Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 8/2013

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
51.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 8/2013

Rok XX nr 8 (sierpień) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 

Paweł Pietrasieński
Aktywizowanie internacjonalizacji europejskich małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie wybranych polskich programów wsparcia

 

Jednym z ważniejszych wyzwań stających przed instytucjami europejskimi staje się zachęcanie rządów krajów UE do współpracy w dziedzinie eksportu i innych form ekspansji zagranicznej firm poza obszar jednolitego rynku. Rekomendowanym działaniem kooperacyjnym może być zastosowana przez autora metoda identyfikowania wyróżniających się praktyk we wspieraniu eksportu krajów członkowskich na rynki trzecie. Celem opracowania było przedstawienie tych polskich rozwiązań wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw, które – w wyniku przeprowadzanych przez autora badań w ramach Grupy Roboczej Radców Handlowych UE w Waszyngtonie – uznane zostały za wyróżniające się praktyki stosowane przez europejskie instytucje publiczne.

Słowa kluczowe: internacjonalizacja, europejskie MSP, polskie programy wsparcia, paszport do eksportu

 

Promoting the internationalization of European SMEs – on the examples of Polish assistance programs

 

One of the major challenges facing the European institutions is to encourage EU governments to cooperate in the field of export and other forms of expansion of domestic companies outside the Single Market. The recommended cooperative action can be – used by the author - a method to identify “good practices” in supporting Member States’ companies in their export to the third markets. The aim of the study was to present the Polish Government’s solutions for supporting the internationalization of enterprises, which – as a result of the research conducted by the author within the framework of the EU Trade Counselors Working Group in Washington, DC – have been recognized as outstanding practices.

Keywords: internationalization, European SMEs, Polish assistance programs, passport to export.

 

Arnold Pabian
Działalność promocyjna w koncepcji sustainability

 

Zrównoważona promocja jest częścią zrównoważonego marketingu, zaliczanego do młodego, dopiero kształtującego się obszaru wiedzy, zwanego sustainable science. Za jej pośrednictwem organizacja osiąga swoje cele marketingowe z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Charakterystyczną cechą zrównoważonej promocji jest podporządkowanie zasadom zrównoważonego rozwoju zarówno środków, jak również form i treści przekazów promocyjnych. Źródłem tych przekazów jest reklama, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży, public relations i promocja osobista w procesach sprzedaży. Zrównoważona promocja stanowi odpowiedź na pogarszający się stan zdrowia naszej planety, spowodowany ciągłym wzrostem zagrożeń ekologicznych i społecznych; przyczynia się do równoważenia potrzeb międzypokoleniowych.

Słowa kluczowe: sustainability, rozwój zrównoważony, zrównoważona promocja.

 

Promotion activity in the concept of sustainability

 

Sustainable promotion is a part of sustainable marketing belonging to the young, just emerging area of knowledge called sustainable science. Through it, an organization achieves its marketing goals with regard to the principles of sustainable development. A characteristic feature of sustainable promotion is a selection of its means as well as both the forms and content of promotional messages according to the principles of sustainable development. The source of these messages is advertising, direct marketing, sales promotion, public relations and promotion in the process of personal selling. Sustainable promotion is the response to the bad state of health of our planet due to the continuing growth of the environmental and social threats and it helps to balance the intergenerational needs.

Keywords: sustainability, sustainable marketing, sustainable promotion.

łgorzata Bartosik-Purgat, Henryk Mruk, Jerzy Schroeder
Wiarygodność partnera zagranicznego w świetle badań polskich eksporterów

 

Rynki zagraniczne stają się obecnie miejscem działania coraz większej liczby polskich przedsiębiorstw. Jednakże w związku z tym zwiększa się także konieczność zwracania uwagi na wiarygodność podmiotów zagranicznych funkcjonujących na tych rynkach. Rezultaty przeprowadzonych badań pokazują, że znaczny jest odsetek przedsiębiorstw polskich sprawdzających partnerów zagranicznych. Większość badanych eksporterów samodzielnie gromadzi informacje na temat podmiotów zagranicznych, głównie poprzez analizę danych dostępnych w Internecie. Mniejsza liczba firm korzysta z usług profesjonalnych instytucji, jakimi są wywiadownie gospodarcze.

Słowa kluczowe: wiarygodność, przedsiębiorstwa polskie, rynki zagraniczne, polscy eksporterzy.

 

The credibility of the foreign partner in the light of Polish exporters’ study

 

Foreign markets are becoming a place for business activity of increasing number of Polish companies. However, because of this, the need to pay attention to the credibility of foreign companies operating on these markets increases as well. The study’s results show that a high percentage of Polish companies check the foreign partners. Majority of the Polish exporters gather the information about foreign companies alone, primarily through the analysis of the data available in the internet. A smaller number of surveyed companies use the services of professional institutions.

Keywords: credibility, Polish companies, foreign markets, Polish exporters.

 

Realia rynku

 

Tomasz Zalega
Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu

 

Artykuł jest poświęcony nowym trendom w zachowaniach polskich gospodarstw domowych w okresie współczesnego kryzysu. Po omówieniu metodologii badania oraz cech próby badawczej i jej charakterystyki, scharakteryzowane zostały najważniejsze nowe trendy w zakresie konsumpcji dostrzeżone wśród respondentów, nabierające na sile w okresie kryzysu, takie jak: świadoma konsumpcja, sprytne zakupy, konsumpcja kolaboratywna, freeganizm, social media oraz domocentryzacja. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą niniejszy artykuł.

Słowa kluczowe: nowe trendy, konsumpcja, gospodarstwa domowe, zachowania konsumpcyjne, kryzys.

 

New trends in the consumption behaviour of urban households in the period of crisis

 

The article analyses new trends in the behaviour of Polish households during the present crisis. The description of the research methodology and the sample used is followed by a discussion of major consumption trends observed among the respondents, such as cocooning, conscious consumption, smart shopping, collaborative consumption, freeganism and use of social media, which become more pronounced in periods of crisis. The article concludes with a summation of the discussion and major conclusions.

Keywords: new trends, consumption, households, consumption behaviour, crisis.

 

Andrzej Buszko
Kształtowanie marki kluczowych przedsiębiorstw budowlanych

 

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji kształtowania atrybutów marki kluczowego przedsiębiorstwa budowlanego. W części teoretycznej odniesiono się do podstawowych teorii mierzenia marki. Na podstawie przeprowadzonych badań zidentyfikowano podstawowe atrybuty marki. Przedstawiono główne ośrodki opiniotwórcze marki kluczowych przedsiębiorstw budowlanych.

Słowa kluczowe: przesiębiorstwo budowlane, kształtowanie marki.

 

Brand creating among key construction companies

 

The aim of his article is to present the idea of brand attribute of construction companies. In the theoretical part of the article the main theories on brand measurement were elaborated. Based upon investigation the basic brand attribute were identified. The fundamental centre opinions on key construction companies brand were presented.

Keywords: construction companies, brand creating.

 

Z czasopism zagranicznych

 

Jarosław Sawicki
Wykorzystanie narzędzi strategicznych przez absolwentów szkół biznesu

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu, którego autorami są Paula Jarzabkowski, Monica Giulietti, Bruno Oliveira i Nii Amoo, pt. „We Don’t Need

No Education” – Or Do We? Management Education and Alumni Adoption of Strategy Tools, który ukazał się w “Journal of Management Inquiry” w 2013 r.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł