft carbonated drink brand Hellena

 

The article describes the process of relaunching the product life-cycle of a soft carbonated drink brand Hellena, known since 1991, which, due to the company's bankruptcy liquidation in 2006, disappeared from the market. The relaunching, following the takeover of the company's capital by Jutrzenka Colian, took place in 2007, when intensive activities aiming at relaunching the brand were implemented. Precise preparations and an effectively implemented marketing strategy led to a 20% increase in value of the soft carbonated drink category segment in years 2010 through 2012. Apart from this, the development of this category has been an impulse to a dynamic development in new product range segments reflected in a significant expansion of Hellena brand product portfolio to 29 product types.

Keywords: relaunch brand, marketing strategy, product portfolio.

 

Realia rynku

 

Mirosław Zalech, Grzegorz Godlewski, Beata Rafalska
Oczekiwania promocyjne sponsorów wobec wspieranych klubów sportowych

 

Celem artykułu jest poznanie i prezentacja działań oraz oczekiwań sponsorów jakie podejmują i chcieliby zrealizować poprzez zaangażowanie w sponsoring klubów sportowych. Przedstawione wyniki badań dotyczą takich kwestii, jak: spodziewane korzyści sponsorów ze współpracy z klubami, rodzaj i zakres przedsięwzięć realizowanych na rzecz wspierających je podmiotów, rynki, do których sponsorzy chcieliby dotrzeć z przekazem, podejmowane przez firmy inicjatywy wspierające wysiłki promocyjne klubów, a także znaczenie podejścia strategicznego do budowania przewagi konkurencyjnej na bazie sponsoringu klubów sportowych. Zidentyfikowanie oczekiwania stanowią ważne źródło wiedzy, które może zostać wykorzystane do budowania ofert sponsorskich przez kluby oraz planów marketingowych i programów sponsorskich przez podmioty gospodarcze. Zaprezentowane w pracy wnioski i stwierdzenia zostały wsparte spostrzeżeniami płynącymi z badań zawartych w literaturze.

Słowa kluczowe: sponsoring, sponsor, klub sportowy, oczekiwania promocyjne.

 

Promotional expectations of sponsors towards sports clubs

 

The aim of the article is to get to know and present activities undertaken by sponsors and their expectations concerning actions they would like to take through their engagement in sponsoring sports clubs. The presented results refer to such issues as: (1) sponsors’ expected profits from their cooperation with clubs, (2) type and range of activities realised to sponsors’ advantage, (3) markets which sponsors are willing to reach with their message, (4) initiatives undertaken by companies which support promotional efforts of clubs, and (5) the meaning of strategic approach to building competitive dominance on the basis of sponsoring sports clubs. The identified expectations constitute an important source of knowledge which may be used by clubs to create sponsor offers and by business entities to create sponsor programmes and marketing plans. The results and conclusions presented in this work are supported by observations from research described in other publications.

Keywords: sponsoring, sponsor, sports club, promotional expectations.

 

Z czasopism zagranicznych

 

Jarosław Sawicki
Proces wyboru ambasadora marki

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu, którego autorami są Svend Hollensen i Christian Schimmelpfennig, pt. Selection of Celebrity Endorsers, który ukazał się w “Marketing Intelligence & Planning” w 2012 r.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł