Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Patryk Moźwiło
ORCID: 0000-0001-7834-5867

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku finanse i rachunkowość.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.1.3
JEL: G39

Koncepcja modelu biznesowego klubów piłkarskich na przykładzie Legii Warszawa

Business model is a concept that has been used in the sciences for about 20 years. In general, a business model can be regarded as a certain (more or less detailed) description or characterization of a business idea. The main objective of this paper is to develop a concept and evaluate the possibility of using the Osterwalder and Pigneur business model to describe how a football club operates, using the example of Legia Warszawa (hereinafter: Warsaw). The key elements of the business model in the reality of Legia Warsaw's operation were described, which resulted in a graphical representation of the Canvas Model.

Model biznesowy jest pojęciem, które funkcjonuje w naukach ścisłych od około 20 lat. Ogólnie rzecz biorąc, model biznesowy można uznać za pewien (mniej lub bardziej szczegółowy) opis lub charakterystykę pomysłu biznesowego. Głównym celem niniejszego artykułu jest opracowanie koncepcji oraz ocena możliwości wykorzystania modelu biznesowego Osterwaldera i Pigneura do opisu sposobu działania klubu piłkarskiego na przykładzie Legii Warszawa. Opisano kluczowe elementy modelu biznesowego w realiach funkcjonowania Legii Warszawa, co zaowocowało graficznym przedstawieniem modelu Canvas.

Słowa kluczowe: finances; football; business model; football club (klub piłkarski; finanse; model biznesowy)